Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

 

Prezídium SPK na svojom zasadnutí 22.10.2010 uznesením č. 55/2010 schválilo nasledovné zmeny Stanov SPK:
 
1. v § 1 ods. 1 sa za slovo „jednotná“ vkladá slovo „profesná“
 
2. § 5 ods. 6 znie:
 
„6. Predseda OPK prijíma a začleňuje do organizačnej štruktúry OPK poľovnícku organizáciu alebo právnickú osobu podľa ods. 4 písm. a) a b), v územnej pôsobnosti ktorej užíva poľovný revír alebo jeho prevažnú časť. Poľovnícku organizáciu alebo právnickú osobu, ktorá poľovný revír neužíva, ako i právnickú osobu, ktorá užíva viac poľovných revírov v pôsobnosti rôznych OPK, prijíma do štruktúry predseda OPK príslušnej podľa sídla organizácie. Právnické osoby ako členov OPK eviduje OPK, ktorá ich do SPK prijala a u tejto OPK si plnia členské povinnosti a uplatňujú si svoje členské práva. Právnické osoby, ktoré užívajú viac poľovných revírov, uplatňujú svoje práva a plnia svoje povinnosti aj v tej OPK, v ktorej sa nachádza príslušný poľovný revír alebo jeho prevažná časť.“
 
3. § 8 ods. 2 písm. f) znie:
 
„f) platiť členské príspevky nasledovne:
 
fa) fyzická osoba platiť členské príspevky na nasledujúce kalendárne roky najneskôr do 30.11. a účelové príspevky v určenej lehote
 
fb) právnická osoba platiť členské príspevky na bežný kalendárny rok do 31.3. a účelové príspevky v určenej lehote“
 
4. Do § 25 sa dopĺňa nový odsek 3 v znení:
 
„3. Právnické osoby sú povinné zosúladiť svoje začlenenie do OPK s týmito stanovami do 31.3.2011.“
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.