Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

SPKVážené poľovníčky a poľovníci,

nižšie nájdete odporúčacie pokyny pre výkon práva poľovníctva v čase núdzového stavu. V prílohe nájdete kompletné znenie listu i jeho prílohy.

Spoločné poľovačky a skúšky PUP

Stanovisko ÚVZ SR zo dňa 30.9.2021 s j. č. OLP/8975/43473 zaraďuje spoločnú poľovačku a skúšky PUP do kategórie zasadnutí a iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú podľa zákona, t. j. na jej uskutočnenie sa vzťahuje výnimka zo zákazu usporiadania hromadných podujatí aj v čase núdzového stavu. Uznesenie vlády SR v bode C., C1 bod 4 vydalo výnimku na cestu na hromadné podujatie uvedené v prílohe tohto uznesenia a to v čase od 5,00 hod. do 20,00 hod od miesta bydliska a cestu späť.

Podľa uvedených výnimiek v uznesení vlády č. 695 v bode č. 4 a bode 31 a stanoviska ÚVZ SR je možné organizovať spoločné poľovačky aj na malú, či raticovú zver. Organizátori musia dodržiavať všetky vydané protipandemické opatrenia, či prekrytie horných dýchacích ciest, ktoré uvádzame v liste nižšie.  

Attachments:
Download this file (pokyny_sp_pup_odporucanie_25.11.2021.pdf)pokyny_sp_pup_odporucanie_25.11.2021.pdf[Pokyny k spoločným poľovačkám, skúškam PUP, PL v súvislosti s núdzovým stavom]261 kB
Download this file (UVZ_2021_SPOLOCNE_POLOVACKY_PUP.pdf)UVZ_2021_SPOLOCNE_POLOVACKY_PUP.pdf[Stanovisko ÚVZ SR k org. spoločných poľovačiek a skúšok PUP]83 kB
Download this file (vyhlaska_uvz_262.pdf)vyhlaska_uvz_262.pdf[Vyhláška ÚVZ SR č. 262 k prekrytiu horných dýchacích ciest]226 kB
Download this file (vyhlaska_uvz_261.pdf)vyhlaska_uvz_261.pdf[Vyhláška ÚVZ SR č. 261 k hromadným podujatiam]228 kB
Download this file (695_2021.pdf)695_2021.pdf[Uznesenie vlády 659 z 24.11.2021]337 kB

SPKSPK ako organizácia zriadená podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) informovala svoje organizačné zložky, že opatrenia proti šíreniu koronavírusu COVID-19, sa riadia už len regionálnym COVID automatom. Opatrenia pre organizovanie hromadných podujatí platné od 17.5.2021 sa riadia vyhláškou č. 208/2021 zo 14. mája 2021 (ďalej len „vyhláška“), ktorú nájdete spolu s listom v prílohe.

Plnenie preneseného výkonu štátnej správy ustanoveniami zákona o poľovníctve   
Z dôvodu plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy môžu byť organizované skúšky z poľovníctva, praktické skúšky zo strelectva, kontrolné streľby členov SPK, skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov za podmienok uvedených v § 4 vyhlášky. Pre výkon hromadných podujatí sa činnosť vyplývajúca zo zákona riadi podľa § 1 ods. 3 písm. d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, a použijú sa opatrenia podľa § 2 písm. b), d) až k) rovnako.

Attachments:
Download this file (vyhlaska_208_UVZ.pdf)vyhlaska_208_UVZ.pdf[Vyhláška ÚVZ SR č. 208 zo 14.5.2021]336 kB
Download this file (list_schodze_sutaze_skusky.pdf)list_schodze_sutaze_skusky.pdf[Usmernenie OPK/PO]586 kB

mvsrMinisterstvo vnútra SR vydalo nové usmernenie k postupu policajných útvarov na úseku strelných zbraní a streliva pri zaevidovaní zbrane podliehajúcej evidenčnej povinnosti v dobe platnosti mimoriadnej situácie na území SR. Celý pokyn môžete nájst v prílohe. Tu vyberáme najdôležitejšie:

1. Nadobudnutie zbraní priamo na predajni držiteľa zbrojnej licencie je v rozpore s uznesením vlády SR č. 77 z 5. februára 2021, je možné predpokladať že by došlo k porušeniu predpisov na úseku verejného zdravotníctva.

2. Spôsob využitia výnimky uvedenej v bode 6. Uznesenie Vlády (prostredníctvom e-shopu) nie je možné, nakoľko by došlo k porušeniu §14a zákona č. 190/2013 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, čím by šlo o priestupok, keďže ide o zmluvu uzatvorenú na diaľku.

Attachments:
Download this file (usmernenie2_predaj_zbrani_MVSR.pdf)usmernenie2_predaj_zbrani_MVSR.pdf[Usmernenie č. 2 MV SR - predaj a evidencia zbraní]311 kB

SPKVzhľadom na vývoj šírenia ochorenia COVID-19 a na základe vydaných opatrení Vládou Slovenskej republiky počas tzv. „lockdown-u“, v súvislosti s plnením si povinností podľa § 42, ods. 1, písm. g) zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že na základe rokovania Prezídia Slovenskej poľovníckej komory (SPK) zo dňa 3.3.2021 navrhuje ponechať otvorený termín na uskutočnenie CHPT v súvislosti s pandemickými opatreniami.

Na základe prijatých opatrení nebude možné dodržať termín podľa § 16, ods. 1 Vyhlášky č. 344/2009 Z. z. v platnom znení, o čom z úrovne SPK bude informované aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rovzoja vidieka SR. Celoštátna výstava poľovníctvo a príroda, ktorá sa mala konať v Nitre, je doposiaľ presunutá na presne neurčený termín.

O vývoji situácie a prijímaných opareniach bude SPK informovať prostredníctvom emailu a na webovom sídle SPK.

Attachments:
Download this file (usmernenie_marec_CHPT.pdf)usmernenie_marec_CHPT.pdf[Usmernenie CHPT - marec 2021]396 kB

SPKVzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom a nutnosti splnenia si povinnosti zo strany organizátorov chovateľských prehliadok trofejí (CHPT) - obvodných poľovníckych komôr, a teda zaslaniu organizačných pokynov najneskôr 30 dní pred konaním hodnotiacej časti CHPT, vydala SPK toto usmernenie k ich organizovaniu, ale i zasadaniu orgánov SPK či SPZ, ich organizačných zložiek, ako aj možnosti zasadnutia výborov a výročných členských schôdzí poľovníckych organizácií a poľovníckych združení.

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bola dňa 5. februára 2021 v čiastke 19/2021 vydaná Vyhláška č. 45 úradu, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Menovaná vyhláška nadobudla platnosť 8.2.2021 a platí do jej zrušenia alebo zmeny. V § 4 vyhlášky č. 45 je uvedené, že za určitých okolností platí výnimka z tohto zákazu.

Attachments:
Download this file (vyhlaska_45_ciastka19_2021.pdf)vyhlaska_45_ciastka19_2021.pdf[Vyhláška č. 45, čiastka 19, 2021]1144 kB
Download this file (usmernenie_chpt+HP_feb2021.pdf)usmernenie_chpt+HP_feb2021.pdf[Usmernenie k CHPT, schôdzam, - február 2021]451 kB

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD