Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK Banská Bystrica v spolupráci s OkO SPZ Banská Bystrica usporiada predbežné skúšky farbiarov dňa 29. októbra 2016 (sobota).

Miesto konania: Poľovný revír Šponga
Zraz účastníkov: Dňa 29. októbra 2016 o 07:30 hod., strelnica OkO SPZ v Priechode.

Organizačný výbor:
Riaditeľ skúšok: Ing. Stanislav Moravčík
Predseda organizačného výboru: Róbert Fraňo
Členovia organizačného výboru: členovia kyn. komisie OPK a OkO
Pokladník: Anna Antalová
Rozhodcovia: deleguje ústredie SPK
Veterinárny dozor: zabezpečí organizátor skúšok

Skúšobné disciplíny: Podľa skúšobného poriadku pre skúšky farbiarov sa skúšajú tieto disciplíny:

1, Vodenie psa – na remeni;- voľne

2, Odloženie psa – na remeni;- voľne

3, Práca na umelej stope

4, Dohľadávanie zveri – hlásič;- oznamovač;- hlasitý oznamovač

5, Správanie sa pri zastrelenej zveri

6, Chuť do práce

Prihlášky: OPK BB prijíma prihlášky v termíne do 30. septembra 2016 na adrese:

Obvodná poľovnícka komora, Tr. SNP 14, 974 01 Banská Bystrica.

Veterinárne pokyny: Vodič psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz, v ktorom bude potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a infekčnej hepatitíde, nie staršie ako jeden rok a nie menej ako jeden mesiac pred konaním skúšok.

Vo veterinárnom osvedčení, nie staršom ako 5 dní pred skúškami,veterinárny lekár osvedčí, že pes nepochádza z ohniska besnoty,len pre vodičov mimo okresu Banská Bystrica.Všeobecné pokyny:

1, Na skúškach sa môžu zúčastniť všetky psy a suky plemien farbiarov, slovenské kopovy, jazvečíkovité a štajerské duriče, ktoré v deň skúšok dosiahli vek najmenej 12 mesiacov.

Okresná organizácia vodičovi oznámi len prípadné nepripustenie na skúšky.

2, Vodič je povinný byť poľovnícky ustrojený a mať poľovnú zbraň, farbiarsky remeň a preukaz o pôvode psa.

3, Skúšobný poplatok je pre členov OPK Banská Bystrica 30€, pre členov mimo OPK Banská Bystrica 40€. Uhrádza sa buď vložením na účet OPK číslo: 2923836534/1100, variabilný symbol 201410, konštantný symbol 0558, alebo cez pokladňu OPK BB.
Doklad o zaplatení musí byť priložený k prihláške.

4, Zo skúšok sú vylúčené psy, ktorých pôvod nie je možné dokázať preukazom o pôvode, choré, zranené, slepé, hluché a hárajúce sa suky.

5, Usporiadatelia neručia za škody spôsobené psom, ani za jeho stratu či úhyn.

Ing. Stanislav Moravčík v. r.
predseda kynologickej komisie OPK BB