Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Bear sign4 397x500V Rumunsku rastie počet útokov medveďov na ľudí. Od začiatku roka 2019 okrem mnohých zranení spôsobili stratu 3 ľudských životov. Ako dlho budú zodpovedné orgány životného prostredia čakať na prijatie opatrení, ktoré umožnia účinnú reguláciu premnoženia medveďov v Rumunsku? 5. júna sa v Bukurešti stretli vedci a odborníci, aby analyzovali situáciu dôsledkov zákazu lovu veľkých šeliem, ktorý v roku 2016 zaviedol minister životného prostredia, vody a lesov. Stretnutie zorganizovala Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC) s podporou nemeckej delegácie CIC.

Zákaz lovu v Rumunsku viedol k obrovskému nárastu konfliktov medveďa s človekom. Potrebné rozhodnutia, na ktorých sa dohodli všetky zainteresované strany, dodnes nie sú v plnej miere implementované. Vidiecki obyvatelia žiadajú okamžité opatrenia. Ministerstvo životného prostredia, vôd a lesov, na základe dohody schválilo akčný plán , ktorého súčasťou sú i „preventívne zásahy a kvóty na lov medveďa hnedého a vlkov. Spoločné vyhlásenie, ktoré pripravili vedci a odborníci, bolo prezentované delegátom KONFERENCIE MINISTROV O VEĽKÝCH ŠELMÁCH - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutočnilo v rámci rumunského predsedníctva Európskej rady. Toto vyhlásenie by ,malo  pozornosť rozhodujúcich činiteľov v Rumunsku a bude slúžiť ako výzva na prebudenie pre ostatné európske krajiny, ktoré zápasia s podobnými problémami súvisiacimi s prudkým nárastom populácií veľkých šeliem. Na základe tohto stretnutia sa Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC) a Európska asociácia pre poľovníctvo a ochranu prírody (FACE) dohodli na spoločnom vyhlásení pre ministerskú konferenciu. V tejto súvislosti bolo zdôraznené, že „miestne komunity musia byť zapojené do aktívnej ochrany týchto druhov“.

Zdroj: Tlačová správa Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC, 5.júna 2019
Foto: ilustračné

Vyhlásenie CIC a FACE o ochrane a manažmente veľkých šeliem v Rumunsku

pri príležitosti konania

MINISTERSKEJ KONFERENCIE O VEĽKÝCH ŠELMÁCH - VÝZVY A RIEŠENIA

6. - 7. júna 2019 v Bukurešti, Rumunsko

Dňa 4. októbra 2016 rumunský minister životného prostredia, vody a lesov rozhodol nevydať kvóty na lov medveďa hnedého, vlka dravého, rysa ostrovida a divej mačky citujúc obavy z monitorovania týkajúceho sa týchto populácií veľkých šeliem. Od tejto doby boli zavedené cielené zlepšenia v súvislosti s monitorovaním veľkých šeliem.

Predtým zavedením zákazu bolo Rumunsko označované ako dobrý prípad riešenia pre koexistenciu životaschopných populácií veľkých šeliem a ľudí.

Dňa 9. júna 2017 Asociácia rumunských poľovníkov a rybárov (AGVPS) a WWF Rumunsko spolu s FACE a WWF Europe zvolali spoločný seminár o veľkých šelmách v Rumunsku, organizovaných pod vedením platformy EÚ pre Koexistenciu s veľkými šelmami( LCI), ktorej členmi sú aj CIC a FACE. Tento workshop okrem iného dospel k záveru:

  • „Ochrana a manažment veľkých šeliem by mal byť určený na základe vedeckých dôkazov, s použitím najlepších spoľahlivých a dostupných dát.“
  • „Súčasný zákaz lovu nerieši problémy v Rumunsku – namiesto toho to viedlo k zvýšeniu konfliktov s človekom.“

CIC a FACE sú otvorené pre akékoľvek zlepšenie metód monitorovania veľkých šeliem, ktoré v súčasnosti dopĺňajú úspešné metódy v Rumunsku.

Už pred rozhodnutím rumunskej vlády v roku 2016 boli populácie medveďa hnedého, vlka a rysa stabilné, dokonca sa zvyšovali. Pred pristúpením Rumunska do EÚ bol práve lov využívaný ako nástroj manažmentu a neskôr prostredníctvom udelenia povolení na lov na základe výnimky (článok 16 smernice EÚ o biotopoch).

Preto CIC a FACE odporúčajú zrušiť súčasný zákaz lovu veľkých šeliem a je nutné aplikovať Akčný plán, aby sa zabezpečilo, že manažment veľkých šeliem v Rumunsku bude trvalo udržateľný.

CIC a FACE vyjadrujú súhlas s tým, že súčasný zákaz lovu veľkých šeliem v Rumunsku nebol schopný účinne riešiť problémy s tým súvisiace. Zákaz lovu viedol k výraznému  zvýšeniu populácie veľkých šeliem a výraznému zvýšeniu konfliktov najmä vo vidieckych oblastiach. Zvyšujú sa i škody spôsobené šelmami útoky na ľudí. Traja ľudia sa už nevrátia k svojim rodinám od začiatku roka 2019 po tragickom stretnutí s  medveďmi. To má za následok zníženie akceptácie   týchto druhov v rámci vidieckych komunít   a niektorých turistických oblastí s národným a regionálnym významom.

V Rumunsku je pre hustotu populácie rozhodujúca tolerancia a akceptácia veľkých šeliem obyvateľstvom. Miestne komunity musia byť zapojené do ochrany a manažmentu týchto druhov. Legálny lov je súčasťou ochrany a prevencie samotnej medvedej populácie, pretože hrozí starata tolerancie pre tieto druhy a táto strata tolerancie bude exponenciálne rásť Dôkazy poukazujú na to že v prípade absencie legálneho lovu pre malých farmárov a ostaných užívateľov vidieckej krajiny, ktorí sú v permanentnom konflikte so šelmami sa môže stať, že si budú riešiť problémy manažmentu sami. Nechceme byť súčasťou rozhodnutí, ktoré vediú k zvyšovaniu nezákonného zabíjania kdekoľvek v Európe.

V tejto súvislosti pripomíname uznesenie č. 35 Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o Akčnom pláne pre ľudí  prírodu,  hospodárstvo (2017/2819(RSP))2 a trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí.

Ako prostriedok trvalo udržateľného manažmentu populácií veľkých šeliem, sa Rumunské dotknuté strany v konzultačnom procese dohodli na akčných plánoch pre medveď hnedého a vlka dravého v rámci projektu EÚ - LIFE +, ako súčasť opatrení vedeným Ministerstva životného prostredia Rumunska. Tieto akčné plány boli zverejnené v rumunskom vládnom vestníku. Do dnešného dňa boli implementované iba niektoré časti akčných plánov a postupy na vydávanie povolení na udelenie výnimky a sú byrokratické a pomalé. V akčných plánoch chýba rozsah na stanovenie kvót na lov veľkých šeliem. Toto je naliehavá záležitosť. Vítame nedávny návrh o intervenčných kvótach pre problémového medveďa hnedého a vlkov.

Tieto však nenahrádzajú opodstatnenosť vydávania preventívnych kvót v súlade s Akčnými plánmi. Tieto kvóty zmiernia konflikty.

Absencia má za následok zrýchlené a zvýšené riziko konfliktov medzi ľuďmi a šelmami.

CIC a FACE zastáva názor, že Akčné plány by sa mali realizovať v plnej miere a kvóty na lov by sa mali okamžite vydávať.

Vzhľadom k tejto situácii CIC a FACE pozývajú rumunskú vládu, aby využili MINISTERSKÚ KONFERENCIU O VEĽKÝCH ŠELMÁCH - VÝZVY A RIEŠENIA, aby využili skúsenosti iných krajín EÚ v riadení svojich veľkých populácií šeliem, vrátane prostredníctvom výnimiek a vydávať vedecky odôvodnené intervenčné a preventívne kvóty pre medveďov, vlkov a rysov.

CIC a FACE naliehajú na rumunskú vládu, aby zmobilizovala rozsiahlu platformu EÚ pre šelmi, vrátane existujúcich regionálnych platforiem, aby lepšie plnila svoju úlohu sprostredkovateľa a vystupovala ako dôveryhodný partner pri zmierňovaní konfliktných situácií medzi ľuďmi a veľkými šelmami

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (vyhlasenie_NESTRACAJME CAS_CIC_FACE.pdf)vyhlasenie_NESTRACAJME CAS_CIC_FACE.pdf[Vyhlásenie - NESTRÁCAJME ČAS, CIC, FACE, Rumunsko 2019]570 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.