Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Štatistický informačný systém SPK - chovateľská činnosť

V Štatistickom informačnom systéme SPK iDempiere elektronicky evidujeme a vedieme informácie v časti chovateľskej činnosti o:

a) vyhodnotení odstrelu jednotlivých druhov raticovej zveri,
b) vyhodnotení kvality chovu jednotlivých poľovných revírov,
c) medailových trofejách v daných poľovníckych sezónach (výstupom katalóg najsilnejších trofejí vydávaný raz ročne formou Spravodaja SPK),
d) umožňuje zostavenie katalógu na CHPT, jeho export v rôznych formách, či priamu tlač zo systému,
e) zostatovanie predpísaných štítkov trofejí,
f) zostavovanie kalendárov chovateľský prehliadok,
g) vedenie evidencie členov obvodných hodnotiteľských komisií v danej OPK,
h) elektronické prihlasovanie na školenie členov OHK.

Okrem toho je vedená a spracovávaná evidencia:

a) o vydaných poľovných lístkoch a ich držiteľoch, štatistika podľa vekovej a pohlavnej štruktúry celoslovensky i okresne,
b) o vydaných poľovných lístkoch pre cudzincov,
c) poľovných revírov,
d) užívateľoch poľovných revírov,
e) príslušnosti k jednotlivým poľovníckym organizáciám,
f) chovateľských oblastí, celkov a lokalít,
g) štatutároch a základných informácií o poľovných revíroch,
h) dosiahnutých vyznamenaní,
i) disciplinárnych previnení,
j) dosiahnutom vyššom poľovníckom vzdelaní a mnoho iných dôležitých informácií.

Všetky údaje sú zaznamenávané pracovníkmi a vedúcimi kancelárií našich organizačných zložiek OPK, ktoré svojou pôsobnosťou pokrývajú celé územie Slovenska.

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/