Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

V Levoči sa stretli odborníci, aby konštruktívne riešili problém manažmentu veľkých šeliem

Slovenská poľovnícka komora usporiadala dňa 17. marca 2018 v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom, Lesmi mesta Levoča spol. s r. o., Mestom Levoča a Mestským kultúrnym strediskom v Levoči, panelovú diskusiu na tému Programy starostlivosti v praxi alebo ako ďalej s manažmentom veľkých šeliem, za účasti povereného zástupcu Ministerstva životného prostredia priamo prislúchajúcej organizácie Štátnej ochrany prírody SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zástupcov slovenskej poľovníckej samosprávy, s predstaviteľmi poľovníckych organizácií a občanmi miest a obcí dotknutých realizáciou programov starostlivosti o veľké šelmy v praxi, schválených Ministerstvom životného prostredia SR 2.2.2017. 

Účelom tejto formy verejnej diskusie bolo zhrnutie dôvodov súčasných problémov a požiadaviek obyvateľov podhorských miest a obcí, pre ktorých predstavuje zvyšujúca sa početnosť najmä medveďa hnedého na Slovensku stratu občianskeho životného komfortu, takmer každodenné problémy v intravilánoch a extravilánoch obcí spojených so strachom o elementárnu bezpečnosť voľného pohybu v širšom okolí svojho trvalého bydliska.

Stretnutia a aktívnej diskusie sa zúčastnili predseda Združenia miest a obcí Slovenska p. Michal Sýkora, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR p. Ing. Peter Kicko, za ŠL TANAP-u p. Ing. Ján Marhefka, za Lesy SR, š. p. Ing. Miroslav Priechodský, PhD., generálny riaditeľ Vojenských lesov a majetkov SR š. p. pán Ing. Ján Jurica, Ing. Jozef Bučko, PhD. za Národné lesnícke centrum, zástupca Slovenského zväzu včelárov Ing. Pavel Filo a za Slovensku poľovnícku komoru a Slovenský poľovnícky zväz pán prezident Ing. Tibor Lebocký, PhD. Aj napriek informáciám od ministra životného prostredia SR a prisľúbenej účasti povereného pracovníka MŽP SR, sa žiaľ diskusie priamo nikto nezúčastnil a rezort životného prostredia priamo poverenou organizáciou zastával pracovník Štátnej ochrany prírody SR Ing. Vladimír Antal.

Organizátormi vyžiadané úvodné odborné prednášky predniesol Ing. Tibor Pataky, CSc. z Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, prof. Ing. Juraj Ciberej z Katedry výživy, dietetiky a chovu zvierat Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Jozef Bučko z Národného lesníckeho centra a aktuálne problémy v teréne zhrnul aj zástupca Mesta Vysoké Tatry Ing. Štefan Mulik. Aktívnymi účastníkmi diskusie boli aj predseda Únie regionálnych vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, primátor Mesta Vysoké Tatry, zástupca Asociácie horských sídiel, obyvatelia okolitých miest a obcí, členovia Komisie pre poľovníctvo a životné prostredie SPK, členovia poľovníckych združení a spoločností a ďalší.

Celé podujatie moderoval riaditeľ kancelárie SPK PaedDr. Imrich Šuba, PhD. a živý prenos bol zabezpečený prostredníctvom aplikácie appDay.tv na facebook-ovej stránke Slovenskej poľovníckej komory. Počas celého dňa ste tak mohli sledovať dianie a tak sa aj aktívne zapojiť s príspevkom či otázkou do panelovej diskusie z pohodlia domova. Verejná a najmä otvorená diskusia účastníkov z hľadiska, viedla ku konštruktívnym záverom, na ktorých sa jednohlasne zhodli a svojim podpisom spečatili všetci zástupcovia dotknutých organizácii zúčastnených na panelovej diskusii a tie sú nasledovné:

1. Početnosť medveďa hnedého je na Slovensku už dávno v priaznivom stave, jeho populácia nie je len dlhodobo vyrovnaná, ale každoročne sa zvyšuje. Z aspektu trvalej udržateľnosti priaznivého stavu v podmienkach SR vyžaduje tento stav aktualizáciu podmienok manažmentu početnosti populácie na základe odborných kritérií účinne realizovateľných v praxi. V opačnom prípade hrozí, že populácia medveďa hnedého môže byť v dôsledku neodborného manažmentu vystavená zvýšenému riziku rozkladu optimálnej sociálnej štruktúry a v prípade ďalšieho premnoženia aj zvýšenému nebezpečenstvu nezákonných zásahov do populácie z dôvodu ochrany majetku vlastníkov pozemkov.

2. Nastavenie ekologického manažmentu na základe v prírode realizovateľných účinných zásahov do populácií veľkých šeliem v podmienkach urbanizovanej vidieckej krajiny je základným predpokladom pre racionálne vnímanie cieľov programov starostlivosti o veľké šelmy obyvateľstvom. V opačnom prípade môže dôjsť k absencii súčinnosti zainteresovaných skupín na dlhodobom udržaní priaznivého stavu veľkých šeliem na Slovensku.

3. Akúkoľvek podporu aktivít tretieho sektora proti relevantným a zákonným rozhodnutiam vydaným Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnou ochranou prírody, postavených na emotívnych stanoviskách laikov, zameraných na spomaľovanie, spochybňovanie a znemožňovanie procesu schvaľovania a realizácie aktívneho manažmentu populácií medveďa hnedého a vlka dravého považujú účastníci panelovej diskusie za pozitívnu diskrimináciu mimovládnych organizácií na úkor odborne uznávaných štátnych, vedeckých, akademických a samosprávnych autorít.

4. Vzhľadom na zjavné disproporcie v plnení harmonogramu opatrení schválených v programoch starostlivosti o medveďa hnedého a vlka dravého je potrebné aby MŽP SR v spolupráci s MPRV SR prostredníctvom pracovnej skupiny dohliadajúcej na priebeh realizácie programov starostlivosti (ak je už vôbec zriadená!) iniciovala aktualizáciu týchto programov s ohľadom na požiadavky a závery tejto panelovej diskusie. Ak nebudú členmi tejto pracovnej skupiny zástupcovia slovenskej poľovníckej samosprávy a miestnej samosprávy, nebudú títo účastníci dnešnej panelovej diskusie považovať kontrolu dodržiavania programov starostlivosti o veľké šelmy za transparentnú a vyhradzujú si právo objektívne informovať o tejto skutočnosti verejnosť a príslušné národné i nadnárodné inštitúcie.

5. V súlade so spoločensky odôvodnenými argumentmi vzťahujúcimi sa na stav a vývoj spoločenskej objednávky na ekosystémové služby v malej urbanizovanej krajine tretieho tisícročia je potrebné, aby sa na Slovensku podrobila otázka hierarchie priorít druhovej ochrany vybraných druhov živočíchov na úkor obmedzení vidieckeho spôsobu života a rozvoja cestovného ruchu a turizmu objektívnej celospoločenskej diskusii.

Závery svojim podpisom potvrdili:
Ing. Peter Kicko, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ing. Vladimír Antal, vedúci odboru územnej a druhovej ochrany - lesník, poľovníctvo,
Štátna ochrana prírody SR

Michal Sýkora, predseda
Združenie miest a obcí Slovenska

Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Ing. Ján Marhefka, odbor prác celospoločenského významu
Štátne lesy TANAP-u

Ing. Miroslav Priechodský, PhD., referent poľovníctva OZ Liptovský Hrádok
Lesy Slovenskej republiky, š. p.

Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident
Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz

Ing. Ján Mokoš, primátor
Mesto Vysoké Tatry

Ing. Milan Ovseník
Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SR

Ing. Jozef Bučko, PhD.
Národné lesnícke centrum

prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ing. Tibor Pataky, CSc.
Technická univerzita vo Zvolene
 

V prílohe nájdete všetky prednášky, ktoré odzneli na podujatí a tiež čoskoro aj scan listu s podpismi všetkých účastníkov diskusie.
Z celého podujatia bol vyhotovený videozáznam, ktorý bude tiež v dohľadnej dobe dostupný na našej webovej stránke a youtube kanály SPK.
 

Slovenská poľovnícka komora ešte raz ďakuje spoluorganizátorom podujatia: Mestu Levoča, Mestskému kultúrnemu stredisku Levoča za poskytnutie priestorov, Lesom mesta Levoča spol. s r. o., Obvodnej poľovníckej komore v Levoči ale taktiež internetovej televízii appDay.tv, tvorcom televíznej relácie Halali, časopisom Poľovníctvo a Rybárstvo, Les & letokruhy a Halali za mediálnu podporu podujatia.

Autori: Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPK
            Ing. Martina Hustinová, K SPK

Autor foto: Ing. Ladislav Nagy

DSC_4822.jpgDSC_4833.jpgDSC_4834.jpgDSC_4838.jpgDSC_4853.jpgDSC_4863.jpgDSC_4865.jpgDSC_4868.jpgDSC_4875.jpgDSC_4881.jpgDSC_4897.jpgDSC_4910.jpgDSC_4913.jpgDSC_4915.jpgDSC_4917.jpgDSC_4918.jpgDSC_4919.jpgDSC_4920.jpgDSC_4921.jpgDSC_4922.jpgDSC_4923.jpgDSC_4924.jpgDSC_4925.jpgDSC_4928.jpgDSC_4939.jpgDSC_4949.jpgDSC_4955.jpgDSC_4958.jpgDSC_4966.jpgDSC_4970.jpgDSC_4996.jpgDSC_4999.jpgDSC_5001.jpgDSC_5031.jpgDSC_5036.jpgDSC_5049.jpgDSC_5051.jpgDSC_5052.jpgDSC_5053.jpgDSC_5058.jpgDSC_5063.jpgDSC_5068.jpgDSC_5069.jpgDSC_5076.jpgDSC_5080.jpgDSC_5081.jpgDSC_5087.jpgDSC_5090.jpgDSC_5102.jpgDSC_5117.jpgDSC_5120.jpgDSC_5129.jpgDSC_5136.jpgDSC_5142.jpgDSC_5147.jpgDSC_5156.jpgDSC_5160.jpgDSC_5167.jpgDSC_5169.jpgDSC_5170.jpgDSC_5173.jpgDSC_5185.jpgDSC_5205.jpgDSC_5216.jpgDSC_5220.jpgDSC_5228.jpgDSC_5233.jpgDSC_5237.jpgDSC_5247.jpgDSC_5254.jpgDSC_5259.jpgDSC_5269.jpgDSC_5281.jpgDSC_5288.jpgDSC_5291.jpgDSC_5301.jpgDSC_5307.jpgDSC_5311.jpgDSC_5313.jpgDSC_5315.jpgDSC_5322.jpgputovna_vystava_1.jpgputovna_vystava_2.jpgputovna_vystava_3.jpgputovna_vystava_4.jpgputovna_vystava_5.jpgputovna_vystava_6.jpgputovna_vystava_7.jpg

Attachments:
Download this file (PATAKY_BUCKO - Porovnanie situacie vyskytu ve~.pdf)PATAKY_BUCKO - Porovnanie situacie vyskytu ve~.pdf[Pataky T., Bučko J. - Porovnanie situácie výskytu veľkých šeliem, minulosť vs. súčasnosť ]1785 kB
Download this file (BUCKO_Jozef - MAXIMUS.pdf)BUCKO_Jozef - MAXIMUS.pdf[Bučko J. - MAXIMUS, Príbeh starého medveď]3315 kB
Download this file (CIBEREJ_Juraj_Zasady ochrany a manazmentu med~.pdf)CIBEREJ_Juraj_Zasady ochrany a manazmentu med~.pdf[Ciberej J. - Zásady ochrany a manažmentu medveďa hnedého na Slovensku]2185 kB
Download this file (CIBEREJ_Juraj - Programy starostlivosti v pra~.pdf)CIBEREJ_Juraj - Programy starostlivosti v pra~.pdf[Ciberej J. - Programy starostlivosti o veľké šelmy v praxi]554 kB
Download this file (MULIK_Stefan - Problematika pohybu medveda hn~.pdf)MULIK_Stefan - Problematika pohybu medveda hn~.pdf[MULIK Š. - Problematika pohybu medveďa hnedého v zastavanom území Mesta Vysoké Tatry]4118 kB
Download this file (podpisane_zavery_panel.diskusia.pdf)podpisane_zavery_panel.diskusia.pdf[Závery panelovej diskusie]2404 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/