Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

stahovanie

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

XVIII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní

Podľa Plánu organizačného zabezpečenia XVIII. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní sa konala súťaž dňa 3. júna 2017 na strelnici Senica – Čáčov, ktorá je vo vlastníctve Okresnej organizácie SPZ v Senici.  Súťaž bola po materiálnej aj organizačnej stránke veľmi dobre pripravená. Ústredie SPZ zabezpečilo:

–  ceny pre víťazov -  3 ks pohárov
–  40 ks pevný terč diviaka na 100 metrov

Ostatný materiál a pomôcky pre súťaž si zabezpečila Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ  z vlastných prostriedkov.

Poplatky: Pre každého súťažiaceho bol určený poplatok  5,- eur. Poplatky sa použili na vyplatenie nájomného OO SPZ Senica za použitie strelnice na súťaž.

Pohostenie súťažiacich a hostí zabepečili organizátori súťaže a to z vlastných prostriedkov a bezplatne.  Po ukončení súťaže jej organizátori vykonanli poriadok na strelnici a v jej okolí.  

Funkcionári (rozhodcovia) súťaže: 
Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák,Csc. -   predseda komisie, 0908/242103,  Cyprichova 64, 831 54 Bratislava – hlavný  rozhodca
Ľubomír ZACH – podpredseda komisie,  M.R.Štefánika 79, 90841 Šaštín Stráže, tel. 421902637706
Ing. Peter ŠEDIVÝ  - tajomník komisie  
Roman MOZOLIČ -  člen komisie  
Ľubomír BLATNICKÝ – člen komisie

Priebeh súťaže:

1. Zasadnutie funkcionárov: Pred súťažou na zasadnutí jej funcionárov predseda komisie upesnil obsahovú náplň činnosti  každému funkcionárovi  súťaže. Osobitný dôraz položil na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel súťaže (povely na začatie a ukončenie strelieb, hlásenie závad, prehliadky zbraní po ukončení súťaže,  bezpečné manipulácie so zbraňou, povolenie strelieb mladším osobám len pod dohľadom skúseného inštruktora atď.)

2. Otvorenie súťaže: Súťaž otvoril p. Letošťák. Menom SPZ (SPK) privítal súťažiacich,  hostí a priaznivcov strelieb z historických zbraní. Osobitne privítal Mgr. J. Sucháneka primátora mesta Šáštín - Stráže, ktorý každoročne poskytuje súťaží hodnotné ceny pre víťazov. Zdôraznil konanie súťaže v mesiaci poľovníctva a jej význam pre kultúrne hodnoty poľovníctva. Poskytol informácie o preibehu súťaže a o dodržiavaní pravidiel osobitne pravidiel bezpečného zachádzania so zbraňami. Po otvorení súťaže odovzdal vyznamenania poľovníkom  (III. stupeň  Za zásluhy o poľovníctvo), ktoré schválila Rada SPZ (ZACH Ľubomír, HRUBÝ Jozef, BLATNICKÝ Ľubomír, VACULKA Vladimír ).

Súťaž pozorovalo niekoľko desiatok priaznivcov streľby z loveckých historických palných zbraní. 

3. Vyhodnotenie súťaže:

Súťaže sa záčastnilo  25 + 18  =  43 súťažiacich  (vo dvoch streleckých disciplínach 50 m a 100 m)

Dosiahnuté výsledky:

Muži:      
1. miesto ZACH Marek 100/100  
2. miesto ŽLANY Igor   98/100  
3. miesto DROBNÝ Miroslav   97/100  

Ženy:      
1. miesto VRBOVÁ Michaela 59/100  
2. miesto HAVLÍČKOVÁ Zuzana 46/100  
3. miesto BLATNICKÁ Kristína 17/100  

V priebehu súťaže nevznikli žiadne mimoriadne udalosti. Streľci vystupovali disciplinovane a dodržiavali bezpečnostné pravidlá pre tento druh súťaže.

Vyplývajúce úlohy:

–  vypracovať Plán organizačného zabezpečenia XIX. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní na rok 2018 (deň konania  súťaže 2. júna 2018 na strelnici Senica – Čáčov),
–  zabezpečiť strelnicu Senica – Čáčov na konanie XIX. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní na 2. júna 2018,
–  v PaR a ďalších periodikách publikovať výsledky súťaže s cieľom postupného rozšírenia súťaží uvedeného druhu do regiónov Slovenska.                                                                              

Poďakovanie:

Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ ďakuje Ing. M. Hustinovej – vedúca odboru poľovníckej informatiky, za vzorné materiálne zabezpečenie súťaže.

 

V Bratislave dňa 5. júna 2017.                            

Sekcia historických loveckých palných zbraní KHSP pri SPZ
Doc. JUDr. Ľudovít LETOŠŤÁK, CSc.
                            Predseda                               

 

Viac o podujatí sa dočítate v časopise Poľovníctvo a rybárstvo.

Ceny_pre_vazov.JPGOrganiztori_sae.JPGOtvorenie_sae.JPGVazi_v_kategrii_mui.JPGVazsky_v_kategrii_-_eny.JPGVyznamenan_Za_zsluhy_o_poovnctvo.JPG

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/