Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

foto1.pngZbieranie odpadu v revíri sa už stalo tradičnou časťou činností PZ Závod. Každoročne a to spravidla na jar a na jeseň členovia PZ vyzbierajú niekoľko skládok nelegálneho odpadu v revíri a tak napravujú nezodpovedené konanie spoluobčanov. 

V tomto roku sa rozhodli organizovať zber odpadu s väčším výchovným efektom a preto v spolupráci s obecným úradom oslovili všetkých občanov, členov urbáru aj žiakov ZŠ o spoluprácu pri zbere odpadu v jednotlivých lokalitách /revír, obecný park, urbárne lesy. Spoločne to nazvali Veľké jarné upratovanie. A spoločne vyzbierali 3100 kg komunálneho odpadu.

zber odpadu 2.4.2022Projekt „Čistý revír = čistá príroda“ Zberom odpadu v okolí našich obcí sa každoročne zaoberá Poľovnícke združenie Nové Sady v úzkej spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Devio Nové Sady. Vzhľadom na to, že Slovenská Poľovnícka komora vyhlásila projekt „Čistý revír = čistá príroda“, radi sme sa 2.4.2022 zapojili do čistenia okolia našich obcí od odpadu. Môžeme prehlásiť, že množstvo odpadu z roka na rok klesá, ale napriek tomu sa stále nájdu občania, ktorí si mýlia prírodu so smetiskom. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným za ochotu, zároveň PD Devio Nové Sady za zapožičanie techniky na prevoz až takmer 2500 kg odpadu a chceli by sme apelovať na občanov, aby sa v budúcnosti zúčastnili vo väčšom počte na skrášlení okolia našich obcí. 

2 1Občianske združenie Čierny Váh zorganizovalo v jarnom aj jesennom období v rámci projektu Čistý revír = čistá príroda zber odpadu na Čiernom Váhu a v jeho okolí. Do zberu sa zapojili členovia obžianskeho združenia, ako aj návštevníci Čierneho Váhu. Členovia OOZ vykonávali zber v okolí dolnej prečerpávacej nádrže a okolia rieky Čierny Váh. Návštevníci mali možnosť využiť čas strávený na Čiernom Váhu zberom odpadu do pripravených vriec a tým pomôcť okolitej prírode. Nazbieraný odpad tvorili rôzne predovšetkým plastové predmety,ktoré nezodpovední turisti vyhodili alebo ich doplavila voda. Spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať v jarnom období približne 500 kg odpadu a v jesennom období 700 kg rôzneho odpadu (spolu za rok 2022 - 1200 kg odpadu), za čo chcem všetkým účastníkom veľmi pekne poďakovať. Akcie sa zúčastnilo 10 ľudí v jarnom a 10 ľudí v jesennom období, ktorí boli o akcii informovaní prostredníctvom plagátu "Čistý revír=čistá príroda". 

20200609 143056Na základe výzvy čistý revír = čistá príroda a tradície združenia Hôrka Rohožník organizovania 2x ročne zberu odpadu v revíri, vykonalo 8 členov 24.4. od 7,30 hod. do 11,30 hod. zber nelegálneho odpadu v lokalitách Králov vršok, Bosorské, Orechy a kanálu Niva od komunálneho odpadu, pneumatík a stavebných plastov. Vyzbierať tento odpad bolo o to dôležitejšie, že sa nachádzal v blízkosti vodných zdrojov a tak mohol kontaminovať vodu pre zver. Fotografie a informácia boola zverejnená v obecných médiách.

20220423_091920.jpgPZ Malačan Malacky organizuje každý rok niekoľko brigád zameraných na odstránenie nelegálneho odpadu vo svojom poľovnom revíri. 223.4.2022 sa na výzvu výboru PZ stretlo jeho 18 členov, členovia neforálnej skupiny Malacký zberači a aj členovia OZ Zenit.sk na tradičnom jarnom zbere odpadu v lokalite Syslov borník, lesík za ulicou B. Nemcovej, cesta za Vinohrádkom. Spolu vyzbierali 5 vozíkov odpadu o hmotnosti cca 3,5 tony. 10 najaktívnejších zberačov dostalo účatsnícke tričko. 

317026215 579564703935607 609720890390719898 nV tomto čísle by som rád porozprával krátky, ale zato zaujímavý a veľmi poučný príbeh. Tento krát ale nebude len o zvieratách a rastlinách v lese, ale aj o ľuďoch.

My, poľovníci, sa v prírode nachádzame veľmi často a pri svojich pochôdzkach si veľmi pozorne všímame svoje okolie. Ostrým zrakom skúmame lúky, malé čistinky, úbočia, doliny, hrebene kopcov a samozrejme aj stopy zveri odtlačené v pôde, ktorú máme pod nohami alebo kmene stromov a kríkov vôkol nás. Je to ako čítať knihu. Každá stopa na chodníku, rozhádzané lístie v úbočí, či oškretá kôra stromu rozprávajú krátky príbeh. Tu si označil jeleň svoje teritórium počas ruje, tam prebehla črieda diviakov a rozorala kraj cesty hľadajúc potravu, inde sa zasa zišli muflóni, aby hodovali na mladých kmienkoch stromov a doplnili potrebnú vlákninu do svojich hladných žalúdkov. Nič nám neunikne a počas prechádzky horou si živo predstavujeme, čo sa tu udialo možno len pred niekoľkými hodinami. 

IMG 4769 zmensenaBrigáda, ktorá je každoročne zameraná na čistenie prírody od nelegálnych skládok odpadu v okolí obce Plavecký Štvrtok (okr. Malacky) sa konala v sobotu 09.04.2022. Pred poľovníckou chatou PZ SOKOL sa ráno stretlo 21 poľovníkov a priateľov poľovníctva. Rozdelili sa do skupín a presunuli do viacerých lokalít v revíri, kde sa nachádzal nelegálny odpad. Okrem skupiniek brigádnikov, ktorí mali zraz ráno pri poľovníckej chate PZ, bolo v dané dopoludnie možno vidieť v okolitej prírode obce aj dobrovoľníkov z radov obyvateľov obce Plavecký Štvrtok.

1Členovia a kandidáti PZ Hradisko Púchov v spolupráci s obecnou samosprávou sa zapojili do aktivít v rámci dňa zeme tak že dňa 23.apríla vyzbierali v prírode veľké množstvo odpadu. Do zberu sa zapojilo v revíri aj 57 dobrovoľníkov z priľahlých obcí. Medzi nimi boli aj deti , ktoré sú našou budúcnosťou a spoločne s s nimi sme prispeli k čistejšiemu životnému prostrediu v našej prírode. Súčasťou vydarenej akcie bolo aj vyhodnotenie pre najaktívnejších zberačov a posedenie pri guláši. Vyzbieralo sa vyše 2500 kg.odpadkov.Všetci sa týmto zaslúžili o čistejšiu prírodu pre budúce generácie. 

IMG 3465 zmensenaAkcia s názvom ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA je  medzi poľovníckymi združeniami, ale aj verejnosťou dobre známa. Nakoľko ide o veľmi peknú a prospešnú myšlienku rozhodli sme sa sme túto akciu zorganizovať aj my v poľovníckom združení LUNA.

Keďže naším cieľom bolo vyzbierať čo najviac odpadu a čo najviac očistiť náš revír od vecí, ktoré do neho nepatria, sme vytvorili pozvánku pre členov nášho poľovníckeho združenia a dobrovoľníkov, ktorým záleží na prírode.

Cistenie chotara 2022 3Pred zberom odpadu sme vyvesili oznam na tabuli PZ Suchohrad pri autobusovej zastávke (viď.príloha). Akcia sa uskutočnila v nedeľu, dňa 19.03.2022 v revíre Suchohrad v spolupráci s Obecným úradom Suchohrad a Bufetom na ihrisku. Začalo sa o 9.00 hod, stretnutím na poľovníkov na poľovníckej chate v Suchohrade a ďalších občanov na futbalovom ihrisku. Účastníci sa rozdelili do skupín a porozchádzali sa po okolí. Poľovníci čistili lesy a lesné cesty vzdialenejšie od obce, brigádnici z ihriska zbierali odpad v častiach revíru priľahlého k obci. Ako vždy obecný úrad zabezpečil vrecia na odpad a pracovníka, ktorý otvoril zberný dvor a tým nám sprístupnil kontajnery na odpad. Brigády sa zúčastnilo 43 ľud osôb. Vyviezlo sa cca 150 kg plastov, asi 50 kg skla (rozbité okná...), 100 kg komunálneho odpadu a asi 250 kg veľkoobjemového odpadu: skrine, sedačka, iný nábytok a pod.. Brigáda sa skončila približne o 13.00 hod. spoločným posedením na ihrisku, kde sa podávalo občerstvenie.

20220604 094051 zmensenaNáš spolok PS KRUHY spolu s obecným úradom Trnava pri Laborci aj tento rok zorganizovala dňa 4.6.2022 spoločnú akciu "Čistý revír-čistá príroda" za účelom dočistenia ďalších lokalít nášho revíru ako aj kosenia miestneho potoka. Akcie sa zúčastnilo 32 milovníkov prírody. Vyzbierali sme cca 1500 kg odpadov (plasty, kov, stav. suť...) a vykosili cca 400 m potoka. Veľká vďaka našimm poľovníkom, starostovi p. Adamovi ako aj všetkým priateľom prírody za účasť a vykonanú prácu. Po ukončení prác bol našim spolkom navarený chutný poľovnícky guľáš samozrejme z mäska z nášho revíru.

6Tak ako minulý rok, aj tohto roku sa členovia PZ Bánov Počúvadlo zapojili do akcie s názvom Čistý revír = čistá príroda, ktorú vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali. Informácie o konaní akcie boli členskej základni predložené formou zaslania letáčiku na emailové adresy a uverejnením na oficiálnej webovej stránke PZ Bánov.

IMG 11351Aj tento rok sa naše poľovnícke združenie Čierny Váh v Liptovskej Tepličke zapojilo do výzvy Slovenskej poľovníckej komory ČISTÁ PRÍRODA=ČISTÝ REVÍR. Poľovníkom sa podarilo vyzbierať 300 kilogramov rôzneho odpadu. Poľovníci však môžu s potešením konštatovať, že povedomie o potrebe ochrany prírody je z roka na rok väčšie, nakoľko sa tento rok v okolí našej obce nachádzalo menej odpadu, ako po minulé roky.

image002 zmensenaČISTÁ PRÍRODA = ČISTÝ REVÍR je pre poľovníkov a niektorých ľúdí žijúcich v obciach v pôsobnosti Poľovníckeho združenia „HUBERT“ Veľká Ves  nielen frázou.

IV. ročník pod gesciou Slovenskej poľovníckej komory a televíznej relácie RTVS „HALALI“ bol opäť úspešný. Hneď ako nám to počasie dovolilo sme sa  stretli 10. apríla pred obecným úradom vo Veľkej Vsi aj s našimi ratolesťami, ktoré sa po predošlých rokoch doslova na zber odpadu tešili. Tento rok sme sa predbiehali s výberom lokalít, nakoniec sme sa rozdelili do skupín v lokalitách Uderiná, Točnica, Močiar a Veľká Ves. Deti s úsmevom tipovali, koľko porcelánových toaliet, vyhodenej obuvi a pneumatík nájdeme tento rok v lese.

Zvoz odpadu zmensenaAkcia sa konala v sobotu, 28.05.2022 so začiatkom o 9:00 hod. Účastníci zberu sa stretli pred Kultúrno-spoločenským centrom obce, kde dostali informácie o akcii. Predseda poľovníkov poskytol ucelenú informáciu o tom,  prečo sa takéto podujatie organizuje a aký je jeho účel. Následne hospodár, ktorý bol poverený organizačným riadením celého podujatia vysvetlil prítomným ako bude prebiehať celý zber, čo sa týka organizačného zabezpečenia a zvozu vyzbieraného odpadu. Rozdelil prítomných do 6 skupín. V každej skupine bol stanovený vedúci skupiny, ktorý určoval, ktorá konkrétna časť revíru sa má vyčistiť a kde sa bude odpad hromadiť. Po skončení akcie sa zrealizoval zvoz vyzbieraného odpadu do zberného dvora obce. K spolupráci bola vyzvaná ZŠ Čaka, Obec Čaka a občianske združenie Pažiť.

IMG 9718Slovenská poľovnícka komora spolu s reláciou Halali spustili už 4 ročník akcie Čistý revír = čistá príroda a PZ Richtárovo Valaská nemohlo veru chýbať. 30 členov a kandidátov využilo pekné počasie a v sobotu 28.5.2022 sa spoločne vybrali na brigádu. Vrámci tejto celoslovenskej akcie sa podarilo vyzbierať už viac ako 580 ton odpadu. 

Lokality, ktoré sa tento rok čistili boli "Cirkevná" - Horná Lehota, okolie cesty E66  Brezno-Valaská-Podbrezová, okolie cesty Piesok-Bystrá. Lokality sme nevybrali náhodne. Tam, kde si jeden z nás už nevie poradiť a odpad z lesa odviesť sám, pomôžeme si navzájom. Zbieranie odpadu sa miestami podobalo na archeologickú činnosť. Odpad bol v lese pod listami, v machu, pod stromami alebo kríkmi. Sklo, plastový odpad, pneumatiky ale aj bicykel či železný odpad sa našiel a zozbieral na troch čistených lokalitách. Spolu sa vyzbieralo 35 vriec odpadu, 4 pneumatiky a bicykel. Pri ceste E66 sme dokonca našli vysypaných asi 10 kg granúl pre psa. Toto nie je potrava, ktorá patrí do lesa a je smutné, že si niekto okolie cesty vyhodnotil ako vhodné miesto pre takýto odpad. Popri čistení sme spravili údržbu tzv. pachového ohradníka, ktorý bráni prechodu zveri z lesa na cestu E66 v lokalite Valaská - Brezno. Pach z nádob umiestnených popri ceste E66 účinne odrádza zver a tá nevybieha v takom počte na cestu. Ochrana zveri ale aj majetku a životov ľudí určite stojí za trochu „smradu“. Stále sa nájdu ľudia, ktorí radšej ako na zberný dvor, odnesú odpad do lesa alebo vyhodia niekde popri ceste. Odpad do lesa proste nepatrí a škodí všetkým živočíchom a rastlinám, ktoré tu žijú. Ďakujeme všetkým zúčastnením a každý rok dúfame, že bude toho odpadu menej.

Casta 14.52022 Cast vyzbieraneho odpaduAkciu Čistý revír = čistá príroda v poľovnom revíri Častovská dolina zorganizoval z poverenia výboru PZ Podzámok Ing. Dušan Cíferský (poľovný hospodár) a Ing. Tomáš Sandtner (člen dozornej rady PZ) dňa 14.5.2022. Akcia bola propagovaná v miestnom rozhlase, mailom na členov PZ a vytlačeným plagátom na troch miestach vstupu do lesa a v okolí bydliska členov PZ. Na akcii sa zúčastnilo 32 ľudí a vyzbieralo sa 527 kg odpadu. 

IMG 20220518 WA0008Dňa 9.4.2022 zorganizovalo PZ Manivier Radošovce-Paderovce v súčinnosti s obecným úradom Radošovce, ktoré sa nachádza v Trnavskom okrese akciu Čistý revír = čistá príroda. Cieľom akcie bol zber odpadu v intraviláne a extraviláne oboch obcí na príjazdových, poľných cestách a v okolí potokov. Za 4 hodiny sme dokopy vyzbierali odhadom 1000kg odpadu. Akcie sa zúčastnilo 12 členov PZ a 1 kandidát. Po dobre vykonanej práci bolo prichystané občerstvenie. Veľké ďakujem patrí všetkým účastníkom tejto akcie.

received 1053618888559112V sobotu 2.4.2022 sa aj členovia nášho PZ Ivanovce v spolupráci s Obecným úradom Štvrtok zapojili do projektu Čistý revír = čistá príroda. V okolí obce Štvrtok sa nám podarilo vyzbierať asi tonu odpadkov. Akcie sa zúčastnilo 19 členov PZ. 

DSC 0054 zmensena

Dňa 30.4.2022 usporiadalo naše združenie PZ „ Bezovec „  v spolupráci s obcou Stará Lehota (okr. Nové Mesto nad Váhom), spoločnú brigádu na zber odpadu vo svojom revíry. O tejto akcii (čas/ miesto stretnutia)  sa obyvatelia obcií Nová / Stará Lehota mohli dozvedieť z plagátov, ktoré sme vyvesili na  oznamovacích tabuliach združenia, a aj na internetovej stránke obce Stará Lehota. Na základe tejto informácie, sa na zbere odpadu nezúčastnili iba členovia združenia PZ Bezovec , ale ruku k dielu priložili aj ich rodinní príslušníci. Avšak  akcie sa zúčastnili aj samotní obyvatelia obcí Nová / Stará Lehota. Spolu sa na zbere zúčastnilo približne 30 ľudí.  Zber odpadu prebiehal v katastri obce Stará Lehota a počas tejto peknej akcie sa vyzbieralo približne 2 tony odpadu. Čistilo sa hlavne okolie popri cestnej komunikácií , kde bohužiaľ toho odpadu je stále dosť.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým zúčastneným brigády a tak isto aj obci Stará Lehota , ktorá zabezpečila veľkokapacitný kontajner na vyzbieraný odpad.

Ďalšiu podobnú akciu zberu odpadu by sme chceli realizovať v katastri obce Nová Lehota a veríme, že obec nám takisto vyjde v ústrety s kontajnerom .

DSC 0054 zmensenaDňa 14.5.2022 uskutočnilo SPZ ZO PZ Badín akciu Čistý revír = čistá príroda. Zúčastnilo sa ho 39 ľudí, z toho členov PZ 22 a 17 nečlenov. Zúčastnili sa aj dvaja členovia Zásahového tímu medveďa hnedého-juh, ktorých sme pozvali nakoľko v blízkosti obce Badín došlo k viacerým stretom občanov s medveďom. Vyzbierali sme cca 800 kg odpadu. Akciu sme ukončili posedením s občerstvením a chutným divinovým gulášom.

20220326 123546 zmensenaV rámci Nemšovej pôsobia dve poľovnícke združenia – Poľovnícke združenie Nemšová a Poľovnícke združenie Háj Kľúčové. Keďže okrem lovu zveri je jednou z povinností  poľovníka aj starostlivosť o zver a čistú prírodu, v jarných mesiacoch marec , apríl  sa zapojili do projektu „Čistý revír – Čistá príroda“.  Tento projekt vyhlásila Slovenská poľovnícka komora a televízna relácia HALALI.   

Poľovnícke združenie Háj Kľúčové sa taktiež už druhýkrát zapojilo do tohto dobrovoľníckeho projektu. Zberali sme  v častiach Ľuborča, Ľuborčianska dolina, Trenčianska Závada, Kľúčové, Skalka nad Váhom a Zamarovce. V týchto lokalitách sa vyzberalo cca 2000 kg odpadkov. Je až neuveriteľné,  čo všetko dokážu ľudia vyhodiť do prírody aj napriek tomu, že v obciach sú zriadené zberné dvory. Vyzberaný odpad obsahoval naozaj celú škálu materiálov „ ČLOVEKA ROZUMNÉHO“, pneumatiky, sklo, WC, fólie, plasty,  káble, oblečenie, plechovky, bandasky, plastové fľaše, železo, stavebný odpad.

čistý revír 3Dňa 23.4.2022 PZ Likava-Choč uskutočnila eko-podujatie "Čistý revír = čistá príroda" a zapojili sa tak do IV. ročníka výzvy SPK. Akcii predchádzala pozvánka na účasť cez sociálne siete, na plagátoch a vyhlásením v obecných rozhlasoch. V uvedený deň sa od 9,00 v k.ú. obcí Likava, Valaská Dubová, Martinček a Lisková za účasti 68 dobrovoľníkov z radov poľovníkov, ale aj obyvateľov obcí očista nášho revíru od neželaného odpadu. Počas dňa bolo v extraviláne vyzbieraných 1200 kg odpadu rôzneho druhu., ktorý bol prevezený na zberné dvory obecných úradov. Akcia za čistú prírodu sa stretla s pozitívnym ohlasom u obyvateľov dotknutých obcí. V akciách podobného charakteru  mienime pokračovať aj naďalej. Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie.

20220422 171441 zmensenaPoľovnícke združenie Očová – Háj pravidelne s už 10 ročnou tradíciou organizuje brigády za účelom zberu odpadu a čistenia nášho poľovného revíru. Aj tohto roku sme sa zapojili do projektu  „Čistý revír = čistá príroda“, keď v spolupráci so samosprávou obce Očová v rámci akcie „Deň Zeme“ sme zorganizovali dňa 22. apríla 2022 brigádu, na ktorej 18 členov nášho PZ vyzbieralo 3,0 t odpadu. 

IMG 20220515 115137 715Akciu organizovalo PZ Vikartovce dňa 15.5.2022 o 10,00 hod. stretnutím a rozdelením lokalít kde pôjdeme zbierať odpad. Akcie sa zúčastnilo 21 členov PZ plus 5 čakatelia a ďalších 13 ľudí z obce. Nazbierali sme jednu veľkú kopu odpadu rôzneho druhu. Bolo to asi 13 prívesných vozíkov. Odpad sa následne zlikviduje v spolupráci so starostom obce. Odhadom je to jeden kontajner odpadu.

IMG 5765 zmensenaDňa 19.3. 2022 organizovalo naše PZ Alekšince za spolupráci s obcou Alekšince zber odpadu z revíru v katastri obce Alekšince. Na akcii sa zúčastnilo 16 členov PZ a ich rodinný príslušníci. Z revíru sa podarilo vyzbierať 1,2 t odpadu, ktorý bol vytriedený na zbernom dvore. Opäť sme sa mohli presvedčiť, že každá takáto akcia má veľký význam a opodstatnenie.Určite možno konštatovať, že sme zaznamenali o čo si menší objem vyzbieraného odpadu s porovnaním s predchádzajúcimi ročníkmi. Ďalším pozitívom bola účasť mladšej generácie, našich nasledovníkov ktorí sa na túto akciu veľmi tešili a výraznou mierou pomohli k jej priebehu. Za čo im samozrejme patrí veľká vďaka tak isto ako každému zúčastnenému na tejto akcii. Po skončení akcie bolo priateľské posedenie na chate PZ .

Lesu a lovu zdar !

Poľovníctvo má zmysel.

IMG 2883V tomto roku sme akciu Čistý revír = čistá príroda v našom revíri naplánovali na 26.3.2022 pričom nám doprialo krásne jarné počasie. Akcie sa zúčastnilo 8 členov PZ Nimród a ďalší rodinní príslušníci. Od neskutočne rôznorodého odpadu sa nám podarilo vyčistiť asi polovicu nášho revíru. Rozdelení sme boli do viacerých menších skupiniek, aby sa nám podarilo pokryť čo najväčšie územie nášho revíru. Ako môžete vidieť na priložených fotografiách, podarilo sa nám vyzbierať naozaj značné množstvo odpadu, cca 2000 kilogramov.

IMG 20220402 093125 342Dňa 2.4.2022 PZ Horná Potôň spolu s obcou Horná Potôň orgainzovali jarné upratovanie v revíri. Brigády sa zúčastnilo 16 členov PZ, cca 15 ľudí z obce a členovia DHZ Horná Potôň. Od 9:00 do 12:00 hod. sme pozbierali 5,5 tony miešaného odpadu. Na záver brigády sme zúčastneným poďakovali gulášom z diviny!

IMG 1Akcia sa uskutočnila 27.3.2022 v čase od 8-14:00 hod. Na akcii sa zúčastnilo 17 členov Jarovskej poľovníckej spoločnosti vrátane priateľov prírody a malí školáci. Počas čistenia revíru v časti Jarovská Bažantnica sa vyzbieralo 16 m3 odpadu (plechy, drevené rámy okien, plasty, pneumatiky, hygienické plienky...). Akci sa uskutočnila v spolupráci s Jarovskou samosprávou v zastúpení starostom JUDr. Mgr. Jozefom Urbanom s vyhlásením akcie v miestnom rozhlase.

WhatsApp Image 2022 04 30 at 19.49.50 2Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce v spolupráci s obcou Turany nad Ondavou, Miňovce, Mrázovce, Tokajík a Vyšný Hrabovec usporiadalo dňa 30.4.2022 akciu Čistý revír = čistá príroda, ktorej cieľom bolo zber odpadu v extraviláne i intraviláne obcí, na príjazdových, poľných cestách a v doline. Celkovo na tejto akcii sa zúčastnilo 82 ľudí. Členovia PZ Dubinka, obyvatelia spomínaných obci, učitelia a žiaci Cirkevnej základnej školy Sv. Petra a Pavla v Stropkove a členovia KST- Slávia Stropkov. Zároveň sa chcem poďakovať starostom z obcí Turany nad Ondavou, Miňovce a Mrázovce, ktorí materiálne podporili túto súper akciu. Prvotný odhad hmotnosti odpadu bolo 3 tony, ale po odvezení na zberný dvor a následnom zvážení je výsledná hmotnosť vyzbieraného odpadu 6,1 t. (komunály odpad, pneumatiky, pet fľaše, televízory, sklo, chladničky, mrazničky a sporáky, atď.) Po skončení upratovania bol pripravený chutný poľovnícky guľáš a klobásky na opekanie. Pre dospelých na občerstvenie bol pripravený aj pohárik dobrej slivovičky a pre deti odznak a farbičky s logom akcie čistý revír= čista príroda. Verím že o rok nás bude ešte viac.

DSCN0831Brigádu ku Dňu Zeme spoločne zorganizovalo PZ Podskala Príbelce s obcou Príbelce. Celkovo sa akcie zúčastnilo 67 osôb. Vyzbieral sa odpad z piatich lokalít. Hmotnosť vyzbieraného odpadu, ktorú odniesla spoločnosť Marius Pedersen a.s. na skládku odpadov bola 3,520 ton. Krásne sobotné dopoludnie dňa 30.4.2022 uzavrel chutný poľovnícky guľáš, ktorý chutil mladším aj starším ročníkom. Krásnou akciou sme si pripomenuli sviatok zeme, ale spoločnými silami sme niečo v prospech životného prostredia urobili.

20220423 124009 zmensenaStretávka poľovníkov a občanov pred obecným úradom, následné rozdelenie jednotlivých lokalít azbieranie odpadkov v okolí obce poľovného revíru. Umiestnenie odpadkov na obecnom úrade a následné ukončenie akcie poľovníckym guľášom a občerstvením. Zozbierali sme 1,5 tony odpadu.

IMG 20220425 WA0003PZ TORYSA MEDZIBROD sa zapojilo do projektu ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA a členovia zbierali odpad vyhodený v prírode.

V rámci projektu Ing. Vladimír Haviar zapojil aj deti z krúžku zo Základnej školy v Medzibrode (ročník 1 - 4). Vyzbieralo sa cca 300 kg.

IMG 20220430 214054Brigáda sa uskutočnila 30.4.2022 od 8,00 - 13,00 hod. v extravilánoch obcí Zbudská Belá, Volica, Valentovce a Výrava. Brigády sa zúčastnilo 25 členov z radov PZ Javírska spolu s deťmi. Na brigáde sa vyzbieralo 140 vriec odpadu o celkovej hmotnosti 360 kg.

IMG_20220430_081340_zmensena.jpgDňa 30.4.2022 zorganizovalo PZ Domaška brigádu za účelom očistenia našej prírody pod názvom Čistý revír = čistá príroda. Brigáda sa konala v oblasti troch dedín a to Źdaňa, Skaroš a Trstené pri Hornáde. Na tejto akcii sa zúčastnili všetci členovia nášho združenia, ako aj ďalší občania a milovníci prírody. Šesťdesiat člennej skupine ľudí sa tak podarilo vyzbierať takmer 5 ton odpadu. Všetkým zúčastneným patrí za tento čin veľké poďakovanie a veríme, že v budúcnosti bude odpadu v našej prírode menej. Po dobre odvedenej práci sme všetkých pohostili chutným guľášom.

1651662005190Dňa 24.4.2022 od 8,30 poľovnícka organizácia LaPSuS Veľké Kapušany v súčinnosti s mestom Veľké Kapušany zorganizovali zber odpadu. Mesto V. Kapušany na čele s pánom primátorom vo veľkej miere prispelo so zamestnancami a dobrovoľníkmi, aj s pánom priátorom Mgr. Petrom Petrikánom. Na danej aktivite sa zúčastnilo 23 osôv či už občania mesta alebo členovia PO LaPSuS. Zber odpadu sa vykonal v revíri a v lese na V. Kapušanoch. Na akcii sa vyzbieralo 890 kg odpadu. Vďaka vašej reklamnej kampani čistý revír = čistá príroda a z dôvodu mesiaca apríl ako mesiac lesa sa nám podarilo túto akciu uskutočniť, az čo vám patrí nesmierne ďakujeme. Sme radi, že aj malé poľovnícke združenie sa mohlo zapojiť do takého projektu a vyzbieralo plnú traktorovú vlečku odpadu.

279651784 5203629036363094 4118874059148656941 nPZ Spišské Vlachy organizovalo dňa 1.5.2022 akciu v rámci projektu čistý revír = čistá príroda. Zúčastnilo sa jej približne 35 ľudí, ktorí vyzbierali skoro 2,5 ton odpadu.

279072686_375576414591046_8497674859391457088_n.jpgPZ Drina Juskova Voľa zorganizovali akciu Čistý revír = čistá príroda dňa 23.4.2022. 15 ľudí vyzbieralo 61 vriec odpadu s hmotnosťou pibližne 1000-1200 kg.

PZ Plieska HT 4 zmensenaPZ Plieška Hontianske Tesáre usporiadalo aktivitu na základe výzvy ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA 2022. Akciu sme uskutočnili 23.4.2022, zúčastnilo sa jej 25 dobrovoľníkov - poľovníkov a priateľov prírody, spolu sme vyzbierali 2 vlečky odpadkov.

279436242 5475302102500937 285807972030925186 nAj v našom Poľovníckom združení Stavlinec Matiaška, ktoré spadá pod OkO Vranov Nad Topľou spoluprácis  obecným úradom Matiaška sme zorganizovali brigádu pod názvom Čistý revír = Čistá príroda. Akcia sa uskutočnila 30.4.2022 so zrázom pred obecnym úradom o 9hodine na vyčistení rôzneho druhu odpadu sa na tejto akcii zúčastnilo 26 ľudí a 9 deti ktorým predseda PZ vysvetlili prečo sa taká akcia koná a prečo aj v tomto mesiaci apríl ktorý je nazývaný aj mesiacom ,,Lesa". Po rozdelení sa do určitých skupiniek sme sa vybrali vyzbierať odpad vôkol lesných ale aj hlavných ciest no hlavne sme sa zamerali na zbieraní okolo malým potokov a lesných studničiek. Celkovo sme nazbierali 8 ton odpadu, ktorý sme na úplnom konci vytriedili. Veľké množstvo sme dali do veľkokapacitného kontajnera keďže išlo o umývadlá záchody a iný odpad.

eb2629c9 1d4a 442a bf3d 65c7e8a93873 1Dňa 30.4.2022 sa Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava opäť zapojila do akcie Čistý revír = čistá príroda. V spolupráci s Urbárskou spoločnosťou Kluknava a obcou Kluknava sa brigády zúčastnili členovia našej Poľovníckej spoločnosti s rodinnými príslušníkmi a priateľmi poľovníctva. Z okolia štátnej cesty Margecany - Krompachy, prechádzajúcej revírom, bolo vyzbieraných 1540 kg odpadu, ktorý bol po separovaní odvezený na zberný dvor obce Kluknava.

20220423 140350 zmensenaPoľovnícke združenie Habrovec Zvolen Môťová v spolupráci s ObO Slovenského rybárskeho zväzu vo Zvolene, OZ Občania Sekier-Môťová, Dobrovoľný hasičský zbor mesta Zvolen, OZ Očami prírody a Mestom Zvolen zorganizovali akciu Čistý revír = čistá príroda. Celkovo sme vyzbierali 2,14 tony, z toho 1,66 t zmiešaný komunálny odpad a 0,48 t triedený odpad - plast a sklo (40 vriec plast a 6 vriec sklo). Na akcii sa zúčastnilo 180 ľudí.

IMG 2986 zmensenaAkciu Čistý revír = čistá príroda organizovala PO Pancier Mojtín, Lošecké Podhradie dňa 26.3.2022. Stretli sme sa v sobotu 26.3.2022 o 8,00 hod. pred obecným úradom v Košeckom Podhradí, prítomných bolo 57 účastníkov. Poľovný hospodár vysvetlil účel, priebeh a organizáciu celej akcie. Účastníkov rozdelil do 7 skupín, ktoré sa vybrali do jednotlivých častí PR. Každý účastník dostal rukavice, vrecia na odpad a účastníci, ktorí sa pohybovali v okolí cestnej komunikácia aj reflexné vesty. Odpad sme zvážali na prívesných vozíkoch a traktorovej vlečke na zberný dvor obce, kde sa zozbieraný odpad vytriedil. Vyzbierali sme 3 700 kg odpadu. Po ukončení bolo účastníkov podané občerstvenie vo forme poľovníckeho guľášu a deťom sladká odmena.

2 1Tohto roku sme prvý zber odpadu v obci zorganizovali 26. Zúčastnilo sa na ňom 15 členov nášho PZ a 10 dobrovoľníkov z obce. Na akciu sme zabezpečili pre všetkých pitný režím, plastové vrecia a ochranné rukavice. Celkom sme za tri hodiny vyzbierali približne 1000 kg odpadu. 

Čistý_revír.jpgAkcia Čistý revír = Čistá príroda sa konala 23.4.2022 v poľovníckom revíri PZ ČUNTAVA v spolupráci s Mestskými lesmi Dobšiná.  Zišlo sa tu vyše 30 dobrých ľudí so zeleným srdcom. Na akcii sa zúčastnili nielen poľovníci, ale aj dobrovoľníci, ktorým sa chcem touto cestou poďakovať v mene nášho PZ ČUNTAVA - za pomoc lesu pri tejto super akcii čistenia revíru v okolí Dobšinskej prírody. Spoločne sa vyzbierala asi tona odpadu. Dúfam, že každým rokom bude odpadu v lese čoraz menej a povedomie o čistej prírode – čistom lese porastie. 
Lesu a lovu zdar! 

DSC_5118_zmensena.jpgPo dvojročnej prestávke PZ Lapáš usporiadalo už v poradí 7. ročník jarného čistenia chotára. Aj napriek nepriaznivej predpovede počasia sa na akcii zúčastnilo viac ako 30 dobrovoľníkov spolu s členmi združenia. Aj s ich pomocou sme z prírody odpratali dva veľkokapacitné kontajneri odpadu a prispeli tak k čistejšiemu prostrediu. Okrem klasického odpadu v podobe obalov od jedla a nápojov sme objavili aj zopár exkluzívnych kúskov v podobe televízora, pneumatík, či výstražného trojuholníka. Zaujímavým kúskom boli kožené topánky obrastené machom. Pre všetkých účastníkov bolo pripravené občrstvenie a aj divinový guľáš. 

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.