Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

MP logoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z, z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva k realizácii Národného kontrolného programu pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2020 a k realizácii opatrení, nariadených regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami na jeho základe tento

pokyn

  • V poľovných revíroch, v ktorých sa chov a lov diviačej zveri plánuje, je potrebné výšku lovu v schválenom pláne chovu a lovu považovať za minimálnu, ktorú je užívateľ poľovného revíru povinný splniť. Ak po splnení schváleného plánu lovu čo i len v niektorej z kategórií užívateľ poľovného revíru požiada príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o zmenu plánu podľa § 30 ods. 10 zákona o poľovníctve, okresný úrad žiadosti vyhovie a obratom plán lovu navýši.
  • V období od 1. marca 2020 do schválenia plánov chovu a lovu možno loviť diviačiu zver bez rozdielu veku a pohlavia aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa započíta do plnenia plánov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2020/2021 a zaeviduje sa v evidencii lovu zveri.

  • V poľovných oblastiach s chovom malej zveri, kde sa chov diviačej zveri neplánuje, môžu užívatelia poľovných revírov loviť diviačiu zver v roku 2020 celoročne bez ohľadu na vek a pohlavie aj bez schváleného plánu chovu a lovu (§ 55 ods. 12 zákona o poľovníctve).

  • V poľovných revíroch v oblastiach s chovom jelenej a srnčej zveri, v ktorých sa chov a lov diviačej zveri neplánuje, možno loviť diviačiu zver na základe mimoriadneho povolenia lovu vydaného podľa § 56 zákona o poľovníctve.

  • Spoločné poľovačky na diviačiu zver možno organizovať počas celého roka v termínoch podľa schváleného plánu spoločných poľovačiek. Plán spoločných poľovačiek môže užívateľ poľovného revíru predložiť okresnému úradu kedykoľvek od začiatku poľovníckej sezóny do 20. septembra; okresný úrad predložený plán spoločných poľovačiek bezodkladne posúdi a ak nezistí dôvod na jeho neschválenie, tak ho schváli. Okresný úrad podľa aktuálnej potreby môže podľa § 30 ods. 10 zákona o poľovníctve vykonať zmenu plánu spoločných poľovačiek (pridať ďalšiu spoločnú poľovačku do plánu).

  • Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory budú vyžadovať od všetkých užívateľov poľovných revírov predkladanie informácií o stave, love a úhyne diviačej zveri v poľovnom revíri podľa § 26 ods. 1 písm. k) zákona o poľovníctve, a to najmä prostredníctvom webovej aplikácie PolovStat (https://gis.nlcsk.org/polovstat) alebo písomnou formou vždy do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor vypracuje súhrnnú informáciu o vykonanom love diviačej zveri v členení podľa poľovnej oblasti, chovateľského celku, pohlavia, veku a o úhyne, ktorú zašle okresnému úradu, odboru opravných prostriedkov, ktorý vypracuje súhrnnú informáciu za kraj a túto predloží ministerstvu, odboru poľovníctva elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 10 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

  • Okresné úrady priebežne sledujú a kontrolujú plnenie plánov lovu diviačej zveri a realizáciu mimoriadnych povolení lovu diviačej zveri v poľovných revíroch vo svojej územnej pôsobnosti.

  • Ak okresný úrad, pozemkový a lesný odbor zistí, že plány chovu a lovu neodzrkadľujú reálne početné stavy diviačej zveri v poľovnom revíri alebo že užívateľ poľovného revíru neloví diviačiu zver dostatočne intenzívne, z vlastného podnetu alebo na podnet orgánov veterinárnej starostlivosti zmení (navýši) plán lovu diviačej zveri, resp. nariadi lov diviačej zveri podľa § 56 ods. 2 zákona o poľovníctve.

  • Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory a odbory opravných prostriedkov budú v rámci štátneho dozoru v poľovníctve podľa § 75 zákona o poľovníctve kontrolovať plnenie povinnosti užívateľa poľovného revíru podľa § 26 ods. 1 písm. g) (vykonávanie a dodržiavanie nariadených veterinárnych opatrení), najmä rešpektovanie zákazu prikrmovania raticovej zveri jadrovým krmivom a povoleného množstva jadrového krmiva na vnadiskách na lov diviačej zveri. V prípade zisteného porušenia veterinárnych opatrení okresný úrad bezodkladne postúpi svoje zistenia príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pokyn k NKP diviaky 2020.pdf)Pokyn k NKP diviaky 2020.pdf[Pokyn MPRV k plneniu NKP - 2020]78 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.