Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Poistenie poľovníckej stráže

odznak PSPoistenie poľovníckej stráže uzatvorila Slovenská poľovnícka komora 01.12.2017 s Allianz Slovenskou poisťovňou (ASP)na poistenie zodpovednosti za škodu člena poľovníckej stráže.

Poistení sú členovia poľovníckej stráže v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. a poistenie sa vzťahuje na  zodpovednosť za škodu spôsobenú fyzickou osobou vykonávajúcou činnosť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Poistenie je dojednané pre všetky poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky. 

Poistná suma je dojednaná na každého člena poľovníckej stráže samostatne vo výške 25.000 €  na jedno poistné obdobie, ktorým je  kalendárny rok. 

Poistné je 10 € na každého člena poľovníckej stráže / kalendárny rok, so spoluúčasťou poisteného 50€ na každú škodovú udalosť. 

Slovenská poľovnícka komora ďalej uzatvorila 01.12.2017 s ASP poistnú zmluvu na úrazového poistenia.
Poistení sú členovia poľovníckej stráže v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. pre prípad vzniku úrazu počas výkonu činnosti v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Poistenie je dojednané  pre riziko trvalých následkov úrazu, liečenie úrazu a poistenie smrti úrazom. 
Poistná suma je dohodnutá vo výške 15.000  € (trvalé následky, smrť úrazom) a 5 € pre denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia úrazu. 
Poistné je 10,30 € na každého člena poľovníckej stráže / kalendárny rok bez spoluúčasti, doba liečenia úrazu v trvaní dlhšie ako 14 dní.

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/