Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Strelecká komisia SPK

Strelecká komisia je zložená z predsedu, tajomníka a členov komisie. Predseda komisie je volený funkcionár, ktorý je navrhnutý na Sneme OPK ako kandidát na funkciu predsedu SK SPK a je následne volený na 5 ročné volebné obdobie z prítomným delegátov OPK na volebnom sneme, ktorý sa uskutočňuje raz za 5 rokov. Členovia SK sú na návrh jednotlivých snemov OPK navrhnutí na funkciu člena, ktorých v konečnej fáze schvaľuje Prezídium Slovenskej poľovníckej komory. Iných členov komisie môže Prezídiu SPK navrhnúť aj predseda komisie. 

Strelecká komisia SPK sa v minulom roku zaoberala novelizáciou a následným vydaním streleckého poriadku po jeho schválení Snemom SPK. Každoročne sa venuje navrhovaniu a schvaľovaniu rozpočtu SK, navrhovaním rozhodcov na vrcholové podujatia SPK, určovanie ich termínov a miest, organizovaním pretekov a dobrých streleckých a finančných podmienok pre strelcov na vrcholových podujatiach a v reprezentačnom družstve Slovenska a v neposlednom rade organizovaných kurzov streleckých rozhodcov a inštruktorov.

V súčasnom volebnom období v rokoch 2014-2019 má SK SPK týchto členov:

Predseda:    Ing. Rudolf Huliak, OPK Zvolen
Tajomník:     Ing. Štefan Engel, PhD., K SPK v rokoch 2014-2016
Tajomníčka: Ing. Martina Hustinová, Kancelária SPK, od roku 2016

1. Ing. Viliam Kocsis OPK Komárno
2. Ing. Ján Líška OPK Košice-okolie
3. Jozef Mlynárik OPK Zvolen
4. Ing. Ján Kováčik OPK Trenčín
5. Ing. Alexander Halák OPK Zvolen
6. Ing. Anton Molnár OPK Šaľa
7. Anton Balčák OPK Prešov
     
     

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/