Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Informácie z pracovného rokovania k AMO

Dňa 24. júla 2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie k prijatým veterinárnym opatreniam na zabránenie šírenia afrického moru u diviakov v Slovenskej republike so zástupcami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národného lesníckeho centra a Slovenskej poľovníckej komory. Predmetom rokovania boli informácie o aktuálnej situácii v okolitých krajinách s potvrdeným vírusom afrického moru ošípaných (ďalej len AMO), o nárazníkových pásmach AMO v SR, určených pásmach s aktívnym monitoringom AMO a prijatých veterinárnych opatreniach, metodických pokynoch na kontrolu opatrení prijatých v súvislosti s AMO v poľovných revíroch.

Na úvod ústredný riaditeľ ŠVPS SR Prof. MVDr. Jozef Bíreš, CSc. informoval o postupe a šírení vírusu AMO z Gruzínska cez Ruskú federáciu, Bielorusko, Pobaltské krajiny, Poľsko. Postup šírenia je prostredníctvom diviačej populácie, ktorá je mimoriadne vnímavá a prostredníctvom antropogénnych činiteľov. Situácia je vážna a v porovnaní s klasickým morom ošípaných (ďalej len KMO), bol KMO len prechádzka ružovou záhradou. Očakávali sme vírus a jeho šírenie od Ukrajiny, ale prekvapivo sa objavil v Českej republike. V porovnaní s napr. Pobaltím (v Litve bolo v minulom roku zaznamenaných približne 100 jedincov) sa AMO šíri vo výrazne zvýšenej intenzite, nakoľko v ČR už zaznamenali 70 jedincov za necelý mesiac od prepuknutia nákazy. Je však otázne, či je jeho prvý výskyt práve na tomto území z dôvodu, že ČR nemá taký podrobný monitorovací systém ako Slovensko (v predchádzajúcom roku bolo na Slovensku predložených cca 11 000 vzoriek na vyšetrenie KMO, v Českej republike za tú istú dobu len 80 vzoriek). Upozornil tiež na to, že prežívanie vírusu je podstatne dlhšie ako u KMO, šíri sa rýchlo a následky zanecháva nielen u diviakov, ale spôsobuje veľké škody pre chovateľov ošípaných.

Jednotlivým inštitúciám vyplynuli zo stretnutia tieto povinnosti:

ŠVPS SR - prostredníctvom RVPS informovať užívateľov poľovných revírov o zabezpečení kontroly a určení opatrení na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri
MPaRV SR - úprava plánu chovu a lovu, súčinnosť pri kontrole, 
  - súčinnosť pri kontrolách dodržiavania nariadených opatrení v poľ. revíroch, dodržiavaní plánu chovu a lovu, mesačných hláseniach o úhyne diviačej zveri, zoznamy vnadísk a krmovísk s vyznačením na mapách poľovných revírov...
  - zavedenie výnimky zo zakázaných spôsobov lovu.
NLC   - vytvorenie máp s vyznačením denzity, JKS, NKS a lovu diviačej zveri, 
  - vytvorenie máp s vyznačením vnadísk v PR, 
  - identifikácia zalesnených území s možnosťou sústredenia diviačej zveri,
  - vytvorenie máp s dominanciou plodonosných drevín DB, BK, 
  - identifikácia migračných bariér v nárazníkovej zóne a okolí.
SPK - medializácia v relácii Halali, časopisoch Halali, Poľovníctvo a Rybárstvo, na webovej stránke Slovenskej poľovníckej komory, facebook-ovej stránke SPK,  
  - zorganizovanie celoslovenského seminára k AMO s medzinárodnou účasťou zástupcov krajín, ktorým sa podarilo zastaviť šírenie AMO (Litva, Poľsko), v čo najskoršom možnom termíne (september/október) na zabezpečenie informovanosti poľovníckej verejnosti v spolupráci s ostatnými inštitúciami,         
  - podpora na zabezpečenie odbytu ulovenej zveri cez firmu Zverex, spol. s r. o.,  
  - vytvorenie projektu na zabezpečenie chladiarenských zariadení pre uskladnenie ulovených diviakov na tzv. zberných miestach v jednotlivých okresoch Slovenska.


V súlade s legislatívou Európskej únie má Slovenská republika pripravený a schválený Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných v Slovenskej republike, na základe ktorého sú spracované a aktualizované regionálne pohotovostné plány pre túto chorobu. Slovenská poľovnícka komora je v spolupráci s ostatnými organizáciami pripravená na úzku a promptnú súčinnosť pri riešení mimoriadnej situácie a o všetkých nových informáciách bude svojich členov ihneď informovať.
 

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (pracovne_rokovanie_AMO_2017.pdf)pracovne_rokovanie_AMO_2017.pdf[Správa z pracovného rokovania SPK, MPaRV SR, ŠVPS SR, NLC k AMO_24.7.2017]410 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/