Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

svpsŠtátna veterinárna a potravinová správa SR z dôvodu výskytu AMO v SR vydala usmernenie na organizovanie lovu, výcviku a skúšok, podľa ktorého sa môže vykonávať nasledovne:

A). V poľovných revíroch nachádzajúcich sa na území bez obmedzení vo vzťahu k AMO a nárazníkovej oblasti s Poľskou republikou (NZ –PL).

Organizácia lovu: 

 • Organizácia lovu spoločnými poľovačkami na diviačiu a malú zver nie je obmedzená a riadi sa ustanoveniami zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“).. Poľovačka musí byť schválená príslušným okresným úradom pozemkovým a lesným odborom (OÚ – PLO). Na poľovačke musí byť predpísaný počet poľovne upotrebiteľných psov. Psy môžu byť pustené „na voľno“.
  Ak sa spoločnej poľovačky zúčastňujú aj poľovníci z oblastí s výskytom AMO u diviakov, predložia užívateľovi poľovného revíru (UPR) čestné prehlásenie že za posledných 7 dní nemanipulovali s ulovenými alebo uhynutými diviakmi v spomínanej oblasti , odev poľovníka  bol pred poľovačkou vypratý a obuv vyčistená a dezinfikovaná. Vodiči psov z oblastí s výskytom AMO v prehlásení potvrdia,  že  za posledných 7 dní pred poľovačkou pes nebol použitý na vyhľadávanie diviačej zveri v spomínanej oblasti a neprišiel do kontaktu s uloveným alebo uhynutým diviakom.  Na túto povinnosť upozornia OÚ – OPL užívateľa poľovného revíru pri schválení spoločnej poľovačky resp. RVPS pri povolení skúšok poľovných psov. Čestné prehlásenie sa vyžaduje aj pri účasti osôb z oblastí s výskytom AMO na individuálnej poľovačke.
 • Lov diviačej zveri individuálnym spôsobom na vnadiskách sa riadi opatreniami stanovenými v NEP AMO 2020 bode 5. A/1 písm. m) - opatrenia na zníženie denzity diviačej zveri a dosiahnutie normovaných kmeňových stavov – „celoročný lov diviačej zveri na vnadiskách, ak lov nebol dočasne zakázaný. V poľovnom revíri môže byť zriadené najviac jedno vnadisko na 300 aj začatých ha poľovnej plochy. Na vnadisku môže byť vyložené - max 30 kg jadrového krmiva počas 1 mesiaca a to len za účelom lovu“.
  Na vnadenie diviačej zveri na území poľovného revíru , alebo jeho časti v ktorom platí tretí stupeň ochrany sa vyžaduje podľa § 14 zákona ods. 2 písm. i)  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“ súhlas orgánu ochrany prírody. V takomto prípade odporúčame individuálne posúdenie potreby zriadiť vnadisko  v spomenutom území. Pri predkladaní žiadosti užívateľa poľovného revíru na vydanie súhlasu orgánom ochrany prírody odporúčame doložiť odporúčanie OÚ – PLO v ktorom zhodnotí denzitu diviačej zveri v poľovnom revíri respektíve  jej prítomnosť v dotknutej lokalite, iné možnosti vykonávania lovu a tiež podporné stanovisko príslušnej RVPS s hodnotením rizikovosti šírenia AMO v danej oblasti. Na území PR , alebo jeho časti v ktorom platí tretí stupeň ochrany,  môže orgán ochrany prírody povoliť v naliehavých prípadoch aj výnimku zo zakázaných činností (organizovanie spoločnej poľovačky) .
 • Organizácia výcviku a skúšok poľovných psov.
  Výcvik a skúšky poľovných psov nie sú obmedzené a vykonávajú sa v zmysle platných predpisov ustanovujúcich pravidlá výcviku a skúšok.       

B). V revíroch nachádzajúcich sa  na  území ktoré je zaradené do nárazníkovej zóny s Maďarskou republikou  (NZ – HU) a vysoko rizikovej zóny – Part I,.

      Organizácia lovu:

 • Intenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie sa vykonáva prednostne individuálnym spôsobom postriežkou a posliedkou. Lov postriežkou alebo posliedkou za účasti viacerých poľovníkov  (s charakterom spoločnej poľovačky – viac ako traja účastníci v jednej lokalite v tom istom čase) musí byť vykonávaný spôsobom, ktorý minimalizuje riziko migrácie diviačej zveri. Lov diviačej zveri takýmto spôsobom je vykonávaný za účelom monitoringu AMO a znižovania denzity diviačej zveri, aktívneho vyhľadávania uhynutých diviakov v poľovnom revíri. Užívateľ poľovného revíru nahlási vopred OÚ – PLO za účelom evidencie vykonávanie poľovačky posliedkou alebo postriežkou za účasti viacerých poľovníkov. V ohlásení užívateľ poľovného revíru uvedie lokalitu a čas kde sa bude poľovačka vykonávať, predpokladaný počet účastníkov. Psy zúčastnené na poľovačke musia byť vedené na remeni a použité len na dohľadanie poranenej resp. uhynutej zveri. Každý účastník poľovačky musí mať vydané povolenie na lov a musí byť zapísaný v knihe návštev poľovného revíru. Organizácia lovu spoločnými poľovačkami na diviačiu zver podľa § 58 zákona č. 274/2009 o poľovníctve je zakázaná.
  Organizovanie spoločných poľovačiek na malú zver sa riadi ustanoveniami zákona č. 274/2009 o poľovníctve (musia byť schválené OÚ – OPL). Poľovačky musia byť vykonávané spôsobom, ktorý minimalizuje riziko migrácie diviačej zveri, respektíve v lokalitách kde nie je predpoklad výskytu diviačej zveri. Na poľovačke sa môžu použiť len ľahko ovládateľné stavače a sliediče.
  Ak sa spoločnej poľovačky zúčastňujú aj poľovníci z oblastí s výskytom AMO u diviakov predložia užívateľovi poľovného revíru  čestné prehlásenie že za posledných 7 dní nemanipulovali s ulovenými alebo uhynutými diviakmi v spomínanej oblasti, odev poľovníka  bol pred poľovačkou vypratý a obuv vyčistená a dezinfikovaná. Vodiči psov v prehlásení potvrdia, že za posledných 7 dní pred poľovačkou pes nebol použitý na vyhľadávanie diviačej zveri v spomínanej oblasti a neprišiel do kontaktu s uloveným alebo uhynutým diviakom.  Na túto povinnosť upozornia OÚ – OPL užívateľa poľovného revíru pri schválení spoločnej poľovačky resp. RVPS pri povolení skúšok poľovných psov. Čestné prehlásenie sa vyžaduje aj pri účasti osôb z oblastí s výskytom AMO na individuálnej poľovačke.
 • Lov diviačej zveri individuálnym spôsobom na vnadiskách sa riadi opatreniami stanovenými v NEP AMO 2020 bode 5. A/1 písm. m) - opatrenia na zníženie denzity diviačej zveri a dosiahnutie normovaných kmeňových stavov – „celoročný lov diviačej zveri na vnadiskách, ak lov nebol dočasne zakázaný. V poľovnom revíri môže byť zriadené najviac jedno vnadisko na 300 aj začatých ha poľovnej plochy. Na vnadisku môže byť vyložené - max 30 kg jadrového krmiva počas 1 mesiaca a to len za účelom lovu“.
  Na vnadenie diviačej zveri na území poľovného revíru , alebo jeho časti v ktorom platí tretí stupeň ochrany sa vyžaduje podľa § 14 zákona ods. 2 písm. i)  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny súhlas orgánu ochrany prírody. V takomto prípade odporúčame individuálne posúdenie potreby zriadiť vnadisko  v spomenutom území. Pri predkladaní žiadosti užívateľa poľovného revíru na vydanie súhlasu orgánom ochrany prírody odporúčame doložiť odporúčanie OÚ – PLO v ktorom zhodnotí denzitu diviačej zveri v poľovnom revíri respektíve  jej prítomnosť v dotknutej lokalite, iné možnosti vykonávania lovu a tiež podporné stanovisko príslušnej RVPS s hodnotením rizikovosti šírenia AMO v danej oblasti.
 • Organizácia výcviku a skúšok poľovných psov.
  Výcvik a skúšky poľovných psov, okrem výcviku a skúšok duričov ktoré sú zakázané, musia byť vykonávané spôsobom, ktorý minimalizuje riziko migrácie diviačej zveri.  Organizovanie  výcviku a skúšok môže byť len v lokalitách, kde užívateľ poľovného revíru preukáže, že sa tam diviačia zver nezdržuje. 

C).  V revíroch nachádzajúcich sa  na  území ktoré je zaradené do územia s výskytom AMO – Part II, III.

 • Intenzívny lov diviačej zveri (ak nebol dočasne úplne zakázaný)  bez ohľadu na vek a pohlavie sa  vykonáva individuálnym spôsobom postriežkou a posliedkou. Lov zveri na spoločných poľovačkách je zakázaný!

 • Lov diviačej zveri individuálnym spôsobom na vnadiskách sa riadi opatreniami stanovenými v NEP AMO 2020 bode 5. A/1 písm. m) - opatrenia na zníženie denzity diviačej zveri a dosiahnutie normovaných kmeňových stavov – „celoročný lov diviačej zveri na vnadiskách, ak lov nebol dočasne zakázaný. V poľovnom revíri môže byť zriadené najviac jedno vnadisko na 300 aj začatých ha poľovnej plochy. Na vnadisku môže byť vyložené - max 30 kg jadrového krmiva počas 1 mesiaca a to len za účelom lovu“.

 • Na vnadenie diviačej zveri na území poľovného revíru , alebo jeho časti v ktorom platí tretí stupeň ochrany sa vyžaduje podľa § 14 zákona ods. 2 písm. i) č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny súhlas orgánu ochrany prírody. V takomto prípade odporúčame individuálne posúdenie potreby zriadiť vnadisko v spomenutom území. Pri predkladaní žiadosti užívateľa poľovného revíru na vydanie súhlasu orgánom ochrany prírody odporúčame doložiť odporúčanie OÚ – PLO v ktorom zhodnotí denzitu diviačej zveri v poľovnom revíri respektíve  jej prítomnosť v dotknutej lokalite, iné možnosti vykonávania lovu a tiež podporné stanovisko príslušnej RVPS s hodnotením rizikovosti šírenia AMO v danej oblasti.

 • Organizovanie spoločných poľovačiek na malú zver môže RVPS povoliť len na základe pokroku vo vývoji denzity diviačej zveri (nízka denzita) a nákazovej situácie AMO. Organizovanie spoločných poľovačiek na malú zver v takomto prípade sa riadi ustanoveniami zákona č. 274/2009 o poľovníctve (musia byť schválené OÚ – OPL). Poľovačky musia byť vykonávané spôsobom, ktorý minimalizuje riziko migrácie diviačej zveri, respektíve v lokalitách kde nie je predpoklad výskytu diviačej zveri. Na poľovačke sa môžu použiť len ľahko ovládateľné stavače a sliediče.

 • Organizácia výcviku a skúšok poľovných psov.
  Výcvik a skúšky poľovných psov, okrem výcviku a skúšok duričov ktoré sú zakázané môže RVPS povoliť len na základe pokroku vo vývoji denzity diviačej zveri a nákazovej situácie AMO a musia byť vykonávané spôsobom, ktorý minimalizuje riziko migrácie diviačej zveri.  Organizovanie  výcviku a skúšok môže byť len v lokalitách, kde užívateľ poľovného revíru preukáže, že sa tam diviačia zver nezdržuje.

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.