Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY    č. 548

z 29. novembra 2017

ku Koncepcii rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike - národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri

Číslo materiálu: 27831/2017
Predkladateľ: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Vláda
A.
       schvaľuje
A.1.    Koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike – národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri.
 

Uznesenie vlády SR číslo 548/2017                            strana 1

KONCEPCIA ROZVOJA POĽOVNÍCTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
-
NÁRODNÝ PROGRAM  ROZVOJA POĽOVNÍCTVA A ZACHOVANIA GENOFONDU VOĽNE ŽIJÚCEJ ZVERI

 

Koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike – národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri (ďalej len „koncepcia“) zabezpečuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky SR v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou a schvaľuje vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“).

Koncepcia je vypracovaná v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 28
z 11. januára 2017, ktorým bol schválený plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2017.

Koncepcia nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy,

vplyv na životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Koncepcia predpokladá novelizáciu zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o poľovníctve v znení neskorších predpisov. Ich novelizácia bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie, na podnikateľské prostredie v poľnohospodárstve, lesníctve, turizme, ekologickom získavaní potravín a na zachovanie a rozvoj genofondu voľne žijúcej zveri.

 

Podrobnosti - pokračovanie v PRÍLOHE

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (KRP - uzn. vlády.docx)KRP - uzn. vlády.docx[Uznesenie vlády]16 kB
Stiahnúť tento súbor (KRP v SR do r. 2030.docx)KRP v SR do r. 2030.docx[Koncepcia rozvoja poľovníctva v SR do r. 2030]126 kB