Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 • Osvetové podujatia

 • Kynologické podujatia

 • Strelecké podujatia

 • Chovateľské prehliadky

 • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Kvóta lovu vlka dravého 2014/2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako orgán štátnej správy poľovníctva podľa §71 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), podľa § 72 písm. m) zákona o poľovníctve

určuje

ročnú kvótu lovu vlka dravého (Canis lupus) v poľovníckej sezóne 2014/2015 v celkovom množstve pre uznané poľovné revíri v Slovenskej republike v počte 80 jedincov, za týchto podmienok:

 1. Vlka dravého možno loviť v čase od 1. novembra 2014 do 15. januára 2015, resp. do doby, pokiaľ nedôjde k naplneniu určenej kvóty lovu vlka dravého v uznaných poľovných revíroch, okrem uznaných poľovných revírov ležiacich v územiach vymedzených v § 71 ods. 1 písm. a), bod 6, písm. a), b), c) ad) vyhlášky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

 2. Lov môžu vykonať držitelia platných poľovných lístkov, na základe platných povolení na lov zveri, a to výlučne individuálnym spôsobom.

 3. Po ulovení vlka dravého poľovník musí bezodkladne pred manipuláciou založiť značku na označenie raticovej zveri a veľkej šelmy a do povolenia na lov zveri zaznamená dátum a čas ulovenia zveri, číslo založenej značky. Informáciu o ulovení bezodkladne ohlási poľovníckemu hospodárovi, alebo ním poverenej osobe. Užívateľ poľovného revíru bezodkladne ohlási ulovenie vlka dravého osobe určenej príslušným okresným úradom a príslušnej Štátnej ochrane prírody SR za účelom vykonania prehliadky a za účelom odobratia vzoriek a spoločne vyplnia záznam o ulovení (úhyne) vlka dravého (príloha č. 1). V prípade nájdenia úhynu vlka dravého, záznam o love (úhyne) vlka dravého vyplní poľovnícky hospodár spolu s poverenou osobou z príslušného okresného úradu a zamestnancom Štátnej ochrany prírody SR. Vizuálna prehliadka sa vykoná na mieste ulovenia alebo nájdenia úhynu alebo na mieste určenom po dohode užívateľa poľovného revíru s orgánmi vykonávajúcimi vizuálnu prehliadku. Zoznam zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR, ktorí vykonajú vizuálnu prehliadku, tvorí prílohu č. 2. Neoddeliteľnou súčasťou záznamu o love (úhyne) vlka dravého je mapa poľovného revíru so zakreslením miesta ulovenia. Záznam o love (úhyne) vlka dravého následne okresný úrad zašle v elektronickej forme na príslušný odbor opravných prostriedkov priebežne, najneskôr však do termínov uvedených v bode 4.
 4. Okresné úrady oznámia počty ulovených a nájdených uhynutých jedincov vlka dravého za všetky poľovné revíry spolu v obvode ich pôsobnosti na okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, narastajúcim spôsobom, v termínoch 15. novembra 2014, 2. decembra 2014, 16. decembra 2014, 30. decembra 2014, 6. januára 2015, 11. januára 2015 a 16. januára 2015 do 13.00 hod.

 5. Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov následné súhrnnú informáciu o love a úhvne vlka vo svojej pôsobnosti spolu so záznamom o ulovení (úhyne) vlka dravého zašle Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na email: martin.cikovsky@land.gov.sk, vždy nasledujúci pracovný deň po dni určenom pre hlásenia okresných úradov v bode 4.

 6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastaví lov vlka dravého v poľovných revíroch pri naplnení kvóty lovu. O zastavení lovu bezodkladne informuje okresné úrady. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o zastavení lovu vlka bezodkladne upovedomí všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej pôsobnosti.

 7. Súhrnnú informáciu o počte ulovených vlkov spolu za všetky poľovné revíry vo svojej pôsobnosti a kópie záznamov o ulovení (úhyne) vlka dravého zašlú okresne úrady, emailom ministerstvu najneskôr do 31. januára 2015.

 8. O tejto úprave spôsobu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2014/2015 budú okresné úrady, pozemkové a lesné odbory bezodkladne informovať vhodným spôsobom všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej pôsobnosti a zároveň im oznámia meno a kontakt osoby, ktorá vykoná vizuálnu prehliadku.

 9. Obvodné poľovnícke komory, v ktorých pôsobnosti bol ulovený vlk dravý, zašlú do 14 dní odo dňa ukončenia chovateľskej prehliadky na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na email uvedený v bode č. 5 tabuľku obsahujúcu údaje o predloženej trofeji vlka dravého na chovateľskej prehliadke. Predkladaná tabuľka bude obsahovať najmä: názov príslušnej OPK, chovateľský celok, meno strelca, názov poľovného revíru, dátum lovu, odhadovaný vek jedinca, dĺžku a šírku lebky vlka dravého, merané hodnotiteľskou komisiou podľa postupov CIC.

Bratislava, 23.10.2014

Ing. Ján Mizerák
generálny riaditeľ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Číslo: 4475/2014-720

Telefón: 02/59 26 65 24
Fax: 02/59 26 67 52
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webové sídlo: www.land.nov.sk

Attachments:
Download this file (Kvóta lovu vlka 2014_2015.pdf)Kvóta lovu vlka 2014_2015.pdf[Kvota lovu vlka 2014-15 HQ]578 kB
Download this file (príloha-č1.pdf)príloha-č1.pdf[Príloha č. 1 - Zázanam o ulovení (úhyne) vlka dravého]218 kB
Download this file (príloha-č2.pdf)príloha-č2.pdf[Príloha č. 2 - Zoznam kontaktných osôb za ŠOP SR]279 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/