Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Usmernenie k lovu raticovej zveri v období od 1. marca 2017 do schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom umožnenia lovu muflónov samcov vo zverniciach a diviačat a lanštiakov v čase od 1. marca 2017 do schválenia plánov chovu a lovu radcovej zveri toto usmernenie:

  1. Diviačiu zver v kategórii diviača a lanštiak možno v uvedenom období loviť nasledovne:
    • V poľovných revíroch zaradených do poľovných oblastí s chovom jelenej a srnčej zveri, v ktorých sa pre diviačiu zver schvaľuje plán chovu a lovu, možno loviť diviaca a lanštiaka aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa započíta do plnenia plánov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2017/2018 a zaeviduje sa v evidencii lovu zveri.
    • V poľovných revíroch zaradených do poľovných oblastí s chovom jelenej a srnčej zveri, v ktorých sa pre diviačiu zver neschvaľuje plán chovu a lovu, možno loviť diviaca a lanštiaka len na základe mimoriadneho povolenia lovu vydaného okresným úradom podľa § 56 zákona o poľovníctve. Zver ulovená v tomto období sa zaeviduje v evidencii lovu zveri.
    • V poľovných revíroch zaradených do poľovnej oblasti s chovom malej zveri, kde nie je diviačia zver zaradená do kvalitatívnej triedy, možno podľa § 55 ods. 12 zákona o poľovníctve loviť diviaca a lanštiaka aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa zaeviduje v evidencii lovu zveri.
  2. Muflóna samca vo zverniciach možno v uvedenom období loviť aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa započíta do plnenia plánov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2017/2018 a uvedie sa v evidencii lovu zveri.

Toto usmernenie sa vydáva za účelom úpravy lovu diviačaťa, lanštiaka a muflóna samca vo zvernici v čase od začiatku poľovníckej sezóny do doby schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri, nakoľko ide o zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorú podľa § 71 ods. 1 bod 7 a bod 13 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve možno loviť celoročne.

Lov realizovaný v zmysle tohto usmernenia v uvedenom období sa nepovažuje za nesprávny spôsob lovu podľa § 65 ods. 3 písm. k) zákona o poľovníctve.

Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory žiadame, aby s týmto usmernením oboznámili užívateľov poľovných revírov.

 

V Bratislave, 28.02.2017

 

Doručuje sa

1.     Okresné úrady, odbory opravných prostriedkov

2.     Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory (elektronicky)

3.     Slovenská poľovnícka komora

4.     Ministerstvo obrany SR

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika
tel +421 2 59 266 111 | fax; +421 2 59 266 708 | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www mprv.sk

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (scan.pdf)scan.pdf[scan dokumentu - pdf]48 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/