Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

 WhatsApp Image 2021 01 11 at 21.08.51Tento rok sme nemohli uskutočniť organizovaný zber odpadu PZ, no odpad v revíri zbierame individuálne celoročne, nie je vychádzka v revíri kedy by sme sa vrátili bez jedinej plastovej fľaše. Počas pandémie pozorujeme nie len nárast návštevníkov lesa ale aj odpadu po nich. Postavili sme v revíri altánok na oddych pre turistov s dvomi odpadkovými košmi, tie pravidelne s otcom vynasame. Denne z lesa nosíme odpad, najčastejšie sú to plastové fľaše alebo plechovky. Vyzbierali sme minimalne 1,5 tony odpadu.

Autor: P. Krchňavá
členka PZ Gazdovská Hora Vinica

IMG 4118 zmensenaPoľovnícke združenie SOKOL Plavecký Štvrtok (okres Malacky) zorganizovalo aj v roku 2020 tradičnú brigádu zameranú na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v poľovnom revíri Plavecký Štvrtok. V roku 2020 sa PZ znovu zapojilo do projektu Čistý revír = čistá príroda, ktorý vyhlásila Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK. Z dôvodu nariadení vlády súvisiacich s COVID-19 sa akcia ku Dňu Zeme konala s časovým oneskorením a to v sobotu 2.5.2020. Revír prišlo v sobotu vyčistiť spolu 9 členov PZ, 2 čakatelia na členstvo. Ani pre obyvateľov obce Plavecký Štvrtok nie je ľahostajná príroda a brigádu ku Dňu Zeme zase podporili svojou účasťou. Do akcie sa zapojilo 76 ľudí (vrátane detí). Firma NAFTA, a.s. so sídlom v Plaveckom Štvrtku sponzorsky zabezpečila a na vyzbierané smeti poskytla 5 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sa bez väčších problémov zaplnili. Okrem toho sa časť vyzbieraného odpadu odviezla priamo do zberného dvora obce. Členom PZ a čakateľom, ktorí zbierali odpad v mini skupinkách, sa podarilo vyzbierať celkovo 13,87 ton odpadu. 

20200405 150645 zmensenaBez mihnutia oka môžem povedať, že naše PZ Hôrka a jeho členovia nepotrebujú masovú akciu na zber a likvidáciu odpadu z prírody okolo nás. Poľovníci PZ Hôrka Rohožník minimálne 2 x do roka a to spoločne šistia revír od nelegálnych skládok odpadu. Odpad spravidla prinesený do lesa, do remíz a kanálov pochádza z blízkej chatovej oblasti Dbuník-Rohožnícka priehrada. A samozrejme zapoja sa aj nepriadny občania z obce, ktorí tak tiež prispejú svojim odpadom do zmienených lokalít!

Odpad zbierame na vlastné náklady PZ Hôrka a jeho členov, ktorí vlastnia buď malotraktor alebo sa zbiera do vlastných auto vozíkov, ktorú sú následne dopravené a vyseparované na zbernom mieste-dvore obecného úradu. Spolurpáca poľovníkov s OÚ je založená na spoločnej dôvere. Z toho titulu máme trvalý prístup, teda aj mimo otváracie hodiny zberného miesta obce, a máme možnosť priviezť bez úhrady takto vyzbieraný odpad.

2020 10 25 12 48 51 319 2PZ Grúň Divín v tomto roku neorganizoval podujatie Čistý revír = čistá príroda tak, ako v minulom roku. Individuálne brigády vykonávali samostatní členovia pracovných skupín a tak odniesli z prírody niekoľko prívesných vozíkov odpadu, ktorý tvorili o hmotnosti asi 2 tony plastové fľaše, pneumatiky, sklo, plechovky a v nemalej miere aj stavebný odpad.

20.3 1Lesy SR, š. p. Odštepný závod Liptovský Hrádok sa podieľajú prostredníctvom svojich zamestnancov na čistení poľovných revírov, ktoré majú v užívaní a to konkrétne v PR Krížna, Fatra, Prašivá, Rakytov a Liptovská Teplička. Ročne vyzbierame v každom revíri 100 - 150 vriec komunálneho odpadu. Čistenie prebieha celoročne zberom jednotlivých odpadkov popri cestách a v revíroch. Vzhľadom na veľký prísun znečistenia hlavne prostredníctvom vodných tokov je ich čistenie organizované v mesiaci apríl a november.

Autor: Ing. Miroslav Priechodský, PhD.
referent poľovníctva OZ LH 

94922153 2701325396661045 1812588237428883456 oKaždoročná tradičná akcia PZ Jastrab Veľká Ida, pri ktorej sme šistili okolie obce, ktoré je zároveň našim revírom. Konala sa 24.4.2020, zúčastnilo sa jej 18 členov PZ a ich rodinní príslušníci. Vyzbierali sme 12 prívesných vozíkov odpadu, čo činilo cca 3,6 tony smetí. Vyzbieraný odpad sme následne odviezli do zberného dvoru v obci Veľká Ida.

Autor: Kazimir Pomothy
tajomník PZ JASTRAB Veľká Ida 

IMG 20200601 184759 zmensenaTak ako minulý rok, aj tohto roku sa členovia PZ Bánov Počúvadlo zapojili do akcie s názvom Čistý revír = čistá príroda, ktorú vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali. Informácie o konaní akcie boli členskej základni predložené formou zaslania letáčiku na emailové adresy a uverejnením na oficiálnej webovej stránke PZ Bánov. Členovia PZ a čakatelia na členstvo v PZ spolu s rodinnými príslušníkmi v rámci možností, s ohľadom na situáciu spôsobenú obmedzeniami počas výskytu ochorenia COVID 19, vyzbierali v období od 01.04.2020 do 31.05.2020 v lokalitách PR Počúvadlo značné množstvo odpadu. 

4Občianske združenie Čierny Váh zorganizovalo v jarnom období v rámci projektu Čistý revír = čistá príroda zber odpadu na Čiernom Váhu a v jeho okolí. Do zberu sa zapojili 7 členovia obžianskeho združenia, ako aj návštevníci Čierneho Váhu. Členovia OZ vykonávali zver počas 5 dní. Návštevníci mali možnosť využiť čas strávený na Čiernom Váhu zberom odpadu do pripravených vriec a tým pomôcť okolitej prírode. Nazbieraný odpad tvorili rôzne predmety, predovšetkým však plastové fľaše, ktoré nezodpovední turisti vyhodili alebo ich doplavila voda. Spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať približne 2 tony odpadu, za čo chcem všetkým účasníkom veľmi pekne poďakovať.

Autor: Ing. Michal Ondrejkov
člen OZ Čierny Váh 

P1030217 zmensenaV sobotu 8.8.2020 sme sa zúčastnili na skvelom podujatí Vyčisti svoj revír, ktoré organizovalo Poľovnícke združenie Líška so sídlom v Senohrade na základe výzvy Slovenskej poľovníckej komory a TV relácie Halali „Čistý revír=čistá príroda“. Toto poľovnícke združenie (PZ) bolo založené už v roku 1948, čiže ešte skôr ako najväčšia poľovnícka organizácia Slovenský poľovnícky zväz.

Členovia poľovníckeho združenia spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, dobrovoľníkmi, futbalistami, hasičmi, klientami resocializačného centra a mnohými ďalšími prispeli k tomu, aby za pár hodín z prírody z okolia obcí Senohrad, Lackov, Horné a Dolné Mladonice zmizlo neuveriteľných 20 m3 plastového odpadu, 1000 litrov skla, 10 m3 komunálneho odpadu, kovového a nebezpečného odpadu a žiaľ mnoho iného. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo takmer 200 ľudí všetkých vekových kategórií a materiálnym zabezpečením prispeli spoločnosti ako napr. Marius Pedersen, a. s., Env-Pak, a. s Obecné úrady spomínaných obcí, OPK Krupina a mnoho ďalších. Všetci zúčastnení tak dopomohli k šíreniu myšlienky, že Poľovníctvo má zmysel. 

IMG 20200601 184759 zmensenaTak ako minulý rok, aj tohto roku sa členovia PZ Bánov Počúvadlo zapojili do akcie s názvom Čistý revír = čistá príroda, ktorú vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali. Informácie o konaní akcie boli členskej základni predložené formou zaslania letáčiku na emailové adresy a uverejnením na oficiálnej webovej stránke PZ Bánov. Členovia PZ a čakatelia na členstvo v PZ spolu s rodinnými príslušníkmi v rámci možností, s ohľadom na situáciu spôsobenú obmedzeniami počas výskytu ochorenia COVID 19, vyzbierali v období od 01.04.2020 do 31.05.2020 v lokalitách PR Počúvadlo značné množstvo odpadu.

Priloha 2 foto 3Poľovníci a čistá príroda

Aj ked si v súčasnosti nahovárame, že sme homo technologicus, v skutočnosti zostávame stále prírodnou organickou bytosťou. Príroda je naša stvoriteľka, sme s ňou spojení a existenčne na nej závislí. A mimochodom, všimli ste si, ako v poslednej dobe rapídne mizne prirodné prostredie okolia Vajnor? Samozrejme, sme uvedomelí občania a tak to chápeme ako povinnú daň civilizácii. Ale kde je hranica primeranej dane a kde začína bezohľadné pustošenie odôvodnené presvedčivým argumentom, že si to vyžaduje industriálny a urbanistický rozvoj?

Tažko sa nám hľadajú správne odpovede na to, čo je mimo nášho vplyvu. No tiež to býva naopak; na čo nehI’adáme odpovede, zostane mimo nášho vplyvu. 

foto 5 webDňa 30.5.2020 naša poľovnícka organizácia PZ Horné Mýto uskutočnila zber odpadu v poľovnom revíri Bažantnica Jahodná II. Zberu sa zúčastnili členovia PZ Horné Mýto, ich rodiny a priatelia, vrátane detí.

Počas zberu sa nám podarilo vyzbierať dva nákladné prívesy a štyri osobné prívesy smetí rôzneho druhu, najmä stavebný odpad, plasty, PET fľaše, elektrospotrebiče.

Autor: Andrej Both,
predseda PZ Horné Mýto

foto3Akciu pod názvom Čistý revír=čistá príroda organizovalo PZ Bagár-Cabaj dňa 26.4.2020 v revíri Cabaj. Akcie sa z dôvodu pandémie zúčastnili len členovia PZ, ktorí boli rozdelení do šiestich skupín po 5 členov. Každá skupina mala priradený dopravný prostriedok na zvážanie odpadu do zberného kontajnera umiestneného v strede revíru. Vyzbieralo sa až cca 10 ton rôzneho odpadu.

Autor: Libuša Lengyelová

received 307907586846518 1V minulom roku sa naše PZ zapojil odo prvého ročníka čistý revír - čistá príroda. V tomto roku sme sa rozhodli zapojiť opäť do tejto výzvy. Akcie sa zúčastnili členovia PZ, samozrejme v obmedzenom počte kvôli danej situácii (COVID 19). Vyčistili sme od odpadkov časť poľovného revíru v k.ú. Hlinné a okolie našej poľovníckej chaty. Spolu sme vyzbierali 200kg komunálneho odpadu (plastové fľaše, plechovky, plastové vrecká), Zároveň sme zverejnili aj status na sociálnej sieti pre nepoľovnícku verejnosť, ak už sú v prírode nech sa správajú zodpovedne a svoj odpad za sebou upracú.

Autor: Slavomír Keresteš

92131878 639411183574712 4596568197401935872 n zmensenaPoľovnícky spolok Lúka uskutočnil v roku 2020 už 2 brigády spojené so zberom odpadu. 1. sa konala 22.2.2020 v obci Lúka časť dolného toku potoka smerom k rieke Váh, organizátor bol PS Lúka, zúčasnilo sa jej 12 členov a vyzbierali 5 mechov plastového a iného odpadu. Druhá sa uskutočnila v časti revíru Tematín, Slopy 15.3.2020 a zúčastnilo sa jej 5 členov PS Lúka. Taktiež bolo vyzbieraných 5 mechov odpadu.

Autor: Marián Ábel

IMG 20200425 WA0019 zmensenaDňa 25.3.2020 sme sa pri dodržaní opatrení proti šíreniu COVID skoordinovali a po skupinkách s malým nákladným autom Transporter sa s prívesnými vozíkmi rozišli na miesta o ktorých sme vedeli, že sa objavili nové skládky. Bolo nás z 13tich členov až 12 + syn jedného poľovníka. V spolupráci s obcou sme vyzbieraný odpad v objeme cca 2 tony uložili na separovanom dvore obce. Taktiež sme osadili 17 tabúľ "Mláďatá nie sú opustené". Inokedy podujatie organizujeme s rybármi a deťmi zo školy no kvôli corone sme toto podujatie organizovali v našej réžii s našimi členmi

Autor: Imrich Šuba
predseda PO Dormutz 

PO buglovce lipa david muller 2 zmensenaFotografie pochádzajú z individuálnej brigády Poľovníckej organizácie Buglovce - Lipa. Počas odstraňovania čiernej skládky v revíri sa mi podarilo vyzbierať cca. 130 kg. odpadu rôzneho druhu od PET fliaš až po automobilovú pneumatiku. Je až zarážajúce že v dnešnej dobe stále musíme bojovať proti takýmto skládkam, nakoľko sú všade k dispozícii kontajnery na odpad poprípade zberné dvory.

Podotýkam že táto čierna skládka sa nachádza cca. 3 km. od zberného dvora odpadu. To už asi bola pre dotyčného človeka neprekonateľná vzdialenosť ten odpad tam zaniesť. 

Autor: Dávid Muller
člen PO Buglovce Lipa

87483707 620720135389430 6439352601837305856 n zmensenaDňa 25.1.2020 sa na popud OZ Zeleň a miesnych nadšencov z komunity obyvateľov časti Kolónia v Dechticiach, kde OZ sídli, zorganizovala brigádu na čistenie miestnej časti medzi lokalitami Žlaby a Kaluže. Akcie sa zúčastnilo počas dopoludnia priebežne viac ako 20 obyvateľov a za účasti členov OZ Zeleň. Akcia bola niekoľkonásobne vyhlasovaná v miestnom rozhlase a na web portáli obce Dechtice niekoľko dní vopred. Obec asistovala pristavením zberného kontajneru na najbližšiu prístupovú cestu. Spoločným úsilím sa počas cca 3,5 hodiny trvajúcej akcie vedenej v priateľskom a veselom duchu podarilo naplniť celý kontajner odpadom, ktorý už roky kazil dojem v danej lokalite. Odpad obec odviezla nasledujúci deň do miestneho zberného dvora.

Autor: Peter Kaššák
predseda OZ Zeleň

IMG 20201003 WA0015Pred zberom odpadu sme vyvesili oznam na tabuli PZ Suchohrad pri autobusovej zastávke. Akcia sa uskutočnila dňa 3.10.2020 v revíri Suchohrad v spolupráci s Obecným úradom Suchohrad. Začalo sa o 9,00 hod. stretnutím na poľovníckej chate v Suchohrade. Účastníci sa rozdelili do skupín a prorozchádzalisa na všetky príjazdové cesty do obce. Poľovníci zabezpečili vrecia na odpad, pracovné rukavice, autá s prívesmi. Obecný úrad zabezpečil kontajnery na opad. Vyčistili sa okraje príjazdových ciest, poľné a lesné cesty, ako aj menšie skládky v lesoch a pri cestách. Brigády sa zúčastnili poľovníci a ich rodinný príslušníci v počte 22 ľudí. Odpad sa separoval a vzoil na zberový dvor. Vyviezlo sa 37 veľkých vriec komunálneho odpadu a asi 2 tony stavebného odpadu. Brigáda sa skončila približne o 14,00 hod, stretnutím na poľovníckej chate, kde poľovníci zúčastneným dobrovoľníkom rozdali, v zmysle platných nariadení, uvarený guláš v uzavretých nádobách, ktorý si každý skonzumoval v domácom prostredí.

Autor: Ing. Robert Tomášek
predseda PZ

20180428 085346 zmensenaPoľovnícke združenie Malačan Malacky organizuje kažýd rok niekoľko brigád zameraných na odstránenie nelegálneho odpadu z územia svojho revíru Malacky. Brigády sa spravidla organizujú za účasti väčšiny členov v čase skoreja jari alebo pred príchodom zimy z dôvodu lepšej viditeľnosti odpadu v lesnom poraste. Avšak z dôvodu opatrení ÚVZ SR proti pandémii COVID 19 sa brigády tento rok organizovali lokálne a to v menších skupinách. Jedna z nich sa uskutočnila 12. júna v časti bývalej ovocinárskej záhrady v Malackách smerom na Studienku. Tejto brigády sa zúčastnilo 6 osôb vrátane dvoch členov OZ Zenit Sk. Odvoz odpadu mestský zberný dvor v troch výjazdoch zabezpečil Milan Merc svojim autom. Vrecia ako aj bezplatné prevzatie odpadu zabezpečil Tekos, mestská organizácia na likvidáciu odpadu. Správu z tejto brigády uverejnili aj mestké noviny Malacký hlas v prírode. Celkovo v tomto roku členovia PZ Malačan odviezli zo svojho revíru vyše 15 ton odpadu, osadili 2 zábrany proti vjazdu vozidiel do lesa a zrekonštruovali lesné napájadlo v lokalite "Dubník". Plagáty Čistý revír = čistá príroda vyvesili na mestskom úrade, troch školách i lokalite poľovníckej chaty.

Autor: Milan Merc
člen PZ Malačan

Zber odpadu v časti HlybokáČlenovia poľovníckej oranizácie PZ LAZY prejavili veľký záujem a podporu projektu Čistý revír = čistá prírody prakticky hneĎ od začiatku výzvy. Snaha o čistú prírodu patrila a patrí k náplni organizácie od jej vzniku.

Akcie sa zúčastnili všetci 18ti členovia PZ LAZY a ich rodinný príslušníci akoaj niektorý občania obcí Hankovce a Vyšná Voľa (spolu nečlenovia cca 15 osôb), ktorí boli oboznámení s týmto projektom prostredníctvom obecného rozhlasu a informačných letákov na informačnej tabuli pred obecným úradom. Zber odpadu z prírody prebiehal kvôli aktuálnej situácií vo väčšine individuálne, prípadne v kruhu rodiny. Akcia prebiehala od jej vyhlásenie do súčasnosti a budeme v tom pokračovať. Zber odpadu prebiehal v poľovnom revíri STRÁŇ.

Na odvoz odpadu z prírody boli využívané ako osobné tak i terénne vozidlá s prívesným vozíkom. Počas roka postupne vyzbierali odhadom 1300 kg a viac odpadu. Odpad tvorili prevažne plastové fľaše, vedrá, pneumatiky, vrecia a iné.

Autor: Ing. Milan Guľa
poľovný hospodár PZ LAZY

PSX 20201031 055317 zmensenaMálokto vie, že organizované poľovníctvo na Slovensku pod záštitou Slovenskej Poľovníckej Komory má za úlohu prv chrániť, hájiť zver, prikrmovať zver, chrániť ich prirodzené teritória a až na poslednom mieste je lov a regulácia zveri. My sme neostali len pri rečiach a pridali sme sa do výzvy Čistý revír=čistá príroda, kde sme vyzbieriali množstvo odpadu, ktorý bol následne uložený na lesnej správe a odvezený na skládku a separáciu  odpadu. Je potrebné si vážiť to, čo nám bolo Bohom zverené a myslieť aj na budúce generácie. Lesy Slovenskej republiky si to isto zaslúžia.

Autor: Natália Tuľáková
Vranov nad Topľou

IMG 20200429 WA0023 zmensenaV rámci každoročného čistenia revíru v našej obci sme túto akciu zorganizovali aj tento rok. Koronakríza nám trošku naštrbila plány a zo spoločnej akcie bol individuálny zber. Zberu sa zúčastnili členovia poľovného združenia (22) a aj rodinný príslušníci poľovníkov nášho združenia. Hlavne deti mali radosť z pobytu v prírode.
Celkovo sa podarilo vyčistiť skládky, ktoré sa každoročne opakujú. Aj napriek tomu, že obec má zberný dvor, nájdu sa ľudia, ktorí odpad odvezú do prírody. Vyzbieralo sa cca 6 prívesných vozíkov odpadu.

Autor: Milan Kopiar

IMG 3464 zmensena

Člen PZ Malý Dunaj Jelka Ján Sloboda so synom Bálintom Slobodom si zobrali sami do ruky upratovanie jednej časti revíru v katastri Jelka. Možno si poviete, že nie je to veľa,ale aj tá maličkosť pomôže k čistejšiemu revíru a prírode. Všetci si musíme vziať k srdcu, že "príroda bez nás prežije, ale my bez nej nie". Chráňme si ju. Ak si už tú plnú fľašu zoberieme von do lesa, tak tú prázdnú ľahšie zoberiem domov a hodíme do koša. Ďakujem.

Autor: Ján Sloboda
             člen PZ

 

20200327 113822Členovia PZ Lučenec-Počúvadlo zbierali odpad v revíry dňa 27.3.2020. Zúčastnili sa ho piati členovia a priatelia spolu s rodinami. Vyzbieralo sa 5 vozíkov odpadu o váhe 1,5 tony. Odpad tvorili pet fľaše, vrecia a plasty. Vyzbierala sa remízka pri hlavnej ceste. O akcii sme informovali občanov cez facebook.

Autor: Ján Beňo

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.