Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom umožnenia lovu muflónov samcov vo zverniciach a diviačat a lanštiakov v čase od 1. marca 2017 do schválenia plánov chovu a lovu radcovej zveri toto usmernenie:

  1. Diviačiu zver v kategórii diviača a lanštiak možno v uvedenom období loviť nasledovne:
    • V poľovných revíroch zaradených do poľovných oblastí s chovom jelenej a srnčej zveri, v ktorých sa pre diviačiu zver schvaľuje plán chovu a lovu, možno loviť diviaca a lanštiaka aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa započíta do plnenia plánov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2017/2018 a zaeviduje sa v evidencii lovu zveri.
    • V poľovných revíroch zaradených do poľovných oblastí s chovom jelenej a srnčej zveri, v ktorých sa pre diviačiu zver neschvaľuje plán chovu a lovu, možno loviť diviaca a lanštiaka len na základe mimoriadneho povolenia lovu vydaného okresným úradom podľa § 56 zákona o poľovníctve. Zver ulovená v tomto období sa zaeviduje v evidencii lovu zveri.
    • V poľovných revíroch zaradených do poľovnej oblasti s chovom malej zveri, kde nie je diviačia zver zaradená do kvalitatívnej triedy, možno podľa § 55 ods. 12 zákona o poľovníctve loviť diviaca a lanštiaka aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa zaeviduje v evidencii lovu zveri.
  2. Muflóna samca vo zverniciach možno v uvedenom období loviť aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa započíta do plnenia plánov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2017/2018 a uvedie sa v evidencii lovu zveri.

Toto usmernenie sa vydáva za účelom úpravy lovu diviačaťa, lanštiaka a muflóna samca vo zvernici v čase od začiatku poľovníckej sezóny do doby schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri, nakoľko ide o zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorú podľa § 71 ods. 1 bod 7 a bod 13 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve možno loviť celoročne.

Lov realizovaný v zmysle tohto usmernenia v uvedenom období sa nepovažuje za nesprávny spôsob lovu podľa § 65 ods. 3 písm. k) zákona o poľovníctve.

Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory žiadame, aby s týmto usmernením oboznámili užívateľov poľovných revírov.

 

V Bratislave, 28.02.2017

 

Doručuje sa

1.     Okresné úrady, odbory opravných prostriedkov

2.     Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory (elektronicky)

3.     Slovenská poľovnícka komora

4.     Ministerstvo obrany SR

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika
tel +421 2 59 266 111 | fax; +421 2 59 266 708 | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www mprv.sk

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (scan.pdf)scan.pdf[scan dokumentu - pdf]48 kB