Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Vyhodnotenie streleckej činnosti za rok 2017

V prílohe

Attachments:
Download this file (vyhodot_streleckej_cinnosti_2017.pdf)vyhodot_streleckej_cinnosti_2017.pdf[Vyhodnotenie streleckej činnosti, 2017]113 kB

Štatistický informačný systém SPK - strelecká činnosť

V Štatistickom informačnom systéme SPK iDempiere evidujeme a vedieme streleckú činnosť o:

a) streleckých rozhodcoch a inštruktoroch v pôsobnosti OPK a ich kvalifikáciu (okresnú, oblastnú, republikovú)
b) spracovanie, evidenciu a následné vydávanie preukazov streleckých rozhodcov a inštruktorov vyškolených SPK
c) evidenciu výkonnostných tried v jednotlivých rokoch
d) zaznamenávanie účasti na kontrolných streľbách na karte držiteľa poľovného lístka
e) prehľadná evidencia na úrovni OPK o účasti resp. neúčasti na KS jednotlivých členov OPK

f) evidenciu streleckej činnosti a účasti na jednotlivých pretekoch v pôsobnosti všetkých OPK na Slovensku
g) prihlasovanie na kurzy streleckých rozhodcov a inštruktorov
h) tvorba termínového kalendára streleckých podujatí
e) evidencia zbrojných preukazov držiteľov PL a kontrola ich platnosti

Všetky údaje sú zaznamenávané pracovníkmi a vedúcimi kancelárií našich organizačných zložiek OPK, ktoré svojou pôsobnosťou pokrývajú celé územie Slovenska.

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/