Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ SPZ Klokočina Nitra

Brigáda 6 zmensenaVážená Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory. Privítali sme Vašu iniciatívu Čistá príroda- čistý revír, ku ktorej sa hlásime. Iniciatívu sme privítali aj preto, že už od roku 2011 sme vyšli podobnou výzvou pre poľovnícke združenia v rámci našej okresnej organizácie SPZ, odkedy pravidelne organizujeme brigády.

Náš poľovný revír Veľký Cer - Lukov má celkovú výmeru 1 523 ha, patrí do poľovnej oblasti malej zveri M VI Nitra, je zaradený do II. kvalitatívnej triedy pre srnčiu, zajačiu, bažantiu a jarabičiu zver. V uplynulom období sme si povinnosti voči vlastníkom pozemkov v našom revíri riadne plnili o zver sa riadne starali, rovnako o životné prostredie na prenajatých pozemkoch. Z vlastnej iniciatívy od roku 2011 organizujeme brigády na čistenie revíru od rôznych odpadkov, čistíme cestičky a chodníky, potoky, jarky a malé jazierko a samozrejme sa staráme o poľovnícke zariadenia. Náš revír možno charakterizovať ako prímestský so silným tlakom negatívneho vplyvu civilizačných faktorov, ako je stres zveri, zvýšená migrácia zveri v poľovnom revíri a s ním susediacich poľovných revírov, čím dochádza k sťaženiu podmienok starostlivosti o zver. Revír je navštevovaný rôznymi osobami a skupinami ľudí rozmanitých záujmov. Dôsledky týchto vplyvov sa snažíme eliminovať predovšetkým osobným prístupom a všetkými dostupnými
zákonnými prostriedkami.

Širokú verejnosť sme oslovili v časti revíru Párovské Háje aj obnovením pamätného kríža na pamiatku historickej tragédie na Fabiánskej doline, kde v septembri r. 1530 Turci zavraždili zajaté malé deti. V dávnejšej minulosti bol postavený na pamiatku tejto udalosti drevený kríž, ktorý bol úplne zničený. Z iniciatívy podpredsedu nášho PZ bol postavený nový a každoročne sa pri kríži koná Svätohubertská svätá omša, ktorej sa zúčastňujú ľudia zo širokého okolia. Po ukončení omše pripravujeme účastníkom tradičný guláš z diviny. Pozitívne môžeme hodnotiť skutočnosť, že návštevníci z vlastnej iniciatívy prinášajú rôzne občerstvenie, koláče, zákusky a iné dobroty, prichádzajú rodiny s deťmi a zotrvajú s nami v družnej debate. Pri príležitosti obnovy kríža a spomienky na tragickú udalosť vydal v roku 2016 podpredseda nášho PZ Anton Ďurech v spolupráci s prof. Ing. Imrichom Točkom, CSc. malú brožúru. /Zašleme poštou/.

A teraz konkrétne k výzve:
• V tomto roku sme organizovali brigádu dňa 30. marca 2019 v častiach revíru Veľký Cer, Párovské Háje a Kynek.
• Celkovo sa jej zúčastnilo 52 účastníkov z radov členov PZ a ich rodinných príslušníkov. Za dôležité považujem, že sa jej zúčastnili aj malé deti.
• Odpad pozostával z množstva plastov, pneumatík i celých kolies, stavebného odpadu, ďalej obsahoval časti nábytku, rôzne sklo, železo, drôtené pletivo a rôzny iný odpad.
• Za vrchol ľudskej bezohľadnosti a cynizmu pokladáme nález uhynutého, psa- vlčiaka vyhodeného do lesa v jutovom vreci a starej postele vrátane matracov, periny, modliacej knižky... navidomoči po zosnulej starej osobe.
• Obsah naplneného kontajneru mal hmotnosť 2,6 t.
Informujeme Vás tiež, že člen nášho PZ Ing. Gabriel Gubrica zaslal dňa 31.3.2019 do redakcie PaR na zverejnenie informáciu o tejto brigáde aj s fotodokumentáciou.
S pozdravom,
Poľovníctvu zdar !

Ing. Michal Mikač Mgr. Lucia Tatarkovičová
predseda PZ Klokočina Nitra tajomníčka PZ Klokočina Nitra

Brigáda_2_zmensena.JPGBrigáda_3_zmensena.JPGBrigáda_4_zmensena.JPGBrigáda_5_zmensena.JPGBrigáda_6_zmensena.JPGBrigáda_7_zmensena.JPGBrigáda_8_zmensena.JPGBrigáda_zmensena.JPGInformačná_tabuľa_-_tragická_udalosť_z_r._1530_zmensena.JPGPamätný_kríž_zmensena.JPGSvätohubertovská_omša_v_poľovnom_revíri_2_zmensena.JPGSvätohubertovská_omša_v_poľovnom_revíri_3_zmensena.jpgSvätohubertovská_omša_v_poľovnom_revíri_zmensena.JPG

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/