Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Rozhodcovský súd

Rozhodcovský súd Slovenskej poľovníckej komory
sídlo: Štefánikova č. 867/10, Bratislava, PSČ:811 05, Slovenská republika

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (RS+Štatut+Rokovaci-Snem 27.04.2019.docx)RS+Štatut+Rokovaci-Snem 27.04.2019.docx[ŠTATÚT Rozhodcovského súdu SPK]53 kB
Stiahnúť tento súbor (SADZOBNÍK RS.docx)SADZOBNÍK RS.docx[Sadzobník poplatkov rozhodcovského konania]21 kB
Stiahnúť tento súbor (ZOZNAM ROZHODCOV-SPRAVODAJ.docx)ZOZNAM ROZHODCOV-SPRAVODAJ.docx[Zoznam rozhodcov]13 kB
Stiahnúť tento súbor (VZOR ROZH.ZMLUVY-SPRAVODAJ.docx)VZOR ROZH.ZMLUVY-SPRAVODAJ.docx[VZOR rozhodcovskej zmluvy]15 kB

Úplne znenie aktuálnych STANOV SPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (STANOVY SPK.docx)STANOVY SPK.docx[schválené prezídiom 27. apríla 2018.]40 kB

Novelizácia Stanov SPK prijatá prezídiom SPK zo dňa 27.04.2018.

  1. V § 12 ods. 4 sa vkladá písmeno j) ktoré znie : „schvaľuje zmeny a doplnky Štatútu a Rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu SPK, pravidlá a zmeny trov rozhodcovského konania a sadzobník poplatkov na návrh Predsedníctva Rozhodcovského súdu SPK,“
  2. V § 12 ods. 4 sa vkladá písmeno k) ktoré znie: „menuje a odvoláva členov Predsedníctva rozhodcovského súdu SPK.“

Smernica o vnútornom audite

viď priložené dokumenty:

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Smernica o vnutornom audite.pdf)Smernica o vnutornom audite.pdf[Smernica]2775 kB
Stiahnúť tento súbor (Priloha_1.pdf)Priloha_1.pdf[Príloha č. 1.]604 kB
Stiahnúť tento súbor (Priloha_2.pdf)Priloha_2.pdf[Príloha č. 2.]608 kB
Stiahnúť tento súbor (Priloha_3.pdf)Priloha_3.pdf[Príloha č. 3.]651 kB
Stiahnúť tento súbor (Priloha_4.pdf)Priloha_4.pdf[Príloha č. 4.]591 kB
Stiahnúť tento súbor (Priloha_5.pdf)Priloha_5.pdf[Príloha č. 5.]589 kB
Stiahnúť tento súbor (Plan auditov 2017.pdf)Plan auditov 2017.pdf[Plán auditov v roku 2017]518 kB

STANOVY po V. Sneme - 2016 Zvolen

Na zasadnutí snemu dňa 30.4.2016 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK schváleným  uznesením č. 09/2016 doplnené a zmenené  Stanovy SPK. Celkové znenie Stanov SPK je nasledovné:

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (STANOVY po V. Sneme-2016 Zvolen.docx)STANOVY po V. Sneme-2016 Zvolen.docx[Stanovy SPK]40 kB
Stiahnúť tento súbor (ZMENY STANOV SPK.odt)ZMENY STANOV SPK.odt[prijaté na V. sneme SPK vo Zvolene 30.04.2016]10 kB

Stanovy SPK k 22.06.2013

Zmena a doplnenie Stanov SPK

Na zasadnutí snemu SPK dňa 22.06.2013 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 7/2013 zmenené a doplnené Stanovy SPK takto:

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_sn~.docx)Stanovy SPK_sn~.docx[zmeny a doplnenia]38 kB
Stiahnúť tento súbor (StanovyUZ-SPK_~.docx)StanovyUZ-SPK_~.docx[úplné znenie z 22.06.2013]42 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 1 et~.doc)Príloha č. 1 et~.doc[príloha č.1 etický kódex, konečné znenie]73 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 2 po~.doc)Príloha č. 2 po~.doc[príloha č.2 poľovnícky poriadok, konečné znenie]96 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č.3 St~.docx)Príloha č.3 St~.docx[príloha č.3 stanovy SPK k 22.06.2013]995 kB

Smernica SPK o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

Článok 1
 
Vznik, tvorba a účel fondu
 
1. Fond pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva (ďalej len FRZP) zriaďuje Slovenská poľovnícka komora (ďalej len SPK) v súlade s § 42, ods. 2) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zo zdrojov podľa § 4, bod.2, písm. e) Stanov SPK ako účelový fond na centrálnej a regionálnych úrovniach. Prostriedky z tohto fondu sa môžu použiť len na účely stanovené v tejto smernici.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf)Smernica o FRaZ~.pdf[smernica, formát .pdf]65 kB
Stiahnúť tento súbor (FRZP_23_5_2014_usmernenie.pdf)FRZP_23_5_2014_usmernenie.pdf[Usmernenie k pravidlám čerpania finančných prostriedkov z FRZP]88 kB

Čítať ďalej...

Zmena Stanov SPK schválená snemom SPK dňa 10.11.2012

Na zasadnutí snemu SPK 10.11.2012 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 3/2012 v záujme zabezpečenia vykonateľnosti disciplinárnych orgánov SPK zmenené a doplnené Stanovy SPK.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_snem_10112012_upr12112012_uplne_znenie.doc)Stanovy SPK_sne~.doc[úplné znenie Stanov SPK k 12.11.2012]155 kB
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_snem_10112012_zmeny_a_doplnenia.doc)Stanovy SPK_sne~.doc[zmeny a doplnenie]64 kB

Zmluva o užívaní poľovného revíru

uzatvorená v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (zmluva_o_uzivani_PR_0604_2010.doc)zmluva_o_uzivan~.doc[zmluva o užívaní poľovného revíru]50 kB
Stiahnúť tento súbor (dodatok_k_zmluve_o_uzivani_PR_1001_2012.doc)dodatok_k_zmluv~.doc[dodatok k zmluve o užívaní poľovného revíru]40 kB
Stiahnúť tento súbor (skody_www.doc)skody_www.doc[Oznámenie a poskytnutie návrhu zmluvy.]245 kB
Stiahnúť tento súbor (Zmluva - min  škôd na poľ poz .doc)Zmluva - min škôd na poľ poz .doc[Návrh zmluvy pre poľnohospodárske pozemky ]59 kB
Stiahnúť tento súbor (Zmluva - minim  škôd na lesn poz .doc)Zmluva - minim škôd na lesn poz .doc[Návrh zmluvy pre lesné pozemky]57 kB

Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK

Slovenská poľovnícka komora má podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK.  

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (KS_smernica_SPK_snem.doc)KS_smernica_SPK~.doc[Smernica o organizovaní a vykonávaní KS]49 kB

Čítať ďalej...

Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPK

Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Smernica pre kontrolnu cinnost DR - po uprave na sneme v MI.pdf)Smernica pre ko~.pdf[Smernica pre kontrolnú činnosť DR]274 kB

Čítať ďalej...

Organizačný a rokovací poriadok SPK

schválený ustanovujúcim snemom Slovenskej poľovníckej komory dňa 23. januára 2010

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Organizačný a rokovací poriadok_konečné znenie.doc)Organizačný a r~.doc[Organizačný a rokovací poriadok konečné znenie]89 kB

Čítať ďalej...

Stanovy SPK schválené snemom SPK 11.6.2011

Stanovy SPK schválené na ustanovujúcom sneme 23.1.2010 v znení zmien a doplnkov schválených snemom SPK 11.6.2011 nadobudli účinnosť 11.6.2011.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_po_sneme11062011_1609_2011_uplne_znenie.doc)Stanovy SPK_po_~.doc[Stanovy SPK schválené snemom SPK 11.6.2011]141 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 1 etický kódex_konečné znenie.doc)Príloha č. 1 et~.doc[Etický kódex – príloha č. 1 k Stanovám SPK]73 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 2 poľovnícky poriadok_konečné znenie.doc)Príloha č. 2 po~.doc[Poľovnícky poriadok – príloha č. 2 k Stanovám SPK]96 kB

Zmena Stanov SPK schválená prezídiom SPK 22.10.2010

 

Prezídium SPK na svojom zasadnutí 22.10.2010 uznesením č. 55/2010 schválilo nasledovné zmeny Stanov SPK:

Čítať ďalej...

Disciplinárny poriadok SPK

scvhálený snemom SPK 11.6.2011 a MPaRV SR 29.9.2011 pod č. 3876/2011-720 účinný od 1.10.2011

+ Zmena disciplinárneho poriadku SPK. z 16.12.2013 platné od 01.01.2014

+ Novela zo dna 1.5.2017

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_po_sneme_11062011_schvaleny_MPSR_29092011.doc)DP_SPK_po_sneme~.doc[Disciplinárny poriadok]103 kB
Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_1_1_2014.docx)DP_SPK_1_1_2014.docx[DP platný od 1.1.2014]40 kB
Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_1_1_2014_rev.doc)DP_SPK_1_1_2014_rev.doc[DP platný od 1.1.2014 s revíziou]106 kB
Stiahnúť tento súbor (9 Kratka novelaDP SPK.docx)9 Kratka novelaDP SPK.docx[Krátka novela DP SPK 1.5.2017]25 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/