Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Stanovisko SPK k mimoriadnemu povoleniu lovu raticovej zveri

Stanovisko
Slovenskej poľovníckej komory
k mimoriadnemu povoleniu lovu raticovej zveri

V súvislosti s mimoriadnym povolením lovu raticovej zveri v závere poľovníckej sezóny 2017/2018, vydaným Sekciou lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňa 20.12.2017 pod číslom 3993/2017-730

Slovenská poľovnícka komora

konštatuje

že akceptuje originálnu právomoc ministerstva vyplývajúcu z § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) v tom zmysle, že Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a povoľuje lov zveri v čase jej ochrany podľa § 56 a určuje ročnú kvótu lovu vlka dravého, že si uvedomuje, že mimoriadne povolenie lovu je prostriedkom pre dosiahnutie cieľa splnenia plánu lovu vo všetkých poľovných revíroch na Slovensku z dôvodu prevencie neúmerných škôd na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach,

zároveň ale

vyjadruje znepokojenie

s odvolaním sa na znenie § 42, ods. 1, písm. h), i) a l) zákona, že dôvody, ciele a rozsah zámeru vydať mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri neboli poľovníckej samospráve oznámené, nebola s ňou konzultovaná prípadná súčinnosť,

preto

odporúča

svojim organizačným zložkám, poľovníckym organizáciám a užívateľom poľovných revírov, aby mimoriadny lov zveri v čase núdze považovali za možnosť plnenia schválených plánov a nie za povinnosť a aby prípadný lov v rozsahu mimoriadneho povolenia posudzovali prísne individuálne a vykonávali v súlade s elementárnymi zásadami poľovníckej etiky

 

 

 

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/