Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

stahovanie

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Plnenie plánu lovu diviačej zveri

MP logoInformácie o vykonanom love diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2018/2019 so stavom k 31.10.2018. Podľa hlásení z okresných úradov bolo v poľovných revíroch na Slovensku ulovených spolu 32 514 diviakov.

 

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak     Diviača   spolu  lov
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov október
Bratislava 208 54 174 109 796 530 280 1677 719 1692 220
Trnava 168 39 163 106 613 919 365 1556 787 2216 497
Nitra 335 158 229 183 1002 1159 698 2179 941 3139 503
Trenčín 580 132 447 141 2737 1346 1041 5983 2420 5080 567
Banská Bystrica 1204 387 1035 454 4164 2202 1532 9486 3836 8402 1156
Žilina 388 139 386 160 1859 917 571 4294 1613 3400 571
Prešov 692 135 516 122 2531 941 583 5430 2037 3818 418
Košice 338 220 321 256 1533 1943 629 2986 1529 4577 541
VLM  61 7 40 12 146 42 43 395 86 190 22
                       
Sumár 3974 1271 3311 1543 15381 9999 5742 33986 13968 32514 4495

lov diviakov 31.10

Plnenie plánu lovu diviačej zveri k 30.09.2018

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak     Diviača   spolu  lov
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov   september
Bratislava 208 45 174 93 796 487 259 1677 588 1472 132
Trnava 168 28 163 79 613 748 290 1556 574 1719 391
Nitra 335 109 229 144 1002 1038 631 2179 714 2636 345
Trenčín 580 98 447 128 2737 1243 949 5983 2095 4513 668
Banská Bystrica 1204 289 1035 361 4164 2018 1367 9486 3211 7246 840
Žilina 388 112 386 118 1859 843 498 4294 1258 2829 629
Prešov 692 108 516 104 2531 895 550 5430 1743 3400 475
Košice 338 180 321 227 1533 1808 573 2986 1246 4036 445
VLM  61 7 40 9 146 40 38 395 74 168 32
                       
Sumár 3974 976 3311 1263 15381 9120 5155 33986 11503 28019 3957

lov diviakov 30.9

Plnenie plánu lovu diviačej zveri k 31.8.2018

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak     Diviača     lov
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica-lov plán lovu lov SPOLU  august
Bratislava 208 40 174 86 796 461 242 1677 511 1340 236
Trnava 168 23 163 59 613 595 223 1556 428 1328 380
Nitra 335 91 229 111 1002 955 584 2179 550 2291 377
Trenčín 580 82 447 107 2737 1094 860 5983 1702 3845 900
Banská Bystrica 1204 246 1035 316 4164 1812 1212 9486 2820 6406 1147
Žilina 388 81 386 78 1859 731 417 4294 893 2200 375
Prešov 692 76 516 90 2531 825 507 5430 1427 2925 669
Košice 338 148 321 201 1533 1684 538 2986 1020 3591 631
VLM  61 6 40 9 146 29 27 395 65 136 13
                       
SUMÁR 3974 793 3311 1057 15381 8186 4610 33986 9416 24062 4728

lov diviakov 31.8
Plnenie plánu lovu diviačej zveri k 31.7.2018 

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak     Diviača     lov
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica-lov plán lovu lov SPOLU  júl
Bratislava 208 36 174 70 796 401 203 1677 394 1104 178
Trnava 168 12 163 41 613 455 151 1556 289 948 292
Nitra 335 73 229 94 1002 812 507 2179 428 1914 419
Trenčín 580 58 447 72 2737 878 665 5983 1272 2945 588
Banská Bystrica 1204 185 1035 231 4164 1538 930 9486 2375 5259 1178
Žilina 388 63 386 61 1859 612 365 4294 724 1825 618
Prešov 692 49 516 66 2531 686 421 5430 1036 2256 731
Košice 338 118 321 159 1533 1475 438 2986 770 2960 832
VLM  61 3 40 8 146 29 26 395 57 123 123
                       
SUMÁR 3974 597 3311 802 15381 6886 3706 33986 7345 19334 4959

Zdroj: MPRV SR
Autor: M. Hustinová

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/