Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

O nás

Slovenská poľovnícka komora ( „SPK“) je jednotná profesná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
SPK chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.
SPK činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.
a poľovníckeho poriadku
SPK, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu.

Úlohy SPK
Hlavné úlohy SPK

 • organizácia a vykonávanie skúšok uchádzačov o poľovný lístok
 • menovanie prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva
 • organizácia odbornej prípravy na skúšky z poľovníctva
 • vydávanie, predlžovanie platnosti a odnímanie poľovných lístkov
 • organizácia streleckej prípravy uchádzačov o prvý poľovný lístok a praktické skúšky zo strelectva
 • organizácia kontrolných a športových strelieb členov SPK
 • organizácia poľovníckej kynológie a sokoliarstva, kontrola dodržiavania predpisov na tomto úseku
 • organizácia chovateľských prehliadok, odborná príprava členov hodnotiteľských komisií, vymenúvanie a odvolávanie členov hodnotiteľských komisií
 • spolupráca so  štátnymi orgánmi, presadzovanie záujmov poľovníctva pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva
 • spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Slovenskej republiky
 • pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva
 • pomoc  pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva
 • v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom
 • zabezpečenie plnenia ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov
 • riešenie disciplinárnych previnení držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov
   

Ďalšie úlohy SPK

 • poskytovanie odborných a právnych rád týkajúcich sa poľovníctva
 • udeľovanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení
 • podpora práce s mládežou
 • vydávanie Spravodaja SPK, odbornej publikácie a ďalších pomôcok a propagačných materiálov súvisiacich s poľovníctvom
 • podpora výskumu v poľovníctve a zavádzane výsledkov do poľovníckej praxe
 • spolupráca s orgánmi a organizáciami zameranými na ochranu prírody a krajiny
 • podporuje a metodicky usmerňuje chov zveri
 • v súčinnosti s ministerstvom a štátnou veterinárnou a potravinovou správou pomáha pri zabezpečení zverozdravotných opatrení
 • organizácia poľovníckych a iných kultúrno-spoločenských, osvetových a odborných podujatí a akcií
 • zabezpečenie mediálnej propagácie poľovníctva
 • riešenie porušovania vnútorných predpisov SPK pomocou disciplinárnych orgánov

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/