Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Nestrácajme čas - vyhlásenie CIC a FACE

Bear sign4 397x500V Rumunsku rastie počet útokov medveďov na ľudí. Od začiatku roka 2019 okrem mnohých zranení spôsobili stratu 3 ľudských životov. Ako dlho budú zodpovedné orgány životného prostredia čakať na prijatie opatrení, ktoré umožnia účinnú reguláciu premnoženia medveďov v Rumunsku? 5. júna sa v Bukurešti stretli vedci a odborníci, aby analyzovali situáciu dôsledkov zákazu lovu veľkých šeliem, ktorý v roku 2016 zaviedol minister životného prostredia, vody a lesov. Stretnutie zorganizovala Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC) s podporou nemeckej delegácie CIC.

Zákaz lovu v Rumunsku viedol k obrovskému nárastu konfliktov medveďa s človekom. Potrebné rozhodnutia, na ktorých sa dohodli všetky zainteresované strany, dodnes nie sú v plnej miere implementované. Vidiecki obyvatelia žiadajú okamžité opatrenia. Ministerstvo životného prostredia, vôd a lesov, na základe dohody schválilo akčný plán , ktorého súčasťou sú i „preventívne zásahy a kvóty na lov medveďa hnedého a vlkov. Spoločné vyhlásenie, ktoré pripravili vedci a odborníci, bolo prezentované delegátom KONFERENCIE MINISTROV O VEĽKÝCH ŠELMÁCH - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutočnilo v rámci rumunského predsedníctva Európskej rady. Toto vyhlásenie by ,malo  pozornosť rozhodujúcich činiteľov v Rumunsku a bude slúžiť ako výzva na prebudenie pre ostatné európske krajiny, ktoré zápasia s podobnými problémami súvisiacimi s prudkým nárastom populácií veľkých šeliem. Na základe tohto stretnutia sa Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC) a Európska asociácia pre poľovníctvo a ochranu prírody (FACE) dohodli na spoločnom vyhlásení pre ministerskú konferenciu. V tejto súvislosti bolo zdôraznené, že „miestne komunity musia byť zapojené do aktívnej ochrany týchto druhov“.

Zdroj: Tlačová správa Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC, 5.júna 2019
Foto: ilustračné

Vyhlásenie CIC a FACE o ochrane a manažmente veľkých šeliem v Rumunsku

pri príležitosti konania

MINISTERSKEJ KONFERENCIE O VEĽKÝCH ŠELMÁCH - VÝZVY A RIEŠENIA

6. - 7. júna 2019 v Bukurešti, Rumunsko

Dňa 4. októbra 2016 rumunský minister životného prostredia, vody a lesov rozhodol nevydať kvóty na lov medveďa hnedého, vlka dravého, rysa ostrovida a divej mačky citujúc obavy z monitorovania týkajúceho sa týchto populácií veľkých šeliem. Od tejto doby boli zavedené cielené zlepšenia v súvislosti s monitorovaním veľkých šeliem.

Predtým zavedením zákazu bolo Rumunsko označované ako dobrý prípad riešenia pre koexistenciu životaschopných populácií veľkých šeliem a ľudí.

Dňa 9. júna 2017 Asociácia rumunských poľovníkov a rybárov (AGVPS) a WWF Rumunsko spolu s FACE a WWF Europe zvolali spoločný seminár o veľkých šelmách v Rumunsku, organizovaných pod vedením platformy EÚ pre Koexistenciu s veľkými šelmami( LCI), ktorej členmi sú aj CIC a FACE. Tento workshop okrem iného dospel k záveru:

  • „Ochrana a manažment veľkých šeliem by mal byť určený na základe vedeckých dôkazov, s použitím najlepších spoľahlivých a dostupných dát.“
  • „Súčasný zákaz lovu nerieši problémy v Rumunsku – namiesto toho to viedlo k zvýšeniu konfliktov s človekom.“

CIC a FACE sú otvorené pre akékoľvek zlepšenie metód monitorovania veľkých šeliem, ktoré v súčasnosti dopĺňajú úspešné metódy v Rumunsku.

Už pred rozhodnutím rumunskej vlády v roku 2016 boli populácie medveďa hnedého, vlka a rysa stabilné, dokonca sa zvyšovali. Pred pristúpením Rumunska do EÚ bol práve lov využívaný ako nástroj manažmentu a neskôr prostredníctvom udelenia povolení na lov na základe výnimky (článok 16 smernice EÚ o biotopoch).

Preto CIC a FACE odporúčajú zrušiť súčasný zákaz lovu veľkých šeliem a je nutné aplikovať Akčný plán, aby sa zabezpečilo, že manažment veľkých šeliem v Rumunsku bude trvalo udržateľný.

CIC a FACE vyjadrujú súhlas s tým, že súčasný zákaz lovu veľkých šeliem v Rumunsku nebol schopný účinne riešiť problémy s tým súvisiace. Zákaz lovu viedol k výraznému  zvýšeniu populácie veľkých šeliem a výraznému zvýšeniu konfliktov najmä vo vidieckych oblastiach. Zvyšujú sa i škody spôsobené šelmami útoky na ľudí. Traja ľudia sa už nevrátia k svojim rodinám od začiatku roka 2019 po tragickom stretnutí s  medveďmi. To má za následok zníženie akceptácie   týchto druhov v rámci vidieckych komunít   a niektorých turistických oblastí s národným a regionálnym významom.

V Rumunsku je pre hustotu populácie rozhodujúca tolerancia a akceptácia veľkých šeliem obyvateľstvom. Miestne komunity musia byť zapojené do ochrany a manažmentu týchto druhov. Legálny lov je súčasťou ochrany a prevencie samotnej medvedej populácie, pretože hrozí starata tolerancie pre tieto druhy a táto strata tolerancie bude exponenciálne rásť Dôkazy poukazujú na to že v prípade absencie legálneho lovu pre malých farmárov a ostaných užívateľov vidieckej krajiny, ktorí sú v permanentnom konflikte so šelmami sa môže stať, že si budú riešiť problémy manažmentu sami. Nechceme byť súčasťou rozhodnutí, ktoré vediú k zvyšovaniu nezákonného zabíjania kdekoľvek v Európe.

V tejto súvislosti pripomíname uznesenie č. 35 Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o Akčnom pláne pre ľudí  prírodu,  hospodárstvo (2017/2819(RSP))2 a trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí.

Ako prostriedok trvalo udržateľného manažmentu populácií veľkých šeliem, sa Rumunské dotknuté strany v konzultačnom procese dohodli na akčných plánoch pre medveď hnedého a vlka dravého v rámci projektu EÚ - LIFE +, ako súčasť opatrení vedeným Ministerstva životného prostredia Rumunska. Tieto akčné plány boli zverejnené v rumunskom vládnom vestníku. Do dnešného dňa boli implementované iba niektoré časti akčných plánov a postupy na vydávanie povolení na udelenie výnimky a sú byrokratické a pomalé. V akčných plánoch chýba rozsah na stanovenie kvót na lov veľkých šeliem. Toto je naliehavá záležitosť. Vítame nedávny návrh o intervenčných kvótach pre problémového medveďa hnedého a vlkov.

Tieto však nenahrádzajú opodstatnenosť vydávania preventívnych kvót v súlade s Akčnými plánmi. Tieto kvóty zmiernia konflikty.

Absencia má za následok zrýchlené a zvýšené riziko konfliktov medzi ľuďmi a šelmami.

CIC a FACE zastáva názor, že Akčné plány by sa mali realizovať v plnej miere a kvóty na lov by sa mali okamžite vydávať.

Vzhľadom k tejto situácii CIC a FACE pozývajú rumunskú vládu, aby využili MINISTERSKÚ KONFERENCIU O VEĽKÝCH ŠELMÁCH - VÝZVY A RIEŠENIA, aby využili skúsenosti iných krajín EÚ v riadení svojich veľkých populácií šeliem, vrátane prostredníctvom výnimiek a vydávať vedecky odôvodnené intervenčné a preventívne kvóty pre medveďov, vlkov a rysov.

CIC a FACE naliehajú na rumunskú vládu, aby zmobilizovala rozsiahlu platformu EÚ pre šelmi, vrátane existujúcich regionálnych platforiem, aby lepšie plnila svoju úlohu sprostredkovateľa a vystupovala ako dôveryhodný partner pri zmierňovaní konfliktných situácií medzi ľuďmi a veľkými šelmami

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (vyhlasenie_NESTRACAJME CAS_CIC_FACE.pdf)vyhlasenie_NESTRACAJME CAS_CIC_FACE.pdf[Vyhlásenie - NESTRÁCAJME ČAS, CIC, FACE, Rumunsko 2019]570 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/