Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

1. Informáciu k aktuálnemu vývoju v politike manažmentu veľkých šeliem EÚ predniesol David Callan, ktorý viedol celé zasadnutie.

Strategickým je predovšetkým v dokument Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo, ktorý Európska komisia vydala v apríli tohto roka a ktorého hlavným cieľom je napomôcť k rýchlejšiemu naplneniu cieľov v oblasti biodiverzity stanovených do roku 2020 azlepšiť tak praktické vykonávanie smerníc o ochrane prírody. Akčný plán má 4 prioritné oblasti a 15konkrétnych opatrení. Väčšina opatrení sa začne v roku 2017, aby mohla Komisia podať správu o ich plnení ešte pred koncom svojho súčasného funkčného obdobia v roku 2019.

Z týchto sú to opatrenia číslo 1,6,7,8, a 9 pod ktoré spadajú aj aktivity súvisiace s manažmentom veľkých šeliem. Na aktivity vyplývajúce z akčného plánu bude možné čerpať prostriedky z finančného nástroja EÚ- LIFE. Text Akčného plánu pripájam pre informáciu v prílohe.

Odznela tiež informácia o jednotlivých zasadnutiach Platformy EÚ o koexistencii medzi ľuďmi  a veľkými šelmami, úlohou ktorej je podpora prístupov a prostriedkov pre minimalizovanie a podľa možností nájdenie riešení konfliktov medzi ľudskými záujmami a prezenciou druhov veľkých šeliem, prostredníctvom výmeny poznatkov a spolupráce v podobe otvorených, konštruktívnych a vzájomne sa rešpektujúcich prístupov. FACE v rámci tejto platformy obhajuje záujmy poľovníkov, ďalším zástupcom je aj CIC. Platforma zasadá na európskej a regionálnej úrovni. Tohto roku prebehlo jedno rokovanie na európskej a dve na regionálnej úrovni ( Rumunsko, Taliansko). Dosť podrobne sa prejednávala situácia v Rumunsku, kde bola nedávno prijatá legislatíva zavádzajúca celoročnú ochranu medveďa hnedého, na základe ktorej dochádza k nárastu populácie tejto šelmy (pričom kvalita populácie je nižšia) a zvyšujú sa aj počty nebezpečných stretnutí/ útokov na ľudí/ zrážok s vlakmi či autami.

 

2. Stratégia k prehodnocovaniu dodatkov Smernice o ochrane biotopov, voľne žijúcich druhov a rastlín (čl. 17) – každých 6 rokov musí dôjsť k prehodnocovaniu opatrení prijatých na základe tejto smernice. To značí, členské štáty EÚ musia pripraviť správu, ktorá má obsahovať najmä informácie týkajúce sa ochranných opatrení uvedených v článku 6 (1), ako aj hodnotenie vplyvov týchto opatrení na stav biotopov uvedených v prílohe I a druhov v prílohe II z hľadiska ochrany prírody a hlavne výsledky dohľadu. Správa v štruktúre stanovenej Výborom bude predložená Komisii a sprístupnená verejnosti. Proces by sa mal rozbehnúť ku tohto koncu roka, respektíve začiatkom budúceho roka.

 

3. Prezentácia predstaviteľa COPA-COGECA k veľkým šelmám/ konfliktom ku ktorým dochádza medzi veľkými šelmami a ľudskými aktivitami predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva. COPA COGECA je združenie európskych farmárov, európskych producentov v agrárnej oblasti a mimovládnych organizácii pôsobiacich v poľnohospodárskej sfére. Keďže sa jednalo o farmára podnikajúceho s ovcami z Rakúska hovoril o svojej skúsenosti s vlkmi, o náhradách škôd spôsobené týmito dravcami (ale aj to čo nie je nahrádzané- poranené zvieratá, zvieratá ktoré zo stresu zo stretu s šelmou nedonosia, stratia mlieko...). Tiež objasnil, že COPA COGECA bola súčasťou Platformy EÚ o koexistencii medzi ľuďmi  a veľkými šelmami, keďže však neboli schopní presadiť svoje požiadavky v rámci tejto platformy (nepovažovali ju tak za efektívny nástroj) tak ju opustili a zúčastňujú sa len na pozvanie ako externý pozorovateľ. Obe strany- COPA COGECA ako aj FACE však vidia priestor na vzájomnú spoluprácu do budúcnosti, predovšetkým v oblasti prehodnocovania dodatkov k Smernici o ochrane biotopov, voľne žijúcich druhov a rastlín. V reakcií na to, FACE vyzýva svojich členov aby sa spojili s národnými členmi COPA COGECA a došlo tak ku synergii pri prehodnocovaní presunu šeliem z dodatku IV. do dodatku V.

 

4. Finalizácia FACE pozície k prehodnoteniu EÚ pravidiel ochrany voľne žijúcich druhov- preposielam v prílohe. Tento dokument, chce FACE distribuovať na inštitúcie, orgány a jednotlivcov zapojených v rozhodovacom procese, ako EP, Rada, Komisia. V rámci prehodnocovania opatrení prijatých na základe tejto smernice, je potrebné aby sa využila možnosť, ktorú ponúka článok 16. tejto Smernice- udelenie výnimky(v prípade, že neexistuje iná uspokojivá možnosť a výnimka z hľadiska ochrany prírody neohrozí zachovanie populácií dotknutých druhov v priaznivom stave v  prirodzenom areáli ich rozšírenia). FACE bude vyvíjať aktivity smerujúce k uplatňovaniu dobrých príkladov napr. zo Švédska či Litvy.

 

5. Odzneli stručné správy o stave veľkých šeliem v jednotlivých členských krajinách, ktoré boli prítomné na dnešnom zasadnutí pracovnej skupiny.

 

Dr. Lydia MIARTUS

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Coexistence_with_Large_Carnivores_Sarkany.pdf)Coexistence_with_Large_Carnivores_Sarkany.pdf[Coexistence with Large Carnivores]870 kB
Stiahnúť tento súbor (FACE Policy Requests on Large Carnivores.docx)FACE Policy Requests on Large Carnivores.docx[FACE Policy Requests on Large Carnivores]18 kB
Stiahnúť tento súbor (SK.PDF)SK.PDF[Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo]423 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.