Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Znenie petície z roku 2003

 
V rámci 90. výročia založenia prvej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou a osláv organizovaného poľovníctva na Slovensku a v náväznosti na Seminár v rámci 20. výročia Dní Svätého Huberta vo Svatom Antone sme pre Vás vďaka Ing . Jozefovi Herzovi pripravili prehľad a prierez históriou organizovaného poľovníctva . .
 
 


Významné dni v histórii poľovníckej organizácie na Slovensku

Úvod

 

Lov zveri je tak starý ako ľudstvo. Vplyvom rastúcej civilizácie ľudstva sa menil i pohľad na voľne žijúcu zver a jej lov. Ešte za čias Rímskeho impéria , Rímske právo pokladalo zver za „vec nikoho“( res nullius). Podľa tohto práva loviť zver mohol každý, avšak pri vstupe na cudzí pozemok potreboval súhlas majiteľa. Za vlády Karola Veľkého, si tento panovník privlastnil všetku zem, ktorá nemala vlastníkov, čím sa vytvorili veľké kráľovské revíri. Na týchto mohol loviť zver iba panovník a jeho družina. Za porušenie výsostného kráľovského práva boli prísne tresty. Zákony a nariadenia Karola Veľkého a jeho nástupcov tzv. kapitulárie obsahujú už podrobné ustanovenia o jednotlivých druhov zveri, avšak nie je v nich zmienka o čase ochrany zveri.

Charakter práva lovu, ako výlučne zemepánskej a šľachtickej výsady pretrval až do zrušenia poddanstva. Uhorský kráľ Karol VI. vydal v roku 1729 dekrét o poľovníctve v ktorom je už uvádzaný čas ochrany niektorých druhov zveri v čase rodenia mláďat a ich odchovu. Až podľa dekrétu Jozefa II. z roku 1786 sa prikazovalo mestám a obciam aby poľovné právo na svojich pozemkoch povinne prenajímali v dražbe.

Až takmer po 50 rokoch predovšetkým na východe Slovenska začali sa prenajímatelia združovať do loveckých spolkov a spoločností. Prvý známy lovecký spolok sa založili karpatskí Nemci v roku 1833 mal názov Kesmarker Jagdverein, hoci úprava poľovného práva v bývalom Uhorsku, a teda aj na území Slovenska bola až za vlády Františka Jozefa I. Ten zákonným článkom XX/1883 o poľovníctve vytvoril legislatívnu úpravu práva poľovníctva aj na našom území. Pretrval napriek zmenám ktoré sa po rozpade Rakúsko- Uhorska a vzniku I. ČSR zostal na Slovensku v platnosti až do konca II. svetovej vojny a v niektorých zásadných častiach až do roku 1947. Po vzniku ČSR boli v rámci tohto zákona vydané vykonávacie predpisy dňa 10. decembra 1918 na základe „zmocňovacieho zákona“.

Za najpozoruhodnejšie úpravy a výnosy sú ochranárske normy, ktoré schválilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska na základe návrhov zanietených poľovníkov.

 

Lovecké spolky a poľovnícke spoločnosti známe na Slovensku v rokoch 1833 -1920

 

Názov

Sídlo

Rok založenia

Kesmarker Jagdverein

Kežmarok

1833

Novoveská poľovnícka spoločnosť

Spišská Nová Ves

1860

Prešovská zveroošetrujúca spoločnosť

Prešov

1872

Walendorfer Jagdverein

Spišské Vlachy

1872

Košický lovecký spolok

Košice

1878

Belaer Jagdgesellschaft

Spišská Belá

1880

Spišsko-Belanská poľovnícka spoločnosť

Spišská Belá

1889

B. Bystrická meštianska lovecká spoločnosť

Banská Bystrica

1890

Lovecký spolok Ľubica

Kežmarok

1896

Lovecká spoločnosť

Tisovec

1897

Perinská lovecká spoločnosť

Košice

1897

Bardejovská lovecká spoločnosť

Bardejov

1898

Sabinovský lovecký spolok

Sabinov

1898

Helmecký lovecký spolok

Kráľovský Chlumec

1908

Lovecký spolok Vondrišel

Spišská Nová ves

1911

Lučenecká vidiecka lovecká spoločnosť

Lučenec

1913

Spolok pre lov a pestovanie pravej myslivosti

Trenčín

1919

 

Poľovnícka organizácia

 

Rok 1920

 

1. 5. 1920 uverejnilo niekoľko poľovníkov z Bratislavy na základe iniciatívy generála zdravotníctva MUDr. Jána Červíčka výzvu v ktorej sa vyzdvihoval hospodársky význam poľovníctva na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi. Aby sa zamedzilo svojvoľnej činnosti na tomto úseku navrhujú založiť Lovecký ochranný spolok pre Slovensko.

27. 8. 1920 Na základe uverejnenej výzvy sa zišlo v malej župnej sále v Bratislave 34 záujemcov. Prítomní schválili návrh stanov a zvolili prípravnú komisiu na zvolanie Ustanovujúceho valného zhromaždenia v zložení:

predseda – MUDr. Ján Červíček

podpredseda – Andreas Maux

členovia: Jozef Michalovits

Alfréd Sherz

Dr. Ludvík Hradský

Dr. Ján Kuchta

Ludvík Rössler

21. 10. 1920 pod číslom 3 085/1920 schválilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska stanovy LOS, v ktorých účel spolku bol vymedzovaný nasledovne:

- podporovať výkon poľovníctva podľa platných predpisov a usilovať sa o zlepšenie pomerov v poľovníctve všetkými zákonnými prostriedkami,

- znemožniť pokusy zhoršiť hospodársky, sociálno-politický a etický význam lovu zveri,

- podporovať vlastníkov a nájomcov poľovných revírov pri správnom uplatňovaní zákonov a nariadení na úseku poľovníctva,

- podporovať v rámci zákonov potláčanie a trestanie pytliactva a krádeže zveri,

- využívať všetky pomôcky a zariadenia na vzorné a správne vykonávanie lovu a na zveľaďovanie poľovníctva usporadúvaním výstav, odborných prednášok, vydávaním časopisov a pod.,

- usilovať sa o nadviazanie stykov s ostatnými loveckými družinami a loveckými ochrannými spolkami v ČSR,

- sprostredkúvať nájom lovu a poľovnícke potreby členov spolku,

- zakladať miestne skupiny Loveckého ochranného spolku.

10. 12. 1920 sa konalo Ustanovujúceho valného zhromaždenia Loveckých ochranných spolkov na Slovensku. Zúčastnilo sa ho 43 registrovaných členov a 33 zakladajúcich členov. Členstvo bolo rozdelené do 4 skupín a to:

zakladajúci členovia, ktorí navždy zaplatili príspevok 500.- Kčs

riadni členovia, prijatí na základe prihlášky a ročného členského príspevku 20.- Kčs

dopisujúci členovia, osoby, ktoré podporovali snahy a ciele spolku

čestní členovia vymenovaní valným zhromaždením za zásluhy o poľovníctve a o spolok.

Výbor spolku mal 24 členov a 12 náhradníkov a bol volený na 3 roky. Členovia výboru boli zvolení aklamáciou. Na prvej schôdzi zvolil predsedníctvo v zložení:

predseda – Ján Červíček

prvý podpredseda – Otakar Jamnický

druhý podpredseda – Ján Pálfy

tretí podpredseda – Jozef Petry

prvý tajomník – Ladislav Sekan

druhý tajomník – Ludvík Rössler

prvý pokladník – Loran Szütsy

druhý pokladník – Jaroslav Řivnáč

Činnosť LOS bola spočiatku sústredená iba v Bratislave, nakoľko ešte nemal žiadne pobočky. Napriek tomu získaval na Slovensku autoritu a to aj tým, že nariadením č. 1498/M adm,/V./ 1921 Ministerstvo vydalo nariadenie na obmedzenie vydávania zbrojných pasov na lovecké pušky. Ďalším nariadením č. 1442/7 158/adm/V. /1922 Bol LOS ustanovený za odborného zástupcu v policajno – trestných veciach pytliactva. LOS presadil aj hromadné poistenie svojich členov proti tzv. povinnej zodpovednosti za škody pri poľovačkách.

Nárast pobočiek a členov v ďalších rokoch:

1921 - 3 pobočky - 165 členov

1922 – 9 pobočiek – 600 členov

1923 – 19 pobočiek – 985 členov

1924 – 21 pobočiek - 1 028 členov

1925 – 25 pobočiek - 2 568 členov

 

Roky 1921 – 1922

12. 8. 1921 sa konalo v Bratislave Valné zhromaždenia LOS pre Slovensko.

6. 5. 1922 bolo Valné zhromaždenia LOS pre Slovensko opäť v Bratislave.

 

Rok 1923

 

23. 3. 1923 Na podnet LOS vydal minister s plnou mocou pre správu Slovenska nariadenie č. 3 318 adm./V./23 o zákaze odstrelu kamzíkov vo Vysokých Tatrách.

26.5. 1923 Tri roky po vzniku prvej poľovníckej organizácie na Slovensku vznikla v Čechách a na Morave Československá myslivecká jednota, ktorá sa vyhlásila za celoštátnu poľovnícku organizáciu. Jej cieľom bolo včleniť LOS do jednoty. Na VZ bol väčšinou hlasov prítomných delegátov odhlasovalo vstup do Československej mysliveckej jednoty. Za tajomníkov LOS boli zvolení Ján Škripeň a Vladimír Kupec.

 

Rok 1924

 

18. 6. 1924 tohto Valeného zhromaždenia sa jeho predseda generál MUDr. Ján Červíček nedožil. Zomrel vo veku nedožitých 60 rokov (1. 6. 1864 – 7. 4. 1924). Dr. Otakar Jamnický bol ustanovený za úradujúceho predsedu. Na pamiatku generála Červíčka založili pri LOS fond, z ktorého sa poskytovali podpory vdovám a sirotám po lesníkoch a poľovníkoch, ktorí prišli o život pri vykonávaní poľovníckej ochrannej a lesnej služby.

29. 10. 1924 bolo zvolané mimoriadne VZ LOS na základe nespokojností miestnych skupín. Pre ich lepšie spravovanie sa tieto od roku 1925 rozdelilo do šiestich dištriktov:

I. Bratislava, Malacky, Trnava, Galanta

II. Levice, Želiezovce, Komárno, Ipeľské Šahy

III. Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Žilina, Turčiansky Svätý Martin

IV. Liptovský Svätý Mikuláš, Kežmarok, Gelnica

V. Prešov, Košice, Medzilaborce

VI. Jelšava, Rožňava, Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota, Torňala, Feleď.

 

Rok 1925

 

11. 5. 1925 Na VZ LOS bol za predsedu zvolený Dr. Pavol Fábry a za tajomníkov Ján Kocman a Dr. Oskár Hanke-Halmi.

 

Rok 1926

Hlavným organizátorom poľovníckej výstavy v roku 1926 ktorú usporiadal LOS v Poprade bol redaktor Vidor Juráň. Bola porovnávaná s poľovníckou výstavou vo Viedni, čo značí o jej úspechu.

23. 10. 1926 sa Dr. Pavol Fábry vzdal funkcie predsedu LOS. Úradujúcim predsedom sa stal Július Melcsiczký. Nariadením č. 42 630/adm./V./26 v záujme ochrany dropa veľkého zákaz odstrelu tohto vzácneho vtáka na Žitnom ostrove na 5 rokov do 31. 12. 1931.

 

Rok 1927

 

Aj keď spolupráca medzi ČSMJ a LOS viazla už od začiatku tohto spojenia a to z dôvodu, že ČSMJ nebola ochotná uznať LOS za suverénneho činiteľa v poľovníctve na Slovensku a funkcionári LOS sa zdráhali podporovať centralistické tendencie pražského vedenia jednoty.

5. 1. 1927 sa konalo mimoriadne VZ LOS v Bratislave. Na riadnom zasadnutí VZ LOS v Trenčíne bol za podpredsedu zvolený spisovateľ Jozef Gregor Tajovský. Vytvoril sa kynologický odbor, ktorý začal vyvíjať úspešnú činnosť.

marec 1927 začal vychádzať spolkový časopis Lovec-Vadász. Slovenskú časť redigoval Cyprián Čech a maďarskú Vidor Juráň.

 

Rok 1928

 

15. 4. 1928 Na VZ LOS bol za úradujúceho predsedu zvolený Dr. Jozef Baár a za tajomníka Teodor Varga. VZ schválilo doterajší postup spolku a rozhodlo o jeho vystúpení z členstva v ČSMJ. Do Brna vyslal LOS troch svojich funkcionárov Dr. Jozefa Baára, Františka Vodičku a Cypriána Čecha do Brna. Boli poverení urobiť dohodu o spoluprácu LOS a ČSMJ, tak aby Los nestratil svoju suverenitu a samostatnosť na Slovensku.

22. – 26. 11. 1928 sa konal medzinárodný poľovnícky kongres v Nových Zámkoch za účasti zástupcov z Československa, Francúzka, Poľska a Rumunska kde vznikla myšlienka založenia C. I. C.

 

Rok 1929

 

26. 5. 1929 VZ LOS zvolilo za predsedu Dr. Igora Dulu.

18. 11. 1929 Vzťahy medzi LOS a ČSMJ vyriešila až dohoda uzatvorená v Brne. Los sa stal samostatným spolkom s tým, že bol pridruženým členom v celoštátnych otázkach, pričom do pracovného výboru ČSMJ vyšle dvoch členov a na VZ LOS bude prizývaný zástupca ČSMJ.

 

Rok 1930

 

13. 1. 1930 sa stal Dr. Ján Moural úradujúcim predsedom LOS. Napriek dohode začala ČSMJ na Slovensku vytvárať Zemský odbor ČSMJ a miestne skupiny. Za predsedu tohto odboru pre Slovensko zvolili Dr. Jána Mourala a za tajomníka Jána Kocmana, ktorý bol v tom čase tajomníkom Loveckého a kynologického spolku v Bratislave. V tomto roku novomestskí slovenskí a českí poľovníci so stredných vrstiev založili Myslivecký spolok ako pobočku ČSMJ.

11. 5. 1930 bol na VZ LOS Dr. Igor Dula opäť zvolený za predsedu LOS.

6. – 9. 11. 1930 za účasti 48 delegátov z 22 štátov založená v Paríži Medzinárodná rada pre poľovníctvo (Conseil Internationál de la Chasse). Prvým prezidentom CIC sa stal Maxim Ducrocq a tajomníkom gróf d´ Adix. Za Slovensko sa slávnostného aktu zúčastnil gróf Pavol Pálfy.

 

Rok 1931

 

12. 4. 1931 sa   konalo v Bratislave VZ LOS. Obdobie svetovej hospodárskej krízy v rokoch 1931 – 1938 malo vplyv aj na poľovníctvo.

31. 12. 1931 do tohto dňa platil zákaz odstrelu dropa veľkého. Ten bol nariadením č. 124622-14/1933 predĺžený do 31.12 1935.

 

Rok 1932

 

10. 4. 1932 sa v Bratislave konalo VZ LOS

2. 8. 1932 Z iniciatívy LOS a niektorých ochrancov poľovnej zveri krajinský prezident v Bratislave vydal Vyhlášku č. 457 o celoročnej ochrane medveďa. Taktiež bola stanovená celoročná ochrana norka európskeho, svišťa vrchovského a čiastočná ochrana , kuny lesnej a skalnej a vydry riečnej od 1. 3. do 31. 6.

18.10. 1932 vznikla Myslivecká komora Československej republiky, zaoberajúca sa vrcholnými otázkami poľovníctva v ČSR. Združovala ČSMJ a nemecký Vebanddeutscher Jäger St. Hubertus z Litoměříc.

 

Roky 1933 – 1934

 

9. 4. 1933 sa v Bratislave konalo VZ LOS. Na  ňom sa rozhodlo usporiadať po celom Slovensku manifestačné zhromaždenia na ktorých sa poľovníci dožadovali prísnejšieho postupu proti pytliakom.

6. 5. 1934 sa uskutočnilo manifestačné zhromaždenie. Jeho výsledkom bolo vydanie osobitného zákona č. 57/1936 Sb. Z. a n. o potlačovaní pytliactva. V priebehu týchto rokov sa vzťahy medzi LOS a ČSMJ začali normalizovať.

25. 11. 1934 sa uskutočnilo Mimoriadne VZ LOS v Žiline za účasti zástupcov ČSMJ. Delegáti sa dohodli na zjednotení oboch poľovníckych organizácií od 1. 1. 1935. Okrem toho boli  prijaté nasledovné zmeny:

1. Lovecký ochranný spolok LOS pre Slovensko sa zmení na Zemský zväz loveckých ochranných a kynologických spolkov na Slovensku. Členmi sa stali miestne skupiny LOS a spolky ČSMJ na Slovensku, ktoré sa premenovali na lovecké spolky.

V tomto roku vyšla monografia Naše poľovníctvo. Jej autormi boli Cyprián Čech, František Vodička a Dr. Viliam Záborský.

2. Zemský zväz LOS pre Slovensko bude viesť vlastnú administratívu a riešiť agendu spojenú s poistením členov. Jeho úradným časopisom je Lovec v jazyku slovenskom a Vadászlap v jazyku maďarskom.

3. Za každého svojho člena na rok zaplatí ČSMJ 2 Kčs.

4. Schválil sa návrh stanov pre lovecké ochranné spolky, ktoré sa stali samostatnými spolkami podľa spolkového práva.

 

Rok 1935

 

22. 6. 1935 sa konalo prvé zasadnutie Zemského zväzu loveckých ochranných a kynologických spolkov na Slovensku v Bratislave. Stav členskej základne sa zvyšoval nasledovne: Rok 1933 – 2 815 členov, rok 1934 – 3 943 členov, rok 1935 – 5 340 členov a 70 loveckých spolkov.

2. 4. 1935 sa konalo ustanovujúce VZ Cudzineckého loveckého klubu . Činnosť tohto klubu bola pomerne rozsiahla a svojím významom presahovala hranice Slovenska. Prispel k združovaniu revírov do väčších celkov.

Dňa 29. 11. 1935 sa stal tajomníkom Zz LOS pre Slovensko Cyprián Čech.

 

Rok 1936

 

V roku 1936 sa v rámci Jarnej hospodárskej výstavy v Prahe uskutočnila Celoštátna výstava loveckých trofejí ulovených za rok 1935. Trofeje zo Slovenska získali najlepšie ohodnotenie.

 

Rok 1937

 

11. 4. 1937 Na zasadaní Zz LOS pre Slovensko v Bratislave sa stal tajomníkom Dr. Viliam Záborský.

V novembri 1937 sa v Berlíne konala Medzinárodná poľovnícka výstava. Zúčastnilo sa jej 22 štátov s viac ako 5 000 trofejami, pričom trofeje zo Slovenska na tejto výstave z celkového počtu 317 ocenených medailových trofejí získali až 184 medailí a z udelených 8 strieborných štítkov 4.

 

Rok 1938

 

1. 4. 1938 mal Zz LOS pre Slovensko už 7 155 členov a 84 spolkov. Politické udalosti a štátoprávne zmeny mali dopad aj na poľovníctvo. Po viedenskej arbitráži bolo zo Slovenska odčlenených 21 najprodukčnejších okresov Maďarsku.

 

Rok 1939

 

1. 1. 1939 Počet členov poklesol  na 4 643 a počet spolkov na 62. Po vzniku Slovenského štátu sa ČMMJ a Zz LOS pre Slovensko sa museli tieto organizácie dohodnúť na rozchode.

18. 6. 1939 Slovenskí poľovnícky funkcionári zvolali do Bratislavy Zastupiteľstvo Zz LOS pre Slovensko. To však nebolo uznášaniaschopné, nakoľko mnohí funkcionári zo Slovenska odišli. Po hodine sa rokovanie obnovilo bez ohľadu na počet prítomných. Dr. Igor Dula sa vzdal funkcie predsedu. Povereným predsedom sa stal doterajší podpredseda Ing. Eduard Ziman. Hlavným bodom rokovania bola zmena stanov a názov organizácie. Ten sa zmenil na Zväz loveckých ochranných spolkov na Slovensku a najvyšším orgánom sa stalo Valné zhromaždenie. Okrem toho sa dopĺňalo vedenie za odstupujúcich funkcionárov. Za pokladníka bol zvolený Eugen Karpiss.

 

Rok 1940

 

23. 6. 1940 sa konalo VZ Zväzu LOS v Bratislave na ktorom sa prerokovali iba bežné odborné a organizačné otázky zväzu.

8. 12. 1940 Pri príležitosti 20 výročia založenia zväzu sa konalo slávnostné VZ Zväzu LOS. Tu bola zhodnotená činnosť zväzu za uplynulé roky. V priebehu roka nastal ďalší pokles členskej základne na 3 800.

31. 12. 1940 Organizačným náborom sa podarilo  zvýšiť počet členov na 5 680.

 

Rok 1941

 

18. 5. 1941 VZ Zväzu LOS uskutočnilo v Trenčíne. Hoci ani toto VZ nebolo uznášania schopné, muselo sa postupovať podľa stanov, t. j. začiatok sa posunul o hodinu neskôr. Rokovanie viedol Cyprián Čech, ktorý zastával funkciu úradujúceho predsedu po smrti Ing. Eduarda Zimana. VZ zvolilo predsedníctvo v zložení:

predseda – Dr. Štefan Lucký

prvý podpredseda – Ing. Ondrej Kľučár

druhý podpredseda – Pavol Pálfy

tajomník – Dr. Viliam Záborský

pokladník – Eugen Kárpiss

 

Roky 1942 - 1944

 

14. 6. 1942 VZ Zväzu LOS sa konalo v Ružomberku. Ani toto nebolo uznášania schopné. Z toho dôvodu neriešilo závažné otázky.

9. 5. 1943 Vzhľadom na vojnové obdobie ani VZ konané v Banskej Bystrici, nebolo uznášania schopné. Toto VZ bolo posledné až do skončenia II. svetovej vojny. Vinu na tom malo predsedníctvo, ktoré dopustilo, že v osobe Cypriána Čecha sa skumulovali funkcie osvetového a poľovníckeho referenta referenta.

13. 6. 1943. zomrel tajomník Dr. Viliama Záborský. Jeho funkciu prevzal Cyprián Čech, Okrem toho vykonával aj funkciu predsedu, čo viedlo k organizačným nedostatkom.

V tomto období na úseku poľovníckej kynológie bola založená zásluhou Kolomana Slimáka samostatná plemenná kniha poľovných psov, bol vydaný skúšobný poriadok pre skúšky stavačov a taktiež opatrenia na rozširovanie chovu pôvodného slovenského poľovného plemena a to kopova.

 

Rok 1945

 

Po skončení II. svetovej vojny už v lete 1945 Povereníctvo SNR pre poľnohospodárstvo a pozemkovú reformu vydalo vyhlášku o dočasnom zákaze poľovania na celom území s titulu vysokých strát zveri počas prechodu frontu.

4. 10. 1945 Povereníctvo SNR uvalilo na Zväz dočasnú národnú správu do  ktorej boli vymenovaní: Ing. Igor Dula – predseda, Dr. Július Brachtl, Ing. Ján Švihra a Koloman Slimák. Hlavnou úlohou bolo obnoviť činnosť Zväzu LOS. Zabezpečila vydávanie spolkového časopisu a navrhla vydať príručku o príprave na skúšky z poľovníctva. Členskú základňu tvorilo 7 352 poľovníkov.

 

Rok 1946

 

23. 2. 1946 sa v Brne stretli zástupcovia ČSMJ a LOS. Podľa dohody sa mali vytvoriť 3 zemské zväzy: český, moravsko-sliezky a slovenský. LOS od paritného zastúpenia z finančných dôvodov dobrovoľne odstúpil.

2. 3. 1946 Dočasná národná správa zvolala do Trenčianskych Teplíc VZ LOS. Zúčastnilo sa ho 89 delegátov zastupujúcich 68 spolkov. VZ LOS zvolilo nové predsedníctvo v zložení:

predseda – Ing. Igor Dula

prvý podpredseda – Ph Mr. Vladimír Žuffa

druhý podpredseda – Ing. Ladislav Dérer

tajomník – Ing. Ján Švihra

pokladník – Rudolf Hanzel

Výbor bol v zložení:

poľovnícky referent – Ing. Július Andráši

kynologický referent – Koloman Slimák

strelecký referent – Dr. Július Brachtl

právny referent – dr. Ladislav Ruman

organizačný referent – Pavol Midriak

hospodársky referent – Gustáv Kováčik

tlačový referent – Ing. Július Kňazovický

múzejný referent – Ing. Július Gašparík

osvetový referent – Dr. Matúš Dula

ornitologický referent – prof. Oskár Ferianc

VZ LOS sa uznieslo vydávať nový odborný dvojtýždenník Poľovnícky obzor. Za jeho redaktora bol zvolený Július Kňazovický. V roku 1946 bol vyhláškou č. 760/1946 povolený odstrel slúk, hlucháňov, tetrovov, divých kačíc a divých husí. Odstrel zajacov a jarabíc bol povolený iba v 19 okresoch južného Slovenska.

1.1.1946 členskú základňu tvorilo 8 959 poľovníkov a k 31.12. 1946 už 11 056 poľovníkov.

 

Rok 1947

 

28. 3. 1947 Oblastné veliteľstvo NB v Bratislave vyhlásilo Zväz za rozpustený, nakoľko do.

10. 12. 1945 národná správa nepredložila na nové schválenie upravené stanovy Zväzu

1. 4. 1947 sa uskutočnilo v Bratislave zakladajúce VZ, ktoré prijalo nové stanovy, ktoré dňa 2. 4. 1947 Povereníctvo SNR pre vnútorné veci schválilo.

12. 4. 1947 bolo zvolané na Sliač riadne VZ LOS za účasti 35 delegátov zastupujúcich 22 POS (poľovníckych ochranných spolkov). Tí zvolili predsedníctvo v zložení:

predseda – Ing. Igor Dula

prvý podpredseda – Ing. Pavol Trančík

druhý podpredseda – Dr. Miloslav Takáč

tajomník – Dr. Ladislav Ruman

pokladník – Rudolf Hanzl

hospodársky referent – Gustáv Kováčik

11. 5. 1947 v Brne vznikla celoštátna poľovnícka organizácia. Za ústredného predsedu bol zvolený Ing. Ján Zatloukal. Podpredsedami sa stali predsedovia zemských zväzov a to Ing. J. Drbal za Český zväz, Dr. T. Nussbaum za Moravsko-sliezky zväz a Dr. Igor Dula za Slovenský zväz. Ústredným tajomníkom sa stal Ing. H. Pelikán.

18. 12. 1947 bol prijatý Prvý jednotný poľovnícky zákon pre celé územie Československa pod číslom 225/1947 a vstúpil v platnosť od 1. 1. 1948.

 

Rok 1948

 

27. 1. 1948 uložil ÚV ČSMJ okresným poľovníckym organizáciám zabezpečiť z plánovaného lovu pevné dodávky diviny.

29. 2. 1948 Iba niekoľko dní po uchopení moci v ČSR komunistickou stranou sa vytvoril na Zväze POS akčný výbor v zložení:

predseda – Jozef Hojč

podpredseda – Jozef Koryčánek

tajomník – Gustáv Kováčik

členovia : Ľudovít Benada, Dr. Miloslav Takáč, Rudolf Hanzl, Ing. Vojtech Richter, Ľudovít Adamať, Eugen Weiss

Akčný výbor preveril doterajších funkcionárov Zväzu POS a na voľné miesta po nepreverených, alebo dobrovoľne odstúpených, vymenoval dočasne nových funkcionárov. Do najbližšieho VZ vymenoval nové vedenie v zložení:

predseda – Dr. Miloslav Takáč

podpredsedovia – Jozef Hojč. Ľudovít Benada, Štefan Židlík

Výbor tvorili referenti:

poľovnícky – Ing. Zolo Huterburchner

kynologicky – Koloman Slimák

strelecký – Martin Kulich

právny – Dr. Andrej Henkeľ

organizačný – Štefan Grantner

osvetový - František Turček

tlačový – Ing. Vojtech Richter

18. 4. 1948 sa v Bratislave konalo zasadanie Ústredného akčného výboru Československej mysliveckej jednoty za účasti krajských zväzov a zástupcov Ministerstva poľnohospodárstva. Dr. Miloslav Takáč protestoval, že Zväz LOS nebol včas a dokonale informovaný o ustanovení Ústredného akčného výboru ČSMJ, ktorého národným správcom je Ing. Vyletel.

 

Rok 1949

 

26. - 27. 3. 1949 sa konalo na Sliači VZ Zväzu LOS. Bol zmenený názov poľovníckej organizácie na Zväz poľovníckych ochranných spolkov na Slovensku. Účastníci schválili zmenu stanov a zvolili nové predsedníctvo v zložení:

predseda – Dr. Miloslav Takáč

prvý podpredseda – Ľudovít Benada

druhý podpredseda – Jozef Hojč

tretí podpredseda - LenhartLančarič

tajomník – Dr. Ladislav Ruman

pokladník – Rudolf Hanzl

Za členov výboru boli zvolení referenti:

hospodársky – Gustáv Kováčik

poľovnícky – Rudol Hanzl

kynologický – Koloman Slimák

strelecký – Martin Kulich

organizačný – Ferdinand Ralbovský

tlačový – Ing. Vojtech Richter

osvetový – František Turček

ornitologický – Milan Bališ

právny – dr. Andrej Henkeľ

revízor – Jozef Malinovský

revízor – Matej Nemečkay

Zložkami zväzu sa stali poľovnícke ochranné spolky, ktorých pôsobnosť sa vzťahovala na jeden politický okres. Stanovy zaviedli povinnosť každého člena odoberať spolkový časopis a novým členom podrobiť sa skúške z poľovníctva. Taktiež určilo povinné dodávky diviny na verejné zásobovanie. Do VZ mal Zväz POS 15 053 členov.

 

Rok 1950

14. – 15. 10. 1950 Pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej poľovníckej organizácie sa za účasti 123 delegátov zastupujúcich 61 poľovníckych spolkov uskutočnilo na Štrbskom Plese slávnostné VZ POS na Slovensku. V doplňujúcich voľbách zvolilo za tajomníka Gustáva Kováčika, za pokladníka Mikuláša Grígeľa, za predsedu hospodárskej komisie gen. Antona Rašlu, za plánovacieho referenta Ing. Júliusa Pelcnera, za filmového referenta Aladára Čecha a za zapisovateľa Jána Nosku.

Ministerstvo pôdohospodárstva poverilo Zväz POS monopolným výkupom, komorovaním a predajom malej živej zveri.

 

Rok 1951

 

21. – 22. 4. 1951 sa uskutočnilo v Piešťanoch Riadne VZ POS za účasti 90 delegátov z 50 POS. Delegáti zvolili nové predsedníctvo:

predseda – Jozef Hojč

prvý podpredseda – Ján Berzédy

druhý podpredseda – Dr. Miloslav Takáč

tretí podpredseda – Ľudovít Benada

tajomník – Gustáv Kováčik

pokladník – Mikuláš Grigeľ

predseda hosp. komisie – Jozef Koryčánek

plánovací referent – Ing. Július Pelener

Za odborných referentov boli zvolení:

poľovnícky – predsedníctvo malo kooptovať vhodnú osobu

strelecký – Martin Kulich

tlačový – Ing. Vojtech Richter

osvetový – František Turček

kynologický – Eugen Oravský

právny – Dr. Andrej Henkeľ

filmový – Aladár Čech

ornitologický – Milan Bališ

revízor – Matej Nemečkay

revízor – Ondrej Čerňanský

 

Rok 1952

 

19. – 20. 4. 1952 Za účasti delegátov z 55 POS sa uskutočnilo v Košiciach VZ Zväzu POS. Delegáti pozitívne hodnotili vznik Tatranského národného parku a tiež akciu na ochranu a rozšírenie muflonej zveri na Slovensku. V zazverovacej akcii v sezóne 1951- 1952 bolo do vyhliadnutých lokalít vypustených 64 muflónic a 34 muflónov.

Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov a tiež zmenu názvu poľovníckej organizácie na Zväz poľovníckych ochranných združení na Slovensku. (POZ). Okrem toho vytvorilo novú organizačnú zložku a tou boli Krajské poľovnícke ochranné združenia (KPOZ) Základnými organizačnými zložkami boli poľovnícke ochranné združenia. Ich stanovy boli po prvý krát súčasťou stanov Zväzu POZ, pričom sa nevyžadovalo ich osobitné schvaľovanie. Najvyšším orgánom zväzu sa stal zjazd delegátov KPOZ, ktorý zvoláva výbor zväzu raz za tri roky. V doplňujúcich voľbách bol za pokladníka zvolený Jozef Koryčánek.

V Šali Veči bola vybudovaná komorovacia stanica na chytenú živú zver určenú na export a domáce zazverovanie.

 

Rok 1953

 

? 3. 1953 vyšlo prvé tohoročné číslo časopisu Poľovnícky obzor, ako mimoriadne číslo bez obálky na 16 stranách. V ňom bolo Povereníctvom informácií oznámené: „ V súvislosti reorganizácie niektorej poľnohospodárskej tlače bolo rozhodnuté, že časopis Poľovnícky obzor bude zlúčený z časopisom Stráž myslivosti a bude vydávaný celoštátny poľovnícky časopis Myslivost“.

28. – 29.3.1953 sa v Prahe uskutočnil I. celoštátny zjazd Československej mysliveckej jednoty. Do ústredného výboru boli zo Slovenska zvolení: Jozef Hojč – 1. Podpredseda, Ján Mičovský- predseda osvetovej komisie, Ján Plánovský – člen výboru, Michal Železňák – náhradník, Alojz Milošovič – člen disciplinárnej komisie, a Imrich Šipoš – člen revíznej komisie. Voľba posledných štyroch bola podmienená dodatočným schválením predsedníctva Zväzu POZ.

 

Rok 1954

 

29. – 30. 5. 1954 sa uskutočnilo v Žiline Valné zhromaždenie Zväzu POZ, za účasti delegátov z 56 POZ nakoľko ešte KPOZ neboli ustanovené. Podľa nových stanov ďalšími orgánmi zväzu sa stal revízny zbor a disciplinárna komisia. Zloženie predsedníctva bolo nasledovné:

predseda – Jozef Hojč

prvý podpredseda – Dr. Miloslav Takáč

druhý podpredseda - František Dvorský

tretí podpredseda – Ľudovít Benada

tajomník – Gustáv Kováčik

hospodár – Štefan Ďuriš

 

Roky 1955 – 1956

 

1955 bola vytvorená štátna prírodná rezervácia dropa veľkého v Zlatnej na Ostrove o výmere 9 218 ha. Povereníctvo pôdohospodárstva jej riadením poverilo Zväz POZ.

1956  druhej polovice roka sa uskutočňovali ustanovujúce konferencie KPOZ.

? 10. 1956 vyšlo prvé číslo mesačníka Poľovnícky obzor. O jeho opätovné vydávanie sa zaslúžil povereník poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Michal Chudík.

15. - 16. 12. 1956 sa zišli do Piešťan delegáti KPOZ na celoslovenský zjazd. Zjazd prijal úlohy z uznesenia Zboru povereníkov z 29. 5. 1956 na úseku odbornopolitickej práce, spoluprácu so Zväzarmom. Zaviedla sa kolektívna zodpovednosť volených orgánov za riadne vedenie a hospodárenie zväzu a jeho zložiek. Zjazd zvolil výbor zväzu a predsedníctvo v zložení:

predseda – Jozef Hojč

prvý podpredseda – František Krajmer

druhý podpredseda – Imrich Falat

tajomník – Ľudovít Pásztor (zamestnanec zväzu)

hospodár – Štefan Algayer

člen – Ján Kazmer

člen – Štefan Turan

 

Funkcionári krajských poľovníckych ochranných združení zvolení v r. 1956

 

kraj

funkcia

Bratislava

Nitra

Žilina

Banská Bystrica

Košice

Prešov

predseda

Jozef Horváth

Štefan Adámi

Štefan Turčiansky

František Bella

Vincent Ondrušek

Dr. Dioníz Nevický

podpredseda

Jozef Matejka

Anton Manda

Jozef Hanečák

Ing. Anton Sokol

Július Krátky

Štefan Jurášek

tajomník

Michal Betke

IngFrantišek Čerman

Štefan Rapčan

Kornel Reinhardt

Ján Kučár

Ing. Štefan Schiffer

pokladník

Štefan Varša

Ján Černohorský

Ján Rapšo

Vladimír Oravec

Zoltán Kováč

Emil Slanina

osvetový r.

Ján Holub

Silvester Hrtánek

Ferdinand Hapšuda

Ondrej Bartoš

Ján Vrábel

Ján Adzima

poľovný -odchytový r.

Artur Budke

Alexander Pritz

Štefan Kabzan

Ján Chrenko

Ján Baran

Tibor Weis

kynologický

Vladimír Pačes

Ladislav Matis

Ján Kudlej

Andrej Renčo

Vojtech Michelčík

Ing. Andrej Lučiviansky

strelecký r.

Ján Mikšík ml.

Pavel Kostolník

Ladislav Krasnec

Ing. Hubert Bezačinský

Jozef Gembický

Karol Sereday

plánovací r.

Maximilián Prümmer

Alojz Majerčák

Ing. Jozef Klincko

Aurel Kellner

Ondrej Sklenár

Dionýz Hercík

člen výboru

Rudolf Bančúrik

Matej Šúr

Martin Bobula

Ondrej Hudec

IngMichal Baran

Juraj Holinga

člen výboru

Ján Hrušecký

Ladislav Šusták

Jozef Polorecký

Michal Piovarči

Július Boďa

Ján Boroš

revízor

Pavol Dolaj

Ján Vámoš

Róbert Kováčik

Jozef Weissenpacher

František Šüle

Peter Babej

revízor

Anton Kubáň

Kamil Drexler

František Poláček

Štefan Kopper

Viktor Varga

Michal Slávny

revízor

Ferdinand Kulifaj

Michal Petrík

František Hrdý

Ján Snopko

Juraj Lučanský

Emil Polčík

disciplinárna komisia

Miroslav Vomáčka

Július Žingor

František Zanvit

Ing. Michal Miklo

Michal Bušovský

Michal Rusnák

disciplinárna komisia

František Prokša

Viktor Adamik

Tibor Bayer

Viliam Puskailer

Juraj Holub

Samuel Krempašský

disciplinárna komisia

Štefan Viskup

Štefan Balla

Ján Ilgo

Ľudevít Bais

Jozef Dunčko

Imrich Falat

náhradník

Pavel Pagáč

Bohumil Sládek

Ladislav Koleják

Ján Pajtáš

Ján Fujdiar

Štefan Sabol

náhradník

Ladislav Vöröš

Juraj Pilář

Viktor Šurina

Emil Čunderlík

Ing. Ján Mituch

Emil Ondrušek

 

Rok 1957

 

23. 1. 1957 sa zišiel v Bratislave na svojom prvom zasadaní novozvolený výbor Zväzu POZ. Výbor schválil návrh predsedníctva na obsadení funkcií odborných referentov a predsedov revíznej a disciplinárnej komisie takto:

poľovnícky – Ing. Ireneus Nízky

odchytový – Aladár Križan

osvetový – Ján Ďuračinský

kynologický – Mikuláš Grigeľ

strelecký – Martin Kulich

plánovací – Emil Náter

právny – Dr. Viliam Polačko

členovia výboru: Matej Šúr, Ing. Andrej Lučiviansky, Bohumil Sládek, Ing. Ján Mituch, Adam Belák a František Farkaš

náhradní členovia: Ján Bednár, Peter Babej, Štefan Kopper Jozef Potocký, Michal Bušovský a Jozef Dunčko.

Revízna komisia: predseda Ing. Michal Miklo

členovia: Ján Adzima, Július Krátky

Disciplinárna komisia: predseda Štefan Belan

členovia: Ján Ilgo, Ľudovít Bais

7. 7. 1957 Po prvý krát za účasti členov ÚV ČSMJ a zástupcov nadriadených orgánov zasadal výbor Zväzu POZ. Podstatným bodom tohto rokovania bolo zlúčiť malé revíri do väčších celkov. Taktiež zaujímavá bola informácia kynologického referenta, že na medzinárodnej výstave psov vo Viedni sa po prvý krát zúčastnilo aj 19 psov zo Slovenska. Z nich bolo až 16 ohodnotených známkou výborný, pričom 6 získalo titul šampión a 4 sa stali čakateľmi na tento titul.

5. 10. 1957 sa v Trebišove pri príležitosti otvorenia odchytového strediska konala schôdza Predsedníctva Zväzu POZ . Stredisko ukončilo svoju činnosť pre nízke stavy zveri v roku 1962.

 

Rok 1958

 

? 1. 1958 vyšlo prvé číslo spoločného časopisu slovenských poľovníkov a rybárov Poľovníctvo a rybárstvo. Tento časopis nahradil doteraz vydávaný Poľovnícky obzor.

5. - 21. 10. 1958 ktorá sa konala od v budove Slovenského národného múzea v Bratislave I. Celoštátna poľovnícka výstava Riaditeľom výstavy bol Aladár Križan a členmi výstavného štábu Ján Ďuračinský, Ing. Ireneus Nízky, Ing. Miro Hanák, Ferdinand Ralbovský, J. Nosko a R. Vavžina. Trofeje hodnotili podľa metód CIC: Ing. Miro Hanák, Ing. Anton Hirner, Jozef Randík, Ladislav Šusták, Ing. Jozef Škultéty, Ing. Alfréd Fischer, Jozef Šprocha, Ľudovít Pásztor, Aladár Križan a Ing. Ireneus Nízky. Výstavu navštívili delegácie poľovníckych organizácií z Čiech a Moravy, NDR, Maďarska a Bulharska. Predchádzali jej v priebehu roka krajské poľovnícke výstavy. Zväz POZ mal v tomto roku 15 262 členov.

 

 

Rok 1959

 

11. 3. 1959 vyšiel úradný vestník Povereníctva poľnohospodárstva č. 42 v ktorej sa pre uchádzačov o prvý poľovný lístok zavádza po absolvovaní teoretického kurzu jednoročná praktická príprava pred skúškou. Taktiež sa zvýšili požiadavky na kvalifikáciu skúšobných komisárov.

1. 6. 1959 sa uviedol do života Jún – Mesiac poľovníctva. Jeho cieľom bolo informovať verejnosť o skutočnom stave poľovníctva a o jeho význame a vzťahu k prírode a poľovnej zveri.

5. 6. 1959 V Modranke pri Trnave bola daná do užívania po Šali a Trebišove tretia komorovacia stanica.

27. – 28. 6. 1959 sa uskutočnil vo Zvolene Zjazd delegátov KPOZ. Zúčastnilo sa ho 53 delegátov a 18 hostí. V zmenených stanovách prijal závery na upevňovanie organizačnej poľovníckej disciplíny. Schválil utváranie klubov poľovných psov. Taktiež preniesol právomoc v disciplinárnom konaní z komisií na výbory jednotlivých zložiek. Zjazd zvolil nový výbor v zložení:

Predsedníctvo:

predseda – František Tupík

prvý podpredseda – Jozef Randík

druhý podpredseda – Ing. Anton Hirner

tajomník – Ľudovít Pásztor

ekonóm – Štefan Algayer

člen – František Farkaš

člen – Štefan Držka

poľovnícky referent – Dr. Štefan Teren

osvetový referent – Ján Ďuračínsky

Odborní referenti:

strelecký – Martin Kulich

kynologický – Zoltán Morávek

odchytový – Otakar Horňák

právny – Dr. Viliam Polačko

členovia výboru: Štefan Adámi, Andrej Černay, Ján Fujdiar, Jozef Hojč, Ján Juščák, Aurel Kellner, Viliam Kmeť, František Krajmer, Emil Náter, Ing. Ireneus Nízky, Jozef Šprocha a Pavol Valenta.

náhradní členovia výboru: Ján Adzima, Imrich Falat, Ján Krnáč, František Rúš, Pavol Sepeši a Štefan Turan.

Revízna komisia:

Alojz Nemec, Štefan Sečanský a Matej Šúr.

V rámci celoštátnej reorganizácie lesníckeho výskumu, poľovnícke detašované pracovisko v Banskej Štiavnici sa stalo samostatným poľovníckym oddelením pri VULH.

 

Rok 1960

 

18. 9. – 2. 10. 1960 sa konala vo Florencii medzinárodná poľovnícka výstava. Hoci naše zastúpenie trofejami bolo malé aj tak sme získali 13 zlatých, 5 strieborných a 1 bronzovú medailu.

10.12. 1960 Pri príležitosti 40. výročie poľovnícka organizácia sa v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné zasadanie výboru Zväzu POZ. Vyznamenanie I. stupňa bolo udelené Ľudovítovi Benadovi, Jozefovi Hojčovi, Dr. Miloslavovi Takáčovi, Martinovi Kulichovi, Kolomanovi Slimákovi, Vidorovi Juráňovi a Peter Babejovi. Ďalší 14 dostali vyznamenanie II. stupňa.

 

Rok 1961

 

28. – 29. 1. 1961 sa konal v Prahe IV. mimoriadny celoštátny zjazd Československej mysliveckej jednoty. Schválil jednotné utvorenie okresných a krajských organizácií v súlade s novou územnou organizáciou štátu. Najpodstatnejšie bolo, že z dvoch doteraz samostatných poľovníckych organizácií vytvoril jednu celoštátnu – Československý myslivecký zväz (ČSMZ) s Ústredným výborom v Prahe. Zväz sa stal zložkou Národného frontu. Schválil nové Stanovy ČSMZ. Základnými organizačnými zložkami sa stali Jednoty. Doterajší Zjazd KPOZ zmenil na konferenciu ČSMZ. Do Ústredného výboru ČSMZ sa dostali iba dvaja Slováci a to František Tupík a Dr. Štefan Teren.

 

 

Členovia krajských výborov Československého mysliveckého zväzu

 

Kraj

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

predseda

Gustáv Hilbert

František Bella

Peter Babej

podpredseda

Jozef Horváth

Ing. Anton Sokol

Ján Kučár

podpredseda

Juraj Pilař

?

Július Boďa

tajomník

František Fiala

Ján Habrovský

A. Straka

poľovnícky r.

Hynek Korvas

Ing. Ján Dobrík

Dr. Milan Bališ

odchytový r.

František Ravinger

?

?

strelecký r.

Vojtech Kreutzer

Doc. Ing. Hubert Bezačinský

Juraj Maďorán

kynologický r.

Jozef Herz

Andrej Renčo

Imrich Makara

osvetový r.

Ing. Pavel Hell

Ondrej Bartoš

Ján Adzima

disciplinárny r.

Anton.Manda

?

?

 

 

31. 3. 1961 za účasti Predsedu ÚV ČSMS Karla Šindelíře a tajomníka Ladislava Hrubého sa zišiel Slovenský výbor ČSMS. Na tomto stretnutí boli prerokovávané väčšinou finančné otázky. V rámci mesiaca poľovníctva sa v tomto roku uskutočnilo 5 okresných a 50 miestnych poľovníckych výstav.

 

Rok 1962

 

1. 1. 1962 Slovenská plemenná kniha bola odovzdaná do Prahy. Do plemennej knihy bolo dovtedy zapísaných 1 346 vrhov a 6 525 šteniat a 40 importovaných psov. Pôsobnosť a činnosť slovenského výboru z uvedených dôvodov aj na iných úsekoch poľovníckej činnosti sa zminimalizovala. V roku 1962 bolo činných 11 chovateľských klubov poľovných plemien psov a to: klub chovateľov farbiarov, duričov, hrubosrstých stavačov, dlhosrstých stavačov, krátkosrstých stavačov, českých fúzačov, anglických stavačov, španielov, jazvečíkov, foxteriérov a klub teriérov.

23. 2. 1962 Národné zhromaždenie prijalo Zákon o poľovníctve č.23/1962 Z.z. Týmto zákonom sa odpútalo právo poľovníctva od vlastníctva k pôde a zosilnil sa vplyv štátnych orgánov na riadení poľovníctva, zvyšuje najnižšiu výmeru poľovného revíru.

1. 3. 1962 Zákon o poľovníctve nadobudol platnosť.

 

Rok 1963

 

1. 1. 1963 ÚV ČSMS vydal s platnosťou od tohto dátumu smernicu na uskutočňovanie chovateľských prehliadok trofejí ulovených v predchádzajúcej poľovníckej sezóne. Ďalšia smernica ÚV ČSMS zavádza povinné zvody psov, ktoré sa každoročne uskutočnia v období od 1. 3 do 10. 4.

 

Rok 1964

 

10. 5. 1964 sa v Žiline konala slovenská konferencia ČSMS, na ktorej sa zúčastnilo 48 delegátov z 57 pozvaných a až 54 hostí. Bolo konštatované, že na Slovensku je 22 356 poľovníkov, 3 358 191 ha poľovnej plochy ktorú obhospodarujú poľovnícke združenia, z čoho pripadá na poľné revíry 2 530 885 ha a na lesné 827 306 ha. Delegáti prijali 19 bodov uznesenia a novo zvolení členovia SV ČSMS si spomedzi seba zvolili predsedníctvo a jednotlivých odborných referentov nasledovne:

Predsedníctvo:

predseda – František Tupík

prvý podpredseda – Ing. Anton Hirner

druhý podpredseda – Štefan Držka

tajomník – Ľudovít Pásztor

ekonóm – Štefan Algayer

osvetový referent – Ján Ďuračinský

poľovný referent – Dr. Štefan Teren

právny referent – Dr. Viliam Polačko

strelecký referent – Martin Kulich

členovia výboru:

kynologický referent – Jozef Potocký

odchytový referent – Otakar Horňák

Ján Adzima, Július Boďa, Andrej Černay, Jozef Hojč, Ján Juščák, Aurel Kellner, Vladimír Kešjar, Ing. Anton Laffers, CSc., Ing. Ján Mituch, Ing. Ireneus Nízky, František Ruš, Pavel Sepeši , Ing. Jozef Škultéty a Jozef Šprocha.

náhradní členovia: Ing. Branislav Baka, Ing. Emanuel Briestenský, Ján Fujdiar, Ján Gaál, Ing. Miroslav Hanák, Hynek Korvas, Jozef Radecký a Jozef Škumát.

Revízna komisia: Ing. Štefan Benko - predseda, Rudolf Kovačič, Anton Lauko, Miloslav Navaříka, Eugen Prividzký. Náhradní členovia: Ing. Michal Miklo a Matej Šúr.

V júni 1964 sa vzdal funkcie kynologického referenta Jozef Potocký, ktorého nahradil Ing. Branislav Baka.

V tomto roku Medzinárodná kynologická federácia (Féderation Cynologique Internationale - FCI), na svojom zasadnutí v Lisabone uznala slovenského kopova za naše národné plemeno.

SV ČSMS sa v tomto roku podieľal na zabezpečení našich trofejí na medzinárodnú poľovnícku výstavu vo Florencii v roku 1964.

 

Rok 1965

 

5. – 27. 6. 1965 sa v Brne uskutočnila Celoštátna poľovnícka výstava na ktorej bolo vystavovaných 1 269 trofejí, z toho bolo 447 jeleních a 322 srnčích trofejí. Súčasťou výstavy bola v dňoch 19. – 20. 6. aj Svetová výstava psov na ktorej bolo predvedených 1 805 psov. Počas výstavy z príležitosti 20. výročia oslobodenia Československa ÚV ČSMS udelil 18 členom ČSMS odznaky I. stupňa a 77 členom odznaky III. stupňa.

15. 6. 1965 sa na Dunaji pretrhla hrádza a zaplavila vyše 70 000 ha pôdy a ďalších 41 000 ha bolo podmáčaných. Na poľovnej zveri v okresoch Dunajská Streda a Komárno došlo k značným stratám.

1. 11. 1965 boli prijaté podmienky chovnej spôsobilosti jagterierov.

 

Rok 1966

 

15. 2. - 15. 3. 1966 sa v rámci etapy zazverovania postihnutých oblastí povodňou dodalo 2 250 bažantov a 1 831 zajacov.

23. 4. 1966 sa v Prahe konal VI. ( mimoriadny ) zjazd ČSMS, ktorí sa okrem iného uzniesol zrušiť Jednoty a krajské výbory ČSMS. Do organizačného systému začlenil poľovnícke združenia a taktiež vytvoril PZ členov bez revíru. Pri okresných výboroch SV ČSMS a ÚV ČSMS vytvoril disciplinárne senáty. Zrušilo sa direktívne predpisovanie štátnych dodávok diviny do štátnych fondov a živej zveri na export. Zaviedlo sa doškoľovanie členov poľovníckej organizácie. Na Slovensku bolo začiatkom roka 2 632 revírov z rozlohou 4 166 048 ha a 24 182 členov.

1. 6. 1966 Na plenárnom zasadnutí ÚV ČSMS v Prahe konaného z príležitosti mesiaca poľovníctva nastali zmeny aj v zložení predsedníctva a komisií. Slovensko malo zastúpenie:

v poľovníckej komisii: Dr. Štefan Teren – predseda a   Dr. Milan Bališ – člen

v streleckej : Martin Kulich

v kultúrno propagačnej: Ján Ďuračinský a Ing. Pavel Hell

kynologickej : Ing. Branislav Baka a Imrich Makara

v odchytovej: Michal Hovorka a Otakar Horňák

v organizačnoprávnej: Dr. Viliam Polačko

v ekonomickej : Ing. Miroslav Hanák a Aurel Kellner

Taktiež prijali vznik klubu chovateľov vajmarských stavačov

4. 6. 1966 Plénum SV ČSMS doplnilo predsedníctvo o kynologického referenta Ing. Branislava Baku a odchytového referenta Otakara Horňáka. Uvolnil na vlastnú žiadosť Štefana Algayera z funkcie predsedu ekonomickej komisie a na jeho miesto z náhradníkov poverili Ing. Miroslava Hanáka. Na vlastnú žiadosť s funkcie člena pléna odstúpil Pavol Sepeši.

16. 12. 1966 – 7. 1. 1967 SV ČSMS usporiadal v Dome ČSSP výstavu pod názvom Poľovníctvo vo výtvarnom prejave. Výstavu navštívilo 13 710 návštevníkov.

22. 12. 1966 ÚV ČSMS schválilo nové smernice pre vyznamenávanie. Vzalo na vedomie, že Samostatné poľovnícke oddelenie VÚLH bolo začlenené do oddelenia ochrany lesa.

 

Rok 1967

 

V jarných mesiacoch sa do postihnutých oblastí záplavou dodalo ešte 2 915 jarabíc 1024 zajacov a250 bažantov. Hodnota vypustenej zveri bola 1 048 000 Kčs.

Po viac ako 6 ročnom úsilí terminologickej komisie vyšlo „Poľovnícke názvoslovie“. Obsahovalo až 1 500 odborných poľovníckych výrazov. Názvoslovie obohatilo slovník slovenských poľovníkov o správne výrazy, ktoré je potrebné používať ako v hovorovej reči, tak aj v písomnom styku.

Medzinárodná poľovnícka organizácia CIC obnovila svoju činnosť po II. svetovej vojne v roku 1950. Československo obnovilo svoje členstvo v tejto organizácii až v tomto roku.

22. 9. 1967 bola v Novom Sade otvorená Medzinárodná poľovnícka a rybárska výstava. Výstavy sa zúčastnilo 42 krajín. Československo na tejto výstave prezentovala kolekcia 92 trofejí, ktoré získali 84 zlatých 4 strieborné a 1 bronzovú medailu.

 

Rok 1968

 

1. 1. 1968 riadenie poľovníckej kynológie Slovenska v plnom rozsahu prešlo na SV ČSMS.

21. 5. 1968 SV ČSMS , schválilo akčný program ČSMS, ktorý predložilo SNR odboru pre poľnohospodárstvo a výživu. Taktiež bol predložený materiál novej organizačnej štruktúry novej poľovníckej organizácie na Slovensku.

1. 7. 1968 sa delimitovala činnosť podniku Odchyt zveri na Slovensku v prospech slovenských orgánov ČSPZ.

24. 8. 1968 Predsedníctvo SV ČSMS po obsadení Československa dňa 21. 8. 1968 vojskami Varšavskej zmluvy, svojím vyhlásením vyslovilo dôveru legálnym straníckym a štátnym predstaviteľom. K 50 výročiu vzniku Československa a k životným jubileám ÚV ČSMS prepožičal 12 členom I. a jeden II. stupeň poľovníckeho vyznamenania.

2. 11. 1968 sa konala riadna schôdza SV ČSMS za mimoriadne dôležitých okolností. Uskutočnila sa ako prvá už v Slovenskej federatívnej socialistickej republiky. To dáva nové postavenie poľovníctva na Slovensku a to opätovné ustanovenie národného zväzu poľovníkov na Slovensku. Pri príležitosti 50 výročia vzniku Československa ÚV NF udelil pamätnú plaketu, ktorú obdržali: Ing. Branislav Baka, Ing. Štefan Benko, Štefan Držka, Ján Ďuračinský, Ing. Miroslav Hanák, Ing. Anton Hirner, Jozef Hojč, Otakar Horňák, Ján Juščák, Aurel Kellner, Martin Kulich, Anton Lauko, Miloslav Navařík, Ing. Ireneus Nízky, Ľudovít Pásztor, Dr. Viliam Polačko, František Ruš Ing. Jozef Škultety, Jozef Škumát, Jozef Šprocha a Dr. Štefan Teren.

19. 12. 1968 sa konalo Predsedníctvo SV ČSMS už v Dome poľovníkov na Štefánikovej ulici 6/d, ktorý bol po kúpe zrenovovaný. Od roku 1936 sídlila kancelária poľovníckej organizácie na Slovensku až doposiaľ na Ventúrskej ulici č. 3 v Bratislave, kde mala k dispozícii iba dve kancelárie a sklad. Pôvodný návrh bol vystavať novú budovu Domu poľovníkov, no táto alternatíva sa nerealizovala.

 

Rok 1969

 

1. 1. 1969 vzniklo poľovnícke oddelenie VÚLH vo Zvolene s dvomi vysunutými pracoviskami a to v Banskej Štiavnici a v Košiciach.

24. 1. 1969 zasadal SV ČSMS za účasti zástupcov OV ČSMS a hostí. Na programe boli tri hlavné body:

Prvým bodom bol prepracovaný a doplnený návrh akčného programu ČSMS.

Druhým bodom boli organizačné smernice pre zabezpečenie federálneho usporiadania poľovníckej organizácie na Slovensku. Na prípravu ustanovenia Slovenského poľovníckeho zväzu plénum schválilo prípravný výbor v zložení: Ing. Branislav Baka, Ing. Ľudovít Bancík, Július Boďa, Ladislav Čutora, Štefan Držka, Ján Ďuračinsky, Štefan Fajkus, Ernest Gyurcsek, Ing. Miroslav Hanák, Otakar Horňák, Ján Kolár (Košice), Ján Kolár (B. Bystrica), Juraj Konečný, Martin Kulich, Michal Lenčo, Dr. Pavel Maštena, Ing. Ireneus Nízky, Ľudovít Pásztor, Pavol Pavle, Dr. Viliam Polačko, Štefan Polák, Gustáv Polčík, Dr. Eugen Prividzký, Anton Rakús, Ernest Randík, Emil Ravinger, Dr. Tibor Slopovský, Jozef Sulovec, Jozef Škumát, Dr. Štefan Teren a František Tupík

Tretím bodom, bolo prerokovanie návrhu Stanov SPZ.

21. – 22. 6. 1969 sa konal v Bratislave Ustanovujúci zjazd Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ). Zúčastnilo sa ho 76 delegátov, ktorí zastupovali 29 851 členov. Delegáti okrem iných materiálov schválili 49 konkrétnych úloh SPZ, stanovy SPZ a zvolili 39 členný Ústredný výbor do ktorého nezvolili jedného kandidáta a to doterajšieho predsedu Františka Tupíka. Ten si zvolil predsedníctvo v zložení:

predseda – Dr. Štefan Teren

podpredseda – Ing. Miroslav Hanák

tajomník – Ing. Ľudovít Bancík

predsedov komisií

ekonomickej – Pavol Pavle

osvetovej – Ján Duračinsky

poľovníckej – Ing. Pavel Hell, CSc.

legislatívnoprávnej – Dr. Viliam Polačko

streleckej – Štefan Fajkus

kynologickej – Imrich Makara

pre chytanie zveri – Ing. Alexander Bakoš

členovia pléna ÚV SPZ: Ján Adzima, František Benedikovič, Ján Černý, Kamil Drexner, Ing. Dionýz Fekete, Ernest Gyurcsek, Vlastimil Holík, Július Chovanec, Jozef Ihnácik, Pavol Jory, Ján Juščák, Ján Kollár, Róbert Kovačik, Ján Ľahký, Michal Lenčo, Alexander Litavský, Juraj Maďorán, Ondrej Meliš, Joachim Miček, CSc., Dr. Lorenco Michaeli, Ing. Ján Mitúch, CSc., Pavel Morávek, Ing. Jozef Petrek, Štefan Polák, JUDr. Eugen Privický, Michal Sečanský, Dr. Tibor Slopovský a Ing. Jozef Škultety.

náhradní členovia: Ing. Branislav Baka, Ing. Emanuel Briestenský, Dr. Ladislav Horňák, Ján Hudák, Michal Kollár, JUDr. Július Matečný ( predseda ústredného disciplinárneho senátu), Karol Pistovčák, Štefan Slosiarik, Ján Suchánsky, Miroslav Škulec, Jozef Škumát a MVDr. Michal Špeník.

Ústredná revízna komisia: predseda – Ing. Štefan Benko, členovia: Ján Fujdiar, Ján Kababík, Miloslav Navařík, Andrej Ondruš, Matej Šúr a Valter Rudolf. Náhradní členovia: Ing. Martin Maradík, Ing. Michal Miklo a Emil Ravinger.

Na prvej schôdzi Predsedníctvo ÚV SPZ schválilo do funkcie vedúceho sekretariátu Ferdinanda Ralbovského.

16. 8. 1969 Predsedníctvo ÚV SPZ na svojej schôdzi sa zaoberalo súčasnou politickou situáciou a prijalo závery k prispeniu SPZ a jeho členstva ku konsolidovaniu politických pomerov. Z toho dôvodu počas funkčného obdobia došlo k personálnym zmenám vo funkcionárskom aktíve SPZ, ale aj vylúčeniu mnohých poľovníkov z radov SPZ. Medzi nich patril aj Alexander Dubček. V tomto roku pre potreby riadiacich orgánov a orgánov SPZ po prvý krát v knižnej podobe bol spracovaný výkaz Poľov. 1 – 01.

7. 11. 1969 schválilo Plénum SPZ nové smernice o Fonde rozvoja zveľaďovania poľovníctva. Pre ústredie sa odvádza 70 % príjmov a 30 % zostáva na OV SPZ.

27. 11. 1969 sa konala v Brne spoločná schôdza ÚV SPZ a ÚV ČMJ. Tu došlo k dohode v otázke zahraničných stykov. Určili sa zásady zastupovania oboch zväzov v CIC a FCI. Rozhodlo sa o usporiadaní celoštátnej výstavy v roku 1971 ešte pred Svetovou výstavou v Budapešti.

28. 11. 1969 bol schválený nový návrh smerníc pre chovateľské prehliadky trofejí , ako aj návrh štatútu Slovenskej komisie pre hodnotenie trofejí. Členmi komisie sa stali: Ing. Pavel Hell, CSc. – predseda, Dr. Milan Bališ – podpredseda, Ing. Karol Kirner – tajomník, Fridrich Konrád, Ing. Ľudovít Bancík, Ing. Michal Hrnčiar, Ing. Anton Bradiak, Martin Kulich, Ján Matiaško a Ing. Vojtech Richter členovia. Taktiež boli schválené pokyny o počte poľovne upotrebiteľných psov pre jednotlivé poľovné revíry.

 

Rok 1970

 

23. 1. 1970 pri ÚV SPZ bola obnovená činnosť terminologickej komisie v zložení: Ján Duračinsky – predseda, Ferdinand Ralbovský – tajomník, Ing. Ľudovít Bancík, Artur Budke, Ladislav Grman, Martin Kulich, Koloman Slimák, Dr. Štefan Teren, Ivan Masár a Dr. Víťazoslav Hečko – členovia, prof. Dr. Oskár Ferianc, Ing. Jozef Škultety a Dr. Pavol Poruban – experti.

20. 2. 1970 Predsedníctvo ÚV SPZ schválilo návrh koncepcie poľovníckeho obhospodarovania v Štátnej rezervácii dropa veľkého v Zlatnej na Ostrove. Taktiež schválilo zloženie výstavného výboru a komisií celoštátnej poľovníckej výstavy. Riaditeľom výstavy a predsedom výstavného výboru je prof. Vítězslav Zásměta, zástupcami sú Dr. Štefan Teren, Ján Duračinský, Josef Macourek. Predsedom hodnotiteľskej komisie Ing. Vojtech Richter, podpredseda Josef Lochman, predsedom komisie pre poľovnícke hospodárenie Ing. ? Bureš, podpredsedom Ing. Pavel Hell, CSc., predseda komisie pre umenie a propagáciu Ján Duračinský, podpredseda Karel Kunc, predsedom ekonomickej komisie J. Záhradník a podpredsedom Pavol Pavle.

Chovateľské kluby poľovných psov so sídlom pri ÚV SPZ sú: klub jagterierov, hrubosrstých stavačov, farbiarov a duričov.

8. 5. 1970 ÚV SPZ a VÚLH vo Zvolene podpísali dohodu o vydávaní teoretického poľovníckeho zborníka Folia Venatoria.

25. 6. 1970 sa zišiel po prvý krát Federálny výbor poľovníckych zväzov v ČSSR v Bratislave. Predsedníctvo bolo zvolené v zložení:

predseda – prof. Ing. Vítězslav Zásměta, ČMJ

podpredseda – Dr. Štefan Teren, SPZ

členovia – Oldřich Patrman, ČMJ

Milan Siegl, ČMJ

Ján Duračinský, SPZ

Ján Kollár, SPZ

1. 7. 1970 ÚV SPZ schválilo od tohto dátumu nový prevádzkový poriadok Nákladového strediska pre chytanie zveri. Organizačné útvary v Modranke a v Šali sa nazývajú pracoviská pre chytanie zveri.

24. 10. 1970 sa konali oslavy 50-ročného trvania poľovníckej organizácie na Slovensku Zúčastnilo sa ich 96 slovenských poľovníkov. Ako aj delegácie poľovníckych organizácií z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, NDR, Maďarska, Poľska, Bulharska, Rumunska, Mongolska a Juhoslávie. Prítomní boli stranícky a vládny činitelia.

Po prvý krát zazneli slávnostné lesnice na hudbu hudobného skladateľa Tibora Andrašovana. Ten bol aj autorom a interpretom  poľovníckeho pochodu. Slávnosť otvoril úradujúci predseda Dr. Viliam Polačko. Z rúk ministra poľnohospodárstva a výživy SSR Ing. Jána Janovica si prevzali rezortné vyznamenanie a odznak Vynikajúci pracovník poľnohospodárstva : Vilma Andičová, Ladislav Grman, Martin Kulich, Ing. Ján Mituch, Alexander Miško, JUDr. Viliam Polačko, Štefan Šalay a Leonard Volček

Pri tejto príležitosti boli vydané zlatá, strieborná a bronzová medaila za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva. ktorými boli vyznamenaní zahraniční hostia a politický a štátny predstavitelia ako aj delegáti z jednotlivých okresov. Tieto medaile sa stali najvyššími poľovníckymi vyznamenaniami. Okrem toho bola vydaná aj pamätná medaila odznak a kniha Jána Duračinského a kol. s názvom „50 rokov nášho poľovníctva“.

 

Rok 1971

 

5. 3. 1971 Plénum ÚV SPZ na svojej schôdzi v Brne pri príležitosti II. celoštátnej poľovníckej výstavy trofejí. Tá bola prípravou a výberom exponátov na Svetovú poľovnícku výstavu v Budapešti. Plénum schválilo návrh na odvolanie Ondreja Bartoša a Dr. Pavla Porubana z osvetovej komisie, Michala Sečanského z legislatívno právnej komisie a I. Krasneca a J. Slováka zo streleckej komisie ako nepreverených členov SPZ. Schválili návrh na založenie Slovenského klubu sokoliarov.

17. 4. 1971 na Plenárnej schôdzi konanej dňa vzalo na vedomie rezignáciu predsedu Dr. Štefana Terena zo dňa 16. 10. 1970 . Za nového predsedu bol zvolený Jozef Hojč.

Rezignáciu tajomníka Ing. Ľudovíta Bancíka a na jeho miesto zvolilo Dr. Viliama Polačku. Doterajšieho predsedu legislativno právnej komisie. Touto funkciou poverilo Ing. Ľudovíta Bancíka.

1. 6. 1971 Predsedníctvo ÚV SPZ konštatovalo, že na východné Slovensko v rámci zazverovanie bolo dodaných 4 500 zajacov, 600 jarabíc a 8 800 bažantov. Členmi predsedníctva FV poľovníckych zväzov sa stali Jozef Hojč, Ján Kollár a Dr. Viliam Polačko.

27. 8. – 30. 9. 1971 sa v Budapešti uskutočnila Svetová poľovnícka výstava. Výstavy sa zúčastnilo 45 štátov. Na výstave obodovali 5 061 trofejí zo 124 druhov zveri. Trofejam bolo udelených 379 zlatých, 542 strieborných a 610 bronzových medailí.

 

Rok 1972

 

25. 3. 1972 Plénum ÚV SPZ prijalo rezignáciu Dr. Lorenza Michaeliho a vylúčilo zo svojich radov Jozefa Ihnácika. Na ich miesta boli za riadnych členov zvolení Dr. Július Matečný a Štefan Slosiarik.

15. 9. 1972 Predsedníctvo ÚV SPZ konštatovalo, že v roku 1972 bolo použitých 5 356 dymovníc. Vyplynovalo sa 4 313 brlohov a zničilo sa asi 6 300 líšok. Vyložilo sa 164 000 vajec plnených síranom thalným. Ich účinkom sa zničilo 21 000 strák, 15 000 vrán túlavých, 2 000 sojok 770 líšok, 840 mačiek a 680 psov.

3. 10. 1972 MPVž SSR, MLVH SSR a ÚV SPZ zvolalo celoslovenský aktív za účasti 132 pracovníkov zodpovedných za úsek poľovníctva v jednotlivých štátnych organizáciách. Zaoberali koncepciou rozvoja poľovníctva na Slovensku.

17. 11. 1972 Predsedníctvo ÚV SPZ schválilo návrh na trofejové hodnotenie lebiek líšok a jazvecov, ktorý predložili Ing. Pavel Hell, CSc. a Ing. Jozef Herz. Uložilo tento návrh predložiť na schválenie FV poľovníckych zväzov.

18. 11. 1972 Plénum ÚV SPZ schválilo návrh Poľovníckeho a disciplinárneho poriadku SPZ. Po prvý krát na vrcholnom kynologickom podujatí Memoriály Karola Podhajského zvíťazil stavač s vodičom Vladimírom Pačesom zo Slovenska.

 

Rok 1973

 

24. 3. 1973 bol založený klub chovateľov maďarských stavačov.

16. 9. 1973 sa uskutočnil v Bratislave II. zjazd SPZ na ktorom sa zúčastnilo 83 delegátov a 29 hostí. Prerokoval a schválil nové Stanovy SPZ. Na svojom prvom zasadnutí ihneď po sneme zvolili:

predsedníctvo v zložení:

predseda – Jozef Hojč

podpredseda – Ján Gajdoš

tajomník – Ing. Štefan Benko

predsedovia komisií :

ekonomickej – prom. prav. Pavol Pavle

poľovníckej – Július Chovanec

kynologickej – Imrich Makara

politicko výchovnej – Ján Longauer

streleckej – Štefan Fajkus

odchytovej – Ernest Gyurcsek

subkomisie pre tech. prípravu strelníc – Andrej Opálený

zmocnenec pre východné Slovensko – Július Ferenc

členovia pléna ÚV SPZ: Ing. Alexander Bakoš, Ing. Ján Baláž, Ing. Ľudovít Bancík, František Benedikovič, Dr. Tibor Bohdanovský, Rudolf Cahel, Dr. Ján Fáber, Peter Galvánek, Ján Juščák, Ing. Milan Kopčák ( vzdal sa člena predsedníctva), Róbert Kováčik, Ondrej Kurila, Ján Ľahký, Imrich Marcinko, Ing. Štefan Marčák, Vincent Matlák, Ján Matyi, Ondrej Meliš, Bartolomej Mello Pavel Morávek, Anton Ondruš, Štefan Polák, Ing. Milan Raplík, Emil Ravinger, Ján Rožník, Dušan Šimonič, Arpád Toth, Ing. Anton Gallis a Dr. Milan Vaňo.

Náhradní členovia: Ladislav Alfoldy, Michal Betke, Mikuláš Fodor, Ing. Eugen Feješ, Ing. Dionýz Fekete, Ján Hudák, Michal Kačmár, Ondrej Kanka, Ing. Emil Lipovický, Juraj Pillár, Michal Studenič, a Ing. Slavomír Števák.

Ústredná revízna komisia: predseda – Miloslav Navařík, členovia: Jozef Ďuran, pplk. Ján Kindernaj, Jozef Krajčí, Ladislav Maršovský, Ing. Michal Miklo, Ladislav Mlynský, náhradní členovia: Dr. Václav First, Ján Kollár, Michal Kollár.

Ústredný disciplinárny senát: predseda – JUDr. Július Matečný, členovia: Vlastimil Holík, Ján Kollár, Jozef Lipovský, Anton Ondruš, Anton Rakús a Dr. Milan Vaňo, náhradní členovia: Ján Juščák, Gustáv Kováčik a Juraj Pillar.

V správe zjazdu sa konštatovalo, že na zazverenie oblasti východného Slovenska bolo vypustených 28 028 jedincov malej zveri.

 

Rok 1974

 

22.3. 1974 Predsedníctvo ÚV SPZ schválilo zásady organizácie poplatkového odstrelu zahraničnými hosťami. Poľovať v PZ je dovolené iba na malú zver s minimálnym výradom 300 ks.

8. 6. 1974 Plénum ÚV SPZ schválilo návrh sadzobníka chovnej hodnoty na určovanie škôd spôsobených na poľovnej zveri.

17. 11. 1974 do tohto dátumu v dôsledku povodní bol zákaz poľovania na bažanty a zajace.

29. 11. 1974 Predsedníctvo ÚV SPZ ustanovilo pracovnú skupinu na ochranu a zachovanie dropa fúzatého ako poradný orgán v zložení :

predseda – prof. Dr. Oskár Ferianc, Ing. Pavel Hell, CSc., Ing. Aladár Randík, CSc., Leonard Volček a ing. Karol Kirner. Na území Slovenska bol zaznamenaný stav 579 dropov a cca 430 medveďov.

22. 12. 1974 Plénum ÚV SPZ schválilo v poľovníckych streleckých disciplínách zavedenie výkonnostných tried.

 

Rok 1975

 

23. 3. 1975 Plénum ÚV SPZ schválilo pokyny o používaní poľovne upotrebiteľných psov a ich kvalifikáciu ako aj  o počtoch potrebných pre jednotlivé poľovné revíry.

23. 4. 1975 Predsedníctvo ÚV SPZ schválilo návrh na zriadenie osobitného poľovníckeho vyznamenania k 30. výročiu oslobodenia Československa v počte 1 610 ks pre jednotlivcov a kolektívy.

26. – 31. 5. 1975 na pozvanie FV poľovníckych zväzov ČSSR sa konalo stretnutie predsedov poľovníckych organizácií z Bulharska Maďarska, Mongolska, NDR, Poľska a Rumunska.

? ? 1975Prvým Majstrom streľby SPZ v guľovom trojboji sa stal Ing. Miroslav Sivčák zo Žiliny.

21. 11. 1975 schválilo Predsedníctvo ÚV SPZ šľachtenie Slovenského hrubosrstého stavača a zaviedlo od budúceho roku povinné tetovanie šteniec poľovných psov.

 

Rok 1976

 

29. 5. 1976 Plénum ÚV SPZ schválilo výklad niektorých ustanovení vyhlášky MPVž SSR č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase , spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri.

23. 7. 1976 Predsedníctvo ÚV SPZ požiadalo MPVž SSR o zákaz odstrelu jarabíc.

28. 8. – 12. 9. 1976 sa v Českých Budějoviciach konala III. celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou. Výstavy sa zúčastnilo Bulharsko, Juhoslávia, Maďarsko, NDR, Poľsko, Rumunsko a ZSSR. Bolo vystavených viac ako 5000 trofejí.

18. 12. 1976 Pre zanedbávanie povinností preradilo Plénum ÚV SPZ Ondreja Kurilu, Jána Matyiho, Dušana Šimoniča a Michala Kočnára z riadnych členov za náhradníkov a na ich miesta z náhradníkov zvolili Jána Hudáka, Ondreja Kanku, Ing. Emila Lipovského a Michala Studeniča.

Plénum zobralo na vedomie, že v tomto roku sa po prvý krát uskutočnili prebory FV. Najúspešnejším Slovenským strelcom bol Ing. Eduard Hýroš, ktorý skončil na batérii na 2 mieste a na 4 mieste na oblúkovom strelišti.

 

Rok 1977

 

30. 6. 1977 Predsedníctvo ÚV SPZ podalo na MPVž SSR návrh, aby sa jarabica stala až do odvolania celoročne chráneným druhom zveri.

 

Rok 1978

 

24. 6. 1978 pri príležitosti osláv 30 výročia vydávania poľovníckeho časopisu v Nitre sa uskutočnila po prvý raz súťaž jednotlivcov a trojčlenných družstiev lesničiarov.

18. 8. 1978 bol na výstavisku Agrokomplex v rámci výstavy AX 78 otvorený poľovnícky pavilón, kde si návštevníci mohli prezrieť široké spektrum poľovníckej činnosti. Dňa 31. 8. 1978 sa konal na výstavisku poľovnícky deň s rôznymi ukážkami a súťažami.

27. – 28. 10. 1978 sa v Bratislave konal III. zjazd SPZ za účasti 105 delegátov z hlasom rozhodujúcim a 32 delegátov z hlasom poradným a 45 hostí, ktorí zastupovali 38 518 členov. V správe sa uvádzalo, že za uplynulé volebné obdobie ústredie vynaložilo 1 661 354 Kčs na budovanie strelníc, 1 705 847 Kčs na poľovnícke domy a miestnosti OV SPZ, 303 004 Kčs na budovanie kynologických zariadení a 3 082 941 Kčs na zazverovanie poľovníckych revírov. Delegáti zjazdu zvolili nové orgány Slovenského poľovníckeho zväzu.

Predsedníctvo v zložení:

predseda – Jozef Hojč

podpredseda – Ján Gajdoš

podpredseda – Július Chovanec

tajomník – Ing. Štefan Benko

predsedovia komisií :

ekonomickej – Ernest Gyurcsek

poľovníckej – Štefan Jerguš

kynologickej – Imrich Makara a Ondrej Kanka

politicko výchovnej – prom. prav. Pavol Pavle

streleckej – Andrej Opálený

odchytovej – František Patko

legislatívno právnej – pplk. JUDr. Milan Vaňo

členovia pléna ÚV SPZ: Ing. Alexander Bakoš, Ing. Ľudovít Bancík, RSDr. Tibor Bohdanovský, Ľudovít Ciling, Ján Džalaj, Július Ferenc, MVDr. Václav First, Peter Galvánek, Imrich Ílles, Rudolf Ivičič, Alexander Nôžeš, JUDr. Mikuláš Lipnický, Ján Longauer, Ján Lórinčík, Mária Lörinčíková, Anton Martinka, pplk. Ondrej Meliš, Dušan Mlynarčík, Ladislav Mlynský, Anton Ondruš, Karol Paločko, Ing. Igor Podstávek, Štefan Polák, Doc. Ing. Milan Raplík, CSc., Ing. Ján Strelník, CSc., dpt. Koloman Šnirc, Arpád Toth, Jozef Weber, Ing. Vladimír Víťaz, Ľudovít Zelenák, Miroslav Zruban. Náhradní členovia:Imrich Bako, Ján Čákovský, Edmund Fečer, Jaroslav Gotthard, Anton Hluchý, Viliam Ides, , Michal Kačmár, Ľudovít Kočiš, Arpád Lajos, RNDr. Jozef Palášthy, Eugen Ponya, Ing. Aladár Randík, CSc., Juraj Szalay, Ján Želízka.

Ústredná kontrolná a revízna: predseda – Ing. Rudolf Strašifták, členovia: Ladislav Balčiš, Ján Beňo, Stanislav Boldiš, Jozef Ďuran, Ing. Eugen Feješ, Ján Jašík, Tibor Kelemen, plk. Ján Kindernaj, Michal Kollár, Ján Líška, ing. Rudolf Lorenz, Bartolomej Mello, Miloslav Navařík, Augustín Stračiak.

Ústredný disciplinárny senát:

predseda – JUDr. Július Matečný, podpredseda – Ján Kollár, členovia: Vlastimil Holík, Gustáv Kováčik, Július Ferenc, Jozef Lipovský, Anton Ondruš, náhradní členovia Anton Rakús, Juraj Pillár, tajomník – prom. práv. Pavol Cpin

Legislatívno-právna komisia: predseda – pplk. JUDr. Milan Vaňo, podpredseda – JUDr. Peter Žilinčan, členovia: JUDr. Viliam Polačko, JUDr. Andrej Henkel, JUDr. Štefan Teren, JUDr. Štefan Kusý, Ing. Július Síleš, Imrich Bako, tajomník – Ferdinand Ralbovský

Poľovnícka komisia: predseda – Štefan Jerguš, podpredseda – Ing. Pavel Hell, CSc., členovia: Ing. Alexander Bakoš, Ing. Ľudovít Bancík, Ing. Ferdinand Bevilaqua, Ing. Eduard Dubovský, Peter Galvánek, Ing. Ján Graus, Viliam Ides, Rudolf Ivičič, Ján Orgoň, Ing. Milan Kopčák, Anton Martinka, Joachim Miček, CSc., František Pačesa, Ing. Aladár Randík, CSc. Ing. Eduard Riba, Doc. MVDr. Michal Špeník, CSc., tajomník – Ing. Karol Kirner

Politicko-výchovná komisia: predseda – prom. prav. Pavol Pavle, podpredseda – Ján Longauer, tajomník – Július Kováč

subkomisia pre ideologickú prácu: Ján Čákovský, RNDr Jozef Palášthy, CSc., Miroslav Zruban, Ing. Vladimír Heinige, CSc.

subkomisia pre výchovu a vzdelávanie: Doc. Ing. Milan Raplík, CSc., Ing. Ján Hollý, CSc., Ing. Adam Pivoluska, Ing. Jozef Serdel, CSc., Ing. Vladimír Víťaz

Subkomisia pre prácu s mládežou: Alojz Herczeg, František Papcún, Jozef Hrušovský, prof. Zděnek Vácha, Mária Lörinčíková

Subkomisia pre propagáciu: Milan Rajský, Ladislav Grman, Ing. Vladimír Markovič, Ladislav Filo, Andrej Rybárik, dpt. Koloman Šnirc

Strelecká komisia: predseda – Andrej Opálený, podpredseda – pplk. Josef Květoň, členovia: Anton Balčák, Július Družbacký, Ľudovít Kočiš, Ing. Alfréd Kotek, Ing. Ján Tadiaľ, Ing. Ján Kováč, Ján Lörinc, Vojtech Selecký, Ing. Miroslav Sivčák, Ing. Štefan Slamka, Michal Studenič, Ján Lórinčík, Jaroslav Gotthard, Rajmund Rapaič, tajomník – Tomáš Krivjanský

Kynologická komisia: predseda – Imrich Makara, podpredseda – Ondrej Kanka, členovia: Ondrej Meliš, Ján Džalaj, MVDr. Václav First, Dušan Mlynarčík, Vladimíd Šiška, Koloman Slimák, Ing. Branislav Baka, MVDr. Pavol Moško, Ing. Jozef Jursa, Albín Luknár, Rudolf Marček, Ing. Milan Kanda, MUDr. Alexander Mészáros, Vojtech Michelčík, Andrej Renčo, tajomník – František Siget

Komisia pre chytanie zveri: predseda – František Patko, podpredseda – Štefan Polák, členovia: Jozef Hupka, Eugen Ponya, Imrich Illés, Ing. Igor Podstávek, Anton Hluchý, Jozef Krajčovič, Jozef Adámek, MVDr. Juraj Ursíny, Igor Kraupa, tajomník – Ing. Jozef Herz

Ekonomická komisia: predseda: Ernest Gyurcsek, podpredseda – Ing. Ambróz Lisý, členovia: Ing. Cyril Boldiš, Jozef Hlásnik, Juraj Szalay, Ing. Ján Strelník, tajomník – Ing. Milan Ďurica

Poznámka: Do orgánov SPZ boli volení členovia podľa kľúča. Muselo tam byť zastúpenie členov KSČ, ale aj robotníkov a roľníkov. Z uvedeného dôvodu sa tam dostali aj takí, ktorí vôbec nemali záujem pracovať v orgánoch SPZ napriek tomu, že boli dobrí poľovníci a svoje úlohy si v PZ vzorne plnili.

Slovenská komisia pre hodnotenie trofejí: predseda – Štefan Jerguš, podpredseda - Ing. František Bevilaqua, členovia: RNDr. Milan Bališ, Ing. Ľudovít Bancík, Ing. Michal Duto, Ing. Ján Kras, Ing. Pavel Hell, CSc., Ing. Jozef Herz, Ing. Michal Hrnčiar, Ing. Karol Kirner, Ing. Michal Kráľ, František Pačesa, Ing. Vojtech Richter, Ing. Eduard Ryba, Peter Galvánek.

 

Rok 1979

 

Za prvé štyri mesiace zomreli dvaja členovia predsedníctva pplk. JUDr. Milan Vaňo, predseda legislatívno právnej komisie a ing. Štefan Benko – tajomník a ing. Ľudovít Bancík – člen pléna.

28. 6. 1979 predsedníctvo ÚV SPZ poverilo Andreja Opáleného funkciou tajomníka.

15. 11. 1979 plénum SPZ potvrdilo Andreja Opáleného vo funkcii tajomníka, zvolilo JUDr. Mikuláša Lipnického za predsedu legislatívno-právnej komisie a spolu s dpt. Kolomanom Šnircom aj za členov predsedníctva ÚV SPZ. Jána Čákovského, Jaroslava Gottharda a RNDr. Jozefa Palášthyho preradilo za riadnych členov pléna ÚV SPZ.

Plénum vymenilo a schválilo zmeny v odborných komisiách. V subkomisii pre ideologickú prácu namiesto Miroslava Zrubana zvolilo Dr. Jozefa Drgoňa, v subkomisii pre propagáciu namiesto Ing. Vladimíra Markoviča a Andreja Rybárika zvolilo JUDr. Štefana Terena a prom. fil. Tibora Babu. V streleckej komisii za predsedu zvolilo Štefana Slamku a rozšírilo ju o pplk. Vladimíra Janáka a MUDr. Františka Pechu. V kynologickej komisii za podpredsedu Kolomana Slimáka a rozšírilo ju o Jozefa Čierneho. Ekonomickú komisiu rozšírilo o Ladislava Mečiara a Gabriela Komínka a tajomníčkou sa stala Ing. Dana Vančurová. Do legislatívno právnej zvolili JUDr. Júliusa Szaba.

Už niekoľko rokov sa koná socialistická súťaž medzi okresnými organizáciami SPZ. Hlavnými kritériami predovšetkým sú : splnenie plánu odstrelu, zabezpečenie dostatočného množstva krmív a dodávka diviny do štátnych fondov. V tomto roku súťaž vyhrala Prievidza pred Starou Ľubovňou a Rožňavou.

 

Rok 1980

 

21.6.1980 sa v Galante konal aktív predsedov a tajomníkov OV SPZ. Podkladom pre rokovanie bola Správa o plnení uznesení III. zjazdu SPZ.

23. 8 – 7. 9. 1980 sa v Nitre konala Celoštátna poľovnícka výstava. Táto výstava bola v poradí druhá z medzinárodnou účasťou v ČSSR a prvá na Slovensku. Na výstave bolo vystavených 4 573 trofejí. Okrem ČSSR sa tu prezentovali trofejami poľovnícke organizácie Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska, Rumunska a ZSSR. Po prvý krát sa na tejto výstave hodnotili lebky líšok a jazvecov podľa návrhu Ing. Pavla Hella, CSc. a Ing. Jozefa Herza.

13. 12. 1980 pri príležitosti 60 výročia SPZ udelilo predsedníctvo ÚV SPZ po prvý krát nové najvyššie vyznamenanie Zlatý kamzík ktoré udelilo straníckym a vládnym činiteľom a niektorým členom SPZ. Okrem toho udelilo vyznamenania za zásluhy o rozvoj slovenského poľovníctva I. stupňa školám a inštitúciám a tiež členom SPZ.

 

Rok 1981

 

14. 6. – 12. 7. 1981 sa v Plovdive konala Svetová poľovnícka výstava. Výstavy sa zúčastnilo vyše 60 štátov, z ktorých trofeje vystavovalo iba 24. Aj tak tu bolo vyše 10 500 trofejí rôznych druhov zveri. Ostatné zúčastnené štáty svoje expozície zamerali na propagáciu turistického ruchu a ponuku lovu zveri a rýb. Z európskych druhov zveri bolo udelených 5 151 zlatých, 3 470 strieborných a 3 691 bronzových medailí. Z toho naše trofeje získali 920 zlatých a 7 strieborných medailí.

 

Rok 1982

 

22. 3. 1982 Plénum ÚV SPZ schválilo nasledovné zmeny v komisiách.

Politicko- výchovná: Edmund Fečer nahradil odstupujúceho Jána Longavera, Doc. Dr. Eduard Masár, CSc., Dr. Ing. František Javor, CSc., a Ing. Peter Sklenka, CSc., nahradili RNDr. Jozefa Palášthyho, CSc., a prom. fil. Tibora Babo.

Poľovnícka : Ing. Pavol Krajniak nahradil zomrelého Jána Orgoňa

Odchytová : Ing. Imrich Šuba nahradil zomrelého MVDr. Juraja Ursínyho

17. 4. 1982 sa v Bratislave konal aktív predsedov a tajomníkov OV SPZ. Prerokovával otázky a problémy poľovníctva vyplývajúce z uznesení III. zjazdu SPZ a rozpracovaných záverov XVI. Zjazdu KSČ. Zástupcovia GR Hydinárskeho priemyslu tu vyhlásili aj vyhodnotenie socialistickej súťaže o najvyššie dodávky diviny v roku 1981. Na prvých troch miestach sa umiestnili OV SPZ Levice, Topoľčany a Nitra.

 

Rok 1983

 

28. 5. 1983 sa konalo v bratislavskom hotely Kyjev slávnostné Plénum ÚV SPZ na ktoré boli pozvaní aj vyznamenaní poľovníci zlatým kamzíkom a vyznamenaním I. a II. stupňa. Putovnú štandardu za socialistickú súťaž za rok 1982 si prevzali zástupcovia OV SPZ Topoľčany.

6. 6. 1983 v Madride Valné zhromaždenie FCI schválilo štandard Slovenského hrubosrstého stavača a uznalo ho za nové plemeno poľovných psov. Na jeho vyšľachtení majú zásluhu predovšetkým Koloman Slimák, Vladimír Šiška, Ing. Jozef Jursa a František Siget.

3. 8. 1983 Predsedníctvo ÚV SPZ vzalo na vedomie, že organizačné zložky SPZ prispeli na Fond mieru a solidarity sumou vyše 220 000 Kčs. Taktiež vzalo na vedomie, že trojročný cyklus doškoľovania so záverečným pohovorom absolvovalo 90,3 % členov SPZ.

29. – 30. 10 1983 sa v Bratislave konal IV. zjazd SPZ za účasti 112 delegátov z hlasom rozhodujúcim, 28 s hlasom poradným a 50 hostí, ktorí zastupovali 41 689 členov SPZ. Medzi hosťami boli zástupcovia poľovníckych organizácií z Čiech, Maďarska, Juhoslávie, Ruskej a Ukrajinskej socialistickej republiky. Delegáti zvolili :

Predsedníctvo v zložení:

predseda – Ing. Ladislav Šarvári, CSc.

podpredseda – Ján Gajdoš

podpredseda – dpt. Koloman Šnirc

tajomník – Andrej Opálený

predsedovia komisií :

ekonomickej – Ernest Gyurcsek

poľovníckej – Ing. Pavol Krajniak

podpredseda – František Patko

životného prostredia – Ing. Eugen Feješ

kynologickej –JUDr. Vladimír Šiška

politicko výchovnej – RNDr. Jozef Drgoňa

podpredseda – RNDr. Anton Fides

streleckej – Anton Balčák

organizačno právnej – Július Ferenc

Členovia pléna ÚV SPZ: Ing. Pavol Antalík, Teodor Bača, Ing. Alexander Bakoš, Ján Baran, Andrej Bubenko, Ľudovít Ciling, Ján Čákovský, Ing. Augustín Frümel, RSDr. Štefan Gima, JUDr. Štefan Grešo, Anton Hluchý, Vlastimil Holík, Imrich Ílles, Ondrej Kanka, Ing. Libor Knapec, Dušan Koščo, Ing. Emil Lipovský, Imrich Makara, Ján Pavlík, Doc. Ing. Milan Raplík, CSc., JUDr. Štefan Sopko, Ing. Ján Strelník, CSc., Dezider Šagát, MVDr. František Unzeitig, Ľudovít Zelenák. Náhradní členovia: Vlasta Červenáková, Ing. Jozef Fábry, Albert Gerak, Jaroslav Gotthard, Jozef Krajčovič, Ing. Ján Krpala, Anton Martinka, Eugen Ponya, Alojz Riško, Arpád Suchý, Oto Szalai, Juraj Salay, Ing. Vladimír Víťaz.

Ústredná kontrolná a revízna komisia: predseda – Ing. Rudolf Strašifták, členovia: Ján Beňo, Jaroslav Devečka, Štefan Dora, Jaroslav Hulka, Ján Jerg, Tibor Kelemen, plk. Ján Kindernaj, Bartolomej Melo, Mikuláš Miklóš, Miloslav Navařík, Ing. Jozef Šebáň, Tomáš Tomík, Ing. Eliáš Vajči, Ing. Ján Veselý.

Ústredný disciplinárny senát: predseda – Vlastimil Holík, podpredseda – JUDr. Štefan Sopko, členovia: Ján Kollár, JUDr. Štefan Grešo, Ing. Igor Podstávek, Ing. Jozef Čuma, tajomník – prom. práv. Pavol Cpin

Legislatívno-právna komisia: predseda – Július Ferenc, podpredseda – JUDr. Peter Žilinčan,

členovia: Ľudovít Ciling, Ing. Augustín Frümel, JUDr. Štefan Kusý, tajomník – RSDr. Milan Repa

Poľovnícka komisia: predseda – Ing. Pavol Krajniak, podpredseda – František Patko, členovia: Ing. Alexander Bakoš, CSc., Ing. Ferdinand Bevilaqua, Ing. Dušan Cimbal, Ing. Ján Dobšinský, Ing. Peter Fritz, CSc., Ing. Ján Graus, Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., Ing. Michal Hrnčiar, Ing. Libor Knapec, Ing. Milan Kopčák, Ing. Eduard Riba, tajomník – Ing. Karol Kirner

Politicko-výchovná komisia: predseda – RNDr. Jozef Drgoňa, podpredseda – RNDr. Anton Fides, členovia: Andrej Bubenko, Ján Čákovský, Vlasta Červenáková, Ing. Milan Durdík, Ladislav Filo, RSDr. Štefan Gima, Ing. Pavol Holéczy, Ing. Ján Juračka, Pavol Kaššák, Ing. Ján Krpala, Ing. Vladimír Markovič, Ján Pavlík, Milan Rajský, Doc. Ing. Milan Raplík, CSc., Ing. Jozef Serdel, CSc., Ing. Peter Sklenka CSc., JUDr. Jozef Tanzer, JUDr. Štefan Teren, prof. Ing. Zděnek Vácha, tajomník – Ing. Viliam Krížik

Strelecká komisia: predseda – Anton Balčák, podpredseda – Ing. Ján Kováč, členovia: Ing. Pavol Antalík, Teodor Bača, Albert Gerák, Ing. Alfréd Kotek, Jozef Krajčovič, Ján Lörinc, Ing. Miroslav Sivčák, Ing. Štefan Slamka, Michal Studenič, Rajmund Rapaič, Ing. Peter Tichý, tajomník – Tomáš Krivjanský

Kynologická komisia: predseda – JUDr. Vladimír Šiška, podpredseda – Imrich Makara, členovia: Jozef Čierny, Ing. Jozef Jursa, CSc., Ing. Milan Kanda ,Ondrej Kanka, Dušan Koščo, Albín Luknár, MUDr. Alexander Mészáros, MVDr. Pavol Moško, Alojz Riško, Koloman Slimák, Ing. Daniel Sluka, Arpád Suchý, tajomník – František Siget

Komisia pre životné prostredie: predseda – Ing. Eugen Feješ, podpredseda – Ing. Branislav Soviš, členovia: Jozef Adámek, Ján Baran, Ing. Jozef Fábry, Ing. Július Gajdošík, Jaroslav Gotthard, RNDr. Jozef Gregor, Ing. Ján Kučera, Oto Szalai, Ing. Ján Vodný, MVDr. František Unzeitig, Ľudovít Zelenák, tajomník – Ing. Peter Fritz, CSc.

Ekonomická komisia: predseda: Ernest Gyurcsek, podpredseda – Ing. Ambróz Lisý, členovia: Ing. Cyril Boldiš, Pavol Dávid, Jozef Hlásnik, Gabriel Komínek, Ing. Emil Lipovský, Ing. Ján Strelník, Juraj Szalay, tajomník – Ing. Dana Vančurová

Plénum ÚV SPZ schválilo, že tajomníci komisií ktorými sú odborní pracovníci ÚV SPZ sú plnoprávnymi členmi komisie a majú hlasovaciu právomoc ako ostatní členovia komisie.

Slovenská komisia pre hodnotenie trofejí: predseda – Ing. Pavol Krajniak, členovia: Ing. Frantiek Bevilaqua, Ing. Dušan Cimbal, Ing. Ján Dobšinský, Ing. Peter Fritz, CSc., Ing. Ján Kraus, Ing. Pavel Hell, CSc., Ing. Michal Hrnčiar, Ing. Karol Kirner, Ing. Libor Knapec, Ing. Milan Kopčak, Ing. Eduard Riba. Náhradní členovia: Martin Hanok, František Pačesa, Ing. Alena Hrdličková

 

Rok 1984

 

1. 6. 1984 Plénum ÚV SPZ uvolnilo Teodora Baču z členstva a na jeho miesto za riadneho člena zvolilo Vlastu Červenákovú.

21. 6. 1984 Predsedníctvo ÚV SPZ vzalo na vedomie, že v SPZ je 328 krúžkov mladých priateľov poľovníctva v ktorých je 5 376 detí. Za člena streleckej komisie namiesto Teodora Baču schválilo Júliusa Družbackého.

24. 9. 1984 MV SSR schválilo nové Stanovy SPZ.

 

Rok 1985

 

6. – 21. 7. 1985 sa v Brne konala Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou. Bolo vystavovaných 7 186 trofejí, z toho 5 600 z Československa. Zahraničnými účastníkmi boli poľovnícke organizácie Bulharska, Litvy, Maďarska, NDR, NSR, Poľska Rakúska a SFRJ. Slovenské trofeje získali 700 zlatých, 895 strieborných a 1 238 bronzových medailí, čo bolo o 453 viac ako trofeje z ČSR.

7. 12. 1985 Plénum ÚV SPZ prijalo uznesenie do 31 marca nasledujúceho roku vytvoriť ZO SPZ členov nezaradených v PZ.

 

Rok 1986

 

8. 2. 1986 Predsedníctvo schválilo nové hodnoty poľovnej zveri s platnosťou od 1. 1. 1986 a návrh na úpravu poplatkov na skúšky a výstavy poľovných psov.

14. 6. 1986 Plénum ÚV SPZ sa konalo v Poprade. Tu sa v Tatranskej galérii pri príležitosti 60 výročia od konania prvej poľovníckej výstavy v Poprade, otvárala výstava „ Výtvarné umenie s poľovníckou tematikou“. Plénum v pracovnej časti schválilo zmeny v komisiách. Za ing. Karola Kirnera, ktorý odišiel do dôchodku bol za tajomníka poľovníckej komisie vymenovaný Ing. Peter Fritz, CSc. Do komisií kooptovali: politickovýchovná –Jozef Brečka a Ing. Ján Bartoš, životné prostredie – Ing. Juraj Šesták a hodnotenie trofejí – Ing. Ján Hollý, Dušan Koščo, Oto Szalay. Za tajomníka Ján Pivko

26. 8. 1986 Plénum ÚV SPZ schválilo štatút vyhradeného poľovného revíru Štátnej prírodnej rezervácie dropa veľkého v Zlatnej na Ostrove, ktorý vyhlásilo MPVž SSR o výmere 5 658 ha a jeho spravovaním poverilo ÚV SPZ.

 

Rok 1987

 

18. 6. 1987 Predsedníctvo schválilo rozčlenenie Klubu chovateľov duričov na dva kluby a to KCHD a klub chovateľov slovenského kopova.

12. 9. 1987 Plénum ÚV SPZ sa zaoberalo plnením uznesenia IV. zjazdu na úseku socialistickej morálky, disciplíny členov SPZ a medziľudských vzťahov.

13. 11. 1987 Predsedníctvo vzalo na vedomie dva nové strelecké rekordy v súťaži jednotlivcov, ktoré dosiahol Ing. Miroslav Sivčák v poľovníckom desaťboji (937/1000) a Cyril Orešanský na batérii (196/200).

 

Rok 1988

 

24. 6. 1988 v Mestskom múzeu v Bratislave usporiadala redakcia Poľovníctva a rybárstva pri príležitosti 30. výročia založenia časopisu výstavu pod názvom „ Poľovníctvo a rybárstvo v životnom prostredí“.

1. 7. 1988 k zákonu č. 23/1962 Zb. nadobudla platnosť vyhláška 20/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

15. – 16. 10. 1988 sa v Bratislave konal V. zjazd SPZ. Na zjazde 111 delegátov zastupovalo 44 214 členov SPZ. V správe bolo konštatované, že  odchytovému zariadeniu Šali - Veči udelil EHS ako tretiemu na Slovensku pečiatku exportného závodu CS 107 na predaj diviny. Delegáti zvolili 39 členný ÚV SPZ a 15 člennú UKRK SPZ takto:

Predsedníctvo v zložení:

predseda – Ing. Rudolf Strašifták

podpredseda – RNDr. Jozef Drgoňa

podpredseda – dpt. Koloman Šnirc

tajomník – Andrej Opálený

predsedovia komisií :

ekonomickej – Ing. Ambróz Lisý

poľovníckej – Ing. Pavol Krajniak

podpredseda – František Patko

životného prostredia – Ing. Jozef Konôpka CSc.

podpredseda – Jozef Hlásnik

kynologickej –JUDr. Vladimír Šiška

politicko výchovnej – RNDr. Jozef Drgoňa

podpredseda – RNDr. Anton Fides

streleckej – Anton Balčák

organizačno právnej – Július Ferenc

Členovia pléna ÚV SPZ: PaedDr. Milan Adlt, Ing. Pavol Dávid, Ing. Milan Ďurica, Pavel Gažov, PaedDr. Milan Gdovin, Andrej Geňo, Jozef Hojč, Vlastimil Holík, Ján Hriadeľ, Imrich Illés, Jozef Jančok, Dušan Koščo, František Kravčišin, Peter Marčulinec, Tibor Minarovič, MVDr. Ján Miško, František Mišún, Ján Palenčár, MVDr. Jozef Szányi, Ján Szinger, Ing. Ladislav Šarvári, CSc., Jozef Trella, Ing. Teodor Vaverčák, Rudolf Vereš, Ing. Vladimír Víťaz, Ľudovít Zelenák. Náhradní členovia: Doc. Ing. Alexander Bakoš, Jaroslav Gotthard, Jaroslav Jevčák, Ing. Pavol Mladý, Marián Palko, Jozef Pavelka, Jozef Pupák, Arpád Suchý, Oto Szalai, František Szukuby, Ladislav Šmidák, Ing. Imrich Šuba, Ing. Ján Valentík.

Ústredná kontrolná a revízna komisia: predseda – Ján Beňo, členovia: Ing. Pavol Adam, Adam Baranec, Dušan Bičan, Milan Gritta, Jozef Horváth, Andrej Laczko, Jozef Lieskovský, Šimon Svitok, Ing. Jozef Šebáň, Tomáš Tomík, Ing. Eliáš Vajči, Ing. Ján Veselý, Ján Záborský, Ing. Pavol Zimányi

Ústredný disciplinárny senát: predseda – Vlastimil Holík, podpredseda – JUDr. Štefan Sopko

členovia: Ján Kollár, JUDr. Štefan Grešo, Ing. Igor Podstávek, Ing. Jozef Čuma, tajomník – prom. práv. Pavol Cpin

Legislatívno-právna komisia: predseda – Július Ferenc, podpredseda – JUDr. Peter Žilinčan

členovia: Ľudovít Ciling, Ing. Augustín Frümel, JUDr. Štefan Kusý, tajomník – RSDr. Milan Repa

Poľovnícka komisia: predseda – Ing. Pavol Krajniak, podpredseda – František Patko, členovia: Ing. Alexander Bakoš, CSc., Ing. Július Gajdošík, Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., Ing. Karol Kirner, Emil Macek, MVDr. Ján Miško, František Mišún, Jozef Pavelka, Jozef Trella, Ing. Imrich Šuba, Ing. Vladimír Víťaz, MVDr. Ján Žilinčár, tajomník – Ing. Peter Fritz,

Politicko-výchovná komisia: predseda – RNDr. Jozef Drgoňa, podpredseda – RNDr. Anton Fides, členovia: Ing. Ján Bartoš, Jozef Brečka, Vlasta Červenáková, Ladislav Filo, Ján Hriadeľ, RSDr. Pplk. František Jaroš, Ing. Ján Juračka, Milan Rajský, Doc. Ing. Milan Raplík, CSc., Ing. Jozef Serdel, CSc., Ladislav Šmidák, JUDr. Jozef Tanzer, Ing. Zděnek Vácha, tajomník – Ing. Viliam Krížik

Strelecká komisia: predseda – Anton Balčák, podpredseda – Jozef Pupák, členovia: Bruno Čopej ml., Albert Gerák, Elemír Hroššo, Ján Jančok, Ing. Alfréd Kotek, Ladislav Lebocký, Tibor Minarovič, Marián Palko, Ing. Miroslav Sivčák, Michal Studenič, Ing. Peter Šurina, Ing. Peter Tichý, tajomník – Tomáš Krivjanský

Kynologická komisia: predseda – JUDr. Vladimír Šiška, podpredseda –MVDr. Pavol Moško

členovia: Jozef Čierny, RNDr. Anton Dinka, PaedDr. Milan Gdovin, Ing. Jozef Jursa, CSc., Ing. Milan Kanda , Dušan Koščo, Albín Luknár, MUDr. Alexander Mészáros, Dan Michalovič, Ján Pálenčár, Ing. Daniel Sluka, Ing. Ladislav Šarvári, CSc., tajomník – Viera Močková

Komisia pre životné prostredie: predseda – Ing. Jozef Konôpka, CSc., podpredseda – RSDr. Jozef Hlásnik, členovia: PaedDr. Milan Adlt, Jaroslav Gotthard, Ing. Ján Graus, RNDr. Jozef Gregor, Ing. František Královič, Ing. Štefan Královič, Ing. Ján Kučera, Ing. Jozef Paulenka, Ing. Branislav Soviš, Oto Szalai, MVDr. Jozef Szanyi, Ľudovít Zelenák. tajomník – Ing. Gejza Petráš

Ekonomická komisia: predseda – Ing. Ambróz Lisý, podpredseda – Gabriel Komínek, členovia: Ing. Cyril Boldiš, Ing. Pavel Dávid, ing. Milan Ďurica, Imrich Illés, Jaroslav Jevčák, Ing. Ľudovít Lipovský, Ing. Ján Strelník, Ján Szinger, tajomník – Ing. Dana Vančurová

Organizačno-právna: predseda – Július Ferenec, členovia: Dr. František Dvorský, Ján Kollár, Dr. Štefan Kusý, Peter Marčulinec, JUDr. Ladislav Polka, Dr. Ján Tomašovič, JUDr. Peter Žilinčan.

Plénum ÚV SPZ schválilo, že tajomníci komisií ktorými sú odborní pracovníci ÚV SPZ sú plnoprávnymi členmi komisie a majú hlasovaciu právomoc ako ostatní členovia komisie.

Slovenská komisia pre hodnotenie trofejí: predseda – Ing. Pavol Krajniak, členovia: Ing. Pavol Balogh Ing. Ferdinand Bevilaqua, Ing. Dušan Cimbal, Ing. Ján Dobšinský, Ing. Peter Fritz, CSc., Ing. Ján Graus, Jozef Grec, Milan Hanok, Ing. Pavel Hell, CSc., Ing. Michal Hrnčiar, Ing. Karol Kirner, Ing. Libor Knapec, Ing. Milan Kopčak, Dušan Koščo,tajomník – Ján Pivko

 

Rok 1989

 

22. 4. 1989 plénum uvolnilo z funkcie tajomníka Andreja Opáleného a tajnou voľbou na jeho miesto zvolilo Ing. Milana Ďuricu. Za riadneho člena pléna preradilo Doc. Ing. Alexandra Bakoša.

8. 12. 1989 ÚV SPZ na svojom zasadnutí v Bratislave plne podporilo hnutie občianskych iniciatív na rozvoj modernej spoločnosti budovanej na princípoch demokracie, humanizmu, spravodlivosti a rovnoprávnosti všetkých občanov.

 

Rok 1990

 

3. 2. 1990 sa v Bratislave konalo plenárne zasadnutie SPZ za účasti VPN a akčných výborov pri poľovníckych združeniach a OV SPZ z celého Slovenska. Po odstúpení doterajšieho predsedníctva, pléna a predsedu SPZ prítomní zvolili 23 členný akčný výbor :

predseda: JUDr. Vladimír Šiška, členovia: Anton Balčák, RNDr. Jozef Drgoňa, Július Ferenc RSDr. Jozef Hlásnik, Ing. Ambróz Lisý, Ing. Jozef Konôpka, CSc., František Patko, Ing. Pavol Krajniak, dpt. Koloman Šnirc, RNDr. Anton Fides, (pôvodní členovia predsedníctva SPZ) Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc., František Mišún, ( členovia pléna SPZ), Ján Beňo, Ing. Milan Ďurica, Tomáš Krivjanský, Peter Marčulinec, Ing. Anton Krištof, Anton Gerák, J. Schlett, a J. Antonič. ( zástupcovia VPN), JUDr. Štefan Teren, Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., (zástupcovia VPN 2).

Navrhovaný JUDr. Július Matečný nedostal ani jeden hlas a to z dôvodu, že on ako predseda ÚDS vylúčil po roku 1969 z radov SPZ Alexandra Dubčeka.

28. 4. 1990 sa konal v Bratislave mimoriadny zjazd SPZ za účasti 113 delegátov, ktorí boli zvolení v tajných voľbách. V prijatom uznesení zjazd súhlasil s rehabilitáciou bývalých členov SPZ, vylúčených po roku 1968 za ich politické postoje a vrátením im členstva ak o to požiadajú. V tajných voľbách bolo zvolené:

Predsedníctvo v zložení:

predseda – Ing. Juraj Moravčík

podpredseda – Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc.

podpredseda – Ing. Jozef Konôpka, CSc.

tajomník – Ing. Milan Ďurica

predsedovia komisií :

ekonomickej – Jozef Hlásnik

poľovníckej –Ing. Vladimír Víťaz

životného prostredia – RNDr. Milan Ružička, CSc.

kynologickej – Ing. Štefan Štefík

osvetovej – Ing. Branislav Soviš

streleckej – Anton Balčák

legislatívno právnej – Peter Marčulinec

členovia – Ing. Anton Krištof

Ing. Imrich Šuba

Plénum ÚV SPZ: Ladislav Balogh, Ing. Pavel Balogh, Ing. Hubert Bartoš, Ing. Július Beník, Vlasta Červenáková, Eduard Čuchran, Ing. Dezider Ďuračka, Štefan Fedorko, RNDr. Anton Fides, Ing. Jozef Gašparík, Albert Gerák, Ing. Štefan Hanzlík, Rudolf Hládek, Vlastimil Holík, Štefan Kocsis, Ing. Štefan Kuruc, JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc., Ing. Stanislav Lichner, Ing. Ivan Maliňák, Ing. Milan Mičura, MVDr. Ján Miško, Ing. Igor Podstávek, Pavol Polerecký, Jozef Považan, Ján Skalický, Ing. Michal Slašťan, Ing. Ján Smerek, MVDr. Jozef Szanyi, Ing. Marián Šebo, Ladislav Šmidák, Ivan Štvrtecký, Ing. Peter Šurina, Ján Tatič, Ing. Július Toth, Jozef Trella, Ing. Teodor Vaverčák.

Ústredná kontrolná a revízna komisia: predseda – Ján Beňo, členovia: Adam Baranec, Andrej Geňo, Ing. Jozef Horváth, Jozef Lisakovský, Antónia Martinčeková, Ing. Pavol Mladý, Ing. Štefan Pavelka, Ing. Vladimír Rovný, Ing. Ladislav Steiner, tomáš Tomík, Ing. Eliáš Vajči, Ing. Ján Veselý, Eva Wagingerová

Ústredný disciplinárny senát: predseda – Eduard Čuchran, členovia: Rudolf Hládek, Vlastimil Holík, Ing. Libor Knapec, JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc., Ing. Igor Podstávek, Ing. Anton Vančo

2. 6. 1990 Plénum ÚV SPZ schválilo zloženie jednotlivých komisií ÚV SPZ.

Poľovnícka komisia: predseda – Ing. Vladimír Víťaz, členovia: Ing. Juraj Ciberej, CSc. Ing. Ladislav Harsanyi, Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., Ing. Pavol Krajniak, Ing. Anton Krištof, Ing. Milan Mičura, MVDr. Ján Miško, František Patko, ing. Eduard Polakovič, Ing. Anton Solčiansky, Ing. Karol Szabados

Komisia životného prostredia: predseda – RNDr. Milan Ružička, CSc., členovia: RNDr. Jozef Gregor, Ing. Peter Hanzeli, Štefan Hanzlík, Ing. Ján Katreniak, CSc., Ing. Jozef Paulenka, CSc., RNDr. Ján Šándor

Osvetová komisia: predseda – Ing. Branislav Soviš, členovia: Mikuláš Černota, Ing. Miroslav Dužík, Milan Húževka, RNDr. Marián Kečkéš, Juraj Šesták, Ladislav Šmidák

Ekonomická komisia: predseda – Jozef Hlásnik, členovia: Ing. Vladimír Jakob, Ján Kips, Gabriel Komínek, Ing. Ambróz Lisý, Ing. Kornel Somogyi

Strelecká komisia: predseda – Anton Balčák, členovia: Ing. Jozef Fedora, Elemír Hroššo, Ing. Stanislav Lichner, Jozef Pupák, Ing. Miroslav Sivčák Ing. Peter Šurina

Kynologická komisia: predseda – Ing. Štefan Štefík, členovia: Ing. Branislav Baka, Jozef Čierny, RNDr. Anton Dinka, PaedDr. Milan Gdovin, Ing. Jozef Jursa, CSc., Ondrej Kanka, Albín Luknár

Legislatívno právna komisia : predseda – Peter Marčulinec, členovia : JUDr. Jozef Geisbacher, Jozef Pavelka JUDr. Ladislav Polka, Jozef Považan, JUDr. Ľudovít Letošťák CSc.

Subkomisia pre hospodárske a účelové zariadenia: predseda – Ing. Imrich Šuba, členovia: Ing. Martin Kučera, Ing. Tibor Šallay, Ing. Marián Šebo

Slovenská komisia pre hodnotenie trofejí: predseda – Ing. Vladimír Víťaz, členovia: Ing. Pavol Krajniak, Ing. Pavol Balogh, Ing. Ferdinand Bevilaqua, Ing. Dušan Cimbal, Ing. Ján Dobšinský, Milan Hanok, Ing. Ján Graus, CSc., Jozef Grec, Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., Ing. Karol Kirner, Ing. Libor Knapec, Ing. Karol Szabados, CSc. Ing. Ján Veselý, Ing. Peter Fritz, CSc.

1. – 10. 6. 1990 v Nitre sa konala poľovnícka výstava pod názvom Poľovníctvo a príroda s medzinárodnou účasťou. Vystavovali tu poľovnícke organizácie z Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska, Litvy, Ukrajiny a RSFSR. Zámerom výstavy bolo ukázať nepoľovníckej verejnosti históriu a vývin poľovníctva od najstarších dôb po dnešok.

28. 6. 1990 Predsedníctvo ÚV SPZ menovalo zástupcov do medzinárodných organizácií. V CIC zastupuje Slovensko Ing. Juraj Moravčík, v komisii pre malú zver Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., pre veľkú zver Ing. Vladimír Víťaz, pre umenie a múzeá Ing. Branislav Soviš, pre životné prostredie RNDr. Milan Ružička, CSc., a pre výstavy a hodnotenie trofejí Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc. Do FCI bol menovaný Ing. Štefan Štefík. Taktiež doplnilo odborné komisie, ekonomická: Ing. J. Beník, Ján Záborský, kynologická: Milan Šedík a legislatívnoprávna : JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc.

5. – 8. 11. 1990 v Malante pri Nitre sa konalo stretnutie zástupcov poľovníckych organizácií niektorých európskych krajín za účasti Dr. Heinrich III. Prinz Reuse, predsedu CIC. Okrem neho sa stretnutia zúčastnil Werner Trense, Generálny tajomník CIC a Dr. Susane Linnová, koordinátorka zahraničných stykov medzi členskými štátmi CIC. Jednotlivé organizácie zastupovali:

Boguslaw Fruzinski – predseda Loveckej rady Poľska

Duško Bojovič – tajomník Juhoslovanského poľovníckeho zväzu

Alexander Klušin – podpredseda Poľovníckeho a rybárskeho zväzu RSFSR

Jean-Pierre Boegli – predseda poľovníckeho zväzu Švajčiarska

Ing. Štefan Dimitrov Manolov – predseda Bulharského poľovníckeho a rybárskeho zväzu

Dipl. ing. Nicolae Sealaru – prvý podpredseda Rumunského poľovníckeho a rybárskeho zväzu

Za FV poľovníckych zväzov ČSFR sa stretnutia zúčastnili Ing. Juraj Moravčík, predseda ÚV SPZ, prof. Ing. Josef Hromas, predseda Českého mysliveckého svazu, Ing. Václav Hanuš, podpredseda Českého mysliveckého svazu a Ing. Milan Ďurica, tajomník ÚV SPZ. Cieľom stretnutia bolo hľadať cesty a spôsoby spolupráce prostredníctvom novej Európskej poľovníckej únie.

 

Rok 1991

 

20. 4. 1991 v Liptovskom Mikuláši zasadal Ústredný výbor SPZ. V dôsledku personálnych zmien a pre nezáujem niektorých členov o prácu v komisiách doplnilo ich nasledovne:

komisia pre hodnotenie trofejí: menovalo Ing. Petra Tichého namiesto Ing. Petra Fritza do tejto komisie boli schválení : Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc., Ing. Juraj Ciberej, CSc., Anton Kováčik a Ing. Anton Krištof , poľovnícka komisia: menovala Ing. Vladimíra Kartúska, CSc. namiesto Ing. Antona Solčianskeho, strelecká komisia: kooptovala Štefana Fašku a osvetová komisia: za uvoľnených členov Ladislava Šmidáka a Juraja Šestáka a za zosnulého Mikuláša Černotu menovala Ing. Mariána Číža, Ing. Jozefa Serdela, CSc. a Ing. Jozefa Herza, CSc.

Do komisie CIC pre múzejníctvo , poľovnícku kultúru a múzeá bol namiesto Ing. Branislava Soviša menovaný Ing. Marián Číž.

30. 8. 1991 registráciou na Obvodnom súde Bratislava 1 vznikol ZVEREX- Správa hospodárskych zariadení Ústredného výboru Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom Bratislava, Štefánikova 10. Za riaditeľa bol vymenovaný Ing. Jozef Turza.

14.- 15. 9. 1991 sa po prvý krát uskutočnili v priestoroch kaštieľa v Antole Celoslovenské dni sv. Huberta.

22.- 23. 11. 1991 predsedníctvo ÚV SPZ schválilo vzhľadom na spoločenské zmeny preambulu Poľovníckeho poriadku SPZ v nasledovnom znení:

Prvoradou úlohou poľovníka má byť starostlivosť o plánovitý rozvoj poľovníctva ako celospoločenskej hodnoty. Má preto poznať život a životné prostredie zveri a byť ochrancom prírody. Má byť čestný, nesebecký a disciplinovaný, má mať zmysel pre kolektívne spolužitie v poľovníctve i v občianskom živote. Ako člen poľovníckeho zväzu má sa aktívne zúčastňovať na práci zameranej na rozvoj poľovníctva, dochvíľne plniť svoje členské povinnosti a disciplinovane sa podriaďovať uzneseniam zväzových orgánov.

Poľovník má poznať a dodržiavať ustanovenia zákona o poľovníctve, zákona o ochrane prírody, zákona o lesoch, vykonávacie predpisy a Stanovy SPZ. Má pravidelne sledovať poľovnícku tlač a literatúru, využívať najnovšie výsledky poľovníckeho výskumu a praxe.

4.12. 1991 registrovalo MV SR Stanovy SPZ v ktorých sa menia názvy organizačných zložiek a funkcií SPZ. Táto zmena nemala žiadny vplyv na kompetenciu organizačných zložiek orgánov a funkcií a nemala ani žiadny vplyv na práva a povinnosti členov SPZ. Napríklad Zjazd SPZ má nový názov Snem SPZ , Predsedníctvo ÚV SPZ - Prezídium SPZ.

 

Rok 1992

 

30.10. 1992 sa v Hlohovci, okres Břeclav zišiel FV poľovníckych zväzov ČSFR. Zaoberal sa novým štátoprávnym usporiadaním – vzniku dvoch samostatných štátov. Schválil paritné ekonomické vyrovnanie oboch národných poľovníckych organizácií. Poverilo oboch predsedov a tajomníkov, aby po zániku ČSFR osobnými rokovaniami zabezpečili v CIC a FCI automatický a kontinuálny prevod práv a povinností oboch národných poľovníckych zväzov k týmto orgánom.

14. 11. 1992 Rada SPZ uvoľnila z funkcie člena Rady SPZ Ladislava Baloga a na miesto neho zvolila Františka Bílika.

 

Rok 1993

 

1. 3. 1993 Týmto dňom zanikla redakcia Poľovníctvo a rybárstvo, ako výrobno tlačové zariadenie ÚV SRZ a vznikol PaRPRESS, s. r. o. Spolumajiteľmi boli SPZ, SRZ a Mg. Ladislav Grman doterajší šéfredaktor, ktorý sa stal riaditeľom a do funkcie šéfredaktorky bola vymenovaná Mgr. Júlia Drienovská.

12. 3. 1993 zorganizoval SPZ ustanovujúcu schôdzu jednotnej kynologickej organizácie na Slovensku, za účasti doteraz existujúcich a FCI prostredníctvom FV MS v ČSFR zastrešených kynologických organizácií: Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenského kynologického zväzu a Zväzu športovej kynológie. Zúčastnené zväzy schválili založenie spoločnej kynologickej organizácie s názvom Slovenská kynologická jednota so sídlom pri SPZ v Bratislave.

5. 5. 1993 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 99/93 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve a viaže sa na článok 44 Ústavy SR. SPZ zastupuje členskú základňu v poľovníckej činnosti doma i v zahraničí.

11. 5. 1993 navštívil SPZ člen oficiálnej delegácie britského parlamentu a predseda jeho bezpečnostného výboru Sir. Bonsor, ktorý bol aj predsedom rybárskeho a streleckého zväzu Veľkej Británie. Na pôde SPZ ho prijal viceprezident SPZ Ing. Jozef Konôpka, CSc. a tajomník Ing. Milan Ďurica. Hosť sa zaujímal o štruktúru SPZ a o spôsobe výkonu práva poľovníctva.

28. 9.1993 bol vydaný NR SR Zákon o zbraniach a strelive č. 246/1993 Z.z.

6. 11. 1993 sa v Nitre konal VI. snem SPZ už v novej samostatnej Slovenskej republike. Snemu sa zúčastnilo 98 delegátov z hlasom rozhodujúcim, 29 delegátov z hlasom poradným a 12 hostí. Delegáti zastupovali 48 625 členov. Snem zvolil Prezídium SPZ v zložení:

prezident – Ing. Juraj Moravčík

viceprezident – Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc.

tajomník – Ing. Milan Ďurica

predsedovia komisií.

poľovnícka – Doc. Ing. Pavel Hell, CSc.

ekonomická – Ing. Eliáš Vajči

osvetová – Ing. Marián Číž

strelecká – Anton Balčák

kynologická rada – Ing. Štefan Štefík

legislatívno právna – Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc.

životného prostredia – Ing. Anton Krištof

pre chytanie zveri – Ing. Imrich Šuba

Členovia Rady SPZ: Vlastimil Holík, Ján Viskup, Ing. Juraj Chemez, František Bílik, RNDr. Anton Fides, Ing. Ján Rešutík, Ing. Július Toth, Ing. Marián Kníž, Imrich Illés, JUDr. Juraj Pružinský, Ing. Štefan Pešák, Jozef Hlásnik, Ing. Anton Krištof, MVDr. Dušan Antalík, Ing. Stanislav Lichner, Ing. Pavol Balog, Ing. Pavol Mladý, JUDr. Ján Ikrényi, Ing. Teodor Vaverčák, Ing. Ivan Maliňák, Ing. Karol Lacko, Šimon Svitok, Ing. Radomil Štefka, Ing. Ján Smerek, Ivan Štvrtecký, Ján Skalický, Dezider Kilár, Pavol Podhajecký, Ing. Jozef Gašparík, CSc., Štefan Kocsis, Rajmund Rapaič, Milan Krnáč, MVDr. Jozef Szanyi, Ing. Miroslav Pakši, Jozef Gábriš, a Peter Marčulinec.

Dozorná rada SPZ: predseda – Ján Beňo, Disciplinárna skupina, členovia: JUDr. Ján Kormanský, Ing. Milan Melich, Jozef Považan, Miroslav Sedlák. Kontrolná skupina, členovia: Anton Baranec, Ing. Jozef Horváth, Antónia Martinčeková a Ing. Ladislav Steiner.

Poľovnícka komisia: predseda – Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., tajomník – Ing. Peter Tichý, členovia: Doc.Ing. Juraj Ciberej, CSc.,Ing. Jozef Gašparík, CSc., Ing. Ladislav Harsanyi, Ing. Karol Kirner, MVDr. Ján Miško, Ing. Karol Sabadoš,CSc., a Ing. Vladimír Víťaz.

Komisia životného prostredia: predseda – Ing.Anton Krištof, tajomník – Ján Pivko, členovia: Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. a Ing. Jozef Paulenka.

Osvetová komisia: predseda – Ing. Marián Číž, tajomník – Magda Zvaríková, členovia: Ing. Jozef Herz,CSc., Vladimír Holub, Ing. Karol Lacko, Ing. Marián Mazúr,CSc. a Ing.Jozef Serdel, CSc.

Ekonomická komisia: predseda – Ing. Eliáš Vajči, tajomník – Mária Lehocká, členovia: Ing. Ambróz Lisý, Ing. Stanislav Krošlák, Ján Skukálek, Ján Záborský.

Strelecká komisia: predseda – Anton Balčák, tajomník – Ing. Peter Tichý, členovia: Ing. Vladimír Brodňanský, Štefan Faško, Ing. Jozef Fedora a Elemír Hroššo.

Predsedníctvo kynologickejrady : predseda – Ing. Štefan Štefík, tajomník – Viera Močková, členovia: Ing. Branislav Baka, Dušan Barlík, Jozef Čierny, Oskár Dóra,Ing. Jozef Jursa, CSc., Ondrej Kanka, Albín Luknár a Ing. Miroslav Stanovský, CSc.

Legislatívno právna komisia : predseda – Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák CSc., tajomník – Mgr. Pavol Cpin, členovia : Jozef Hlásnik, Vlastimil Holík, JUDr. Ján Ikrényi, Ing. Pavol Mladý, JUDr. Milan Morava, JUDr. Ladislav Polka a Ing. Ján Rešutík.

komisia prechytanie zveri: predseda – Ing. Imrich Šuba, tajomník – Ing. Jozef Turza, členovia: Imrich illés, RNDr. Pavol Klokner, Tibor Nagy a František Patko.

Slovenská komisia pre hodnotenie trofejí: predseda – Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., tajomník – Ján Pivko, členovia: Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc., Ing. Pavol Balogh, : Doc.Ing. Juraj Ciberej, CSc., Ing. Dušan Cimbal, Ing. Peter Fritz, CSc.Ing. Jozef Gašparík, CSc., Ing. Ján Graus, CSc., Jozef Grec, Ing. Karol Kirner, Anton Kováčik, Ing. Anton Krištof, Ing. Milan Mičura, Ján Mrenica, Ing. Karol Sabadoš, CSc.,Pavol Sisol, Ing. Karol Špilar, Ing. Peter Tichý a Ing. Ján Veselý.

 

Rok 1994

 

1. 7. 1994 bola novelizovaná vyhláška MPVž SSR č. 59/ 1967 Zb. Vyhláškou MP SR č. 143/1994 Z. z. , ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve.

26. 11. 1994 Rada SPZ schválila stanovy Klubu histórie slovenského poľovníctva ako záujmového klubu členov SPZ.

 

 

Rok 1995

 

1. 3. 1965 nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonský)

3. 6. 1995 bola v Nitre otvorená Celoštátna poľovnícka výstava „Poľovníctvo a ochrana prírody Nitra 95“. Jediným zahraničným vystavovateľom bola Česká republika. Okrem trofejí sa tu prezentovali inštitúcie, ktoré majú niečo spoločné s poľovníctvom. Taktiež tu boli vystavované umelecké diela čerpajúce námety z poľovníctva a prírody. Výstava sa konala v roku, keď slovenskí poľovníci oslavujú 75. výročie organizovaného poľovníctva na Slovensku. Pri tejto príležitosti bola vydaná kniha autorov A. Bakoš- P. Hell a kolektív „Poľovníctvo na Slovensku 1920 – 1995“.

24. 6. 1995 sa v Dome poľovníkov v Bratislave konala ustanovujúca schôdza Klubu histórie slovenského poľovníctva pri SPZ. Prítomní členovia zvolili výbor v zložení:

čestný predseda – JUDr. Štefan Teren

predseda – JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc.

podpredseda – Ing. Ladislav Molnár, CSc.

tajomník – Ing. Marián Číž

hospodár – Ing. Jozef Serdel, CSc.

kronikár – Ing. Ján Juračka

9. 12. 1995 KHSP odhalil v Dome poľovníkov pamätnú tabuľu Dr. Jánovi Červíčkovi pri príležitosti 75. výročia založenia poľovníckej organizácie. Akcia bola spojená so seminárom k tomuto výročiu.

 

Rok 1996

9 – 11. 3. 1996 sa po prvý krát okrem chovateľskej prehliadky v Leviciach uskutočnila prehliadka amatérskych filmov a uskutočnil sa seminár o malej zveri. Bol to začiatok „Levických poľovníckych dní“.

5. 6. 1996 sa konalo v Brne spoločné rokovanie Prezídia SPZ a predsedníctva ČMMJ.

11. 9. 1996 Prezídium schválilo odovzdanie VPR Dropie v Zlatnej na Ostrove odovzdať SAŽP Banská Bystrica. Taktiež  vzalo na vedomie podnet Ing. Milana Ďuricu na uvoľnenie z funkcie tajomníka ústredia SPZ z dôvodu dovŕšenia dôchodcovského veku.

17. – 18. 9. 1996 sa v Liptovskom Mikuláši za účasti zástupcov MP SR a MŽP SR konala porada tajomníkov OkO SPZ. Z porady vyplynulo riešiť aktuálne otázky s MP SR.

21. 9. 1996 bol v Bruseli prijatý SPZ do FACE (Fédération des Associations de Chasserus de ľUE) Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie. Táto nezisková organizácia založená v septembri 1977 zastupuje záujmy vyše 7 miliónov poľovníkov. Generálneho zhromaždenia sa zúčastnili Ing. Juraj Moravčík prezident SPZ a Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., predseda poľovníckej komisie.

29. 11. 1996 vstúpila v platnosť Vyhláška MP SR č. 91 o poľovníckych oblastiach a akostných triedach poľovných revírov.

 

Rok 1997

 

1. 1. 1997 vstúpil do platnosti Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnosprávnom usporiadaní Slovenskej republiky. Doteraz mal SPZ 36 OkO SPZ a 2 MsO SPZ. Týmto dňom je na Slovensku až 79 okresov. V novo vzniknutých okresoch vznikli samostatné OkO SPZ a v ďalších RgO SPZ (regionálne, ktoré vytvorili novo vzniknuté okresy rozpadom starého okresu).

1. 1. 1997 nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť. (Bernský).

14. 7. 1997 sa v Nitre konal mimoriadny VII. snem SPZ. Bol zvolaný s titulu prijatia zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR a zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy. Nezanedbateľným dôvodom je skutočnosť, že v dôsledku zmeny zákona o poľovníctve dostali možnosť vykonávať právo poľovníctva aj iné právnické osoby. Na sneme sa zúčastnilo 121 delegátov z hlasom rozhodujúcim a 31 delegátov z hlasom poradným.

Snem zvolil Prezídium SPZ v zložení:

prezident – Ing. Marián Lipka, CSc.

viceprezident – Doc. Ing. Juraj Ciberej, CSc.

tajomník – Ing. Eliáš Vajči

predsedov komisií

poľovnícka – Ing. Anton Krištof

legislatívna – Vlastimil Holík

ekonomická – Ján Skukálek

osvetová – Ing. Marián Číž

strelecká – Ing. Ján Rešutík

životného prostredia – RNDr. Oto Nevický

kynologickej rady – Ing. Štefan Štefík

člen prezídia - MUDr. Ľubomír Myndiuk

Dozornú radu: predseda – Ing. Jozef Horváth, podpredseda – Adam Baranec, podpredseda – Ing. Milan Melich členovia: JUDr. František Bačo, Jaroslav Hulka, Antónia Martinčeková, Jozef Považan, Miroslav Sedlák, JUDr. Pavol Stredák

Členovia Rady SPZ: MVDr. Dušan Antalík, Jozef Bachratý, Ing. Pavol Balogh, Ing. Albert Baran, Pavol Beblavý Ing. Jozef Bielik, František Bílik, Stanislav Boldiš Ladislav Broďani, Ing. Jaroslav Demko, CSc., RNDr. Anton Fides, Jozef Gábriš, Ing. Jozef Gališin, Ing. Jozef Herud, Rudolf Hládek, Jozef Hlásnik, Ing. Juraj Chemez JUDr. Ján Ikrényi, JUDr. Silvester Ižman, JUDr. Ján Jonis, Dezider Killár, Ladislav Konštek, Mgr. Peter Kušík, Ing. Karol Lacko, Marcel Lehocký, Ing. Stanislav Lichner, Jozef Lisakovský Ing. Ivan Maliňák, Peter Marčulinec, JUDr. Ján Mistrík MVDr. Ján Miško, CSc., Ing. Pavol Mladý, Peter Neuraz, Miroslav Pavčo, Ing Jozef Paulenka, CSc., Mgr. Ján Petro Pavel Podhajecký Mgr. Zoltán Račko, Ing. Ján Smerek, Ing. Ladislav Steiner, PhDr. Miroslav Suchý, Šimon Svitok, MVDr., Jozef Szanyi, Ing. Radomil Štefka, Ing. Ľubomír Švidraň, Anton Vaľo, Anton Vašečka, Ing. Teodor Vaverčák, Ján Viskup Bohuš Zemko.

Poľovnícka komisia: predseda – Ing. Anton Krištof, tajomník: Ing. Peter Tichý, členovia : Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., MVDr. Ján Miško, CSc., Ing. Karol Sabadoš, CSc., Ing. Karol Kirner, Ing. Ladislav Haršáni RNDr. Ľubomír Brtek, CSc., Doc. Ing. Peter Garaj, CSc., Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. Ing. Jozef Bielik

Legislatívna komisia: predseda – Vlastimil Holík, tajomník - prom. práv. Pavol Cpin, členovia: Ing. Juraj Moravčík, Ing. Jozef Tatík, JUDr. Ladislav Tichý, JUDr. Ján Jonis, JUDr. Ján Mistrík

Ekonomická komisia: predseda – Ján Skukálek, tajomník – Eva Molnárová, členovia: Ing. Anbróz Lisý, Ján Záhorský, Ing. Anton Adamička, MUDr. Ľubomír Myndiuk, Ing. Stanislav Krošlák

Osvetová komisia: predseda – Ing. Marián Číž, tajomník – Lucia Annušová, členovia: Ing. Jozef Serdel, CSc., Ing. Marián Mazúr, CSc. Ing. Karol Lacko, Ing. Jozef Herz, CSc., Ing. Milan Ďurica

Strelecká komisia: predseda – Ing. Ján Rešutík, tajomník – Ing. Peter Tichý, členovia: Anton Balčák Ing. Jozef Fedora, Ing. Lambert Jokl, Ladislav Mäsiar

Komisia životného prostredia: predseda – RNDr. Oto Nevický, tajomník – Ján Pivko, členovia: RNDr. Ján Zuskin, Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc., Ing. Jozef Paulenka, CSc., Peter Marčulinec, Ing. Július Oslányi, CSc.

Predsedníctvo kynologickej rady: predseda – Ing. Štefan Štefík, tajomník – Viera Močková,

členovia : MVDr. Dušan Antalík, Dušan Barlík, Ing. Jozef Jursa, CSc., Albín Luknár, Ing. Jaroslav Matyáš, Ján Pilát, Ing. Miroslav Stanovský, CSc., Ing. Karol Chvála

Slovenská komisia pre hodnotenie trofejí: predseda – Ing. Anton Krištof, tajomník – Ján Pivko, členovia: Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., Doc. Ing. Juraj Ciberej, CSc., Ing. Dušan Cimbal, Ing. Peter Fritz, CSc., Ing. Ján Graus, Ing. Oto Feher, Ing. Karol Kirner, Anton Kováčik, Ing. Ján Koreň Ján Mrenica, Ing. Raimund Rapaič, Pavol Róth, Ing. Karol Sabadoš, CSc., Ing. Karol Špilar, MVDr. Jaroslav Halás, Ing. Peter Tichý, Ing. Ján Veselý, Ing. Imrich Šuba, Ing. Jozef Vanko, Eduard Bartoš st.

1. 7. 1997 Prezídium SPZ menovalo Ing. Mariána Lipku, CSc., prezidenta SPZ za zástupcu CIC a FACE.

4. 7. 1997 vstúpila do platnosti vyhláška č. 368 MP SR o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí

 

Rok 1998

 

30. 5. 1998 Rada prijala za nového člena Ing. Jozefa Fedoru. S chválila rozšírenie osvetovej komisie o Mariána Schrotta a Slovenskú hodnotiteľskú komisiu o Jozefa Bartku, Júliusa Manicu, Leonarda Staška a Pavla Polereckého.

21. – 22. 8. 1998 sa v Gabčíkove uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Prezídia SPZ pri príležitosti návštevy členov Rady Českomoravskej mysliveckej jednoty. Zo spoločného stretnutia sa zástupcovia oboch zväzov dohodli: Aj naďalej zachovávať priateľské a odborné styky. Naďalej sa vzájomne informovať o poľovníckej problematike a postupe oboch poľovníckych organizácií. Spoločne koordinovať činnosť na medzinárodnej úrovni v prospech zveri a poľovníctva.

6. 11. 1998 sa v Nových Zámkoch konalo medzinárodné sympózium „70 rokov od vzniku myšlienky založiť CIC“. Sympózia sa zúčastnili predstavitelia svetových i európskych poľovníckych organizácií a predstavitelia poľovníckych zväzov.

CIC

Nicolas Franco – prezident

Jean Servat – generálny administrátor

Jacek Tomaszewski – viceprezident

Rudolf – Colloredo Mansfeld – predseda komisie pre malú zver

FACE

Peter Misselbrook – prezident

FCI

Hans Müller – prezident

Uwe H. Fischer – člen prezídia

Marcel T. Egli

Česká republika

Prof. Ing. Jozef Hromas, CSc. – predseda ČMMJ , Ing. Antonín Ctibůrek – generálny riaditeľ poisťovne Halali, Ing Ján Kupka – riaditeľ Interlovu, Milada Fábelová – členka sekretariátu.

Rumunsko

Sergiu Celak – člen prezídia

Ristea Priboi – člen prezídia

Ioan Sipos – predseda asociácie TIMIS.

Poľsko

Jacek Tomaszewski – viceprezident CIC

? Komanicky – veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku

Zahraničných hostí prijal minister pôdohospodárstva Ing. Pavol Koncoš a Doc. Dr. Jozef Migaš, CSc., predseda NR SR. Na Slovensku sa po prvý krát v existencii medzinárodných organizácií stretli zástupcovia CIC, FACE a FCI.

Sympózia sa zúčastnili zástupcovia takmer všetkých inštitúcií, ktoré majú dočinenia s poľovníctvom. Pri tejto príležitosti tohto jubilea SPZ vydal knihu Ladislava Molnára a kol. pod názvom “ Od Nových Zámkov po Paríž “ a tiež pamätné plakety, ktorej autorom je akad. maliar Viktor Bilčík. Cieľom sympózia bolo pripomenúť si historický význam medzinárodného stretnutia popredných predstaviteľov svetového poľovníctva v Nových Zámkoch a Palárikove v roku 1928 pre vznik CIC.

SPZ má v CIC svojich zástupcov a to:

Valné zhromaždenie – Ing. Marián Lipka, CSc., za SPZ a Ing. Eduard Palkovič MP SR

Komisia pre veľkú zver Európy a Ázie – Ing. Pavol Krajniak, Doc. Ing. Pavel Hell, CSc.

Komisia pre malú zver – Doc. Ing. Juraj Ciberej, CSc., Ing. Vladimír Víťaz, prof. RNDr. Alexander Sabo, DrSc.

Komisia pre publicitu a životné prostredie – RNDr. Oto Nevický, prof. RNDr. Milan Rúžička, CSc.

Komisia pre poľovníctvo v umení, históriu a poľovnícke múzeá – RNDr. Jozef Drgoňa, Ing. Marián Číž

Komisia pre výstavy a trofeje – Ing. Anton Krištof

Pracovné skupiny

pre sokoliarstvo – Jozef Moravčík

pre hodnotenie poľovníckych trofejí – Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc.

 

 

Rok 1999

 

30. 1. 1999 sa v hale Dortmuntského výstaviska konali prvé Majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov. Súťaže sa zúčastnili družstvá Českej republiky, Nemecka, Poľska a Slovenska. SPZ reprezentovali Jaroslav Dedič, ktorý získal striebornú medailu, Vladimír Kaděrka bronzovú medailu a Jozef Bačík (7 miesto)

16. - 17. 2. 1999 sa V Liptovskom Mikuláši uskutočnila porada tajomníkov OkO a RgO SPZ na ktorej sa prerokoval stav právnych predpisov v poľovníctve v pôsobnosti MP SR a MŽP SR.

27. 5. – 4. 6. 1999 sa v Mexiku konalo Valné zhromaždenie FCI, kde za národné plemeno uznali československého vlčiaka a Ing. Štefan Štefík bol zvolený do Prezídia FCI.

18. 7. 1999 Prezídium zobralo na vedomie správu zo 46. Valného zhromaždenia CIC na ktorom bol zvolený za nového prezidenta Dieter Schram z Nemecka. Na zasadaní komisie CIC pre poľovníctvo v umení, históriu a poľovnícke múzeá bol zvolený Ing. Marián Číž už na tretie obdobie za člena výboru tejto komisie.

17. 9. 1999 Prezídium SPZ schválilo za člena Slovenskej hodnotiteľskej komisie Ing. Františka Štulajtera, CSc. Súhlasilo, aby člen Rady SPZ MVDr. Ján Miško, CSc., pracovník UVL v Košiciach zastupoval SPZ pri riešení zverozdravotnej a veterinárskej problematiky.

20. 11. 1999 Rada SPZ doplnila Ekonomickú komisiu o Ing. Vladimíra Molčáka.

 

Rok 2000

 

4.2. 2000 Na II. Majstrovstvách Európy vo vábení jeleňov sa zúčastnili súťažiaci z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska a Slovenska. Slovenské družstvo v zložení Vladimír Kaděrka, Karol Stodolica a Peter Plánovský st. získali prvé tri miesta.

21. 3. 2000 Prezídium SPZ Schválilo menovanie Ing. Antona Krištofa, Doc. Ing. Pavla Hella, CSc. Doc. Ing. Juraja Cibereja, CSc. a RNDr. Ľubomíra Brteka, CSc., za členov národnej skupiny pre zabezpečovanie akčných plánov ochrany a obhospodarovania medveďa hnedého, vlka dravého a kormorána veľkého. Tiež schválilo vydanie Učebnice Poľovníctvo II. autorov Alexander Bakoš a Pavel Hell a Slovenského poľovníckeho názvoslovia III. zrevidované vydanie autorov Jozef Herz, Juraj Ciberej a kolektív.

15. 4. 2000 vznikla televízna relácia Halali. Je určená pre poľovníkov, lesníkov, ochrancov a priateľov prírody. Šéfredaktorom je Ľubomír Kľúčik, odborným garantom Ing. Alojz Kašák a kameramanom Ing. Félix Banič.

13. 5. 2000 Rada SPZ schválila začlenenie do organizačnej štruktúry SPZ novo vzniknuté OkO SPZ Ilava a potvrdila do zboru zástupcov za OkO SPZ Ilava Ing. Blažeja Benačku.

17. – 25. 7. 2000 sa v Nitre pri príležitosti 80 výročia vzniku prvej slovenskej poľovníckej organizácie konala Celoštátna výstava „Poľovníctvo a príroda Nitra 2000“. Otvorenia sa zúčastnil minister pôdohospodárstva Pavol Koncoš, predstavitelia CIC Dieter Schram a Michel Nolens, predseda ČMMJ prof. Ing. Josef Hromas, CSc., predseda chorvátskeho poľovníckeho zväzu Duro Dečak, predseda celoštátnej Maďaskej poľovníckej komory Dr. Ištván Heltay a ďalší hostia.

Na slávnostnom zasadaní Rady SPZ prevzali z rúk ministra pôdohospodárstva, prezidenta CIC a prezidenta SPZ pamätné medaily : Ing. Ján Dobrík, JUDr. Štefan Teren, Ing. Vojtech Richter, Peter Galvánek, Július Družbacký, JUDr. Lorenzo Michaely, Ing. Milan Mičura, Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc., Koloman Slimák (im memoriam), RNDr. Jozef Palášty, Gustáv Polčík, František Bubeník, Imrich Makara, Ladislav Jílek, Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., Ivan Kollárik, a organizácie Lesy SR š.p. odštepné závody Palárikovo a Levice, Múzeum vo Sv. Antone, PaRPRESS s. r. o. a Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice.

17. – 20. 8. 2000 sa zúčastnili zástupcovia SPZ Ing. Marián Číž a Ing. Jozef Herz, CSc. osláv 100. výročia poľovníckeho spolku Bažant Kysáč našich dolnozemských Slovákov v Srbsku.

16. 9. 2000 na Dňoch sv. Huberta vo Sv. Antone bola schválená jednotná poľovnícka rovnošata SPZ.

26. 9. 2000 Klub histórie slovenského poľovníctva v spolupráci s ďalšími organizáciami a Klubom histórie a kultúry poľovníctva z Maďarska pri príležitosti 175. výročia narodenia Karola Forgácha ( 1825 – 1911) , zakladateľovi chovu muflonej zveri na Slovensku, odhalili pamätnú tabuľu pri Studenom hrade pohorí Tríbeč.

 

Rok 2001

 

27. 2. 2001 Prezídium SPZ menovalo za SPZ do poradného a konzultačného orgánu na projekte implementácie CITES Doc. Ing. Juraja Cibereja, CSc., Ing. Marcela Lehotského a Ing. Alojza Kašáka.

?. 3. 2001 Súčasťou zasadania komisie CIC pre poľovníctvo v umení, históriu a poľovnícke múzeá v Budapešti, ktorej prezidentkou je kontesa Anne de Grimouard, bola aj exkurzia na Slovensko. Zúčastnil sa jej aj prezident CIC Dieter Schram.

3. 4. 2001 Prezídium menovalo do slovenskej hodnotiteľskej komisie prof. Ing. Petra Garaja, CSc. a Ing. Tibora Lebockého.

1. 7. 2001 nadobudla účinnosť vyhláška MP SR č. 229 o spôsobe kontroly ulovenej zveri. Podľa nej každý kus ulovenej alebo nájdenej zveri, ktorý možno ešte zužitkovať, musí byť označený značkou, ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie.

31. 8. 2001 Prezídium menovalo Ing. Jozefa Fedoru a Mgr. Pavla Cpina za zástupcov SPZ v pracovnej skupine expertov na prípravu nariadenia vlády o strelniciach.

23. 9. 2001 Vo Sv. Antone sa konali III. majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov za účasti 17. súťažiacich z Českej republiky, Maďarska, Nemecka Poľska, Rumunska a Ukrajiny. Zvíťazil Vladimír Kaděrka pred Ing. Alojzom Kašákom. Na III. mieste sa umiestnil Lászlo Homolya z Maďarska.

27. 10. 2001 Rada SPZ schválila do slovenskej hodnotiteľskej komisie Ing. Jozefa Gašparíka, CSc.

? ? 2001 Valné zhromaždenie CIC konané v Portoroži prijalo rezolúciu, v ktorej odporučilo vybudovať v Palárikove stálu expozíciu CIC.

 

Rok 2002

 

15. – 16. 2. 2002 sa zúčastnila delegácia SPZ v zložení Ing. Marián Lipka, CSc., Ing. Marián Číž a Ing. Jozef Horváth na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti 120. výročia organizovaného poľovníctva v Maďarsku. Pri tejto príležitosti bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi SPZ a MPZ.

21. 5. 2002 Prezídium odporučilo Rade SPZ znížiť počet členov prezídia z 11 na 9 a spojiť poľovnícku komisiu s komisiou pre životné prostredie s názvom starostlivosť o zver a jej životné prostredie.

4. 9. 2002 na zámku Ohrada v Čechách podpísali po spoločnom rokovaní Mysliveckej rady ČMMJ a Prezídia SPZ predseda ČMMJ prof. Ing. Josef Hromas, CSc. a prezident SPZ Ing. Marián Lipka, CSc., zmluvu o spolupráci oboch zväzov.

26. 10. 2002 sa v Nitre konal VIII. Snem SPZ za účasti 134 delegátov a viacerých hostí z inštitúcií, ktoré súvisia s poľovníctvom. Delegáciu ČMMJ viedol predseda prof. Ing. Josef Hromas, CSc.

Snem zvolil Prezídium SPZ v zložení:

prezident – Ing. Marián Lipka, CSc.

viceprezident pre vonkajšie vzťahy – Ing. Karol Lacko

viceprezident pre vnútro zväzovú činnosť – Ing. Jozef Horváth

predsedov komisií

pre poľovníctvo a životné prostredie – Ing. Dušan Krajniak

legislatívno právnej – JUDr. Jaroslav Puškáč

ekonomickej – Ing. Blažej Beňačka

osvetovej – Ing. Marián Číž

streleckej – Anton Balčák

kynologickej rady – Ing. Štefan Štefík

Dozornú radu SPZ: predseda – Ing. Dana Vančurová, podpredseda pre kontrolnú činnosť – Ing. Ladislav Steiner, členovia: Adam Baranec, Milan Krnáč, JUDr. Juraj Procházka, podpredseda pre kárny senát - Ing. Milan Melich členovia: JUDr. Pavol Stredák, Miroslav Sedlák, Bc. Jaroslav Hulka

Členovia Rady SPZ: MVDr. Dušan Antalík, Jozef Bachratý, Ing. Pavol Balogh, Ing. Albert Baran, Pavol Beblavý Ing. Jozef Bielik, František Bílik, Stanislav Boldiš, František Bolek, Ladislav Broďani, Dušan Brozman, RNDr. Anton Fides, Ing. Jozef Gališin, Ing. Ján Gromus, Rudolf Hládek, Jozef Hlásnik, Vlastimil Holík, JUDr. Imrich Hronček, Miroslav Hudec, JUDr. Ján Ikrényi, JUDr. Silvester Ižman, Ing. Andrej Jabrocký, JUDr. Ján Jonis, Ing. Pavol Karč, Dezider Killár, Marcel Lehocký, Ing. Stanislav Lichner, Jozef Lisakovský, Jozef Luciak, Peter Marčulinec, MVDr. Ján Miško, CSc., Ing. Pavol Mladý, Baltazár Molnár, Ing. Juraj Moravčík, Juraj Morvay, MUDr. Ľubomír Myndiuk, Dpt. Peter Neurat, Miroslav Pavčo, Ing Jozef Paulenka, CSc., Mgr. Ján Petro, Emil Rakyta, Ing. Ján Rešutík, Ing. Ján Smerek, PaedDr. Miroslav Suchý PhDr., Šimon Svitok, MVDr., Jozef Szanyi, Ing. František Švec, Ing. Ivan Šlesár, Ing. Radomil Štefka, Ing. Jozef Turza, Anton Vaľo, Anton Vašečka, Ján Viskup, Dr. Michal Zákutný a Karol Zlámala. Bohuš Zemko.

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie: predseda – Ing. Dušan Krajniak, tajomník: Ján Pivko, členovia : Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., MVDr. Ján Miško, CSc., Doc. Ing. Juraj Ciberej, CSc., Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., Ing. Marcel Lehocký, Ing. Alojz Kašák, RNDr. Jozef Radúch, Mgr. Peter Pilinský, Peter Kušík

Legislatívna komisia: predseda – JUDr. Jaroslav Puškáč, tajomník - prom. práv. Pavol Cpin, členovia: Vlastimil Holík, Ing. Juraj Moravčík, Peter Marčulinec, JUDr. Ladislav Tichý, JUDr. Ľudovít Zapletaj

Ekonomická komisia: predseda – Ing. Blažej Beňačka, tajomník – Elena Oravcová, členovia: Ing. Anbróz Lisý, Ing. Anton Adamička, Ing. Stanislav Krošlák, Ing. Vladimír Molčák, Ing. Jozef Týnus, Ing. Miroslav Rapšík, Ing. Jozef Čechovič, Ing. Stanislav Bíroš, Ing. Miroslav Dočár

Osvetová komisia: predseda – Ing. Marián Číž, tajomník – Lucia Annušová, členovia: Ing. Jozef Daňko, CSc., Ing. Jozef Herz, CSc., Martin Siget, Štefan Hrnčár, Mgr. Ján Kucharovič, Marián Schrot

Strelecká komisia: predseda – Anton Balčák, tajomník – Ján Pivko, členovia: Ing. Jozef Fedora, Ing. Lambert Jokl, Ing. Ján Líška

Predsedníctvo kynologickej rady: predseda – Ing. Štefan Štefík, tajomník – Viera Močková, členovia : MVDr. Dušan Antalík, Ing. Jozef Jursa, CSc., Albín Luknár, Ing. Jaroslav Matyáš, Ing. Miroslav Stanovský, CSc., Ing. Karol Chvála, Ing. Štefan Cimbalík, Mgr. Viera Stavianska

Slovenská komisia pre hodnotenie trofejí: predseda – Ing. Dušan Krajniak, tajomník – Ján Pivko, členovia: Jozef Bartko, Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., Doc. Ing. Juraj Ciberej, CSc., Ing. Dušan Cimbal, Ing. Peter Fritz, CSc., Ján Flámik, prof. Ing. Peter Garaj, CSc., Ing. Jozef Gašparík, CSc., Ing Dušan Jančovič, Ing. Karol Kirner, Anton Kováčik, Ing. Ján Koreň, Ing. Tibor Lebocký, Ján Mrenica, Ing. Milan Mičura, Július Manica, Pavol Polerecký,. Raimund Rapaič, Ing. Ladislav Reisenaur, Ing. Karol Sabadoš, CSc., Ing. Karol Špilar, MVDr. Jaroslav Halás, Ing. František Štulajter, CSc., Ing. Peter Tichý, Ing. Ján Veselý, Ing. Imrich Šuba, Ing. Jozef Vanko, Ing. Jozef Turza.

6. 12. 2002 Prezídium SPZ poverilo Antona Moravčíka zastupovaním Slovenského klubu sokoliarov v medzinárodnej sokoliarskej organizácii IAF.

 

Rok 2003

 

10. 1. 2003 Prezídium schválilo návrh novej organizačnej štruktúry kancelárie SPZ. Namiesto voleného tajomníka bude výkonný riaditeľ Kancelárie SPZ.

25. 4. 2003 sa v Brne slávnostného zasadnutia pri príležitosti 80. výročia založenia ČMMJ zúčastnila delegácia SPZ v zložení: Ing. Marián Lipka, CSc., Ing. Marián Číž, Ing. Dušan Krajniak, Ing. Dana Vančurová, Ing. Jozef Herz, PhD. a Elena Oravcová.

15. 5. 2003 Prezídium SPZ menovalo za výkonného riaditeľa Kancelárie SPZ PaedDr. Imricha Šubu.

24. 5. 2003 na zasadnutí komisie CIC pre poľovníctvo v umení, históriu a poľovnícke múzeá generálny sekretár tejto komisie Ing. Marián Číž spolu s grófom Jozefom Károlyim prezentovali budovanie expozície CIC v Palárikove.

28. 8. 2003 predseda osvetovej komisie SPZ ing. Marián Číž informoval Prezídium SPZ o novej aktivite KMPP, ktorú predstavuje spolupráca s Agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici a Združenia lesníčok vo Zvolene. Pripravuje sa spoločná súťaž troch trojčlenných družstiev zo všetkých organizácií.

 

Rok 2004

 

15. 5. 2004 Rada SPZ schválila za člena Rady Ing. Jozefa Kaštila ako zástupcu RgO SPZ v Martine.

21. 7. 2004 prijal prezident SR pán Ivan Gašparovič delegáciu SPZ v zložení prezident SPZ Ing. Marián Lipka, CSc., viceprezident SPZ Ing. Jozef Horváth a výkonný riaditeľ K SPZ PaedDr. Imrich Šuba.

14. 9. 2004 prijal delegáciu SPZ predseda Národnej rady SR pán Pavol Hrušovský delegáciu SPZ v zložení prezident SPZ Ing. Marián Lipka, CSc., viceprezident SPZ Ing. Jozef Horváth a výkonný riaditeľ K SPZ PaedDr. Imrich Šuba.

16. – 17. 10. 2004 sa po prvý krát na Slovensku konali Majstrovstvá sveta stavačov na ktoré pricestovali vodiči s 15 krajín s takmer 200 psami. Zo slovenských účastníkov sa najlepšie umiestnil na 15. mieste Ladislav Balog s Dixom zo Splavu z Hosté.

6. 11. 2004 v rumunskom Semerii bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi SPZ a Ústredným zväzom poľovníkov a športových rybárov Rumunska. Zmluvu podpísali Dr. Ing. Neculai Selaru, výkonný prezident ÚZ PaŠRR a Ing. Marián Lipka, CSc., prezident SPZ.

20. 11. 2004 Rada SPZ na vlastnú žiadosť uvolnila Ing. Marcela Lehockého, ktorý zastupoval OkO SPZ Stropkov a potvrdila do tejto funkcie Ing. Martina Jevočina.

10. 12. 2004 Prezídium SPZ schválilo prípravný výbor Celoštátnej výstavy Poľovníctvo a príroda Nitra 2005 v zložení: Ing. Marián Lipka, CSc., PaedDr. Imrich Šuba, Ing. Marián Číž, Ing. Dušan Krajniak, Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., Ing. Jozef Herz, PhD., Doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc., Ing. Alojz Kašák, Peter Šomek, Ing. Marián Šebo, Ján Pivko, Lucia Annušová a Elena Oravcová.

 

Rok 2005

29. 1. 2005 v Topoľčiankach sa stretlo 29 nadšencov fotografovania prírody aby založili Slovenský klub fotografov prírody. Zvolili 5 členný výbor. Ing. Miroslav Zumrík – predseda, Ing. Jozef Herz, PhD. – 1. podpredseda, Ing. Ján Slovák – 2. podpredseda, Jozef Šabo – pokladník, Jozef Ivan – člen.

18. 2. 2005 Prezídium začlenilo do organizačnej štruktúry SPZ Slovenský klub fotografov prírody pri SPZ.

11. – 17. 3. 2005 na 52 valnom zhromaždení CIC v Abú Dabí bol Ing. Marián Číž potvrdený na ďalšie tri roky ako generálny sekretár komisie CIC pre poľovníctvo v umení, históriu a poľovnícke múzeá.

14. 6. 2005 Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal v predvečer výstavy Poľovníctvo a Príroda Nitra 2005, prezidenta CIC. Dietra Schramma, prezidenta EU FACE Gilberta de Turckheima a prezidenta SPZ Ing. Mariána Lipku, CSc.

15. – 22. 6. 2005 sa v Nitre konala Celoštátna výstava „Poľovníctvo a Príroda Nitra 2005“. Okrem SPZ na nej vystavovali poľovnícke organizácie z Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Slovinska, Vojvodiny , Srbska a Čiernej Hory. Prítomní predstavitelia svetových poľovníckych organizácií najviac ocenili precíznu organizáciu, vynikajúce výtvarné stvárnenie výstavy a odvahu organizátorov prezentovať trofeje tak, ako sa má, ako výsledok manažmentu poľovníctva.

18. 5. 2005 Prezídium udelilo čestné členstvo v SPZ prof. Ing. Josefovi Hromasovi, CSc. predsedovi ČMMJ pri príležitosti jeho 70 narodenín za prácu v prospech slovenského poľovníctva.

10. – 11. 9. 2005 sa konal v okrese Trnava jubilejný 40 ročník Memoriálu Jozefa Kadleca, ktorý je vrcholnou všestrannou súťažou stavačov s udeľovaním titulu Všestranný víťaz SR. Už po 10 krát túto súťaž vyhral Oto Banás st.

 

Rok 2006

 

14. 1. 2006 Prezídium SPZ privítalo na svojom zasadnutí novozvolených predstaviteľov ČMMJ. Predsedu Ing. Jaroslava Palasa, podpredsedu za Čechy Ing. Jiřího Chmela, podpredsedu za Moravu JUDr. Jána Kovaříka, podpredsedu za Sliezko Dr. Ing. Ruda Nováka a predsedu Dozornej rady JUDr. Miroslava Machalu. Spoločne zhodnotili doterajšie kontakty a ďalšie formy spolupráce.

15. 2. 2006 Prezídium odporučilo Ing. Dušana Mošaťa, Ing. Martina Jevočina a PaedDr. Imricha Šubu vymenovať za členov SHK.

13. 10. 2006 Prezídium SPZ vypracovalo Zmluvu o založení stálej expozície Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu prírody CIC v kaštieli v Palárikove.

 

Rok 2007

 

28. 4. 2007 Rada SPZ schválila Memorandum SPZ a Spoločnosti 7 Plus, s. r. o. k vydávaniu časopisu Poľovníctvo a rybárstvo a súhlasila s prevodom vydavateľského oprávnenia i značky „Poľovníctvo a rybárstvo“ na Spoločnosť 7 Plus.

20. 6. 2007 prevzala Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. vydávanie časopisu Poľovníctvo a rybárstvo z Vydavateľstva PaRPRESS.

27. 10. 2007 sa v Nitre konal IX. snem SPZ za účasti 139 delegátov z hlasom rozhodujúcim, 13 z hlasom poradným a 40 hostí. Delegáciu ČMMJ viedol jej predseda Jaroslav Palas. SPZ k 30. 6. 2007 mal 55 450 členov. Delegáti zvolili Prezídium SPZ v zložení:

prezident – Ing. Tibor Lebocký

viceprezident pre vonkajšie vzťahy – Ing. Karol Lacko, PhD.

viceprezident pre vnútro zväzovú činnosť – Prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.

predsedov komisií

pre poľovníctvo a životné prostredie – Ing. Dušan Krajniak

legislatívno právnej – JUDr. Jaroslav Puškáč

ekonomickej – Ing. Arpád Figura

osvetovej – Ing. Alojz Riško

streleckej – Ing. Jozef Fedora

kynologickej rady – Ing. Štefan Štefík

Dozornú radu SPZ: predseda – Ing. Dana Vančurová, podpredseda pre kárny senát – JUDr. Juraj Procházka, členovia: Mgr. Viliam Hofernica, Ing. Jozef Marček, Bc. Jaroslav Hulka, podpredseda pre kontrolnú činnosť – Jozef Považan, členovia: Milan Krnáč, JUDr. Ladislav Ďorďovič, Ing. Ladislav Palko

Členovia Rady SPZ: MVDr. Dušan Antalík, Milan Bača, Jozef Bachratý, Ing. Pavol Balogh, Ing. Albert Baran, Pavol Beblavý Ing. Jozef Bielik, František Bílik, Stanislav Boldiš, František Bolek, Ing. Vladimír Brodnianský Ladislav Broďani, Dušan Brozman, Ing. František Černotka, Jozef Ďurčo, Ing. Jozef Gališin, Rudolf Hládek, Jozef Hlásnik, Ing. Jozef Horváth, JUDr. Imrich Hronček, Ing. Miroslav Hudec, JUDr. Ján Ikrényi, Ing. Andrej Jabrocký, Ing. Martin Jevočin, JUDr. Ján Jonis, Ing. Jozef Kaštil, Dezider Killár, Miroslav Kopiar, Ing. Vojtech Kovalčík, Ing. Pavel Krekáň, Ing. Milan Longauer, Jozef Luciak, Peter Marčulinec, Ľubomír Matlák, MVDr. Ján Miško, CSc., Baltazár Molnár, MUDr. Ľubomír Myndiuk, Dpt. Peter Neurat, Miroslav Pavčo, Ing. Ivan Podhorec, Ladislav Rejta, Ing. Ján Rešutík, JUDr. Jozef Rišian, Šimon Svitok, MVDr., Jozef Szanyi, Ing. František Švec, Ing. Ivan Šlesár, Prof. Ing. Imrich Točka, CSc., Ing. Jozef Turza, Ing. Ján Valentík, Anton Vaľo, Anton Vašečka, Ján Viskup, Dr. Michal Zákutný, Ing. Pavel Zaťko,  Karol Zlámala. Bohuš Zemko,

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie: predseda – Ing. Dušan Krajniak, tajomník - Ing. Štefan Engel, členovia : Prof. Ing. Peter Garaj, Doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc., Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., MVDr. Ján Miško, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., Ing. Marcel Lehocký, RNDr. Jozef Radúch, Mgr. Peter Pilinský, Ing. Alojz Kašák, Ing. Vít Čelko, Ing. Vladimír Antal, Ing. Matúš Rajský

Legislatívna komisia: predseda – JUDr. Jaroslav Puškáč, tajomník – Mgr. Pavol Cpin, členovia: Peter Marčulinec, JUDr. Ladislav Tichý, JUDr. Ing. Bystrík Kiska, JUDr. Anton Chrastina, PaedDr. Miroslav Suchý, PhD., JUDr. Jozef Rišian, JUDr. Ján Ikrényi

Ekonomická komisia: predseda – Ing. Arpád Figura, tajomník – Elena Oravcová, členovia: Ing. Zsolt Lukáč, Dr. Roman Polakovič, Ing. Arpád Egri, Ing. Ondrej Hatok

Osvetová komisia: predseda – Ing. Alojz Riško, tajomník – Lucia Annušová, členovia: Mgr. Ľudovít Arvay, Ing. Jozef Daňko, CSc., Ing. Daniel Janek, Ing. Marián Číž, Edmund Hatiar, Ing. Jozef Brunčák, Ján Szinger

Strelecká komisia: predseda – Ing. Jozef Fedora, tajomník – Ing. Štefan Engel, členovia: Ing. Lambert Jokl, Ing. Ján Líška, Mojmír Holec, Anton Balčák, Ľubomír Matlák, Ing. Ľubomír Mesároš

Predsedníctvo kynologickej rady: predseda – Ing. Štefan Štefík, podpredseda – Ing. Jozef Jursa, CSc., tajomník – Viera Močková,. členovia : MVDr. Dušan Antalík, Karol Chvála MUDr. Ľudovít Janek, Jaroslav Jevčák, Ing. Jaroslav Matyáš, Peter Psotný, Mgr. Viera Stavianska

Slovenská komisia pre hodnotenie trofejí na obdobie od 1. 3. 2008 do 1. 3. 2012 : predseda –Prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc. tajomník – Ing. Štefan Engel, členovia: Ing. Pavol Balog, Ing. Dušan Cimbal, Ing. Vít Čelko, MUDr. Tomáš Drugda, Ing. Jozef Eštočin, Štefan Fedorka, Ján Flámik, Ing. Peter Fritz, Imrich Füssy, Ing. Milan Garaj (PK), Ing. Milan Garaj (ZM) Prof. Ing. Peter Garaj, CSc., Ing. Peter Garaj, Doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc., Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., Ing. Jozef Herz, PhD., Ján Hrabovčin, Ing. Miroslav Hudec, Ladislav Chrenko, Ing. Dušan Chudovský, Ing Dušan Jančovič, Ing. Ladislav Jančovič, Martin Jevočin, Mgr. Pavol Kašák, Ing. František Kluknavský, Ing. Viliam Kocis, Ing. René Kopmahler, Ing. Ján Koreň, Ing. Vojtech Kovalčík, Ing. Dušan Krajniak, Ing. Pavel Krekáň, Ing. Ján Krpala, Mgr. Peter Kušík, Ing. Tibor Lebocký, Ing. Marcel Lehocký, Ing. Ladislav Lévárdy, Ing. Albert Macko, Július Manica, Ing. Milan Meško, Ing. Milan Mičura, MVDr. Ján Miško, CSc., Ing. Anton Molnár, Ing. Dušan Mošať, MUDr. Ľubomír Myndiuk, Ing. Juraj Piecka, Ing. Ivan Podhorec, Pavol Polerecký,. Raimund Rapaič, Ing. Ladislav Reisenaur, Jozef Révay, Ing. Karol Sabadoš, CSc., Ing. Viliam Sabol, ,Ing. Ivan Schlosser, Leonard Staško, MVDr. Jozef Szanyi, Ing. František Szollsa, Jozef Škrabák, Ing. Ján Štefánik, Ing. František Štulajter, CSc., Ing. Ivo Štyvar, PaedDr. Imrich Šuba, Ing. Pavol Tomala, Ing. Jozef Turza, Ing. Jozef Vanko, Ing. Ján Veselý, Ing. Ľudovít Zvalený.

Zástupcovia SPZ vo FACE

Ing. Tibor Lebocký a Ing. Dušan Krajniak

Zástupcovia SPZ v CIC

Ing. Tibor Lebocký, Prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc., Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., Ing. Dušan Krajniak, PaedDr. Imrich Šuba

Zástupca SPZ v FCI

Ing. Štefan Štefík

 

Rok 2008

 

22. 4. 2008 vstúpili do platnosti pokyny MP SR č. 427/2008-700 o používaní , kvalifikácii a počte poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch.

22. – 26. 4. 2008 v Marakéši bola prerokovaná žiadosť Ing. Mariána Číža, ktorý požiadal o uvolnenie z funkcie generálneho sekretára komisie CIC pre poľovníctvo v umení, históriu a poľovnícke múzeá . Za jeho dlhoročnú prácu a dosiahnuté úspechy , medzi ktoré patrí aj múzeum CIC v Palárikove bol navrhnutý na 55. Generálnom zhromaždení CIC za čestného člena tejto organizácie.

 

Rok 2009

 

25. 2. 2009 Prezident SPZ Ing. Tibor Lebocký odovzdal Jánovi Gejdošovi , ktorého napadla medvedica a spôsobila mu zranenie s trvalými následkami šek na 2 358 € . Túto sumu venovali poškodenému vo verejnej zbierke, ktorú vyhlásilo Prezídium SPZ poľovníci.

? 4. 2009 Rada SPZ súhlasila s prijatím Klubu lesničiarov do organizačnej štruktúry SPZ.

1. 9. 2009 vstúpil do platnosti po 47 rokoch nový Zákon č. 247 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 41 zriaďuje sa Slovenská poľovnícka komora. Jej zriadením bol poverený SPZ. Ten zvolal ustanovujúci snem do Nitry dňa 23. 1. 2010.

 

Súhrn

 

V živote jednotlivca, ako aj spoločenskej organizácie, bývajú dni všedné, ale aj dni na ktoré sa nezabúda. Dni ktoré sprevádzajú dobré, či zlé udalosti. Za uplynulých 90 rokov od vzniku organizovaného poľovníctva na Slovensku bolo takýchto dní veľa. Z dostupných zdrojov autor chronologicky podľa jednotlivých rokov zachytil tento proces vývoja poľovníckej organizácie na Slovensku.

 

Literatúra

 

Bakoš A., Hell.P a kol.: Poľovníctvo na Slovensku 1920 – 1995. PaRPRESS Bratislava 1995.

Ďuračinský Ján a kol.: Päťdesiat rokov nášho poľovníctva. PRÍRODA Bratislava 1970.

Herz J., Serdel J.: Zaslúžili sa o rozvoj slovenského poľovníctva I. PaRPRESS Bratislava 1997.

Hromas J. a kol.: 1923 – 2003 80 let myslivecké jednoty. VEGA Praha 2003.

Molnár L. a kol.: Od Nových Zámkov po Paríž. PaRPRESS Bratislava 1998.

Molnár L., Teren Š. a kol.: Naše poľovníctvo. OBZOR Bratislava 1984.

Časopisy: Lovec

Časopisy :Poľovnícky obzor

Časopisy: Poľovníctvo a rybárstvo

Vestníky SPZ

 

Ing. Jozef Herz, PhD.

Attachments:
Download this file (history.jpg)history.jpg[História]2221 kB

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Prihlásenie

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD