Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PS Jarok

FB IMG 1556265121924 zmensenaKaždoročne poľovnícka spoľočnosť Jarok organizuje brigádu na zbieranie odpadu v našom poľovnom revíry, ktorého je viac a viac. Brigády sa zúčastňujú nie len poľovníci, ale aj široká verejnosť a milovníci prírody. V dnešnej dobe, keď skoro každé mesto a aj obec má zriadené zberné dvory, ktoré sú určené na skladovanie odpadu či uz stavebného, pneumatiky, plasty, elektrospotrebiče a mnoho ďalších nepotrebných vecí, ale žiaľ sa ešte stále najdu medzi nami ľudia, ktorým je pohodlnejšie sa zbaviť nepotrebných a nadbytočných vecí spôsobom že tieto veci naloží do auta a zabví sa ich tak, že ich vyvezie do remízky alebo do lesa. 

Smutné je však to, že po vyzbieraní tohoto odpadu členmi PS spolu s dobrovoľníkmi sa odpad po pár dňoch znovu objaví v chotári. Tí, ktorí to spôsobujú si v prvom rade neuvedomujú, že týmito svojimi činmi škodí nie len sebe a ostatným, ale aj voľne žijúcim zvieratám, ktoré mnoho krát po konzumácii ale aj poranení prichádzajú o život.

Brigády sa zúčastnilo 35 ľudí bez rozdielu veku a pohlavia, na brigádu bol poskytnutý traktor poľovníckej spoločnosti Jarok s veľkou traktorovou vlečkou, ale aj súkromné motorové vozidlá s prívesnými vozíkmi. Spomínaná technika bola plne vyťažená odpadom. Hlavne sa jednalo o pneumatiky, stavebný odpad, použité jednorazové plienky, zaváraninyv sklenených nádobách, plasty, plechovice od potravin a nápojov, elektro spotrebiče a mnoho ďalších nepotrebných vecí, ktoré do prírody nepatria.

Jozef Kalivoda
Poľovnícka spoľočnosť Jarok

FB_IMG_1556265121924_zmensena.jpgFB_IMG_1556265128953_zmensena.jpgFB_IMG_1556265142081_zmensena.jpgFB_IMG_1556265150734_zmensena.jpgFB_IMG_1556265170379_zmensena.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/