Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Predbežné skúšky farbiarov

OPK Banská Bystrica v spolupráci s OkO SPZ Banská Bystrica usporiada predbežné skúšky farbiarov dňa 29. októbra 2016 (sobota).

Miesto konania: Poľovný revír Šponga
Zraz účastníkov: Dňa 29. októbra 2016 o 07:30 hod., strelnica OkO SPZ v Priechode.

Organizačný výbor:
Riaditeľ skúšok: Ing. Stanislav Moravčík
Predseda organizačného výboru: Róbert Fraňo
Členovia organizačného výboru: členovia kyn. komisie OPK a OkO
Pokladník: Anna Antalová
Rozhodcovia: deleguje ústredie SPK
Veterinárny dozor: zabezpečí organizátor skúšok

Skúšobné disciplíny: Podľa skúšobného poriadku pre skúšky farbiarov sa skúšajú tieto disciplíny:

1, Vodenie psa – na remeni;- voľne

2, Odloženie psa – na remeni;- voľne

3, Práca na umelej stope

4, Dohľadávanie zveri – hlásič;- oznamovač;- hlasitý oznamovač

5, Správanie sa pri zastrelenej zveri

6, Chuť do práce

Prihlášky: OPK BB prijíma prihlášky v termíne do 30. septembra 2016 na adrese:

Obvodná poľovnícka komora, Tr. SNP 14, 974 01 Banská Bystrica.

Veterinárne pokyny: Vodič psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz, v ktorom bude potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a infekčnej hepatitíde, nie staršie ako jeden rok a nie menej ako jeden mesiac pred konaním skúšok.

Vo veterinárnom osvedčení, nie staršom ako 5 dní pred skúškami,veterinárny lekár osvedčí, že pes nepochádza z ohniska besnoty,len pre vodičov mimo okresu Banská Bystrica.Všeobecné pokyny:

1, Na skúškach sa môžu zúčastniť všetky psy a suky plemien farbiarov, slovenské kopovy, jazvečíkovité a štajerské duriče, ktoré v deň skúšok dosiahli vek najmenej 12 mesiacov.

Okresná organizácia vodičovi oznámi len prípadné nepripustenie na skúšky.

2, Vodič je povinný byť poľovnícky ustrojený a mať poľovnú zbraň, farbiarsky remeň a preukaz o pôvode psa.

3, Skúšobný poplatok je pre členov OPK Banská Bystrica 30€, pre členov mimo OPK Banská Bystrica 40€. Uhrádza sa buď vložením na účet OPK číslo: 2923836534/1100, variabilný symbol 201410, konštantný symbol 0558, alebo cez pokladňu OPK BB.
Doklad o zaplatení musí byť priložený k prihláške.

4, Zo skúšok sú vylúčené psy, ktorých pôvod nie je možné dokázať preukazom o pôvode, choré, zranené, slepé, hluché a hárajúce sa suky.

5, Usporiadatelia neručia za škody spôsobené psom, ani za jeho stratu či úhyn.

Ing. Stanislav Moravčík v. r.
predseda kynologickej komisie OPK BB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/