Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Zmena Stanov SPK schválená prezídiom SPK 22.10.2010

 

Prezídium SPK na svojom zasadnutí 22.10.2010 uznesením č. 55/2010 schválilo nasledovné zmeny Stanov SPK:
 
1. v § 1 ods. 1 sa za slovo „jednotná“ vkladá slovo „profesná“
 
2. § 5 ods. 6 znie:
 
„6. Predseda OPK prijíma a začleňuje do organizačnej štruktúry OPK poľovnícku organizáciu alebo právnickú osobu podľa ods. 4 písm. a) a b), v územnej pôsobnosti ktorej užíva poľovný revír alebo jeho prevažnú časť. Poľovnícku organizáciu alebo právnickú osobu, ktorá poľovný revír neužíva, ako i právnickú osobu, ktorá užíva viac poľovných revírov v pôsobnosti rôznych OPK, prijíma do štruktúry predseda OPK príslušnej podľa sídla organizácie. Právnické osoby ako členov OPK eviduje OPK, ktorá ich do SPK prijala a u tejto OPK si plnia členské povinnosti a uplatňujú si svoje členské práva. Právnické osoby, ktoré užívajú viac poľovných revírov, uplatňujú svoje práva a plnia svoje povinnosti aj v tej OPK, v ktorej sa nachádza príslušný poľovný revír alebo jeho prevažná časť.“
 
3. § 8 ods. 2 písm. f) znie:
 
„f) platiť členské príspevky nasledovne:
 
fa) fyzická osoba platiť členské príspevky na nasledujúce kalendárne roky najneskôr do 30.11. a účelové príspevky v určenej lehote
 
fb) právnická osoba platiť členské príspevky na bežný kalendárny rok do 31.3. a účelové príspevky v určenej lehote“
 
4. Do § 25 sa dopĺňa nový odsek 3 v znení:
 
„3. Právnické osoby sú povinné zosúladiť svoje začlenenie do OPK s týmito stanovami do 31.3.2011.“

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/