Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

MP logoInformácie o vykonanom love diviačej zveri v novej poľovníckej sezóne 2019/2020 so stavom k 31.12.2019. Podľa hlásení z okresných úradov bolo doposiaľ ulovených 65 815 diviakov.  V porovnaní s decembrom 2018 je v súčasnosti ulovených o 14 876 kusov diviačej zveri viac.

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.12.2019

MP logoInformácie o vykonanom love diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2018/2019 so stavom k 28.02.2019. Podľa hlásení z okresných úradov bolo v poľovných revíroch na Slovensku v poľovníckej sezóne 2018/2019 ulovených spolu 59 979 diviakov.

Pre priblíženie grafov použite ctrl+, pre oddialenie ctrl-. 

Vyhodnotenie odstrelu jednotlivých druhov raticovej zveri je výstupom údajov poľovných hospodárov, ktorí poskytujú informácie o odstrele vedúcim kancelárií obvodných poľovníckych komôr. Získavame tak jedinečné informácie o plnení plánov lovu, správnom a nesprávnom odstrele v jednotlivých vekových triedach, percentuálne podiely lovu v jednotlivých vekových ale aj pohlavných štruktúrach dosiahnutých v poľovných revíroch patriacich pod organizačné zložky Slovenskej poľovníckej komory - obvodné poľovnícke komory. Mravčou prácou poľovných hospodárov a následne pracovníkov kancelárií OPK tak každoročne dostávame aktuálny prehľad o plnení plánov chovu a lovu raticovej zveri. Celkové vyhodnotenie odstrelu nezohľadňuje úhyn zveri, ale je započítaný. Odstrel je počítaný za poľovnícky rok v trvaní od 1.3. do 28.2. nasledujúceho roka.