Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Vyhlásenie - Pravda o lese

Slovenská poľovnícka komora sa pripája k iniciatíve ku snahe informovať laickú i odbornú verejnosť o stave a vývoji lesov na Slovensku. Lesníctvo ako proces vykonávania súboru činností zameraných na trvalourdžateľné užívanie prírody - vrátane lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody a krajiny je profesionálnym odborom, ktorého úkony a činnosti sú podložené vedeckým výskumom, praxou a dlhoročnými meraniami. Preto sa Slovenská poľovnícka komora pripája k šíreniu len relevantných odborných informácií z dôveryhodných zdrojov – špeciálnych lesníckych inštitúcii na Slovensku.

 

 

 

 

  • #4

  • #3

  • #2

  • #1

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/