Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Opatrenia AMO

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vytýčila nárazníkové zóny s aktívnym monitoringom v súvislosti s vypuknutím ochorenia na Africký mor ošípaných v Českej republike.
V tejto zóne sa určujú opatrenia.

Lovná zver
• Celoročný cielený lov diviačej zveri za účelom monitoringu AMO a znižovania denzity diviačej zveri.
• Sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov z ulovenej zveri. Telá alebo pozostatky z uhynutých diviakov, vedľajšie živočíšne produkty z ulovených diviakov musia byť neškodne odstránené.
• Odber a predkladanie vzoriek na vyšetrovanie všetkej ulovenej zveri (zdravej zveri a všetkých zvierat so zmenami správania) a nájdenej uhynutej diviačej zveri.
• Monitoring u diviačej zveri sa nariaďuje vykonávať v dobe od 10. júla 2017 do 31.decembra 2017.
• Celoročný zákaz kŕmenia diviakov alebo ostatnej raticovej zveri krmivom atraktívnym a dostupným pre diviačiu zver.
• Ulovené diviaky uvádzať na trh (aj v rámci nárazníkovej oblasti) alebo premiestňovať mimo poľovný revír (určené aj na súkromnú domácu spotrebu mimo územia poľovného revíru) až po obdŕžaní negatívneho laboratórneho výsledku na AMO.

Farmová zver
• Denné vykonávanie kontroly zdravotného stavu diviakov chovaných vo farmovom chove.
• Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté diviaky ktoré boli chované vo farmovom chove, zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých diviakov na laboratórne vyšetrenie AMO a zabezpečiť odvoz kadáverov.
• Bezodkladne hlásiť všetky choré diviaky ktoré sú chované vo farmovom chove s príznakmi AMO.
• Diviaky chované vo farmovom chove držať v ohradených priestoroch zabraňujúcich priamemu kontaktu s voľne žijúcou diviačou zverou.
• Zákaz používania vedľajších živočíšnych produktov z voľne žijúcej diviačej zveri a kuchynských odpadov na kŕmne účely pre diviaky chované na farme.
• Zamedziť kontaktu voľne žijúcich diviakov s krmivom a stelivom.
• Zamedziť kontaktu diviakov na farme s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.
• Premiestňovať diviaky z farmového chovu len po predchádzajúcom súhlase RVPS.
• Viesť evidenciu o stave a zmenách v stavoch diviačej zveri chovanej na.

V drobnochovoch
• Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie AMO a zabezpečiť odvoz kadáverov do spracovateľského podniku.
• Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi.
• Ošípané držať v uzatvorených priestoroch.
• Zákaz používania vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.
• Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom.
• Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.
• Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie ošetrovateľov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.
• Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.
• Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov.
• Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných najmenej tri dni pred jej vykonaním.
• Nevykonávať reprodukciu domácich ošípaných za účelom ďalšieho predaja.

V chovoch ošípaných
• Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie a zabezpečiť odvoz kadáverov do spracovateľského podniku.
• Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi.
• Ošípané držať v uzatvorených priestoroch.
• Nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.
• Premiestňovať ošípané len so súhlasom RVPS (potvrdenie dokladov na premiestňovanie ošípaných)
• Vykonať opatrenia proti vniknutiu diviakov do areálu farmy (dôkladné oplotenie farmy neprekonateľné pre diviačiu zver), prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom.
• Vykonať opatrenia proti kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.
• Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – aktivovať dezinfekčné brody pri vstupe na farmu, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe doustajňovacích priestorov.
• Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.
• Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov.
• Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných najmenej tri dni pred jej vykonaním.
• Viesť zoznam neregistrovaných chovateľov, ktorým boli predané ošípané.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Opatrenia_AMO_SVPS SR.pdf)Opatrenia_AMO_SVPS SR.pdf[Opatrenia]80 kB
Stiahnúť tento súbor (Naraznikova zona CR AMO 2.pdf)Naraznikova zona CR AMO 2.pdf[Mapa nárazníkovej zóny z ČR]8465 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/