Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

Slovenská poľovnícka komora dostala dňa 13.2.2023 otvorený list od pánov Cagalu (ZPO Hubert) a Geru (SLOS Pribina) (ďalej len „dotazovatelia“), ktorí sa dožadujú informácií  o hospodárení s financiami SPK. Otázky, ktoré požadujú majú charakter listu (podotýkame jedného), ktorý od nás obdržal pán Cagala v roku 2021 s prílohami. Prílohy tohto listu obsahujú prehľad o prijímoch a výdavkoch SPK, zápisnice zo zasadnutia Prezídií a ďalšie dokumenty, ktoré sú obsiahnuté na takmer 700 stranách formátu A4!!! Aj tu je dôkaz, že pán Cagala vyžaduje od kancelárie SPK informácie, ktoré zaťažujú jej pracovníkov činnosťou, ktorá by si vyžadovala minimálne 2 pracovné sily OSOBITNE na to, aby zadministrovali listy pre p. Cagalu, z ktorých on neskôr vykonštruuje otvorené listy plné poloprávd, účelových tvrdení, osočovaní, ba až klamstiev hodných podania niekoľkých trestných oznámení.

Aby sme čitateľov uviedli do problematiky, tak dožadované informácie pochádzajú od ZPO Hubert, ktoré nie je členom SPK a štatutár ZPO HUBERT tiež nie je členom SPK. Na dotazy ZPO Hubert, ktoré majú interný charakter, zo zákona nemusíme odpovedať.

Ak požaduje informáciu Ing. Peter Cagala ako držiteľ poľovného lístka, člen Poľovníckej spoločnosti, ktorá je začlenená v organizačnej štruktúre danej OPK, tam sa môže informovať a vyžadovať informácie, rovnako tak aj štatutárny zástupca SLOS Pribina.

Napriek tomu, že boli osoby Peter Cagala a Mojmír Gera niekoľkokrát prizvaní na zasadnutia rôznych stupňov orgánov SPK – Prezídií i Snemov, NIKDY sa na ne nedostavili. Viac ako 15 rokov zavádzajú, klamú a uvádzajú účelové informácie tak, ako je to aj v uvedených otázkach tohto otvoreného listu.

Naše odpovede sú napísané jasne, zreteľne a tie, kde spomínajú dotazovatelia vymyslené sumy, sú doložené faktúrami, ktoré nie sme povinní zverejňovať, ale urobíme to naposledy, aby bol klamstvám a zavádzaniu zo strany týchto dvoch osôb konečne KONIEC!

POZNÁMKA: Otázky dotazovateľov sú očíslované a skopírované tak ako ich zaslali. Odpovede SPK sú vyznačené hrubým šikmým písmom (bolt+italic).
Stanovisko bude čoskoro dostupné aj ako Podcast.

1. Dali ste nám informáciu o príjmoch ústrednej kancelárie od r. 2010. Vidíme každoročné zvyšovanie finančných prostriedkov. Žiadame o vysvetlenie ako je možné, že v roku 2015 sme dostali od prezidenta informáciu o príjme 357 972 EUR a od riaditeľa kancelárie informáciu o príjme 497 769 EUR. Trochu veľký rozdiel, ktorý hovorí asi o chybe, ale s takým rozdielom? Asi sa evidencia príjmov nevykonáva zodpovedne.

ODPOVEĎ SPK:

Ako sme uviedli v úvode, pán Cagala úmyselne zavádza verejnosť. Prvý údaj, ktorý dostal od prezidenta SPK listom zo dňa 31.3.2016 j.č. 380/2016 nie je výsledkom hospodárenia K SPK za rok 2015 vo výške 357 972,- €, ale len prijatých príspevkov od OPK vo výške 20% z celkových prijatých financií od členov SPK. Zvyšných 80% poplatkov ostáva na OPK. Druhý údaj je výnos kancelárie za rok 2015 vo výške 497 769,53 €. Dotazovateľ opätovne nerozumie dodaným číslam a ich rozdeleniu, hoci podkladov má od kancelárie za jednotlivé roky v tisíckach kusov.


2. Odmietli ste nám dať informácie o zmluvách, ktoré komora uzatvára, napr. prenájom automobilov. Vaše stanovisko bolo, že zmluvy, ktoré uzatvárate schvaľuje prezídium a legislatívny odbor nie ste povinní zverejniť. Vrchol argumentácie je, vraj spochybňovanie zmlúv, ktoré nepoznáme a nechcete nám ich dať, sa dá charakterizovať ako krok proti samotným členom SPK. /Na základe stanov SPK za takúto činnosť môže byť člen vylúčený z SPK/. Na toto stanovisko sa nedá normálne reagovať.

ODPOVEĎ SPK:

Zmluvy, na ktoré sa pýtajú páni Cagala a Gera, sú marketingové zmluvy medzi SPK a partnermi, ktoré vytvárajú určité hmotné hodnoty pre SPK, napr. ceny na súťaže, za ktoré SPK neplatí finančnými prostriedkami, alebo užívanie motorových vozidiel, za ktoré SPK tiež neplatí finančnými prostriedkami, ale využíva svoju marketingovú hodnotu a propagáciu pre partnera ako protihodnotu. Vo finálnej fáze touto formou zvyšuje image organizácie, šetrí zdroje členov SPK a zabezpečuje mobilitu, bez ktorej žiadna organizácia existovať nemôže. Každá zmluva je predkladaná prezídiu SPK a je kontrolovaná Dozornou radou SPK. Keďže zmluvy sa netýkajú verejných financií, dožadovatelia nemajú nárok do nich nahliadať, o čom svedčí aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 236/2006: „..., pretože rozsah informačnej povinnosti týchto subjektov je ratione materiae vymedzený tak, že sa týka iba ich rozhodovacej činnosti, nie teda celej činnosti...“.


3. Osobne sme žiadali od prezidenta SPK informácie o činnosti. Upozorňovali sme na nespokojnosť členov s činnosťou komory. Keď sme urgovali odpoveď, p. Šuba nás informoval, že prezídium odporučilo prezidentovi nereagovať na naše žiadosti. Zaujímavé, že nikto z členov prezídia o ničom takom nevedel čo len potvrdzuje, že komora pracuje ako súkromná firma dvoch, troch osôb.

ODPOVEĎ SPK:

V prvom rade by bolo potrebné preukázať, koľkých a ktorých členov komory a na základe akého mandátu pán Cagala zastupuje. Je všeobecne známe, že v minulosti sa snažil získať akýsi mandát petíciou. Preto by po toľkých rokoch osočovania SPK bolo načase zverejniť, koľko vlastne získal signatárov, podporujúcich jeho názor o nefunkčnosti SPK!

Prezídium SPK je informované o všetkých záležitostiach, zasadá alebo rokuje online spravidla 1x mesačne, zodpovedá sa Snemu SPK a Dozorná rada vykonáva podľa potreby minimálne raz ročne hĺbkové kontroly SPK, ale aj vybraných OPK. Keby sa tvrdenia p. Cagalu zakladali na pravde, nespokojnosť členskej základne by sa bola prejavila na doterajších výročných či volebných snemoch SPK, na ktorých sú delegáti zastupujúci poľovníkov v jednotlivých regiónoch. Vzhľadom na podobné nezmyselné tvrdenia bol na snemy pozvaný aj pán Cagala, nikdy však nenabral odvahu sa na nich zúčastniť, vždy sa však ospravedlnil. Ak je presvedčený o pravdivosti svojich tvrdení vrátane toho, že on je práve ten, ktorý disponuje mandátom na zastupovanie záujmov 65 tisíc držiteľov poľovných lístkov na Slovensku, mal túto svoju víziu predniesť na Sneme ako hosť a získať preukázateľnú väčšinovú podporu delegátov – zástupcov regiónov! Takúto podporu, ani žiaden mandát nikdy nikomu nedokázal preukázať ani na okresnej úrovni, fabuluje príbehy a vedome zavádza odbornú i laickú verejnosť!  


4. SPK podporuje súkromnú firmu p. Kaššáka, spoločnosť ANIMA s.r.o., ktorá má k dnešnému dátumu nevysporiadané dlhy voči štátu. Tento pán je členom prezídia SPK a aj hovorcom. Jeho firma robí reláciu Halali. Za túto reláciu mu RTVS platí cca 900 EUR za jednu reláciu. Tieto informácie nám dala televízia. V tejto relácií o prírode, lesoch a pod. sa informuje aj o poľovníctve, asi cca 20 % tvorí príspevok. Nespochybňujeme význam takejto relácie pre spoločnosť. Ale pýtame sa, prečo sú príspevky na túto reláciu zo strany SPK v rovnakej výške, ako príspevky na celú reláciu zo strany televízie? Halali nie je iba o poľovníctve. Za obdobie od r.2015 do roku 2019 dostal p. Kaššák sumu 68 442. EUR. Zaujímavé položka je r.2015, keď pán Lebocký kandidoval za poslanca NR. P. Kaššák vyrobil propagačnú reláciu o činnosti prezidenta SPK. Táto bola zverejnená na stránke SPK pred voľbami a následne dostala firma ANIMA s.r.o. odmenu o cca 100 % vyššiu ako po iné roky.
R. 2015 - 20 440 EUR
R. 2016 - 15 998 EUR
R. 2017 - 10 005 EUR
R. 2018 - 10 998 EUR
R. 2019 - 11 000 EUR
Spolu - 68 441 EUR

Vyzerá to tak, že predvolebná kampaň p. Lebockého bola financovaná aj z členských príspevkov členov komory. Sú príspevky pre firmu ANIMA s.r.o. podložené faktúrami, dokladmi, ktoré potvrdzujú, za čo sa platí? Kontroluje ich zodpovedná osoba, ktorá vie posúdiť ich oprávnenosť? Alebo iba kamarátske vzťahy? Nie je toto konflikt záujmov, aby prezídium komory, ktorej členom je p. Kaššák rozhodovalo o odmenách pre firmu viceprezidenta?

ODPOVEĎ SPK:

Podľa Obchodného registra SR je Ing. Alojz Kaššák jedným, nie jediným, konateľom spoločnosti Anima Production, s. r. o., ktorá pre SPK v roku 2015 zabezpečovala aktivity súvisiace s Celoštátnou poľovníckou výstavou. V tomto období SPK zvýšila aktivity v oblasti informovanosti verejnosti o poslaní a význame poľovníctva v modernej spoločnosti, začala intenzívnejšie komunikovať a vysvetľovať verejnosti význam organizovaného poľovníctva a rozsah aktivít SPK, a to aj formou rozhovorov s členmi prezídia SPK i s radovými poľovníkmi. Ako štatutár SPK bol predstavený i prezident Ing. Tibor Lebocký, a to nielen ako prezident, ale aj ako bežný poľovník a zároveň medzinárodne uznávaný odborník na problematiku hodnotenia trofejí a vysokoškolský pedagóg v oblasti poľovníctva.    

Podľa ľahko dostupných informácií je možné zistiť, že RTVS prispieva na jednu reláciu Halali
900 eurami. Obdobné relácie podporuje RTVS ďaleko vyššími sumami, od 5 000,-€ a vyššie na jednu reláciu, čo je taktiež možné nájsť v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“). Súkromné televízie prispievajú na obdobný formát a trvanie sumou aj viac ako 20 000 tisíc eur. Cena, ktorú SPK uhrádza je na mediálnom trhu obvyklá, čo je možné overiť si prieskumom na trhu. Každý jeden príspevok v Halali je riadne vyfakturovaný a súčasťou faktúry je dodací list s reportážami na dodaných 2 ks DVD, ktoré sú archivované u zodpovedného pracovníka Kancelárie SPK. Navyše každý príspevok je zverejnený na internetovej televízii www.halali.sk, odvysielaný v relácii Halali a následne je zverejnený na webovej stránke www.polovnickakomora.sk, FB a instagramovej stránke SPK. Odpočet zrealizovaných osvetových aktivít je každoročne predkladaný Snemu SPK spolu s finančným vyúčtovaním.

Spolupráca s firmou Anima production s. r. o., ktorá dodáva služby pre SPK je dlhoročná, ako vysielatelia na požiadanie sú v tomto formáte jediní na trhu a taktiež sme s firmou Anima production s. r. o. spolupracovali niekoľko rokov skôr, ako bol pán Kaššák demokraticky navrhnutý a zvolený najvyšším orgánom – Snemom SPK za viceprezidenta.

SPK nespolupracuje so spoločnosťami, ktoré nemajú vysporiadané pohľadávky voči štátu. A keďže je Anima Production, s. r. o. partnerom verejného sektora, podľa zákona musí každoročne predkladať potvrdenie o tom, že takéto nevysporiadané pohľadávky voči štátu nemá. Túto informáciu je tiež jednoduché si overiť a nie účelovo zavádzať verejnosť.

Televízna relácia Halali je jedinou reláciou svojho druhu, ktorú vysiela televízia s celoslovenským dosahom, a to s veľmi dobrou sledovanosťou. Informáciami o sledovanosti tv relácií disponuje RTVS. Aj to sú dôvody prečo SPK spolupracuje so spoločnosťou Anima Production s. r. o., ktorá je výhradným dodávateľom tejto relácie. Prostredníctvom príspevkov o poľovníctve informujeme nie len poľovníkov, ale predovšetkým laickú verejnosť.      


5. Zaujímavou položkou sú náklady na tzv. diplomy, medaile. Za 5 rokov boli nakúpené v hodnote 65 386. EUR. Tieto boli následne predávané aj OPK, boli za ne výnosy. Pýtame sa, boli nakupované výhodne, transparentne? Nakupuje tieto predmety komora porovnávaním medzi viacerými dodávateľmi, alebo sa to nakupuje „od kamarátov“? Koľko bolo nakúpených odznakov, medailí? Aká bola ich skutočná cena? Napr. nákup kynologických predpisov v sume 5 314 EUR. S ktorou tlačiarňou komora spolupracuje? Nespochybňujeme činnosť kancelárie, ale chýba nám tu jasná transparentnosť. Zo strany členov komory je veľká nedôvera aj voči riaditeľovi kancelárie, kde je dosť podozrení zo zneužívania svojej funkcie.

Kancelária SPK kúpila obraz prezidenta v HODNOTE 198,36 EUR.

Medaily a diplomy sú vyrábané a nakupované s nulovým ziskom. Nakoľko cena za razené  medaily bola vysoká, SPK vybrala iného dodávateľa, ktorý medaily vyrába za nižšiu cenu

ODPOVEĎ SPK:

Medaily a materiály SPK zabezpečuje centrálne pre účely chovateľských prehliadok aj vyznamenaní. Keďže nevieme, za aké obdobie požadujú dotazovatelia údaje o medailách a diplomoch, na otázku nevieme odpovedať. Každá jedna požiadavka na výrobu medailí a diplomov, je predložená predsedom komisií a prezidentovi a následne odsúhlasená na základe ponukového konania a časových možností dodania, a to len v rámci stanoveného rozpočtu pre dané položky. Následne tieto materiály SPK poskytuje pre svoje organizačné zložky, nemá za ne žiadne výnosy, je to služba pre organizačné zložky. Suma, ktorú uvádzajú dotazovatelia, je zavádzajúca a vytrhnutá z kontextu. Podrobné správy o hospodárení sú predkladané pravidelne Prezídiu a Snemu SPK a taktiež Dozornej rade SPK za účelom kontroly.

Riaditeľ kancelárie je menovaný prezídiom SPK, je v zamestnaneckom pomere a zodpovedá sa prezidentovi SPK a prezídiu SPK.

SPK nespolupracuje iba s jednou tlačiarňou. Materiály, ktoré je potrebné vytlačiť, vyrába a distribuuje tlačiareň vybraná na základe prieskumu trhu s najvýhodnejšou cenovou ponukou.

Taktiež nám nie je jasné o aký obraz prezidenta, ktorý mala zakúpiť kancelária, sa jedná.


6. Propagačne predmety od. r. 2015 do r.2019 v hodnote 59 870,38 EUR. Boli to tričká, košele, šiltovky, perá, odznaky, uniformy. Aká bola cena jednotlivých položiek, koľko ich bolo, ako sa použili? Nie je nič ľahšie, ako nakúpiť tzv. propagačné predmety, rozdať ich a nikto nezistí koľko ich bolo a či v skutočnosti existovali. Ak by mal náhodou niekto takýto úmysel podvádzať, nekonal by inak. V položke sú aj uniformy. Sú členovia vedenia SPK tak na tom zle, že si z členských príspevkov zaplatia uniformy?

ODPOVEĎ SPK:

Dotazovatelia opäť miešajú jablká s hruškami. Pre zamestnancov sú uniformy pracovným odevom, pre členov prezídia SPK, ktorí nedostávajú plat za výkon svojej funkcie, sú predmetom reprezentácie svojej organizácie. Obdobne postupujú aj organizačné zložky, teda OPK. Propagačné materiály sú bežnou súčasťou každej organizácie, firmy, spoločnosti, bežným prostriedkom práce s verejnosťou, poskytujú sa pre deti, laickú verejnosť, členov SPK, využívajú sa aj na výstavách, konferenciách, doma i v zahraničí.

V roku 2015 a 2016 boli vyrábané propagačné predmety SPK predovšetkým pre potreby CVPP. Ak dotyční dotazovatelia nikdy neorganizovali žiadne, čo i len malé podujatie, nemôžu vedieť, čo všetko takéto podujatie obnáša, keď naň príde 20 tisíc ľudí, ako v prípade CVPP 2016, či dokonca 85 tisíc ľudí ako v prípade konania CVPP 2022 v Nitre. Keďže SPK a jej organizačné zložky vykonávajú množstvo kynologických, poľovníckych, osvetových a medzinárodných podujatí, propagačné predmety sa používajú najmä ako ceny pre víťazov, zúčastnených, či pri príležitosti návštev zo zahraničia, odmeny pri práci s mládežou na rôznych lesníckych a poľovníckych dňoch, výstavách, KMPPP, návštevách v školách, atď. Odporúčame dotazovateľom zorganizovať nejakú celoslovenskú súťaž a nedarovať v tombole mikrovlnku od „kamarátov“ z obchodu, ale radšej predmety, ktoré budú reprezentovať ich organizáciu a budú nadobudnuté z transparentne plánovaných, využívaných a odpočtovaných zdrojov. Až potom pochopia, aké je dôležité vyčleniť financie na propagačné predmety.

Tak ako pri všetkých položkách v rozpočte – kynologických, poľovníckych, streleckých, osvetových a ďalších, každé jedno podujatie má svoj štruktúrovaný rozpočet tak, ako majú svoj štruktúrovaný rozpočet aj organizačné zložky (OPK) aj SPK. Tieto rozpočty sa schvaľujú a kontrolujú kolektívnymi orgánmi, ako aj dozornými orgánmi. Napr. v roku 2019 (pred dobou COVID-u) organizovala SPK spolu s OPK približne 250 streleckých podujatí, 200 osvetových, poľovníckych podujatí, chovateľských prehliadok a o stovkách kynologických podujatí nehovoriac. Mnohokrát sú takéto podujatia pre organizátorov stratové, ale organizujú ich aj napriek tomu. S cieľom utužiť kolektív a stretnúť sa na spoločenskej udalosti. Keďže dotazovatelia pravdepodobne nič podobné nikdy neorganizovali, nemajú možnosť vedieť, ako to v praxi funguje.

Z pohľadu členov SLOS Pribina, ktorí do danej organizácie prispievajú členským v nemalej výške, je podľa nášho názoru neodpustiteľné, že sa zástupcovia organizácie členom nijako spoločensky nevenujú.


7. Podozrivá je tiež spolupráca s firmou M – Hunt s.r.o. Každý rok sa tu robia zápočty vo výške 6 500 EUR. Malo by ísť o dodávku uniforiem, zbraní, nábojov tieto za započítavajú za propagáciu. Nikto nevie o čo tu v skutočnosti ide.

ODPOVEĎ SPK:

Zmluvy s partnermi sú účelným nástrojom šetrenia finančných zdrojov členov. Ak nám poskytne firma M-Hunt s r. o. do súťaží organizovaných SPK ako prvú cenu poľovnícku zbraň bezodplatne na základe zmluvy, prečo je to podozrivé?

Naopak, všetci, čo majú skúsenosti s organizáciou vzájomne prospešnej spolupráce právnických osôb pri organizácii športových a iných podujatí presne vedia, o čo tu ide. Ide o transparentnú spoluprácu na zmluvnom základe a v súlade s platnou legislatívou.

Naopak sa chceme informovať u ZPO Hubert aj SLOS Pribina, či poistenia, ktoré zrealizovali pre svojich členov, boli v súlade so zákonom o poľovníctve i zákone o GDPR.  


8. Kancelária SPK si prenajíma vozidlá na propagáciu. Jedná sa o terénne vozidlá, ktoré sú majetkom importéra a komora hradí iba náklady na prevádzku, PHM. Vraj sú reklamou a šetria náklady. Okrem iného sa na takomto aute vozí p. riaditeľ kancelárie do práce, denne cca 200 km. Podľa informácií od členov vedenia bolo zistené, že napr. na tankovaciu kartu bolo za jeden deň tankované viackrát. Akú ma to auto spotrebu? Kancelária zakúpila na auto pneumatiky v hodnote 2088. EUR. Prečo sa kupovali, keď takéto náklady hradí vlastník vozidla? Táto hodnota zodpovedá nákupu cca 12 ks pneumatík. SPK má jedno terénne vozidlo. Kde pneumatiky skončili?

ODPOVEĎ SPK:

SPK nevlastní žiadne motorové ani terénne vozidlá, preto nie je pravda čo tvrdia dotazovatelia. Opäť sa nezmyselne vracajú do roku 2015 so žiadosťou o informácie, ktoré im už boli niekoľkokrát sprístupnené. V danom roku, z ktorého v dvoch častiach prílohy č. 1 nájdete aj faktúru za pneumatiky vo výške 2 194,73 € (nie 2088 € ako to píšu dotazovatelia), bolo nakúpených 12 pneumatík (tu sa dotazovatelia nemýlia) na tri vozidlá v prenájme SPK. Vo faktúre sú preukázateľne uvedené ŠPZ troch vozidiel. Dve od spoločnosti Agrotrade a jedno vozidlo od spoločnosti Zverex. Prenajímatelia nezabezpečili prezutie vozidiel, nakoľko daná podmienka nebola uvedená v zmluve a keďže zákon prikazuje mať prezuté zimné pneumatiky pri súvislej vrstve snehovej prikrývky, SPK musela tento nákup zrealizovať, pretože by išlo o hazard so zdravým a životmi svojich zamestnancov! 

Na obrázkoch príloha č.1

Priloha1_FA_Nicholtrackt-pokrac.jpgPriloha1_FA_Nicholtrackt.jpg


9. Komora platila ročne za prenájom priestorov vo Zvolene 1200 EUR. Na čo sa používala táto miestnosť

ODPOVEĎ SPK:

Priestory využíval prezident SPK na operatívne rokovania so zástupcami organizačných zložiek najmä zo severovýchodného a východného Slovenska, s cieľom šetriť čas aj náklady pre organizačné zložky komory. Okrem toho sa kancelária používala aj na zasadnutia odborných komisií aj Dozornej rady SPK s rovnakým cieľom. Mesačné náklady tvorili 100 eur, čo je pre lokalitu akou je Zvolen úplne zanedbateľné. Navyše prenajímateľom priestorov pre SPK bolo OkO SPZ, nie nejaký súkromný subjekt. 


10. Počítačové služby údržba servera, domény. Za 5 rokov zaplatila kancelária sumu 219343,06 EUR. Nie je zverejnené ktorá firma to robí, ako bola táto firma vybratá na túto službu. Bol výber transparentný? Alebo zase kamarát?

ODPOVEĎ SPK:

SPK má dodávateľa informačných služieb, ktorý pracuje v hodinovej sadzbe 20,- €/1 hod., pričom hodinová sadzba v Bratislave je minimálne 40,- € na hod. Výber dodávateľa na služby bol uskutočnený ešte v roku 2009 a bol transparentný. SPK má uzatvorenú zmluvu s dodávateľom, ktorý je 24/7 k dispozícii všetkým pracovníkom SPK.

Suma 219 343,06 € je na pohľad vysoká, ak si ju však vydelíte 5-timi rokmi, dostanete sumu 43 868,61 € ročne pre 60 OPK, mesačne tak odplata za vykonané služby predstavuje 3 655,72 €. Za túto sumu má celá SPK 24/7 zabezpečenú podporu, údržbu a servis pre 60 organizačných zložiek a Kanceláriu SPK.

Dotazovatelia zrejme nemajú ani základné znalosti o výške poskytovaných služieb v oblasti informačných technológií. Pre nenáročnosť pochopenia uvádzame sumy aj v tabuľke č. 1.

 Obdobie Suma
5 rokov 219 343,06 €
1 rok 43 868,61 €
1 mesiac 3 655,72 €

11. Zápočty medzi firmou AGROTRADE 18 000, M - Hunt 6500, SELLIER & BELLOT 2453 EUR, o čo tu ide?

ODPOVEĎ SPK:

Všetky sumy boli zaúčtované na základe zmlúv so spoločnosťami. Spoločnosť Agrotrade prenajímala SPK vozidlá, spoločnosť M-Hunt sme uviedli v bode č. 7, rovnako tak funguje aj dodávka streliva od firmy Sellier & Bellot pre strelecké podujatia a reprezentačné družstvo Slovenska, ktoré reprezentuje Slovensko v zahraničí na podujatiach organizovaných európskou organizáciou FITASC, ktorej je SPK členom. Každý postup, každá jedna zmluva je schvaľovaná prezídiom SPK. SPK by nikdy nepodpísala nevýhodnú zmluvu na ponúkané materiálne zabezpečenie, ktoré je výhradne v prospech členov SPK, je pre ich potreby, a v prípade prenajímania vozidiel aj v prospech všetkých funkcionárov SPK. 


12. Výstava v Nitre v r. 2016, sú tu zaujímavé položky. Určite príprava výstavy bola náročná, nespochybňujeme, ale niektoré položky sú zaujímavé. Ubytovanie funkcionárov v Hoteli Agroinštitút bolo 12 296 EUR, pavilon 44 402 EUR. Zaujímavá položka je ubytovanie v Hoteli Zlatý Kľúčik vo vlastníctve mediálne známeho p. Bödöra v sume 9480 EUR. Malo to byť ubytovanie zahraničného hosťa na dve noci. Nebola to náhodou podpora politickej strane? Doteraz to nikto nevie vysvetliť.

ODPOVEĎ SPK:

Opäť ide o ďalekú históriu, ku ktorej sme dotazovateľom už niekoľkokrát poskytli v niekoľko stostranových prílohách informácie, avšak ostali bez pochopenia.

Ubytovanie v hoteli Zlatý kľúčik nebolo vo výške 9480,- € ale predstavovalo 114,- eur, čo dokladujeme faktúrou v prílohe č. 2. Strávil tam 2 noci prezident Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochrany zveri CIC, jeho meno je uvedené na faktúre. To, v koho vlastníctve je hotel Zlatý kľúčik neskúmame, je to jeden z hotelov najvyššej úrovne v Nitre.

Na obrázkoch príloha č.2

Priloha2_FA_Hotel_Zlaty_Klucik_page-0001.jpg

Čo sa týka ubytovania v hoteli Agroinštitút, ktorý je najlacnejšou variantou ubytovania v Nitre, dotazovatelia napočítali celkovú sumu za všetky noci a všetkých ubytovaných za celé trvanie výstavy. Faktúru spolu s vypočítaním poskytnutých izieb v ďalších troch častiach prikladáme v prílohe 3 a 3a, 3b a 3c. Suma, ktorú dotazovatelia zámerne uvádzajú za hotel Zlatý Kľúčik, je suma, ktorá bola vyplatená Agroinštitútu. Opäť ide o cielené zavádzanie zo strany p. Cagalu a Geru. Suma 12 296 je tiež vykonštruovaná a ničím nedoložená.

Na obrázkoch príloha č.3

priloha3a_pisomne_PRILOHA1_1_page-0001.jpgPriloha3_FA_Agroinstitut_page-0001.jpgprilohy3b_pisomne_PRILOHA1_2.jpgprilohy3c_pisomne_PRILOHA1_2.jpg

Dotazovatelia si nie sú vedomí, čo znamená organizácia takého veľkého celoslovenského podujatia s medzinárodnou účasťou, koľko ľudí bezodplatne pracuje na obdobných výstavách, na príprave samotnej výstavy a aj jej priebehu – dobrovoľníci, hodnotitelia, lesničiari, kynológovia, sokoliari, vábiči, atď. Sumy sa odvíjajú od počtu ubytovaných. Ak nám niekto organizačne pomáha zastrešovať celú prípravu výstavy a jej organizáciu, tak je absolútne prirodzené, že každého, kto bezodplatne pracuje pre SPK, nenecháme spať na ulici.

Suma 44 402 EUR za prenájom 4 pavilónov na Agrokomplexe, v trvaní viac ako 3 mesiace, počas príprav výstavy, ktorá sa koná raz za 5 rokov, realizácia stavieb panelov, vitrín, stánkov, prenájmu nábytkov, energetických sietí, dopravy materiálov, a v neposlednom rade použité materiály...Nič z toho nám nikdy nespadlo z neba, preto sme dané faktúry v sumách 30 002,40 € a 14 400,- €, ktoré prikladáme faktúrami v prílohách č. 4a a 4b museli zaplatiť!!! Opäť by to dotazovatelia museli poznať, avšak ako sme už uviedli, pravdepodobne nikdy nič nezorganizovali ani na regionálnej úrovni. 

Na obrázkoch príloha č.4

Priloha4a_FA_Agrokomplex_1.jpgPriloha4b_FA_Agrokomplex_2.jpg


13. Položky streleckej komisie. V r.2016 boli náklady na 6 členov streleckého družstva. Ošatenie 2 x košeľa, 1x vesta, 1x nohavice, 2 x šiltovka, štartovné, strelivo v sume 4725 EUR. V r. 2017 boli rovnaké náklady v sume 2573EUR. Trochu veľký rozdiel, zaujímavé. Podľa vyjadrenia streleckého referenta položky o takomto zozname nedostali. Ktorá firma ich dodávala? Zase kamarát z Čadce?

ODPOVEĎ SPK:

Položka v streleckej komisii pre reprezentačné družstvo bola v rozpočte aj pred rokom 2016 a taktiež z nej boli využité financie pre členov reprezentačného družstva na položky, ktoré dotazovatelia uviedli. Keďže v roku 2017 sa na Majstrovstvá Európy prebojovali iní strelci na základe absolvovania nominačných súťaží, boli vyhotovené ďalšie odevy pre nových členov reprezentačného družstva. Všetko bolo v súlade s vopred plánovanými rozpočtami! Takto sa to deje vždy, keď sa do družstva dostanú noví strelci. Opätovne odporúčame stať sa členom FITASC a na Majstrovstvá Európy v poľovníckej kombinácii, či inej podobnej súťaži vyslať vlastných zástupcov. To, čo môže SPK poskytnúť svojim strelcom z rozpočtu, nie je ani desatina z toho, čo poskytujú svojim strelcom iné štáty. SPK nemá žiadneho „kamaráta“. Odevy šila podľa výberu strelcov firma Margita Čadca - slovenský výrobca, s jej výrobkami a odevmi mali strelci najlepšie skúsenosti. Doplníme, že odevy sú šité pre každého strelca na mieru s ohľadom na jednotlivé strelecké disciplíny.


14. V r. 2019 kancelária objednala odznaky na tzv. označenie funkcionárov v hodnote 14 858 EUR. Aká bola hodnota jedného odznaku? Koľko ich bolo? Pýtame sa boli tieto odznaky vyrobené zo zlata? Aký prínos pre slovenské poľovníctvo bol nákup odznakov? Kto vymyslel takúto totálnu hlúposť? To už komora nevie na čo minúť peniaze od členov? Bolo by zaujímavé vedieť, aká bola výška provízie.

ODPOVEĎ SPK:

Tak ako je to v prípade iných organizácií, aj SPK chcela odlíšiť postavenie jednotlivých funkcionárov nie len jednotnou rovnošatou, ale aj označením. Financie na nákup odznakov boli riadne naplánované v rozpočte, schválené Snemom, položka v rozpočte bola dodržaná. Jednotné označenie funkcionárov schválil najvyšší orgán – Snem SPK.

Doplnené: Za sumu 14 858,40 €☺bolo vyrobených 604 kusov odznakov v jednotkovej cene 24,60 €, špeciálne razenej a vyrobenej na mieru. Odznaky boli zaslané ako poďakovanie za bezodplatnú prácu v prospech poľovníctva a to všetkým funkcionárom Obvodných poľovníckych komôr, členom Ústrednej hodnotiteľskej komisie, Dozorných rád, Kynologických rád, zamestnancom OPK, členom Prezídia SPK atď. a to jednotlivo tak ako je uvedené vo faktúre v prílohe č. 5.

priloha5_FA_Somek_oznacenie_funkcionarov.jpg


15. Na základe informácie z ústrednej kancelárie za obdobie od r.2019 do r.2020 dostala kancelária sumu 4 948 215,39 EUR. Je to 20 % z celkovej vybratej sumy. Za celú SPK aj s OPK , je ich 60 kancelárií to je 24 741 078. EUR. Do roku 2009 poľovníci do žiadnej komory neplatili. Ako pomohol vznik povinnej poľovníckej komory poľovníctvu? Pomohol organizovanej záujmovej skupine funkcionárov SPZ =SPK?

ODPOVEĎ SPK:

Suma 4,9 mil. je suma, ktorú K SPK neprijala za celej svojej existencie.

Uvedená suma 4,9 mil. € je sumou prijatých prostriedkov ZA DVA ROKY za CELÚ SPK, a teda NIE za KANCELÁRIU SPK. Demagogický prepočet 24,7 milióna eur nám nevychádza ani s použitím vyššie uvedených fiktívnych súm v € od dotazovateľov. Ak sú takto verejnosti podsúvané a predkladané i iné „fakty“ o činnosti a hospodárení SPK, tak to dáva jasný obraz o pánoch Cagalovi a Gerovi.

Vznik SPK zabezpečil, že jedna organizácia zastupuje pred orgánmi štátnej moci všetkých poľovníkov, ako napr. v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, a v ďalších krajinách modernej Európy.

Funkcionári SPK či SPZ sú demokraticky volení zástupcovia držiteľov poľovných lístkov. Je zarážajúce, že otázku o prínose SPK slovenskému poľovníctvu kladú ľudia, ktorí za ostatných viac ako 10 rokov nedokázali pochopiť odpovede na svoje populistické otázky, účelovo podsúvané odbornej verejnosti, poľovníckej samospráve, štátnej správe, politikom, členom Vlády SR alebo aj Ústavnému súdu SR. Vedia vôbec títo ľudia navrhnúť fungujúcu alternatívu? Poznajú systém riadenia poľovníctva v zahraničí? Sú schopní potlačiť racionálnym myslením svoju chorobnú závisť vybudovanú na vlastnom sebaklame? Ak áno, vyzývame ich, aby predložili svoje návrhy vrátane vyčíslenia reálneho dopadu zmeny organizácie poľovníctva zo samosprávneho typu na štátno-zamestnanecký. Nech vysvetlia občanom Slovenska, prečo by mala byť poľovnícka činnosť financovaná výlučne zo zdrojov štátneho rozpočtu, keď historicky existujú pre štát preukázateľne prijateľnejšie riešenia. Prečo by mala financovať poľovníctvo celá ekonomicky aktívna časť obyvateľstva, keď samotní držitelia poľovných lístkov predstavujú v nej sotva jeho 2,5 % podiel!

Pýtame sa, ako sú volení zástupcovia SLOS Pribina? Je to demokratickými voľbami alebo je predseda striktne nedemokraticky určený? Ako narábajú s financiami svojich členov? Pracujú hospodárne, alebo len vyberajú poplatky pre svoje vlastné účely? Majú svoje kontrolné a dozorné orgány?


16. SPK dostáva každý rok pridelené dotácie od MPaRV. Za obdobie od r.2010 do 2019 je to spolu 256 996 EUR. Použitie prostriedkov je podľa nás všeobecné a nepresné. Žiadame Vás o podrobné vysvetlenie. V r.2020 dostala komora sumu 79 500EUR.
Niektoré položky sú zaujímavé:
Halali - predstavenie národného plemena 1200 eur
Reprezentačné kravaty 4416 eur
Hodvábne dámske šatky 2044,80 eur
Dáždniky, rúška, mikiny 2355,60 eur
Reprezentačné odznaky 4200 eur
Tlač, banery 1200 eur
Špeciálna príloha mesačníka PaR 3260,64 eur
Vkladanie príspevku do PaR 1722 eur
Grafické práce 2658 eur
Distribúcia publikácií 1315,12 eur
Tričká, šiltovky 5000 eur

Žiadame podrobné informácie o využívaní finančných dotácií z MPaRV. Máme vážne podozrenie, že veľká časť prostriedkov z tejto sumy, sa preliala do firmy p. Kaššáka. Sú horeuvedené položky použité z peňazí daňových poplatníkov také dôležité pre poľovníctvo?

ODPOVEĎ SPK:

Sme veľmi radi, že sme z dotácií od MPRV a teda z verejných zdrojov mohli zabezpečiť všetky vyššie uvedené položky, a na propagáciu slovenského poľovníctva sme nemuseli využiť poplatky z finančných prostriedkov od našich členov. Podrobným zúčtovaním dotácií za jednotlivé roky disponuje MPRV SR. K propagačným predmetom i k spolupráci so spoločnosťou dodávajúcou audio a video služby sme sa už vyjadrili vyššie.

SPK nie je povinná sa zodpovedať dotazovateľom vo veci zúčtovania verejných financií, nakoľko všetky dotácie sú preverované po ich vyplatení ministerstvom. Priemerná ročná dotácia od MPRV SR tvorí cca 1 % celého ročného rozpočtu SPK!!! Najväčšie dotácie nám MPRV SR poskytlo pre zorganizovanie celoštátnej poľovníckej výstavy, ktoré zo zákona organizuje MINISTERSTVO, a samotnou organizáciou bola poverená SPK. Aj preto boli SPK poskytnuté vyššie finančné prostriedky v rokoch 2016, 2022 a v prípade organizovania a účasti Slovenska na Svetovej výstave v Maďarsku aj v roku 2021. Uvedené sumy a informácie dotazovateľmi považujeme za vytrhnuté z kontextu a opäť účelovo podsunuté verejnosti.

Dotácie od MPRV SR, na ktoré sa pýtajú dotazovatelia za roky 2010 - 2019 SPK zúčtovala v jednotlivých rokoch ako uvádzame v tabuľke č. 2.

 Rok Poskytnutá dotácia v € Rok Poskytnutá dotácia v €
 2010  949,-   2015  4000,-
 2011  0,- (SPK bola v tom čase poverená vykonaním CVPP a vykonala ju z vlastných zdrojov!)  2016  70 000,- (CVPP 2016)
 2012   20 000,-  2017  17 000,-
 2013   30 000,-  2018  35 000,-
 2014  20 000,-  2019   55 000,-
Dotácie spolu za roky 2010 - 2019 = 252 649,- €

17. V minulom roku sme žiadali informáciu o hospodárení ústrednej kancelárie za r.2019, 2020, 2021. Listom zo dňa 21.10.2022 ste nám odpovedali „SPK správami o hospodárení kancelárie SPK za r. 2019 – 2021 NEDISPONUJE.“ Tak toto si už nežiada žiaden komentár.

ODPOVEĎ SPK:

Ako sme uviedli hneď na začiatku, už v roku 2021 boli zaslané p. Cagalovi výsledky hospodárenia za jednotlivé roky, zápisnice z prezídií, a ďalšie materiály, ktorých prílohy obsahovali viac ako 600-700 strán formátu A4. Neúmerné zahlcovanie novými žiadosťami od p. Cagalu a Geru považujeme za neetické k členom k SPK, pre ktorých pracujeme. SPK navyše neeviduje v Poštovej knihe SPK list pre „nás“ (pre koho?), ktorým sme údajne neodpovedali dňa 21.10.2022. Všetky výsledky hospodárenia sú zverejnené na webovej stránke www.polovnickakomora.sk za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.


Takéto stanovisko, ktoré podpísal prezident Ing. Tibor Lebocký hovorí o absolútnom pohŕdaní voči členom SPK, ktorí financujú komoru a majú právo na všetky informácie o jej činnosti a hlavne o zodpovednom a transparentnom hospodárení. V súčasnej dobe vedie SPK agresívnu kampaň proti zmenám v zákone o poľovníctve. Využíva na to všetky prostriedky na šírenie nepravdivých informácií o činnosti komory a zavádza verejnosť. Informuje o spoločenskej potrebe takejto inštitúcie a hlavne o tom, aká je dôležitá pre spoločnosť. Určite organizácia, ktorá by zastrešovala všetky poľovnícke organizácie má význam, a je potrebná. No nie tak, ako funguje SPK, ktorá je identická so SPZ. Všetci funkcionári SPK a SPZ sú v drvivej väčšine identické osoby, od prezidenta, riaditeľa, podobne aj funkcionári OPK. Táto inštitúcia vyberie ročne od poľovníkov cca 2,7 mil. EUR. Tieto sa používajú nehospodárne a netransparentne. Jasne to vidieť z informácií o ktorých tu píšeme, tieto sme dostali z Ústrednej kancelárie, žiadne vymyslené čísla. Bolo by zaujímavé zistiť, ako funguje používanie finančných prostriedkov na OPK, ktorých je 60. Medzi poľovníckou verejnosťou sa aktuálne šíria informácie o nehospodárnom hospodárení na OPK v Partizánskom, dokonca o trestnej činnosti. Nejako sa to rýchlo zamietlo pod koberec, vraj sa tu angažoval aj p.Lebocký s výsledkom, aby sa nepoškodilo dobré meno SPK, idú voľby a on chce kandidovať. Ak je to pravda, tak je to situácia, ktorú treba riešiť podľa zákona. – zavádzate a klamete.

ODPOVEĎ SPK:

Problematika OPK Partizánske bola predmetom rokovania Prezídia SPK a je v priebežnom riešení Legislatívneho odboru Kancelárie SPK. Prezident SPK naopak odporúčal Dozornej rade SPK vykonať kontrolu na OPK Partizánske s cieľom, aby sa preukázalo, či došlo alebo nedošlo k pochybeniam, ktoré by predpokladali ohlasovaciu povinnosť orgánom činným v trestnom konaní.

Verejne prezentované závažné obvinenia uvedené v tomto „dotaze“ napĺňajú podľa nášho názoru naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, resp. šírenia poplašnej správy. SPK po uverejnení nehoráznych klamstiev v tomto otvorenom liste, podá na dotazovateľov podnet za dané skutky. Vzhľadom na preukázateľné ohováranie a zasahovanie do súkromných práv môžu dotazovatelia s vysokou pravdepodobnosťou počítať s podaním nielen zo strany právnickej, ale aj fyzickej osoby.

Žiadame vás a zverejnenie kontroly z OPK Partizánske, máme právo byť informovaný. Je potrebné aby sa predišlo podobným situáciám do budúcnosti a hlavne, aby sa nešírili rôzne dezinformácie o tom, čo sa tam v skutočnosti dialo.

Vážené vedenie SPK, prezídium, dozorná rada, dôrazne Vás žiadame o zodpovedné informovanie na naše otázky. Situácia v našom poľovníctve je vážna a dozrel čas na riešenie problémov a asi dôležité zmeny. Robíme to v mene slovenských poľovníkov, ktorí financujú SPK a Vy ste dostali dôveru tzv. Stavovskú organizáciu zodpovedne riadiť. No podľa nás to vôbec takto nefunguje. S Vaším argumentom, že reprezentujeme malú nespokojnú skupinu nesúhlasime. Ak bude SPK dobrovoľná, potom sa uvidí, kto akú skupinu zastupuje.

O tejto našej výzve budeme informovať MPRV, NR SR poslancov, Výbor NR pre pôdohospodárstvo, média a poľovnícku verejnosť, prípadne iné inštitúcie. Nerobíme to pre naše záujmy, ale pre záujmy 65000 občanov, poľovníkov.


STANOVISKO SPK:

Informačne neustále nespokojným dotazovateľom odkazujeme, že Slovenská poľovnícka komora je najsledovanejšia a najkontrolovanejšia komora nielen na Slovensku, ale aj v Európe. A to nielen vlastnými orgánmi, ministerstvami (MPRV a MF SR), ale ako jediná odovzdáva nielen bežné ekonomické doklady, daňové hlásenia a priznania, ale samostatne odovzdávame ministerstvu financií aj pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ekonomické výsledky za celú organizáciu!!!

Máme podozrenie, že páni Cagala a Gera už viac ako 15 rokov, napriek stovkám našich písomných vyjadrení a odpovediam podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, neuspokojili svoju chorobnú zášť útočiť na slušných, obetavých poľovníkov pracujúcich pre slovenské poľovníctvo a taktiež pre SPK.

Poprosíme pánov Cagalu a Geru, aby konkretizovali pojem „nerobíme to“!
Kto ste páni? Kto Vám dal právo nahrádzať demokratické princípy právneho štátu samozvaným diktátom, ohováraním a osočovaním? Preukážte sa aspoň nejakou zmysluplnou činnosťou čo robíte, kto ste, odkiaľ ste prišli? Aká je Vaša minulosť? Čo vlastne chcete a ako to chcete dokázať?

Je nám jasné, že aj tento list pánov Cagalu a Geru je účelovo koncipovaný v období, kedy je na stole vládny návrh zákona o poľovníctve, i poslanecké návrhy zmien týkajúcich sa tohto zákona. Namiesto serióznej diskusie a odbornej argumentácie pri tvorbe takejto právnej normy, významne ovplyvňujúcej vidiecky i mestský priestor Slovenska, sa dotazovatelia uchyľujú ku klamstvám, polopravdám a zavádzaniu. Tak ako zavádzali politikov už dvakrát pri podpise predvolebného memoranda, ktorého spolusignatárom v roku 2020 bola aj organizácia, vzniknutá v rozpore so zákonom o poľovníctve a občianskym zákonníkom, čo máme doložené listom z Ministerstva vnútra SR.

Veríme, že všetci kompetentní, poľovníci, politici, verejnosť i médiá, si urobia obraz o dôveryhodnosti pánov Petra Cagalu, zástupcu ZPO Hubert a Mojmíra Geru, zástupcu SLOS Pribina.

Danými pánmi sa v už v budúcnosti SPK nemieni zaoberať.

Attachments:
Download this file (odpoved_otvorený_list_Gera_Cagala_16.2.2023d.pdf)odpoved_otvorený_list_Gera_Cagala_16.2.2023d.pdf[Odpoveď SPK k otvorenému listu P.Cagalu a M.Geru, 16.2.2023]374 kB

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD