Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

UPRAVENÝ Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2018

V priebehu februára 2018 bol aktualizovaný Národný kontrolný program (NKP) pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2018, ktorý schválila a podpísala na konci decembra roku 2017 ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ing. Gabriela Matečná, po predložení hlavným veterinýrnym lekárom Slovenskej republiky a zároveň ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky prof. MVDr. Jozefom Bírešom, DrSc.

Materiál v NKP pre AMO bol vytvorený, dopĺňaný a pripomienkovaný na stretnutí pracovnej skupiny za prítomnosti pracovníkov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Zvolen, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej poľovníckej komory, Prezídia policajného zboru SR a Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku.

Boli uskutočnené následné zmeny:

Str. 13

5. Opatrenia prijaté na zabránenie šírenia choroby

A/PRE VŚETKÝCH UŽÍVATEĽOV POĽOVNÝCH REVÍROV

Bod 1a)  v prvom riadku po slovách ... na vek a pohlavie sa vyčiarkuje časť vety  „a schválený plán chovu a lovu diviačej zveri“...  Celý odstavec má teda nové znenie nasledovne:
a)  Celoročný intenzívny lov  diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie a schválený plán chovu a lovu diviačej zveri a lov líšok hrdzavých. Lov diviačej zveri je vykonávaný za účelom monitoringu AMO a znižovania denzity diviačej zveri v poľovnom revíri. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na poľovné revíri, v ktorých sa chov a lov diviačej zveri neplánuje.

Str.14

Bod 3b) pôvodné znenie sa vyčiarkuje a je nahradené novým nasledovne:
b) celoročný lov diviačej zveri na vnadiskách. Na vnadisku môže byť prítomné maximálne 5 kg jadrového krmiva za účelom lovu. Na vnadisku na lov diviačej zveri môže byť prítomné maximálne 5 kg jadrového krmiva.

Str. 14 bod 3c) sa ruší a vyčiarkuje sa

c)lov je možné vykonávať:

      - s použitím mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu

        v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších 

        podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov,

        laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov,

        ktoré sú prispôsobené na videnie v noci, s použitím umelého osvetlenia, zariadení na

        osvetľovanie terčov

     - v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka za použitia vyššie uvedených

       prostriedkov

Str. 14 bod d) sa stáva bodom c)

Bod c) teda znie nasledovne
c)finančná podpora lovu dospelých diviačíc a lanštiačok okrem diviačic a lanštiačok chovaných vo zverniciach podľa usmernenia ŠVPS SR

 

Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Autor: Ing. Martina Hustinová

Attachments:
Download this file (NKP_pre_AMO_akt.februar2018.pdf)NKP_pre_AMO_akt.februar2018.pdf[AKTUALIZOVANÝ Národný kontrolný plán pre africký mor ošípaných 2018 (akt. 28.2.2018)]4577 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/