Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

Na zasadnutí snemu SPK 10.11.2012 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 3/2012 v záujme zabezpečenia vykonateľnosti disciplinárnych orgánov SPK zmenené a doplnené Stanovy SPK takto:

1) do § 6 ods. 8 písm. c) /zánik členstva fyzickej osoby v SPK/ - sa za text „nezaplatením členského alebo účelového príspevku v stanovenej lehote“ dopĺňa text v znení: 
„alebo nezaplatením peňažitej pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím disciplinárneho orgánu SPK, alebo neodovzdaním trofeje odňatej právoplatným rozhodnutím disciplinárneho orgánu SPK alebo trov konania, na úhradu ktorých ho zaviazal disciplinárny orgán SPK.“
 
2) Do § 25 (prechodné ustanovenia) sa dopĺňa ods. 3 v znení:
„3. Členom SPK, ktorí v lehote stanovenej v § 19 os. 4 Disciplinárneho poriadku SPK do 10.11.2012 neuhradili uloženú pokutu, trovy konania alebo neodovzdali odňatú trofej, sa zmeškanie lehoty odpúšťa. Títo členovia sú povinní uhradiť uloženú pokutu, trovy konania alebo odovzdať odňatú trofej do 15 dní od doručenia písomnej výzvy OPK na splnenie tejto povinnosti.“
 
3) V § 26 (účinnosť) sa doterajší text označí ako ods. 1. Do § 26 sa doplní ods. 2 v znení:
„2. Druhá časť § 6 ods. 8 písm. c) počnúc slovami „alebo nezaplatením“ ako i § 25 ods. 3 nadobúdajú účinnosť 11.11.2012.
 
Z dôvodu prehľadnosti uverejňujeme i úplné znenie Stanov SPK, v ktorých sú zapracované
zmeny Stanov SPK schválené snemom SPK 10.11.2012.

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_snem_10112012_upr12112012_uplne_znenie.doc)Stanovy SPK_sne~.doc[úplné znenie Stanov SPK k 12.11.2012]155 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.