Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK Banská Bystrica v spolupráci s OkO SPZ a PZ Žiare Selce

usporiada

skúšky duričov dňa 21. - 22. novembra 2015.

Miesto konania: Poľovný revír Selce

Zraz účastníkov: Dňa 21. novembra 2015 o 07:30 hod.

Za parkoviskom pri ihrisku v Selciach

Dňa 21. novembra 2015 sa uskutoční spoločná poľovačka.

prípadne sa odskúšajú ďalšie skúšobné disciplíny.

Dňa 22. novembra 2015 – disciplína odvahy na diviaka v oplôtku v Selciach.

 

Organizačný výbor: Riaditeľ skúšok: Michal Murgaš

Predseda organizačného výboru: Ing. Stanislav Moravčík

Členovia organizačného výboru: členovia kyn. komisie OPK a OkO

Pokladník: Anna Antalová

Rozhodcovia: deleguje ústredie SPK

Veterinárny dozor: zabezpečí organizátor skúšok

 

Skúšobné disciplíny: Podľa skúšobného poriadku pre skúšky duričov sa skúšajú tieto

disciplíny:

1, Čuch

2, Hľadanie

3, Durenie (zajac, líška, diviak)

4, Hlasitosť na stope

5, Dohľadávka diviaka na nepofarbenej stope (vodič, hlásič, oznamovač)

6, Odvaha

7, Poslušnosť

8, Správanie sa po výstrele

9, Správanie sa pri zastrelenej zveri

10, Správanie sa na stanovišti

11, Vytrvalosť

12, Orientácia

13, Vodenie psa (remeň, voľne)

14, Odloženie (remeň, voľne)

 

Prihlášky: OPK BB prijíma prihlášky v termíne do 30. októbra 2015 na adrese:

 

Obvodná poľovnícka komora, Tr. SNP 14, 974 01 Banská Bystrica.

 

Veterinárne pokyny: Vodič psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz, v ktorom bude potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a infekčnej hepatitíde, nie staršie ako jeden rok a nie menej ako jeden mesiac pred konaním skúšok. Vo veterinárnom osvedčení, nie staršom ako 5 dní pred skúškami, veterinárny lekár osvedčí, že pes nepochádza z ohniska besnoty, len pre vodičov mimo okresu Banská Bystrica.

 

Všeobecné pokyny: 1, Na skúškach sa môžu zúčastniť všetky psy a suky plemien duričov a brlohárov starší ako 12 mesiacov. V prípade väčšieho počtu prihlásených psov majú prednosť duriče. Prihláseného psa na skúšky považujte za pripusteného, len prípadné nepripustenie psa na skúšky sa oznámi majiteľovi, držiteľovi.

2, Vodič je povinný byť poľovnícky ustrojený a mať poľovnú zbraň, farbiarsky remeň a preukaz o pôvode psa. Počas poľovačky musí mať reflexnú vestu.

3, Skúšobný poplatok je pre členov OPK Banská Bystrica 30€, pre členov mimo OPK Banská Bystrica 40€. Uhrádza sa buď vložením na účet OPK číslo: 2923836534/1100, variabilný symbol 201511, konštantný symbol 0558, alebo cez pokladňu OPK BB. Doklad o zaplatení musí byť priložený k prihláške.

4, Zo skúšok sú vylúčené psy, ktorých pôvod nie je možné dokázať preukazom o pôvode, choré, zranené, slepé, hluché a hárajúce sa suky.

5, Usporiadatelia neručia za škody spôsobené psom, ani za jeho stratu či úhyn.

 

Ing. Stanislav Moravčík

predseda kynologickej komisie OPK BB

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozície SD 2015 - PZ Selce.docx)Propozície SD 2015 - PZ Selce.docx[Propozície]13 kB