Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

PS Strane pri PD Bolesov zmensenaO čistotu v revíroch sa starajú aj  poľovnícke združenia a spoločnosti z okresu Ilava. Okrem toho, že pracujú na zveľaďovaní revírov  samostatne ako poľovníci,  do spolupráce často zapájajú i nepoľovnícku verejnosť. Spolupráca aj v tejto oblasti, má svoje pozitíva a opodstatnenie. Nielenže spoločnými silami je príroda odbremenená o časť odpadu, ale hlavne  je podporované uvedomenie si  zodpovedného správania sa, smerom k prírode. Ďalším pozitívom spolupráce s nepoľovníckou verejnosťou je vytváranie priestoru pre budovanie dobrých vzťahov, ako aj zvyšovanie povedomia o poľovníckej činnosti.

Myšlienku projektu „ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA“ podporilo v okrese Ilava niekoľko organizácii. Napríklad PZ Borokové Vápeč v spolupráci s mestom Ilava,  obcou a členmi KST Horná Poruba, vyzbierali pri príležitosti Dňa Zeme viac ako 2,5 tony odpadu. A to, len na úseku približne 8 km.

7_zmensena.jpgDňa 22.5.2021 zorganizovalo PZ Plachtince podujatie „čistý revír=čistá príroda“. Celkovo sa zišlo 20 členov poľovníckeho združenia, 3 kandidáti na prvý poľovný lístok a nesmierne nás potešila účasť nepoľovníckej verejnosti, najmä tej najmladšej generácie. Za smutného zamračeného počasia, ale s veľkým elánom sme sa pustili do práce. Postupne boli od odpadu rôzneho druhu vyčistené lokality Lomianska dolina, Suchánska dolina, Vrbina, Baránky a Peniažťok. Celkovo sa podarilo vyzbierať 1,6 tony odpadu. Touto cestou chceme poďakovať všetkým zúčastneným poľovníkom ako aj nepoľovníckej verejnosti za to, že priložili ruku k dielu. Bolo to prvé takéto podujatie organizované v PZ Plachtince, no určite nie posledné, nakoľko sa žiaľ stále nájdu ľudia, ktorí využívajú les mimo iného aj ako „smetisko“.

IMG_1969.jpgPZ Nimród uskutočnilo v rámci akcie Čistý revír = čistá príroda dva akcie. Prvá sa uskutočnila za účelom sadenia stromov, kedy 5 členov PZ vysadilo 100 ks sadeníc agátu bieleho, ktoré zakúpili z vlastných zdrojov. V druhom termíne sa uskutočnil zber odpadu za účasti troch členov PZ. Spoločne vyzbierali 400 kg odpadu v lokalitách Klúčiareň, obec Trnovec nad Váhom, v okolí príjazdovej cesty k poľovníckej chate. Odvoz odpadu na skládku zabezpečila obec Trnovec nad Váhom.

IMG-20211223-WA0003.jpgČistenie prírody zorganizovali členovia PS HOCHŠTETŇAN zorganizovali brigády v dňoch 10.4.2021 a 12.6.2021 v lokalite Horný les, poľný revír, okolie poľných cieset a divoké skládky v spolupráci s obcou Vysoká pri Morave za účasti 18 členov PS, 21 rodinných príslušníkov a 32 dobrovoľníkov z radov občanov obce. Vyzbierali sme dokopy neuveriteľných 53 ton odpadu! Čistenie lokality má dlhoročnú tradíciu, nakoľko býva pravidelne znečisťovaná komunálnym odpadom, technickým, priemyselným, stavebným odpadom, obyvateľmi, a pod. Odpad znehodnocuje miestnu prírodu, znečiťuje podzemné ako i povrchové vody, kontaminuje zeminu, krásu krajiny v poľovnom revíri nevynímajúc aj chránené oblasti.

received 479771880001431Aj napriek zložitej situácii s pandémiou  v roku 2021 a s tým súvisiacimi opatreniami sa nášmu PZ Koválov  v spolupráci so ZŠ Koválov, ZŠ Smrdáky, 3.ZŠ Senica - triedou 9.C a obecnými úradmi Koválov a Smrdáky podarilo  zorganizovať akciu Čistá príroda=čistý revír. Naši členovia (12 členov)  spolu s pedagógmi (8 pedagógov) a deťmi ( 57 detí) z  uvedených základných škôl dňa 23.04.2021 po rozdelení do troch samostatných skupín vyčistili  väčšiu časť nášho revíru v katastrálnych územiach obcí Koválov a Smrdáky. Spolu sme vyzbierali asi  4 tony odpadu ( 2 menšie traktorové vlečky, 5 prívesov za auto), ktoré sme sa snažili separovať. Deťom sme za ich snahu na záver zorganizovali malú opekačku (každej škole samostatne) a taktiež dostali od nás darček v podobe sladkostí. Veľmi pekne týmto ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie podobné akcie, ktorými jednak prispievame k výchove našich detí a jednak k ochrane životného prostredia v ktorom žijeme. Dúfame, že v roku 2022, ak nám to situácia dovolí sa nám podarí zapojiť aj obyvateľov našich obcí.

Cistenie chotara 7 1Akcia sa uskutočnila 19.12.2021 v revíri Suchohrad v spolupráci s OÚ Suchohrad. Začalo sa o 9,00 hod na 4 lokalitách, kde sa vybrali účastníci rozdelení do skupín (lokality Prux, Jankov hrúd, Bogdalícky vŕšok, Gaštan). OÚ nám zabezpečil vrecia a pracovníka, ktorý otvoril zberný dvor a tým nám sprístupnil kontajnery na odpad. Vyčistili sme predmetné miesta od odpadu a následne ho vytriedili. Vyzbierali sme cca 250 kg plastov, 50 kg skla, cca 150 kg komunálneho odpadu a asi 1,5 tony stavebného odpadu. Brigády sa zúčastnili poľovníci a ich rodinní príslušníci v počte 12 ľudí.

4 zmensenaČistenie prírody zorganizovali členovia PZ dňa 24.4.2021 v lokalite pod Kršlenicou v spolupráci s obcou Plavecký Mikuláš. 19 účastníkov vyzbieralo odpadu za plný kontajner + 20 vriec. Propagácia podujatia sa uskutočnila prostredníctvom dodaného plagátu Čistý revír = čistá príroda. Čistenie lokality 2 x ročne má mnoho ročnú tradíciu, nakoľko nezodpovední návštevníci /aj domáci/ každoročne zanechajú odpadky znehodnocujúce miestnu prírodnú krásu a ubližujú zveri.

IMG 20211106 134555Občianske združenie Čierny Váh zorganizovalo v jarnom aj jesennom období v rámci projektu Čistý revír = čistá príroda zber odpadu na Čiernom Váhu a v jeho okolí. Do zberu sa zapojili členovia obžianskeho združenia, ako aj návštevníci Čierneho Váhu. Členovia OOZ vykonávali zber v okolí dolnej prečerpávacej nádrže a okolia rieky Čierny Váh. Návštevníci mali možnosť využiť čas strávený na Čiernom Váhu zberom odpadu do pripravených vriec a tým pomôcť okolitej prírode. Nazbieraný odpad tvorili rôzne predovšetkým plastové predmety,ktoré nezodpovední turisti vyhodili alebo ich doplavila voda. Spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať približne tonu rôzneho odpadu, za čo chcem všetkým účastníkom veľmi pekne poďakovať. Akcie sa zúčastnilo 9 členov OZ a návštevníci Čierneho Váhu, ktorí boli o akcii informovaní prostredníctvom plagátu "Čistý revír=čistá príroda". 

IMG 4446 zmensenaV poľovníckom združení SOKOL Plavecký Štvrtok (okres Malacky) organizujeme akciu za účelom likvidácie nelegálnych skládok odpadu už veľa rokov, termínovo približne okolo Dňa Zeme. Široká verejnosť bola o projekte Čistý revír = čistá príroda, ktorý v roku 2021 organizuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK, informovaná prostredníctvom webovej stránky obce, oznam o brigáde bol uverejnený aj v periodiku Štvrtčan.

20210530 125622 zmensenaUž počas apríla 2021 sa naše PZ snažilo zapojiť  do akcie s názvom Čistý revír = čistá príroda. Akciu sme sa snažili synchronizovať s dátumom Dňa Zeme no buď proti tomu bola sama príroda, alebo protipandemické opatrenia v súvislosti  s vírusom COVID 19 . Dňa 30.05.2021 sa nám to konečne podarilo. Zorganizovali sme veľkú brigádu na ktorú sme pozvali všetkých obyvateľov obce Petrovce  v okrese Vranov nad Topľou, ktorej extravilán tvorí cca ¼ výmery nášho PR. S celou organizáciou tejto akcie nám významne pomohli členovia a členky miestneho spolku ČK pod vedením   Anny Pavlíkovej (predseda) , starosta  obce ing. Ján Jenčo spolu so zástupcami obecného zastupiteľstva, MO Jednoty dôchodcov začo im touto cestou v mene PZ chcem znovu poďakovať. Akciu sme plagátom propagovali na stránke obce Petrovce, výzvami na FB stránke OoP (Občan obce Petrovce), miestnom rozhlase ako aj hromadnou sms správou cez obecnú aplikáciu.

img_4416.jpgŽijeme dobou covidovou. Aj nás, milovníkov prírody, ktorí sme zároveň našli vášeň pre poľovníctvo poznačila táto doba.

Obyvateľstvo, uzavreté v dlhom lockdowne objavilo čaro prírody. Na jednej strane vítany jav, na druhej zvýšená záťaž na prírodu, zvlášť v našom revíri. Je to prímestský bratislavský revír, atakovaný všetkými tlakmi, ktoré takáto poloha prináša. Boli sme svedkami doslova procesií ľudi, ktorí miesto zavretých obchodných centier trávili voľné chvíle v prírode.

image3.jpgAj napriek tomu, že aktuálna situácia nedovoľuje organizovať spoločné akcie, členovia Poľovníckeho združenia Čierny Váh v Liptovskej Tepličke sa tak, ako každý rok, zapojili do výzvy SPK ČISTÁ PRÍRODA = ČISTÝ REVÍR. Každý člen vykonal zber odpadu v našom poľovnom revíri individuálne, a dokonca sa zapojili aj celé rodiny. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 48 vriec odpadu, čo je skutočne veľké množstvo. Veríme, že aj takýmto spôsobom dokážeme spoločne zveľadiť nám zverené prírodné bohatstvo v nádherných horách pod Kráľovou hoľou. 

20210327_095525_zmensena.jpgČistenie chotára obce Jablonové organizuje Poľovné združenie Jablonové v spolupráci s obcou Jablonové už viac ako 10 rokov, akciu dlhodobo voláme "Čistý chotár". Dovoľujem si ho naďalej používať, nakoľko má u nás tradíciu a zapájame do tejto akcie aj žiakov ZŠ, deti z MŠ a ich rodičov, DHZ a ostatných dobrovoľníkov. v roku 2021 sme zorganizovali brigádu 27.3.2021 v rámci vtedy platných opatrení. Akciu sme neorganizovali hromadne, ale dobrovoľníci boli vopred rozdelení do lokalít a boli im pridelené vrecia, ochranné pomôcky a občerstvenie. vyzbieralo sa 5 plných prívesných vozíkov odpadu cca 500 kg. Efekt tejto našej dlhodobej aktivity je viditeľný, z roka na rok je odpadu v chotári menej. Brigády sa zúčastnilo 28 členov PZ, kandidátov a ich rodinných príslušníkov, ktorí vyčistili revír. V lokalitách bližšie priintraviláne obce pomáhalo ďalších 20 brigádnikov. Propagáciu akcie robíme formou vyhlásenia v miestnom rozhlase a oznammom na sociálnych sieťach. Rovnako propagujeme všetky akcie SPK, a tiež vyvesením oznamov v revíri (Ochrana mláďat, Zber zhodov, Lov diviakov a i.)

20210407 104841Tak ako každý rok aj v roku 2021 organizovalo PZ Rudava Malé leváre jarný zber odpadu v rámci katastra obce Malé Leváre. Zber sa uskutočňoval priebežne v jarných mesiacoch marec/apríl. Už druhú sezónu je zber poznačený pandémiou, preto je organizácia zberu viac menej individuálna a zber sa neorganizuje ako spoločná akcia celého združenia, ale chodíme zbierať jednotlivo, prípadne v malých skupinách (max. 3 osoby). Tohto roku je veľmi poznať, že na obci funguje zberný dvor a občania si zvykli vyvážať odpad tam. No aj napriek tomu sa nájdu nelegálne skládky, ktoré sa nám darí úspešne likvidovať. Pevne veríme, že odpadu v prírode bude stále menej o čo sa snažíme aj my. Spoločne sme vyzbierali 3 prívesné vozíky, odhadom tak 300kg + multikara cca 150kg, spolu cca 450 - 500 kg odpadu.

20210724 132057 zmensenaAkcie čistenia potok sa zúčastnilo 20 členov nášho spolku a 15 občanov obce (členovia DHZ, občania) Počas akcie organiovanej našim spolkom spolu s OÚ Trnava pri Laborci a Potravinami Viesta,s.r.o., sme vyčistili (vykosili, vyhrabali a vynosili odpad) z miestneho potoka na cca 800 m toku. Jednalo sa o náletové, invazívne dreviny ako aj plasty, sklo a drevo naplavené z lesa. Bolo vyvezených 6 vlečiek zeleného a cca 100 kg komunálneho odpadu.

príloha č. 1 PZ Malina 002Poľovnícke združenie Malina so sídlom Láb č. Láb 486, 900 67 Láb  v spolupráci s Obecným úradom Láb dňa 24. 04. 2021 organizovalo zber odpadu v katastrálnom území obce Láv pod názvom „ČISTÝ REVÍR -   ČISTÁ PRÍRODA“. Zberu odpadu sa zúčastnilo 18 členov Poľovníckeho združenia Malina a 15  dobrovoľníkov z obce Láb. Počas akcie bolo vyzbieraných 8 m3 odpadu. 

PZ HáJ 14 zmensenaZačiatkom roka 2021 po zverejnení výzvy SPK akcie s názvom Čistý revír = čistá príroda, ktorú vyhlasuje KPŽP SPK spolu s TV reláciou Halali. PZ Háj Kľúčové rozhodli podporiť túto akciu aj v našom revíri. Plagát a textovú prílohu z rozdelením jednotlivých lokalít s menami členov obdrťali členovia koncom februára 2021. Zber odpadu bol organizovaní na mesiac marec a apríl pokiaľ odpadky nezakryla nová vegetácia. Zberu odpadkov sa zúčastnilo 15 poľovníkov a 15 rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov a pracovníkov mesta. Vyzbieraný materiál sa sústredil do vriec, alebo voľne na hromady. Potom v spolupráci s mestom Nemšová s verejnoprospešnými službami mesta tento nazberaný odpad bol traktorom odvezený na zberný dvor v Nemšovej. Boli ho 2 traktorové vlečky cca 1000 kg. Toto podujatie splnilo svoj účel, niektoré lokality v revíri sú určite čistejšie. V budúcnosti bude snaha zo strany poľovníkov zapojiť ešte viac dobrovoľníkov hlavne z mladej generácie.

František Begáň
člen PZ

PZ_HáJ_4_zmensena.jpgPZ_HáJ_5_zmensena.jpgPZ_HáJ_6_zmensena.jpgPZ_HáJ_7_zmensena.jpgPZ_HáJ_8_zmensena.jpgPZ_HáJ_9_zmensena.jpgPZ_HáJ_10_zmensena.jpgPZ_HáJ_11_zmensena.jpgPZ_HáJ_12_zmensena.jpgPZ_HáJ_13_zmensena.jpgPZ_HáJ_14_zmensena.jpg

 

 

IMG 20210508 164605 zmensenaČlenovia PZ Radvaň nad Dunajom, ako užívatelia miestneho poľovného revíru organizovali dňa 8. mája 2021 brigádu – zber odpadkov v rámci celoslovenskej akcie „čistý revír = čistá príroda“. Nadviazali sme takto na dlhoročnú tradíciu, podľa ktorej v obci každoročne sa organizovalo zber odpadkov ku Dňu Zeme, ale z dôvodu pandemických opatrení táto akcia sa vlani neorganizovala. Vzhľadom na pokročilý stav vegetácie, jeden týždeň pred akciou bola vykonaná kontrola poľovného revíru, kedy členovia vytypovali presné lokality, kde bolo lokalizované rôzne množstvo odpadkov. O konaní akcie boli informované obyvatelia obcí Radvaň nad Dunajom a Virt prostredníctvom sociálnych sietí a jednotlivých členov PZ. Účastníci zber odpadkov vykonávali individuálne v dopoludňajších hodinách. Vrecia položené na vopred dohodnuté miesta boli zozbierané členmi PZ, pomocou traktoru a terénnymi autami.

IMG 20210508 105455 zmensenaAkciu Čistý revír = čistá príroda organizovalo Poľovnícke zdurženie Javirsa Zbudská Belá spolu s rodinnými príslušníkmi. Čistli sme extravilány obcí Zbudská Belá, Valentovce, Volica a Výrava. Vyzbierali sme 800kg odpadov (plasty, sklo, elektronika, autosúčiastky, pneumatiky). Náklady na zber a likvidáciu odpadov boli vrecia 55,94 € a vývoz odpadov 520,00 €.

Vasil Rabajda
účtovník PZ JAVIRSKA

3V Mestskej časti Bratislava - Jarovce uskutočnila Jarovská poľovnícka spoločnosť dňa 12.4.2021 akciu s názvom Čistý revír = čistá príroda. Čistenie sa uskutočnilo v Pečniansom lese, ktorý je súčasťou poľovného revíru. Na akcii sa zúčastnilo 16 účastníkov, členov a vyzbierali dokopy zhruba 1 tonu odpadu.

Roman Plankenauer
predseda JPS

20210424 113022 zmensenaZber odpadu a čistenie nášho poľovného revíru je už pravidelná brigádnická akcia, ktorú organizuje naše Poľovnícke združenie Očová – Háj na začiatku každej novej poľovníckej sezóny. Túto tradíciu udržiavame už od roku 2012 s výnimkou minulej sezóny, keď nám to neumožnila pandemická situácia. Posledné roky túto akciu organizujeme v spolupráci so samosprávou obce Očová v rámci akcie Deň Zeme. Pri čistení sa zameriavame na zber jednak komunálneho a stavebného odpadu z bezprostrednej blízkosti verejných štátnych ciest, ktoré prechádzajú našim poľovným revírom, a jednak likvidovaním nelegálnych čiernych skládok, ktoré sa nám už pravidelne objavujú na identických miestach v našom revíri, a to napriek rôznym reštrikčným opatreniam či už zo strany miestnej samosprávy, alebo aj nášho PZ. Tohtoročnej akcie Čistý revír = čistá príroda“, ktorá sa konala 24. apríla 2021, sa zúčastnilo 24 členov nášho PZ a ich rodinných príslušníkov. Čistením revíru sme vyzbierali odpad, ktorými sme naplnili veľkokapacitný kontajner (odhadom cca 3,5 t).

Vladimír Juško
tajomník PZ Očová-Háj

článok press 8Skalické hory patria k lokalite, ktorá ponúka široké možnosti nielen športovým aktivitám, turizmu, ale je aj svetom ojedinelej fauny a flóry. Práve zvýšená návštevnosť lokality, v blízkosti umiestnené smetisko a nedisciplinovanosť niektorých návštevníkov spôsobuje, že odpadky sa v prírode hromadia a ohrozujú nielen životné prostredie, ale aj zver v nej žijúcu. Jednou z posledných aktivít, ktorú organizovali členovia Poľovnej spoločnosti Skalica Raková, dňa 15. 05. 2021,  bola brigáda realizovaná pod záštitou Slovenskej poľovníckej komory. Projekt „čistý revír – čistá príroda“ prepojil poľovnú i nepoľovnú verejnosť a spoločnými silami sa v Skalických horách podarilo 25 účastníkom vyzbierať 15 vriec rôzneho odpadu. Pozornosť bola zameraná najmä na vodné toky, pramene, napájadlá, okolia chát a rôzne zariadenia. Práve chata „Krížnica“, nachádzajúca sa v centre Skalických hôr,  bola miestom zahájenia a ukončenia brigády, s možnosťou využitia bohatého občerstvenia, ktoré bolo zabezpečené pre všetkých účastníkov, bez rozdielu. Súčasťou vyzbieraných nečistôt boli napríklad pneumatiky, plasty,  plech alebo sklo. Pevne veríme a dúfame, že práve táto akcia prispeje k čistej prírode a revíru,  ktorý tak radi navštevujú nielen poľovníci, ale aj ostatní milovníci prírody. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným poľovníkom, dobrovoľníkom, študentom, organizátorom a taktiež kuchárovi, ktorý zabezpečil výnimočnú odmenu v podobe bohatého občerstvenia!

Martina Hanzlíková
predsedníčka OsK OPK Skalica

183724046 918826245622497 1928308575394735185 nDňa 9.5. ssme zvolali krátku brigádu v trvaní 2 hodín, aby sme opäť trochu pomohli nadýchnuť sa koreňom stromov v našom revíri. Túto činnosť už niekoľko rokov organizujeme v rôznych lokalitách nášho PZ. Tento rok sme začali trochu neskôr v katastri obce Uderína v časti Lacove hora. To čo sa zdalo na možno 5 vriec bola asi tona odpadu, ktorá sa postupne odkrývala pred našimi očami. Deti, ktoré sa niekoľko rokov úspešne s nami zapájajú do týchto aktivít s nadšením vyberali spod lístia staré topánky, kabelky, vrecia, fľaše  - "vraj retro". Hneď na začiatku sme sa rozhodli odpad separovať na sklo, plasty a ostatný odpad. Po dohode so starostom obce sme ho umiestnili ku kontajnerom v obci, odkiaľ zabezpečí odvoz priamo obec. Napriek výzvam táto aktivita neoslovila miestnu komunitu a tak sme sa na kraji lesa zišli len poľovníci. Možno práve haldy vriec pri kontajneroch v obci na očiach našich ľudí budú pôsobiť na ich city, alebo aspoň na to, aby v prírode nekončil ďalší odpad.

Ján Lörinčík
finančný hospodár PZ 

IMG 1288Čistenie prírod zorganizovali poľovnícke združenie Malačan 24.4.2021. Jeho  členovia v počte 42 osôb /vrátane rodinných príslušníkov / čistili lokality Lihovarnícka záhrada, Kadúbek, Gašparov vŕšok, Vinohrádok, kde nazbierali  a vytriedili celkovo 3170 kg odpadu. Odpad odovzdali na recykláciu do zberného dvora TEKOS Malacky. O tejto aktivite písal aj regionálny časopis Malacky hlas pod názvom „Čistá príroda – čistý revír „

Milan Merc
člen PZ 

odpad 2 zmensenaDňa 15.5.2021 PZ Likava-Choč organizovalo podujatie Čistý revír=čistá príroda a zapojili sa tak do III. ročníka výzvy SPK. Akcii predchádzala pozvánka na účasť cez sociálne siete, plagátoch a vyhlásením v obecných rozhlasoch. V uvedený deň sa od ranných hodín v k.ú. Likavka, Valaská Dubová, Martinček a Lisková začala za účasti 65 dobrovoľníkov z radov poľovníkov, ale aj obyvateľov obcí očista nášho revíru od neželaného odpadu ponechaného voľne v prírode nezodpovednými ľuďmi. Počas dňa bolo v extravilánoch obcí vyzbierané cca 1350 kg odpadov rôzneho druhu, ktorý bol prevezený na zberné dvory obecných úradov. V búdnosti naše PZ plánuje pokračovať v akciách podobného charakteru v našom poľovnom revíri

Dušan Holubčík
člen výboru PZ 

viber image 2021 05 08 11 20 44Dňa 8.5.2021 sa členovia PZ SPZ Háj Myslava zapojili do výzvy Čistý revír - čistá príroda. A vyzbierli len z jednej remízky jeden a pol kontajnera komunálneho odpadu.

Gabriel Vukušič
poľovný hospodár PZ

PZ JaIMG 20210424 101412841 zmensenazvec Hatalov v spolupráci s obcou Hatalov organizovali dňa 24.4.2021 akciu Čistý revír = čistá príroda v katastri obce Hatalov a v poľovnom revíri Jazvec Hatalov. Akcie sa zúčastnilo 22 ľudí, ktorým sa podarilo vyzbierať približne 3 tony odpadu.

Jaroslav Pado
predseda PZ 

20210508 115426 zmensenaPZ Platan Paňovce zorganizovalo akciu Čistý revír = čistá príroda v spolupráci s obcou, Základnou školou a DHZ obce Paňovce dňa 8.5.2021 v katastri obce Paňovce za účasti poľovníkov a širokej verejnosti. Vzhľadom na opatrenia boli účastníci rozdelení do 6 skupín. Akcia mala veľký ohlas pretože sa jej zúčastnilo 60-70 ľudí vrátane mládeže. Nakoniec sa vyzbierali dva kontajneri o celkovej váhe 7 ton odpadu. Akciu hodnotíme ako veľmi úspešnú s ohľadom na účasť širokej nepoľovníckej verejnosti a hlavne vyčistenia našej prírody v chotári obce.

Róbert Komjati-Nagy
finančný hospodár PZ 

IMG 3002PO nekonečnom čakaní na postupné uvoľňovanie pandemických oparení sa členovia PZ Jablonica aktívne zapojili do akcie „Čistý revír“. Za spolupráce s Obcou Jablonica, ktorá nám poskytla ochranné pomôcky a malé občerstvenie,  pri dodržaní protipandemických opatrení sme zorganizovali brigádu za účelom vyčistenia a zberu odpadov v časti nášho revíru, ktorého sa zúčastnilo 25 členov PZ a 25 ich rodinných príslušníkov, alebo známych. Zamerali sme sa na časť lesa okolo Starej hradskej, je to bývalá stredoveká obchodná cesta zvaná „Česká cesta“, ktorá spájala Prahu s Budínom.

IMG 20210417 135818775 HDR zmensenaAj poľovníci PZ Králik Krakovany sa zapojili do prijektu Čistý revír = čistá príroda. Zber odpadu sa v našom revíri uskutočnil 17.4.2021. Kvôli pandemickým opatreniam neboli do akcie prizvaní žiaci ZŠ, zúčastnilo sa jej 13 členov PZ, ktorí spoločnými silami vyzbierali 1,74 tony odpadu. Vlečku s odpadom sme pred odvezením na skládku umiestnili pred obecný úrad ako pripomienku ľahostajnosti a dešpektu našich spoluobčanov k prírode. Vďaka všetkým zúčastneným!

Príroda je priestorom pre nás všetkých, nezáleží len na estetickej stránke okolia, v ktorom žijeme, ale predovšetkým na čistej prírode a životnom prostredi. Zapojením sa do projektu nás všetkých spojila rovnaká vec, urobiť Slovensko čistejším.

Pavel Klinovský
predseda PZ 

71 2Akciu Čistý revír = čistá príroda zorganizovalo PZKálnica s podporou OZ Kálnická dolina a obcou Kálnica dňa 24-25.4.2021. Akcia bola propagovaná na obecnej stránke a na soc. sieťach. Akcia mala nečakaný záujem verejnosti od najstarších až po tých najmenších. Do akcie sa zapojila aj miestna základná škola ale aj občania a organizácie z obce Kálnica. Akciu komplikovali protipandemické opatrenia avšak vyvinuli sme maximálne úsilie aby boli dodržané platné vyhlášky a opatrenia. Postupne sa jej zúčastnilo cca 35 detí a 45 dospelých. Niektoí dobrovoľníci a členovia začali zbierať odpad už v priebehu týždň, aby eliminovali riziko potenciálnej nákazy. Účastníkov sme rozdelili na menšie skupiny a pridelili sme im jednotlivé úseky.

IMG 20210505 WA0001

Hoci nás bolo málo, aj to počasie za nami dnes stálo,
veľa smetí sa preč z revíru dostalo.
Kvôli opatreniam nie sme všetci na fotke spolu,
ale všetkým účastníkom patrí
VEĽKÁ VĎAKA za MATKU PRÍRODU!

Tuhárskemu richtárovi
poďakovanie za materiálne zabezpečenie a našim členom PZ Tuhár
Piar Voloďa, Kelement Ľubko, Drugda Stano, Čeman Miro, a Poničan za zvážanie!
Keď Obec, turisti, urbárnici a poľovníci spolupracujú - takto to dopadne!

Ján Poničan
člen PZ

183567140 1212928262472468 4471755407930697144 nDňa 8.5. sme zorganizovali v Poľovníckom spolku Očová akciu Čistý revír = čistá príroda. Dnes každý odchádzal z akcie s dobrým pocitom a s prísľubom že si to zopakujeme. Vyzbierali sme viac ako 1,5 tony odpadu.

Daniel Huliak
predseda PS 

177791152 3948001718627657 3286204710855888782 nPoľovnícke združenie PZ Stráň Domaniža v spolupráci s obcou Domaniža a CHKO Stražovské vrchy zorganizovalo brigádu pre čistú prírodu...a to sa toho veru vyzbieralo: sklo, plasty, pneumatiky a všeličo iné... príroda sa nám touto cestou určite raz za to poďakuje

Norbert Jung
člen PZ 

180846206 179863777342431 7443818657585228719 nTak ako každoročne aj v tomto roku sa zapojili členovia PZ Sokolí kameň do akcie poriadanej Slovenskou Poľovníckou komorou pod názvom Čistý revír = čistá príroda.

Na brigáde organizovanej 18.4.2021 výborom PZ a v spolupráci s obecným úradom sa členovia zúčastnili na čistení Chocholanskej doliny a poľovného revíru Sokolí kameň. Čistila sa časť a okolie celej cesty do Chocholanskej doliny až po štátnu hranicu s CZ a rôzne čierne skládky v revíri PZ o ktorých nás informovali členovia. Vyzbieralo sa cca 2 tony komunálneho odpadu, plastov a pneumatík z osobných a nákladných automobilov. Vzhľadom na dodržiavanie pandemických opatrení sme na brigádu prizvali len mladších členov, ktorých bolo 14 členov PZ, 1 čakateľ na členstvo PZ, 2 kandidáti poľovníctva a brigády sa zúčastnili aj 2 dobrovoľníci Vanek Jakub a Tunega Romanko ml. Nazbieraný odpad bol dovezený na zberný dvor obecného úradu. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným.

 WhatsApp Image 2021 05 01 at 14.57.15 7Sviatok práce sme využili v prospech nášho revíru a okolia. V spolupráci s obecným úradom sme síce vyzbierali menej odpadu ako minulý rok, nie z dôvodu, že by sme boli menej aktívny ale bolo menej smetí. Veríme, že tento trend je znakom zlepšovania uvedomelosti ľudí. Nezbierali sme len odpad ale sme sadili aj stromy a zavlažovali už tohtoročné čerstvé výsadby. Na jar tohto  roku sme individuálne vysadili vyše 100 stromov ktoré pravidelne zavlažujeme. Nielen pre zver ale pre nás všetkých. V spolupráci s poľnohospodármi obce vykonávame ochranné služby na porastoch vzchádzajúcich slnečníc. Naše aktivity sú kontinuálne akurát v tejto náročnej mediálnej dobe ich aj prezentujeme doteraz sme to vždy považovali za prirodzenú súčasť nášho poslania.

Imrich Šuba
Predseda PO Durmutz Trnovec nad Váhom

FB IMG 1619752397838Polovnícke Združenie Horná Potôň spolu s obcou Horná Potôň aj tento rok organizoval zber odpadu v revíry. Brigáda sa konala 24.4.2021.Zúčastnili sa:22 členov, 1 čakatel, cca 10 ludí z dediny a členovia DHZ, ktorých kvôli pandémií sme rozdelili na menšie skupinky. Od 9:00 do 12:00 sme pozbierali cca 10ton miešaného odpadu.

Ján Nagy ml.
Tajomník PZ Horná Potôň 

IMG 20210501 WA0003Obec Jelka už tradične každoročne organizuje projekt "Veľké jarné upratovanie". Tento rok kvôli pandémii koronavírusu museli preložiť termín z apríla na máj 2021. Do projektu sa zapája veľmi veľa dobrovoľníkov z dediny, tentoraz už aj vo väčšom počte poľovníci i miestne Poľovnícke združenie Malý Dunaj Jelka. Každým rokom je množstvo nájdeného odpadu, ale výrazne už nie toľko ako bolo na začiatku projektu. Veľmi nás potešilo, že aj deti sa zapojili do upratovania. Budeme sa opakovať ale nezabúdajme...všetci si musíme vziať k srdcu, že "príroda bez nás prežije, ale my bez nej nie". PZ Malý Dunaj Jelka 

M. Patócs-Khernová

20210425 112644 zmensenaDňa 24.apríla 2021 PZ Čierny bažant Diakovce zorganizoval individualny zber odpadu. Zberu sa zúčastnili členovia PZ Čierny bažant Diakovce a kamaráti z ping - pongového klubu Diakovce. Podarilo sa vyzbierať 7 ton rôzneho odpadu. Obec Diakovce zabezpečila kontajner na odpad. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme. 

Zdeno Urbanec

PZ Čierny bažant Diakovce

 

177548728 1637744699757821 4541841955508590701 nNestačí len písať, rozprávať, či zdieľať.... treba aj "robiť". Dnes 23.4.2021 si takmer všetci zamestnanci LESOV MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES vyhrnuli rukávy a....odviedli kus dobrej práce. Okolo cesty z Novoveskej Huty až na Hnilčík vyzbierali cez 200 (!!!!) vriec odpadu. Nechcite vedieť čo sme z lesa "ťahali". Pneumatiky, tisíce plastových fliaš, použité plienky a a a.... priatelia buďte, buďme ohľaduplní k tomu,kde chceme raz vziať svoje detí a ukázať, povedať im...."Toto je strom, toto je čistinka, tam je srna, toto si váž.... Ďakujeme všetkým, čo dnes pochopili....

 

P1150652 zmensenaDňa 24. apríla 2021 sa organizoval zber smetí a likvidácia ilegálnych skládok odpadu v k. ú. obce Lovinobaňa pri príležitosti Dňa Zeme (22.4). Akciu zorganizoval za dodržiavania protipandemických opatrení p. predseda poľového združenia Lovinobaňa p. Miroslav Gálik. Smeti a odpad sa zbierali na rozlohe 700 ha na lokalitách Lovinka cesta, Loviňa, Skalica, pri cintoríne, nad záhradkami, cesta na Hrbáky, cesta pri potoku Salajka smerom na chatu Goliška. Celkovo sa vyzbieralo 84 vriec smetí, ako aj odpad, ktorý sa do vriec nezmestil – staré elektrospotrebiče, odpad pochádzajúci z vozidiel, pneumatiky, nádržky na pohonné hmoty, staré matrace a pod.

DSC 3398 zmensenaPoľovnícke združenie Žľab – Drietoma sa dňa 25. 4. 2021 zapojilo do podujatia „Čistá príroda = čistý revír!“ Do akcie sa zapojilo 48 ľudí . Boli to členovia PZ ich manželky, deti, kamaráti ale aj miestny občania.  Po rozdelení do menších 3 – 6 členných skupín sa každá skupinka vybrala na vopred  určenú lokalitu kde sa zahájil zber a upratovanie odpadkov. Priebežne sa odpad odvážal na zberné miesto, ktoré určil starosta obce Drietoma. Akcia trvala od 8.00. do 13.00. a po jej ukončení sme viacerí zostali v miernom šoku keď sme uvideli cca tonu odpadu privezenú na zberné miesto. Po takejto akcii človeka ovládne pocit, že urobil niečo dobré pre prírodu ale zároveň vám je smutno z toho, že niektorí ľudia sú schopní do prírody navláčiť takéto množstvo odpadu.

Autor: E. Janíková

IMG 20200509 153632 1 zmensenaDo akcie Čistý revír = čistá príroda sa dňa 17.4.2021 zapojilo PS Bažant Holíč, ktorý zorganizoval spoločnú akciu určenú pre poľovnú i nepoľovnú verejnosť, za účelom čistenia prírody a revíru v okolí mesta Holíč, v spolupráci s OPK Skalica. V rámci akcie sa podarilo vyzbierať 1 tonu odpadu, pričom najväčšie množstvo odpadu sa nachádzalo práve v extraviláne mesta Holíč, na najfrekventovanejších miestach, ktoré sú využívané na voľnočasové aktivity. Dúfame, že práve touto aktivitou prispejeme k pozitívnejšiemu vnímaniu poľovníctva v obraze verejnosti a znešistená príroda sa tak stane postupne minulosťou. Poďakovanie patrí všetkým 25-tim účastníkom akcie a organizátorom, ktorí akciu pripravili.

WhatsApp Image 2021 04 18 at 10.45.44Členovia PZ Výr Prečín spolu s rodinnými príslušníkmi a priateľmi zorganizovali v nedeľu 18.4.2021 podujatie Čistý revír = čistá príroda a zapojili sa tak do výzvy SPK. Individuálneho zberu odpadu sa zúčastnilo dokopy viac ako 48 účastníkov a podarilo sa im vyzbierať viac ako 3,5 tony odpadu!

P1040180 zmensenaČlenovia dvoch Poľovníckych združení Grúň Divín a Tuhár (okres Lučenec) zorganizovali počas víkendu 24.4.2021 individuálny zber odpadu a zapojili sa tak do III. ročníka výzvy Slovenskej poľovníckej komory „Čistý revír=čistá príroda“. Zberu sa v týchto obciach zúčastnilo približne 50 ľudí a to najmä poľovníkov a ich rodinných príslušníkov, urbárnikov a turistov. Spoluorganizátormi akcií boli Obecné úrady Divín a Tuhár.

V Divíne sa zber orientoval hlavne na plastový odpad, ktorý sa hneď separoval podľa vopred daných inštrukcií. Najviac odpadu tvorili plastové fľaše a plechovky, ktoré sa vyskytovali hlavne pri hlavných cestách, odpočívadlách ale aj v riečiskách potokov, alebo boli len tak pohodené v lese. Poľovnícke združenie Grúň Divín zorganizovalo takúto akciu prvý raz už v roku 2019. Vtedy sa jej zúčastnilo zhruba 100 ľudí a vyzbierali spoločne 6 veľkokapacitných kontajnerov odpadu.

172720308 4279705202047880 2264475097035735731 nČlenovia PZ Jastrab Dolné Dubové v dňoch 10 - 12.4.2021 uskutočnili individuálny zber odpadkov v okolí koryta potoka. Odpad, v drvivej väčšine plastové fľaše, boli naplavené počas jesenných a zimných mesiacov pri vysokej hladine potoka. Členom PZ sa poadarilo vyzbierať 8 vriec odpadu, s ktorého asanáciou pomohla obec Dolné Dubové a miestne Poľnohospodárske družstvo.

IMG 20210418 154745 285 zmensenaAkcia Čistý revír=čistá príroda
Dnes poobede sme boli s bratom pozbierať smeti na troch odpočívadlách z Muráňa smerom na Tisovec (lokality Poľane, Pod Skalkou a odbočka do Kadlubného) cez týždeň to pojdeme odviesť do kontajnera, ešte je tam pár miest, ktoré treba vypratať.

175537363 4353901327976720 1391300804291838453 1jpgMnohí milovníci prírody, z radov poľovnej i nepoľovnej verejnosti sa zapojili v počte 10 ľudí do akcie Čistý revír = čistá príroda dňa 17.4.2021. Akcia bola organizovaná pod záštitou PZ Holíč, v pôsobnosti OPK Skalica, pričom sa zveľaďoval revír a príroda v extraviláne mesta Holíč. Vyzbieralo sa celkovo 0,5 tony rôzneho odpadu, vrátane odpadkov, stavebného materiálu, kolies z automobilov, kamiónov, atď. Zbieraním odpadkov a čistením prírody sme sa snažili prispieť nielen k zveľadeniu prírody a nášho revíru v okolí mesta Holáč, ale aj k zmene náhľadu na poľovné zruženie PZ Holíč v kladnom ponímaní verejnosťou.

IMG 20210417 085312 zmensenaAj tento rok sa členovia Poľovníckej spoločnosti VLaP Kluknava zapojili do výzvy čistá príroda = čistý revír. Spoločnými silami sa vyzbieralo 340 kg odpadu. Všetko bolo roztriedené a odvezené na zberný dvor v obci Kluknava. Všetkým členom patrí veľké poďakovanie. 

MGr. Júlia Lovasová
PS vlastníkov lesa a pôdy Kluknava

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD