Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

MP logoPodľa hlásení z Okresných úradov ulovili poľovníci od marca do decembra sezóny 2022/2023 51 888 diviakov. Plán lovu diviačej zveri bol tak splnený na 111 %.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci 2022
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 212 277 178 293 785 1017 802 1566 2410 2741 4799 56 376 290
Trnava 254 315 226 396 856 1334 793 1945 2308 3281 5146 15 409 294
Nitra 335 744 286 718 1184 2649 1902 2489 3500 4294 9513 92 441 554
Trenčín 572 670 437 422 2989 2551 2232 6159 6199 10157 12074 119 519 606
Banská Bystrica 1067 864 862 893 3606 2568 1871 6705 4046 12240 10242 286 455 665
Žilina 410 349 398 298 2003 1306 798 3232 2580 6043 5331 67 378 288
Prešov 399 175 352 227 1470 992 682 2843 1089 5064 3165 587 133 522
Košice 221 46 219 115 806 417 276 1111 304 2357 1158 28 105 158
VLM  44 79 21 33 86 80 60 290 208 441 460 9 39 35
                             
Sumár 3514 3519 2979 3395 13785 12 914 9416 26 340 22644 46618 51888 1259 2855 3412

2022 23
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.1.2023

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci 2022
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 212 234 178 244 785 926 717 1566 1833 2741 3954 53 665 687
Trnava 254 256 226 329 856 1168 693 1945 1808 3281 4254 9 656 823
Nitra 335 635 286 635 1184 2419 1746 2489 3005 4294 8440 57 1293 1613
Trenčín 572 587 437 342 2989 2386 2081 6159 5189 10157 10585 102 1517 3000
Banská Bystrica 1118 706 865 795 3618 2407 1787 7080 3423 12690 9118 241 1009 1858
Žilina 423 285 411 248 2028 1250 734 3337 2084 6199 4601 63 698 1013
Prešov 477 155 408 204 1633 942 654 3723 888 6241 2843 445 238 797
Košice 244 38 233 96 835 373 253 1269 239 2581 999 23 92 303
VLM  43 63 22 25 95 57 53 296 150 456 348 8 96 94
                             
Sumár 3678 2959 3066 2918 14 023 11 928 8718 27 864 18 619 48 640 45 142 1001 6264 10 188

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.12.2022

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci 2021
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 212 216 178 248 785 702 660 1566 1463 2741 3289 40 501 661
Trnava 254 195 226 275 856 1054 651 1945 1423 3281 3598 9 693 604
Nitra 335 473 286 546 1184 2244 1569 2489 2315 4294 7147 36 1435 1323
Trenčín 572 394 437 297 2989 2227 1887 6159 4263 10157 9068 98 1599 1902
Banská Bystrica 1116 606 863 696 3618 2271 1645 7075 2891 12680 8109 226 1099 1645
Žilina 424 228 412 210 2028 1112 682 3343 1671 6207 3903 62 596 1155
Prešov 477 137 408 190 1633 906 635 3723 737 6241 2605 396 210 720
Košice 244 33 233 87 835 356 241 1269 190 2581 907 22 98 321
VLM  43 32 22 12 95 59 48 296 101 456 252 6 61 144
                             
Sumár 3677 2314 3065 2561 14023 10931 8018 27865 15054 48638 38878 895 6292 8475

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 30.11.2022

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci 2021
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 212 216 178 248 785 702 660 1566 1463 2741 3289 40 501 661
Trnava 254 195 226 275 856 1054 651 1945 1423 3281 3598 9 693 604
Nitra 335 473 286 546 1184 2244 1569 2489 2315 4294 7147 36 1435 1323
Trenčín 572 394 437 297 2989 2227 1887 6159 4263 10157 9068 98 1599 1902
Banská Bystrica 1116 606 863 696 3618 2271 1645 7075 2891 12680 8109 226 1099 1645
Žilina 424 228 412 210 2028 1112 682 3343 1671 6207 3903 62 596 1155
Prešov 477 137 408 190 1633 906 635 3723 737 6241 2605 396 210 720
Košice 244 33 233 87 835 356 241 1269 190 2581 907 22 98 321
VLM  43 32 22 12 95 59 48 296 101 456 252 6 61 144
                             
Sumár 3677 2314 3065 2561 14023 10931 8018 27865 15054 48638 38878 895 6292 8475

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.10.2022

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci 2021
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 212 139 178 183 785 770 590 1566 1106 2741 2788 35 455 534
Trnava 254 137 226 217 856 953 561 1945 1037 3281 2905 9 428 492
Nitra 335 314 286 444 1184 1989 1368 2489 1597 4294 5712 36 1160 1227
Trenčín 572 206 437 242 2989 2007 1675 6159 3339 10157 7469 92 700 1824
Banská Bystrica 1115 419 862 603 3595 2150 1488 7059 2350 12635 7010 214 722 1740
Žilina 423 155 410 180 2007 1059 623 3304 1290 6144 3307 54 465 1427
Prešov 477 112 408 177 1633 877 613 3723 616 6241 2395 364 211 1024
Košice 241 29 230 79 835 335 220 1269 146 2575 809 20 63 427
VLM  43 17 22 6 95 51 45 296 72 456 191 4 33 40
                             
Sumár 3672 1528 3059 2131 13979 10191 7183 27810 11553 48524 32586 828 4237 8735

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 30.09.2022

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci 2021
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 212 92 178 144 785 690 544 1566 863 2741 2333 26 313 406
Trnava 254 105 226 195 856 865 504 1945 808 3281 2477 9 403 432
Nitra 334 198 285 357 1182 1756 1179 2473 1062 4274 4552 29 525 1058
Trenčín 572 185 437 216 2989 1900 1574 6159 2894 10157 6769 78 865 1602
Banská Bystrica 1110 345 858 523 3547 2024 1379 7077 2017 12592 6288 203 726 1800
Žilina 422 124 406 149 1908 985 577 3268 1000 6004 2842 49 624 1009
Prešov 474 93 405 157 1633 846 594 3723 494 6235 2184 338 265 678
Košice 241 27 230 66 835 317 212 1269 124 2575 746 19 101 277
VLM  43 10 22 5 95 46 42 296 55 456 158 4 24 38
                             
Sumár 3662 1179 3047 1812 13830 9429 6605 27776 9317 48315 28349 755 3846 7300

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.08.2022

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci 2021
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 212 62 178 130 785 629 481 1566 718 2741 2020 23 390 389
Trnava 254 82 226 161 856 757 439 1945 635 3281 2074 8 458 368
Nitra 334 145 285 315 1182 1638 1066 2473 863 4274 4027 26 710 942
Trenčín 572 147 437 181 2989 1723 1418 6159 2435 10157 5904 70 1243 1667
Banská Bystrica 1110 281 858 456 3547 1849 1243 7077 1733 12592 5562 196 1234 1747
Žilina 422 101 406 122 1904 874 469 3264 652 5996 2218 78 586 995
Prešov 474 76 404 140 1633 787 544 3723 372 6234 1919 303 398 866
Košice 241 20 230 54 835 292 196 1269 83 2575 645 15 103 324
VLM  43 7 22 2 95 38 39 296 48 456 134 6 31 51
                             
Sumár 3662 921 3046 1561 13826 8587 5895 27772 7539 48306 24503 725 5153 7349

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.07.2022

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci 2021
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 212 44 178 103 785 536 396 1566 551 2741 1630 15 375 372
Trnava 254 53 226 124 856 639 361 1945 439 3281 1616 6 435 459
Nitra 334 116 285 259 1182 1416 920 2473 606 4274 3317 26 1010 1154
Trenčín 572 99 437 138 2989 1411 1107 6159 1906 10157 4661 43 1506 1605
Banská Bystrica 1096 203 843 357 3467 1471 941 7021 1356 12427 4328 166 1390 1926
Žilina 426 66 397 89 1762 685 348 3254 444 5839 1632 70 484 740
Prešov 474 48 404 103 1630 649 453 3723 268 6231 1521 263 495 977
Košice 241 14 230 40 835 248 177 1269 63 2575 542 15 126 363
VLM  43 6 22 0 95 31 30 296 36 456 103 4 28 31
                             
Sumár 3652 649 3022 1213 13601 7086 4733 27706 5669 47981 19350 608 5849 7627

 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 30.06.2022

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci 2021
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 212 32 178 88 785 410 282 1566 443 2741 1255 9 278 269
Trnava 254 32 226 93 856 490 255 1945 311 3281 1181 6 405 221
Nitra 334 84 285 201 1182 980 617 2473 425 4274 2307 26 577 656
Trenčín 572 56 437 92 2989 913 703 6159 1391 10157 3155 33 973 889
Banská Bystrica 1096 113 834 257 3387 963 650 7011 955 12328 2938 142 968 1001
Žilina 426 35 397 51 1762 481 240 3254 341 5839 1148 29 446 745
Prešov 474 27 404 66 1630 441 316 3723 176 6231 1026 209 428 813
Košice 241 11 230 34 835 191 133 1269 47 2575 416 14 116 295
VLM  43 4 22 0 95 22 20 296 29 456 75 3 56 32
                             
Sumár 3652 394 3013 882 13521 4891 3216 27696 4118 47882 13501 471 4247 4921

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.05.2022

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci v roku 2021
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 212 17 178 64 785 303 206 1566 387 2741 977 4 355 206
Trnava 254 18 226 55 856 313 153 1945 237 3281 776 2 340 161
Nitra 334 49 285 153 1182 746 428 2473 354 4274 1730 26 837 482
Trenčín 572 35 437 49 2989 593 430 6159 1075 10157 2182 20 984 373
Banská Bystrica 1098 84 830 168 3363 617 400 7011 701 12302 1970 126 1099 750
Žilina 424 21 395 31 1747 286 117 3229 247 5795 702 29 386 250
Prešov 474 15 404 35 1630 260 165 3723 123 6231 598 183 306 252
Košice 142 7 134 26 327 139 88 681 40 1284 300 12 140 164
VLM  43 2 22 0 95   5 296 12 456 19 1 0 25
                             
Sumár 3553 248 2911 581 12974 3257 1992 27083 3176 46521 9254 403 4447 2663

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 30.04.2022

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača  plán spolu lov úhyn  lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci v roku 2021
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 175 11 147 36 640 186 119 1226 270 2188 622 3 368 206
Trnava   14   32   152 80   158   436 2 279 161
Nitra 334 27 285 71 1182 378 201 2473 216 4274 893 11 535 482
Trenčín 422 19 329 24 2186 283 196 4297 676 7234 1198 7 772 373
Banská Bystrica 497 39 342 53 1223 224 152 2981 403 5043 871 63 524 750
Žilina 404 7 415 20 1717 123 41 3223 123 5759 316 22 231 250
Prešov 474 4 404 15 1630 109 74 3723 90 6231 292 152 182 252
Košice 122 6 117 13 298 68 40 582 33 1119 160 10 85 164
VLM  43 2 22 0 95   5 296 12 456 19 1 13 25
                             
Sumár 2471 129 2061 264 8971 1523 908 18801 1981 32304 4807 271 2989 2663

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.03.2022

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu   úhyn  lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci v roku 2021
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava   7   11   62 33   141 254 1 254 78
Trnava   7   14   40 15   81 157   157 59
Nitra   18   35   120 58   127 358 9 358 177
Trenčín   6   9   74 40   297 426 6 426 113
Banská Bystrica   11   16   75 47   198 347 20 347 259
Žilina   3   4   27 10   41 85 11 85 72
Prešov   2   6   18 22   62 110 85 110 130
Košice   3   6   25 20   21 75 10 75 81
VLM    1             5 6 1 6 17
                           
Sumár   58   101   441 245   973 1818 143 1818 986
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.