Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Dňa 11. januára 2018 sa vo Vyšnej Boci stretli zástupcovia vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku, aby prijali memorandum o vzájomnej spolupráci, ktorá je nevyhnutná pre dosahovanie základného cieľa lesného hospodárstva, ktorým je cieľavedomá starostlivosť o lesy na princípe ich trvalo udržateľného obhospodarovania pri plnení rôznorodých požiadaviek verejnosti na ich verejné ekosystémové služby.

Prítomní zástupcovia všetkých týchto organizácií potvrdili, že si uvedomujú svoju historickú zodpovednosť za stav lesov u nás a tiež si uvedomujú prudko sa meniace názory na poslanie lesov v modernej spoločnosti smerujúce k výraznejšiemu využívaniu ich celospoločenských úžitkov zameraných na rozvoj ochrany ovzdušia, pôdy, vody, biodiverzity a zmierňovania klimatických zmien a vyjadrili svoju pripravenosť spoločne prispieť k diskusii, ktorá bude viesťk dosahovaniu a finančnému zabezpečeniu týchto cieľov.
Prítomní zástupcovia všetkých týchto organizácií pritom zdôraznili, že aj napriek tomu lesy zostanú jediným zdrojom dreva ako nenahraditeľnej, ekologickej a obnoviteľnej suroviny ktorá je jedným z pilierov ľudskej civilizácie, pričom zdroje z jeho predaja zabezpečujú ekonomickú životaschopnosť lesného hospodárstva, ktorá je v zmysle dokumentov EU základom pre existenciu lesov nielen u nás , ale aj v celej EU.
Prítomní zástupcovia všetkých týchto organizácií uznali, že les je popri jeho celospoločenskom význame aj predmetom súkromného vlastníctva občanov nášho štátu a pripomenuli, že krivdy spáchané na týchto občanoch v minulosti neboli doteraz plne odstránené.
Prítomní zástupcovia všetkých týchto organizácií so znepokojením vnímajú, že rôzne názory na využitie našich lesov vytvorili nezdravo izolované a nezmieriteľné tábory, ktoré medzi sebou nekomunikujú, čo považujú za základnú prekážku pre dosahovanie rozumných a udržateľných riešení, ktoré predovšetkým naše lesy potrebujú.
Prítomní zástupcovia všetkých týchto organizácií sa zhodli na tom, že budú podporovať prijatie takých legislatívnych zmien, ktoré odstránia nejednotnosť posudzovania činností v lesoch, prehodnotenie rozsahu súčasných chránených území pri dokladovaní schopnosti štátu tento rozsah financovať z verejných zdrojov, vytváranie podmienok pre získavanie nových poznatkov vedy a výskumu v oblasti lesníctva a ich rýchly prenos do praxe.
K dosiahnutiu týchto cieľov sa prítomní zástupcovia týchto organizácií zaviazali vzájomne spolupracovať a vzájomne sa podporovať najmä pri mediálnej prezentácii lesníctva pri objasňovaní jeho cieľov a postojov verejnosti a tiež pri hľadaní potrebných finančných zdrojov na tieto aktivity.

Vyšná Boca dňa 11.januára 2018

Lesy Slovenskej Republiky, š.p.
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Štátne lesy Tatranského národného parku
Lesopoľnohospodársky majetok, š.p.
Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
Združenie obecných lesov SR
Únia diecéznych lesov Slovenska
Združenie vlastníkov súkromných a spoločenstevných lesov Banskobystrického kraja
Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov
Národné lesnícke centrum
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta technickej univerzity vo Zvolene
Ústav ekológie lesa SAV
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
PEFC Slovensko
Združenie taxačných kancelárií Slovenska
Združenie podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve Slovenska
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky
Odborový zväz drevo, lesy, voda
Slovenská poľovnícka komora
Slovenská lesnícka komora
Zväz celulózo – papierenského priemyslu Slovenskej republiky

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Memorandum_o_spolupraci_11_1_2018.pdf)Memorandum_o_spolupraci_11_1_2018.pdf[Memorandum o spolupráci]473 kB