Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Zápisnica z V. snemu SPK

ZÁPISNICA  z V. snemu Slovenskej poľovníckej komory, konaného 30.04.2016 vo Zvolene

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, účasť 94,03%, predsedníčka DR SPK, predseda DK SPK
Hostia: J.Dóczy, MPaRV SR; Marián Tatarko, Stará Ľubovňa; PaR M.Rajská, T.Benčič
Ospravedlnený: -
Neospravedlnení: delegáti z OPK B.Bystrica, Dolný Kubín, Trnava, Stará Ľubovňa

PROGRAM

 1. Otvorenie snemu  -  T. Lebocký
 2. Návrh a schválenie programu   -  T. Lebocký
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  - T. Lebocký
 4. Správa o činnosti prezídia SPK a odpočet plnenia úloh z ostatného snemu SPK  - T. Lebocký
 5. Zhodnotenie plnenia a schválenie plnenia rozpočtu za rok 2015  -  A.Figúra
 6. Správa Dozornej rady SPK o činnosti a hospodárení SPK za rok 2015  -  D., Vančurová
  Stanovisko Dozornej rady SPK k zhodnoteniu plnenia rozpočtu SPK za rok 2015
 7. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2016    A. Figúra
 8. Správa Disciplinárnej komisie SPK    M.Truban
 9. Návrh a schválenie zmeny Stanov SPK    J. Procházka
 10. CVPP2016    S.Supeková-Chovanová
 11. Aktuálny stav na úseku poľovníckej legislatívy    J. Procházka
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ZapisnicaSnemSPK30042016.pdf)ZapisnicaSnemSPK30042016.pdf[zápisnica]5591 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/