Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, vychádzajúc z Programu starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku, zohľadňujúc Smernicu Rady č. 92/43/EHS z 21.mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve")

určuje

ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2016/2017 pre územie Slovenskej republiky v celkovom počte 70 jedincov, z toho pre

Banskobystrický kraj    18 jedincov
Žilinský kraj                 18 jedincov
Prešovský kraj              25 jedincov
Košický kraj                   8 jedincov
Trenčiansky kraj             1 jedinec

za týchto podmienok:

(v prílohe)

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (kvóta lovu vlka dravého 2016 - 2017.pdf)kvóta lovu vlka dravého 2016 - 2017.pdf[Kvóta lovu vlka dravého 2016-2017]284 kB