Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Výzva Prezídia SPK k dodržiavaniu bezpečnostných zásad pri výkone práva poľovníctva

SPKSlovenská poľovnícka komora je veľmi znepokojená udalosťami, ktoré nastali v priebehu konca roka 2018 a ktorých dôsledkom boli tri smrteľné úrazy pri výkone práva poľovníctva. S veľkou pravdepodobnosťou smrteľné úrazy nastali v dôsledku chybnej manipulácie so zbraňou určenou na poľovné účely a porušenia zásad zaobchádzania so strelnou zbraňou.

Dňa 10.11.2018 došlo pri poľovačke na bažanty pri Mojmírovciach k smrteľnému zraneniu 29 ročnej vodičky psa brokovou zbraňou. Dňa 21.12.2018 medzi obcami Naháč a Trstín došlo k usmrteniu 58 ročného muža- poľovníka guľovou zbraňou a 27.12.2018 medzi obcami Kuklov- Čáry na Záhorí došlo pri poľovačke na diviaky k smrteľnému zraneniu muža.

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu považuje praktickú zručnosť pri bezpečnom zaobchádzaní so strelnými zbraňami, komplexnú znalosť a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov pri výkone oprávnení vyplývajúcich zo zákona o zbraniach a strelive a zákona o poľovníctve za elementárny predpoklad akejkoľvek manipulácie so strelnými zbraňami. Prezídium SPK a SPZ po dôslednom vyhodnotení možných príčin, objektívnych súvislostí a subjektívnych pochybení vydáva túto výzvu s prijatými opatreniami zameranými na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z praktického výkonu práva poľovníctva používaním strelných zbraní v budúcnosti.
Opatrenia SPK zamerané na systematické znižovanie rizika úrazov spôsobených strelnou zbraňou pri výkone práva poľovníctva:

1. Opatrenia organizačno-právneho charakteru zamerané na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných pokynov SPK
a) Zintenzívniť kontrolu dodržiavania Metodického pokynu SPK pre organizátorov skúšok o poľovný lístok
T: trvalý
Z: prezídium SPK a DR SPK
b) Zintenzívniť spoluprácu s orgánmi štátnej správy pri výkone štátneho dozoru v poľovníctve
T: trvalý
Z: predstavenstvá OPK a DR OPK

2. Opatrenia na rozšírenie a sprísnenie podmienok teoretickej, praktickej ale najmä streleckej prípravy v procese prípravy uchádzačov o poľovný lístok
a) Prehodnotiť platný skúšobný poriadok a rozsah jednotlivých druhov skúšok, formu realizácie skúšok a pripraviť návrh jeho aktualizáciu pre ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
T: do 30.9.2019
Z: viceprezident pre organizáciu a riadenie poľovníctva
b) Predložiť návrh na rozšírenie práv, povinností a oprávnení streleckých inštruktorov v procese streleckej prípravy, výcviku a praktickej skúšky zo strelectva
T: do 30.9.2019
Z: strelecká komisia SPK

3. Opatrenia legislatívno-technického charakteru
a) Pripraviť návrh na legislatívnu úpravu povinnosti pravidelných kontrolných strelieb a preškolení zo zásad bezpečnej praktickej manipulácie so zbraňou pre držiteľov zbrojného preukazu skupiny „D“
T: ihneď
Z: legislatívna komisia SPK
b) Prehodnotiť rozsah doplnkovej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva a pripraviť návrh jej aktualizácie pre ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
T: do 30.9.2019
Z: viceprezident pre organizáciu a riadenie poľovníctva

4. Opatrenia charakteru praktickej edukácie a prevencie
a) Vypracovať manuál SPK s názvom: Praktická bezpečnostná príručka pre organizáciu spoločných poľovačiek (tipy, postupy a odporúčania)
T: do 30.6.2019
Z: komisia poľovníctva a životného prostredia SPK
b) Vydať tematicky zamerané číslo Spravodajcu SPK na dodržiavanie zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi strelnými zbraňami a poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva ako jednotného podkladu pre OPK pri zabezpečovaní celoživotného vzdelávania svojich členov v tejto oblasti
T: do 30.4.2019
Z: kancelária SPK

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/